Ortaklığın Giderilmesi Davasında Tapu Paylaşdalarına veya Mirasçılarına Usulüne Uygun Tebligat Yapılmalıdır – Yargıtay Kararı: Esas : 2010/9430 Karar : 2010/14277 Tarih : 27.12.2010

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Tapu Paylaşdalarına veya Mirasçılarına Usulüne Uygun Tebligat Yapılmalıdır – Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ALTINCI HUKUK DAİRESİ

Esas : 2010/9430
Karar : 2010/14277
Tarih : 27.12.2010

4721 s. MK699

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan Hediye Güven (Mendilli) tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, bir adet taşınmazdaki paydaşlığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne, taşınmazın satılarak paydaşlığın giderilmesine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, borçlu Erhan Mendilli’nin miras bırakanı Enver Mendilli’ye ait 1 adet taşınmazın ortaklığının satılarak giderilmesini istemiştir. Davalılar Erhan Mendilli ve Hediye Güven’e duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş, davalılar duruşmaya katılmamışlardır. Mahkemece, taşınmazın satılarak paydaşlığın giderilmesine, karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Paydaşlığın giderilmesi davaları, paylı ve elbirliği mülkiyetine tabi mallarda paydaşlar yada ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan (ortaklardan) biri veya bir kaçı diğer paydaşlara (ortaklara) karşı açar. Ortaklığın giderilmesi davasında tapu paydaşları sağ ise kendilerinin, ölmüş iseler ilgilisinden alınacak veraset belgesine göre tüm mirasçılarının davada yer alması gerekir. Paydaşlardan veya ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.

Olayımızda; bir kısım davalılardan Hediye Güven ve Erhan Mendilli için yöntemine uygun şekilde dava dilekçesi eklenmek suretiyle duruşma günü tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanması gerekirken, yeterli araştırma yapılmadan, ilgililerin adresleri bulunması muhtemel, PTT, vergi dairesi, belediye, emlak dairesi, nüfus dairesi, erkek olan davalılar için askerlik şubesi gibi kamu kuruluşlarından sorulmadan ilanen tebligat yapılarak taraf teşkili sağlanması yoluna gidilmiştir. Bu nedenle davalı paydaşlardan bazıları davada yer almamışlardır. İlanen tebligat en son başvurulacak çaredir. Ancak yeterli araştırmaya rağmen adresleri tespit edilemeyenlere ilanen tebligat yapılır. Adresin meçhul sayılabilmesi için de bu tüzüğün 13. maddesine göre tebliğ yapılamamış ikametgahı, konutu, işyeri bulunamamış olması gerekir. Alelade bir soruşturma ilanen tebligat yapılması için yeterli değildir. Tebligat tüzüğünün öngördüğü şekilde araştırma yapıldıktan sonra yine adresler belirlenemezse bu takdirde ilanen tebligata karar verilmesi gerekir. Bu durumda davalılar adına dava dilekçesinin usulüne uygun olarak tebliğ edildiği söylenemez. Bu nedenlerle mahkemece yapılacak iş, ilanen tebligat yapılan adı geçen davalılara usulüne uygun dava dilekçesi tebliğ olunarak taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.