Otağ, Kıl Çadır Sözleşmesi Nedeniyle Tazminat Davası

Ağu 24, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Otağ, Kıl Çadır Sözleşmesi Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

ADANA (   ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,

DAVACI         : 

VEKİLİ            : 

DAVALI         : 

KONU           : Davacı müvekkil X ile davalı şirket X Gıda Turizm Ltd. Şti. arasında akdedilen ”POİ” Otağ/Kıl Çadır Alanı sözleşmesine davalı tarafın uymaması nedeniyle sözleşmeden kaynaklanan ticari alacağın ve yoksun kalınan karın yasal faiziyle birlikte tahsili istemidir.

 AÇIKLAMALAR         :

1- Müvekkil X ve X Gıda Turizm Ltd. Şti. arasında X tarihinde ”POİ” Otağ/Kıl Çadır Alanı İşletme Sözleşmesi yapılmıştır. (EK- Anlaşma Evrakı) İşbu sözleşmeye gereğince, X Belediye Başkanlığı tarafından ŞİRKET’e tahsis edilen devlet ormanı niteliğini haiz 8,7 hektar büyüklüğündeki X B Tipi Mesire Alanı ve aynı zamanda X içerisinde kalan ve ekli vaziyet planında yer ve konumu gösterilen Otağ Alanının İŞLETMECİ tarafından anılan sözleşmede yazılı hükümler çerçevesinde işletilmesi hususunda taraflar anlaşmayı kabul etmiştir. Buna göre:

Davalı Şirket, ilgili işletme hakkı devir sözleşmesi uyarınca kendisine X Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen devlet ormanı niteliğini haiz tamamı ”Otağ Alanı” olarak anılan X Mahallesinde bulunan 8.7 hektar büyüklüğündeki X B Tipi Mesire Alanı ve aynı zamanda X içerisinde kalan ve ekli vaziyet planında yer ve konumu gösterilen, Otağ Alanının İşletme hakkını, İşletmeciye devretmeyi vadetmektedir.

İşletmeci, işbu sözleşme koşullarında Otağ Alanını çalıştırma ve işletme hakkına sahiptir.

Akdedilen sözleşme uyarınca işletme hakkını idareden alan ve Otağ Alanını işletme ve kullanım hakkını bu sözleşme uyarınca İşletmeci’ye tahsis eden taraf olan şirket ile kendisine Otağ Alanını çalıştırma ve işletme hakkı verilen İşletme, mali ve hukuki açıdan birbirinden bağımsız olup, İşletmeci, Şirket’in bir acentesi veya çalışanı durumunda değildir. İşletmeci, kendi nam ve hesabına faaliyet göstermektedir.

Sözleşmenin süresi, X tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Sözleşme uyarınca, Otağ alanındaki tüm aktivite, hizmet ya da servisler bizzat İşletmeci’nin nezaretinde ve kontrolünde yapılacaktır.

Şeklinde anlaşma maddeleri belirlenmiştir.

2- Müvekkil işletmeci başka şirketlerle sözleşme yapabilecekken bahsedilen davalı şirket ile sözleşme yapmış olup bu sözleşmede yer alan hükümler gereğince üzerine düşen bütün yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir.

3- Şirketin ‘POİ” Otağ/Kıl Çadır Alanı sözleşmesine uymaması üzerine müvekkil işletmeci büyük zarara uğramış olup, davalı şirket sözleşmeye aykırı davranarak alanda işletme hakkını icra etmesine müsaade etmemiştir. Nihayetinde müvekkil işletmecinin şirket dolayısıyla uğradığı bu zararlar müvekkil işletmeciye hiçbir şekilde tazmin edilmemiştir.

4- Müvekkil işletmecinin şirketin sözleşmeye uymamasından dolayı menfi zararının yanında müspet zararı da mevcuttur. Şöyle ki; müvekkil işletmecinin ticari alacağının yanında yoksun kalınan karı da bulunmaktadır. Bu nedenle davalı şirketin sözleşmeye uymamasından kaynaklanan ticari alacağın yanında yoksun kalınan karın tazminini de talep etmekteyiz.

5- 6098 S. Türk Borçlar Kanunu m. 179: ”Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumu için bir ceza kararlaştırılmamışsa, aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir.” şeklindeki düzenlemeye göre, anlaşmaya aykırı harekette bulunan davalı tazminatı ödemek zorundadır. Anılan Kanun Md.180: ” Alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile, kararlaştırılan cezanın ifası gerekir.” şeklindedir. Yani müvekkilin bu tazminatı istemesi için herhangi bir zararının oluşması şart değildir. Kaldı ki müvekkil bozulan bu anlaşmadan dolayı birtakım zararlara uğramıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2012/19-670 Karar No: 2013/171 kararında sözleşmelerin yerine getirilememesi nedeniyle uygulanacak cezai şart tazminatına ilişkin güzel, genelleyici açıklamalarda bulunmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER    :  Davalı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla dava konusu 25.03.2019 tarihli ”POİ” Otağ/Kıl Çadır Alanı İşletme Sözleşmesi, tanık, yemin, isticvap ile sair yasal kanıtlar. (Delil ve tanık listemizi daha sonra sunacağız.)

NETİCE-İ TALEP        :  Yukarıda arz ve izah ettiğimiz hususlar göz önüne alınarak fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik; akdedilen sözleşmeye uyulmaması nedeniyle sözleşmeden kaynaklanan ticari alacağın ve yoksun kalınan karın ………………….. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin ve bu bağlamda vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine, karar verilmesi müvekkil adına saygı ile arz ve talep olunur.  tarih           

DAVACI VEKİLİ

 

EKİ: Onaylı Vekaletname sureti

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.