Ortaklığın Giderilmesi İhtarname Örneği

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN                      :

İHTAR EDEN VEKİLİ      :

İHTAR EDİLEN                  : 

İHTARIN KONUSU           : ….. İli, Merkez …..Mahallesi,….Mevkii, ….ada, …..,parsel numaralı paylı mülkiyetin cari olduğu taşınmazda kişisel mülkiyete engel hususların kaldırılmasının gereği yapılmasına dair talebi içerir.

AÇIKLAMALAR     

Sayın …..,

Tarafınızın da maliklerden biri olduğu, …… İli, Merkez ….. Mahallesi, ….Mevkii, …. ada,… pafta,… parsel numaralı paylı mülkiyet söz konusu taşınmazda, tarafınızın muhatap olduğu icra takipleri dolayısıyla mevcut şerhlerden dolayı tapuda taşınmaza yönelik kişisel mülkiyette olağan tasarruf işlemleri yapılamamaktadır.

Bu durum karşısında müvekkilim ve aile fertlerince tarafınızla defalarca görüşülüp sonuç alacak işlemlere karşı telkinlerde bulunulmasına rağmen, bugüne kadar hiçbir sonuç alınamamıştır. Tarafınızın tutum ve davranışları dolayısıyla müvekkilimin en temel Anayasal hakkı olan mülkiyet hakkını her türlü kısıtlılıktan ari ve tasarruf kısıtlaması olmadan kullanımı engellenmektedir.

İş bu nedenlerle, iş bu ihtarın tebliğinden itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde taşınmazın tapuda olağan yollarla kişisel mülkiyete dönüşmesi için, tarafınızdan kaynaklanan icra takiplerine bağlı şerhleri kaldırıp, kişisel mülkiyetinin engeli kaldırmak üzerine gereğini yapmak, aksi takdirde 20 (yirmi) günlük sürenin sonunda yargı yoluna gidilerek mahkemeye müracaat edileceği, mahkeme harçları, yargılama giderleri ve vekâlet ücreti ile sair masrafların yasal faizi ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususu önemle ihtar olunur. 

                                                                                                          İhtar Eden Vekili

                                                                                                        Av. ….

                                                                                                                   İmza

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.