Bir Sayfa Seçin

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YETKİ BELGESİ TALEBİ


İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE

YETKİ BELGESİ VERİLMESİNİ

İSTEYEN (ALACAKLI)            :

VEKİLİ                                     : Adana İcra-Alacak Avukatı Saim İNCEKAŞ

KARŞI TARAF (BORÇLU)     :

VEKİLİ                                     :

KONUSU                                 :Borçlunun sahip bulunduğu iştirak halindeki taşınmazın İzale-i şüyu yoluyla paylaştırılması davası açmak için yetki belgesi verilmesi  talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimin davalı (borçlu) dan olan alacağının tahsili için X tarihinde X İcra dairesinde X esas sayılı dosya ile takibe başlanmıştır. ………emri davalıya (borçluya) …….. tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.

2-HACİZ KOYULAN MAL KONUSU

3-Borçlu borcunu ödemediği gibi hissedarı bulunduğu taşınmaz hakkında izale-i şüyu davası da açmamaktadır.

4-Açıklanan nedenlerle İ.İ.K. 121. Madde gereğince taşınırın satışı konusunda İzalei şüyu davası açmak üzere Merciinizden yetki belgesi talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                  :İcra Dosyası,,Veraset İlamı ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; Borçlunun miras nedeniyle iştirak halindeki mülkiyet hükümlerine göre hissedar bulunduğu taşınmazın izalei şüyu davası yoluyla sattırılabilmesi için dava açmaya yetki belgesi verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Avukat Saim İncekaş – Adana Ortaklığın Giderilmesi Avukatı

EKİ:

Onanmış vekaletname suret

Son Güncelleme Tarihi