Ortaklığın giderilmesi istinaf dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi İstinaf Dilekçesi 1

T.C.

..BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

T.C.

ADANA .. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO               :

KARAR NO              :

İSTİNAF EDEN       

DAVALILAR            :

VEKİLİ                     :           

DAVACI                   :

KONU                   : Balıkesir … Sulh Hukuk Mahkemesinin …..Esas ve ……….. Karar sayılı ilamının bozulması istemi ile istinaf nedenlerimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

Balıkesir … Sulh Hukuk Mahkemesince iş bu ortaklığın giderilmesi davasına konu taşınmazlar üzerindeki ortaklığı genel açık arttırma yoluyla satış sureti ile giderilmesine karar verilmiştir. Yerel mahkeme kararı hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

1-Davaya konu bağımsız bölümlerin, konumu, mevkisi, imar durumu, yaşı, kullanılan malzemelerin kalite ve seviyesi itibariyle taşınmazların değerleri ile hisse oranları ve hissedarların sayısı itibariyle taşınmazların aynen taksimi mümkün olduğu halde taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Zira 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 699. Maddesi gereği öncelikle malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilmelidir.

2- Dosyadaki mevcut bilirkişi raporu eksik ve yüzeysel olup anılan bilirkişi raporu esas alınarak karar verilmesi hukuka aykırıdır. Bilirkişi raporunda tespit olunan kıymet takdirleri, güncel piyasa değerlerini yansıtmaktan fersah fersah uzak ve emsallerine göre oldukça cüzi bir değerlendirmedir. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi durumunda taşınmazların satışının, mevzu bahis bilirkişi raporu baz alınarak yapılması halinde müvekkillerin fazlasıyla zarara uğrayacağı ve mağdur olacakları açıktır.

Bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazların bulunduğu bölgede emsal arsa ve konut fiyatları araştırılmamıştır. Taşınmazlar, merkezi bir konumdadır. Taşınmazlar, toplu taşıma güzergahına 5 dakika yürüme mesafesinde yer almakta olup ulaşımı oldukça kolaydır. Bu unsurlar dikkate alındığında ve emsal piyasa değeri araştırıldığında dava konusu taşınmazlarının arsa değeri dahi taşınmazların değerine biçilen toplam değerden daha fazladır. Bilirkişinin rapor hazırlarken bu olumlu faktörleri değerlendirmediği görülmektedir. Yerel mahkemece eksik ve yüzeysel hazırlanan bilirkişi raporu dikkate alınarak karar verilmesi hukuka aykırı olup yerel mahkeme kararının istinaf incelemesi neticesinde bozulması gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP  :

Yukarıda izah edilen hususlar neticesinde; ilk derece mahkemesi kararının istinaf incelemesi neticesinde bozulmasına, ortaklığın aynen taksim sureti ile giderilmesine aksi takdirde ise dava konusu taşınmazların değerlerinin yeniden belirlenerek satışın bu değerler üzerinden yapılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı aleyhine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 10.06.2020

Davalılar Vekili

Ortaklığın Giderilmesi İstinaf Dilekçesi 2

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

İSTİNAF TALEP EDEN DAVALI :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Adana Sulh Hukuk Mahkemesi ……..E, ………..Karar Numaralı ve 17/10/2019 Tarihli Kararın İstinaf Edilmesi Hakkında.

AÇIKLAMALAR

1. İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI HATALIDIR.

Öncelikle, iş bu davaya konu taşınmazlar hissedarlar arasında fiili taksim yapılmış, her hissedar yıllardan beri fiili taksime uygun şekilde taşınmazları kullanmaktadır. Ayrıca, taşınmazların birden fazla olması ve taşınmazların taksim yapılmasına uygun iken ilk derece mahkemesinin satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar vermesi hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

Kaldı ki; iş bu taşınmazlar üzerinde hissedarlar tarafından yapılmış yapılar ve dikilmiş ağaçlar mevcut iken taraflara muhtesatın aidiyetinin tespiti davası açmak için süre verilmemiştir. İstikrarlı Yargıtay içtihatlarına göre muhtesat iddiası söz konusu olduğu takdirde taraflara muhtesatın aidiyetinin tespiti davası açmak için süre verilmesi gerektiğini vurgulamasına rağmen; ilk derece mahkemesi muhtesatın aidiyetinin tespiti davası açmak için taraflara bir süre vermemiştir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

İstinaf Talebimizin Kabulüyle, Hatalı ve Eksik Değerlendirme Neticesinde Verilen Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesi ……… E, …………. Karar Numaralı ve 17/10/2019 Tarihli Kararının, İstinaf İncelemesi Neticesinde KALDIRILMASINI YAHUT DEĞİŞTİRİLEREK Talebimiz Doğrultusunda Karar Verilmesini,

Yargılama Giderleri Ve Vekalet Ücretinin Karşı Tarafa Yükletilmesine Karar Verilmesini Bilvekale Saygılarımızla Arz Ve Talep Ederiz.

DAVALI

Son düzenleme tarihi 19 Mayıs 2021 15:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.