Ortaklığın Giderilmesi Davasında Islah

Eyl 23, 2020 | Miras Hukuku Avukatlığı

Ortaklığın giderilmesi davasında ıslah yoluyla davaya yeni konu dahil edilebilir mi?

Bu sorunun cevabını Yüksek Mahkemenin kaleminden şu şekilde açıklayabiliriz: Islah müessesesi 6100 sayılı HMK’nun 176 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup usule ilişkin işlemlerin kısmen veya tamamen ıslahı mümkündür. Islah ile dava sebebinin değiştirilmesi veya başlangıçta saklı tutulan kısmın talep sonucuna ilave edilmesi mümkündür. Başka bir ifade ile davacı neticei talebini aynı çizgi üzerinde arttırıp genişletebilmesi mümkün ise de dava konusu edilmeyen bir talebin ıslah suretiyle dava kapsamına alınması mümkün değildir.

Yüksek mahkeme aşağıda yer alan kararından da anlaşılacağı üzere, ortaklığın giderilmesi davasında dava dilekçesinde konu edilmeyen bir taşınır veya taşınmazın daha sonradan dava sürecinde ıslah yolu ile davaya dahil edilemeyeceğine karar vermiştir.

İlgili Yüksek Mahkeme kararı şu şekildedir:

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar, davalılardan … tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, İİK.’nun 121.maddesi uyarınca borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan bir adet minibüsün ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece minibüs yanında ıslah suretiyle dava konusu edilen minibüs hattına yönelik davanın kabulü ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş, hüküm davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının 27 M 0344 plakalı araç üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine yönelik temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalının minibüs hattının satışına yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Davacı vekili 14.03.2012 tarihli dilekçesi ile davayı ıslah ettiklerini bildirerek … plakalı araç üzerindeki ortaklığın giderilmesi yanında bahse konu araca ait bulunan dolmuş hattının da araç ile birlikte satışına karar verilmesini istemiştir. Islah müessesesi 6100 sayılı HMK’nun 176 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup usule ilişkin işlemlerin kısmen veya tamamen ıslahı mümkündür. Islah ile dava sebebinin değiştirilmesi veya başlangıçta saklı tutulan kısmın talep sonucuna ilave edilmesi mümkündür. Başka bir ifade ile davacı neticei talebini aynı çizgi üzerinde arttırıp genişletebilmesi mümkün ise de dava konusu edilmeyen bir talebin ıslah suretiyle dava kapsamına alınması mümkün değildir.

Islahla kastedilen dava konusu edilen hususların değiştirilip genişletilmesidir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2011/1-364 esas 2011/453 karar sayılı kararı da bu doğrultuda olup dava konusu edilmeyen bir şeyin ıslah yoluyla davaya ithaline ve dava konusu haline getirilmesine yasal olanak bulunmadığı belirtilmiştir. Olayımızda davacının dolmuş hattına yönelik istemi dava konusu edilmeyen bir hususun ıslah suretiyle dava kapsamına alınması niteliğinde olup kabule şayan bir ıslah talebi olarak nitelendirilemez.

Öte yandan alacaklı vekilinin yetki belgesi münhasıran … plakalı araç için verilmiş olup dolmuş hattı konusunda alacaklı vekiline verilmiş bir yetki belgesi bulunmamaktadır. Bu durum karşısında mahkemece davacının ıslah isteminin geçerli ve usule uygun bir istem olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle reddi gerekirken yazılı şekilde minibüs hattının da satışına karar verilmesi hatalı olup hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün … plakalı aracın satışına ilişkin bölümünün ONANMASINA 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılara ait minibüs hattının satışına yönelik hükmün BOZULMASINA, onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenden alınmasına, 29/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (6. Hukuk Dairesi 2012/18397 E. , 2013/1205 K. MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Ortaklığın giderilmesi)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.