Osgb ile İşyeri Arasındaki Hizmet Sözleşme Örneği

Kas 20, 2019 | İş Hukuku

 ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE

                            İŞYERİ  ARASINDA İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 

 • TARAFLAR

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB):

ÜNVANI:
ADRESİ:
TEL. NO: 
FAX NO: 
e-POSTA:
SGK/BÖLGE MÜD. SİCİL NO:
VERGİ DAİRESİ /SİCİL NO:

HİZMET VERİLECEK İŞYERİNİN (HİZMET ALAN)

ÜNVANI
ADRESİ
TEL. NO
FAX NO
e-POSTA
SGK/BÖLGE MÜD. SİCİL NO
VERGİ DAİRESİ /SİCİL NO
FAALİYET ALANI
TEHLİKE SINIFI
ÇALIŞAN SAYISI

Arasında imzalanmıştır.

Hizmet verecek İş Güvenliği Uzmanının :

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

SGK No:

Diploma Tarih ve No:

Diploma Tescil Tarih ve No:

Belge Tarih ve No:

Bu sözleşmede ; …………….. BURSA adresinde faaliyet gösteren ……………………(Bundan böyle OSGB olarak anılacaktır ), …………………. adresinde faaliyet gösteren ………………….. ( Bundan böyle HİZMET ALAN olarak anılacaktır. ) arasında akdedilmiştir.

OSGB ile HİZMET ALAN ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, HİZMET ALAN’ ın 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere bu kanun uyarınca çıkarılan ikincil mevzuat kapsamında belirtilen İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere, OSGB’ den hizmet alımına ilişkin olarak yapılmıştır.

İş bu sözleşmesinin hiçbir hükmü Hizmet Alan ile OSGB tarafından istihdam edilmiş İş Güvenliği Uzmanı arasında hizmet akdi hükmü doğurmayacak, Söz konusu ilişki hizmet akdi olarak nitelendirilmeyecektir.

 1. HİZMET ALAN’ IN, İŞYERİNDE OSGB’YE SAĞLAYACAĞI FİZİKİ ÇALIŞMA ORTAMI

HİZMET ALAN,  iş güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla, OSGB personelinin personellerle işbirliği içinde çalışmasını sağlayacak fiziki bir çalışma ortamı oluşturmak ve  mevzuatta yapılacak değişiklikler nedeniyle doğacak her türlü yasal yükümlülüğü yerine getirmekle sorumludur.

 1. OSGB’NİN GÖREVLENDİRECEĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE HİZMET VERECEĞİ SAATLER VE DİĞER KOŞULLAR

 

OSGB, HİZMET ALAN’ ın işyerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere bu kanun uyarınca çıkarılan ikincil mevzuat kapsamında geçerli sertifikaya sahip İş Güvenliği Uzmanını yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinden az olmamak kaydıyla Görevlendirilecektir.

 1. OSGB tarafından ayda …. saat olarak İş Güvenliği Uzmanı hizmeti verilecektir.
 2. OSGB, görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanının izinli, mazeretli yahut devamsızlık vb hallerde işe gelemeyecek olması durumunda geçici süre ile aynı görevi yerine getirmek üzere iş güvenliği uzmanı temin edecek, hizmet kesintisiz bir şekilde devam edecektir.
 3. OSGB, çalışan sayısında veya tehlike sınıfında oluşacak değişiklikler uyarınca yasada öngörülen asgari çalışma sürelerinden az olmamak kaydıyla hizmet süresini belirleyecektir.
 4. OSGB’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Bu sözleşme ile OSGB adına görev yapan İş Güvenliği Uzmanı, işyerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere bu kanun uyarınca çıkarılan ikincil mevzuat göre aşağıda yazılı hizmetleri yapmakla yükümlüdür:

İş Güvenliği Uzmanının aşağıda belirtilen görevlerinin yanı sıra yasal mevzuat kapsamında görev tanımı içerisinde yer alan görevleri eksik yerine getirmesi yahut hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde HİZMET ALAN’ ın yükleneceği her türlü idari para cezası başta olmak her türlü ceza ve maddi zarara karşı HİZMET ALAN’ ın OSGB’ e rücu hakkı saklıdır.

 

 

5.1. İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

İş güvenliği uzmanı, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

 1. Rehberlik ve danışmanlık;

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, alet ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için HİZMET ALAN’ a tavsiyelerde bulunmak ve ilgili işlemleri fiilen yürütmek.

 1. Risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda HİZMET ALAN’ a önerilerde bulunmak ve takibini yapmak

 1. Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

 1. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

 1. İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 1. İş Güvenliği Uzmanı belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, HİZMET ALAN’ ın ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
 2. İş Güvenliği Uzmanı görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, bu zorunluluğu yerine getirdiğini ispatlamakla yükümlüdür. Defterinin imzalanmaması veya düzenli tutulmasından İş Güvenliği Uzmanı sorumludur.
 3. İş Güvenliği Uzmanı iş bu hizmet nedeniyle kendisine teslim edilen, kendi kullanımında bulunan her türlü demirbaş, cihaz, elektronik teçhizat vb. her tür eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur.
 4. OSGB, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere bu kanun uyarınca çıkarılan ikincil mevzuat belirtilen bildirimleri belirtilen prosedürler dâhilinde yerine getirecek ve Hizmet Alan’ a bildirimi yazılı olarak iletecektir
 • İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri

İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 1. İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde HİZMET ALAN’a bildirmek,
 2. İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde HİZMET ALAN’ ı bilgilendirmek,
 3. Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
 4. Görevinin gerektirdiği konularda HİZMET ALAN’ ın bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
 5. HİZMET ALAN’ IN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İş  güvenliği konusunda hizmet almak için yetkilerini OSGB’ye bu sözleşme ile devretmesine rağmen, İş Hukuku mevzuatı gereği HİZMET ALAN’ ın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri devametmektedir.
Bu sözleşme uyarınca HİZMET ALAN’ ın görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. OSGB tarafından işyerinde iş güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak,
 2. Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda personellerin görüşlerini alarak katılımlarını sağlamak ve bu konularda OSGB’yi bilgilendirmek,
 3. İşyerinde görevli OSGB çalışanlarının çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda personelleri ve temsilcilerini bilgilendirmek,
 4. d. İşyerinde görevli OSGB çalışanlarına yeterli çalışma süresi sağlamak,
 5. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri OSGB ile işbirliği içerisinde yapmak,
 6. İşyerinde görevli OSGB çalışanı olan İş Güvenliği Uzmanının, onaylı deftere iş güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesini, defterin imzalanması ve düzenli tutulmasını sağlamak.
 7. İşçileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar etmek ve personelleri elde edilen verilerin kullanılması ile ilgili bilgilendirmek,

ı. İşçilere; OSGB tarafından işyerinde görevlendirilmiş olan İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilen iş güvenliği ile ilgili talimatlara uymaları gerektiği konularında talimat ve bilgi vermek.

 1. İşyerinde görevli OSGB çalışanlarının yaptığı çalışmalarda personellerin işbirliği yapmasını sağlamak ve personellere bu konuda bilgi ve talimat vermek,
 2. İşçilerin iş güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmalarını sağlamak
 1. HİZMET BEDELİ

HİZMET ALAN, OSGB’ye sözleşme süresince her ay  ……….TL ( + KDV ) ödemeyi kabul ve taahhüt   eder. OSGB hizmet bedeline ilişkin  düzenlediği faturayı ilgili ayın birinci ve sonuncu gününü kapsayacak şekilde düzenleyecek ve HİZMET ALAN’ ın ilgili birimine teslim edecektir. Ödemeler, ilgili aya ilişkin fatura aslının tebliğ edilmesi şartıyla ……….. Bankası IBAN : …………….. hesabına yapılacaktır.

Ücretlendirme HİZMET ALAN’ ın işçi sayısı ve yer aldığı tehlike sınıfına göre belirlenmiştir. OSGB, HİZMET ALAN’ ın çalışan sayısında veya tehlike sınıfında oluşacak değişikliklerin işbu Sözleşme’de belirtilen hak ve yükümlülüklerini değiştirmeyeceğini peşinen kabul eder. OSGB, HİZMET ALAN’ ın çalışan sayısı veya tehlike sınıfında değişiklik nedeniyle yasal mevzuat uyarınca çalışma sürelerinde artma yahut azalma olması halinde hizmet bedeli karşılıklı görüşmeler neticesinde yazılı olarak mutabakat ile belirlenecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH HAKKI

Bu sözleşme …………. tarihinde imzalanmasıyla birlikte yürürlüğe girer ve  ….. süre ile Taraflar arasında geçerli kalır. Sözleşmenin hitamından …..gün  evvel   taraflardan birinin sözleşmenin feshini yazılı olarak istememesi durumunda sözleşme ….. daha uzatılmış sayılacaktır.

TARAFLAR’dan herhangi birisinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine ihlale uğrayan TARAF,  SÖZLEŞME’yi 10 gün öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, SÖZLEŞME’nin ihlal edilmesi nedeniyle uğradığı zararların tazmin edilmesini talep hakkı saklı kalmak kaydıyla, işbu SÖZLEŞME’yi feshetme hakkı saklıdır.

HİZMET ALAN  iş bu sözleşmeyi süre bitimini beklemeksizin 15 gün öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydı ile tek taraflı olarak sona erdirmeye yetkilidir. Bu halde OSGB’ nin  fesih nedeni ile HİZMET ALAN’ dan doğmuş ücret alacağı  dışında hiçbir hak ve alacak talebi bulunmamaktadır.

OSGB’ nin OSGB yetkisini kaybetmesi, yetkisinin iptal edilmesi, yetkisinin askıya alınması yahut İş Güvenliği Uzmanının görevlendirme onayını alamaması, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesinin iptali, askıya alınması yahut geçersiz sayılması ya da 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere bu kanun uyarınca çıkarılan ikincil mevzuat kapsamında kendisine yüklenen hizmetleri yerine getirmemesi hallerinde sözleşme Hizmet Alan tarafından tek taraflı olarak derhal feshedileceği gibi, bu nedenle Hizmet Alan aleyhine doğmuş ve doğacak idari para cezası da dahil olmak üzere, her türlü zarar Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından nakden ve defaten tazmin edilecektir.

 1. GİZLİLİK

Taraflar Sözleşme konusu işin/hizmetin ifası sırasında karşı tarafın ve/veya personelinin ve/veya temsilcilerinin ve/veya müvekkilerinin ve/veya bunların personelinin elde ettiği ve gizli olmadığı yazılı şekilde karşı tarafça beyan edilmeyen, karşı taraf ile ilgili her türlü bilgi ve belge, elde ediliş biçimine bakılmaksızın  “gizli bilgi” olarak kabul edileceğini, söz konusu “gizli bilgi”’yi;

 1. Kendi çıkarına veya karşı taraf zararına, aleyhine, kullanmayacağını, kopyalamayacağını, saklamayacağını
 2. Herhangi bir çıkar elde etmeyecek dahi de olsa karşı tarafın rakiplerine, rakiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu veya kontrolü altındaki başka kuruluşlara, karşı tarafın müşterilerine, müşterilerinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu veya kontrolü altındaki başka kuruluşlara veya herhangi bir üçüncü kişiye hiçbir şekilde açıklamayacağını, vermeyeceğini, yararlandırmayacağını, kullandırmayacağını, kopyalatmayacağını
 3. İşin/hizmetin bitiminde “gizli bilgi”lere ilişkin her türlü belge, resim, çıktı vb. dokümanı ve varsa kopyalarını derhal karşı tarafa iade edeceğini, iade edilemeyen dokümanı karşı tarafın onayı ve gözetimi dahilinde imha edeceğini, “gizli bilgi”’yi ancak ve sadece karşı tarafın yazılı onayı olması halinde veya resmi makamların emir ve talepleri halinde ifşa edebileceğini, Ancak Herhangi bir yasa veya hükümet mercii yahut yetkili resmi merciinin, “gizli bilgiler’ den herhangi birini ifşa etmesini talep etmesi durumunda, derhal karşı tarafın bu talebi veya emri bildirerek, karşı tarafın söz konusu talep veya şartın tümüne veya bir kısmına karşı korunma yolu aramasını mümkün kılacağını, taraflar beyan, kabul ve taahhüt eder.

OSGB’ nin, söz konusu hükmü ihlal etmesi nedeniyle Hizmet Alan’ ın uğramış olduğu zararı OSGB’ den rücu hakkı saklıdır. OSGB, böyle bir durum halinde Hizmet Alan nezdinde bulunan hakkedişinden Hizmet Alan’ ın kesinti yapma yetkisi olduğunu da kabul eder.

 1. YETKİ ŞARTI

Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, BURSA mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. TEBLİGAT

Taraflar yukarıda yazılı olan adreslerde ikamet etmekte olup adres değişikliklerinin diğer tarafa  1 hafta içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Adres değişikliklerinin 1 hafta içerisinde bildirilmemesi halinde de sözleşmede yazılı adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. TARAFLAR, adres değişikliklerini diğer tarafa 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 1. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

İşbu SÖZLEŞME’NİN herhangi bir hükmünün geçersizliği, SÖZLEŞME’NİN diğer hükümlerinin geçerliliğine halel getirmez.

 1. MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan  iş sağlığı hizmetlerinin sağlanması  ve uygulama şartları, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere bu kanun uyarınca çıkarılan ikincil mevzuat kapsamında yürütülmekle birlikte  mevzuatta gerçekleşecek değişikliğin  derhal uygulanacağını, taraflardan herhangi birinin bu değişikliği uygulamaktan kaçınmasının diğer taraf bakımından sözleşmenin feshi nedeni teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. BEKLENMEYEN HAL

Deprem yangın sel su baskını gibi doğal afetler ile devlet müdahalesi, genel ekonomik kriz, grev lokavt gibi taraflarca önceden öngörülemeyen haller iş bu sözleşme tahtında mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep süresinde sözleşme her iki taraf için de askıda sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan tarafın mücbir sebep halinin sonuçlarından faydalanabilmesi için, durumu derhal Diğer tarafa bildirmesi ve 3 gün içinde de resmi kurumlardan belgelemesi gerekir. Aksi halde mücbir sebep halinin neticelerinden faydalanılamaz. Mücbir sebep sayılan hallerin 1 aydan uzun sürmesi halinde sözleşme taraflarca feshedilebilir.

 1. DEVİR YASAĞI

Tarafların iş bu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini üçüncü kişilere devretmesi ve üçüncü kişiler tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi öncelikle Tarafların yazılı olarak anlaşmalarına bağlıdır. Aksi hali, sözleşmenin ihlali olarak kabul edilecek ; tek taraflı ve bildirimsiz olarak fesih hakkı doğuracaktır.

 1. SÖZLEŞME GİDERLERİ

İş bu sözleşme nedeni ile ödenecek her türlü vergi resim harç vb mali yükümlülükler ile Damga Vergisi OSGB tarafından ödenecektir. Hizmet Alan bu bedeli ilk ücretten düşmek kaydıyla OSGB adına ödemeye ve makbuzunu OSGB’ e ibraz etmeye yetkilidir.

OSGB damga vergisinin ödenmemesi nedeni ile Hizmet Alan tarafından ödenecek her türlü vergi resim gecikme zam ve cezalarını talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek işlemiş ve işleyecek ticari faizi ile birlikte HİZMET ALAN’ ın ilk talebinde derhal ve nakden ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme 7 sayfa 16 madde 2 orijinal nüshadan ibaret olup taraflarca birlikte okunarak imza edilmiş ve birer nüshaları taraflara imza anında teslim edilmiştir. …..2014

 

                ……OSGB                                                                                                           ……..A.Ş.


Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu: 4293

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank