Ortaklığın Giderilmesi(İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -1-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

ADRESİ:

DAVALILAR:

KONUSU: Ortaklığın giderilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

-Muris ………. , …….. tarihinde vefat etmiştir,

-……….. ili, …. ilçesi, …….. mahallesi, …. ada, …… pafta, …….parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıyım,

-Paydaşlarla pek çok kez bir araya gelip paylaşma için görüşmeler yapılmıştır.Ancak bu görüşmeler sonuç vermemiştir.

-Paydaşlar arasında elbirliği ile mülkiyetin bulunmasının bir faydası bulunmamaktadır bilakis bu durum paydaşlara ve mala zarar vermektedir,

HUKUKİ SEBEPLER:

-HMK, TMK  ve ilgili her türlü sair mevzuat hükümleri

DELİLLER:

-Tapu kaydı, bilirkişi incelemesi, keşif , tanık ve her türlü sair delil

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı yargılama yapılarak;

-Müşterek taşınmazın davalılarla aramızda paylaştırılması,

-Paylaştırmanın mümkün olmadığı durumlarda satılarak paraya çevrilmesine,

-Bedelinin, paylarımız oranında bölüştürülmesine,

-Yargılama giderlerinin de, davalılardan payları oranında alınmasına karar verilmesini

saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                     TARİH:

                                                                               AD SOYAD:

                                                                                       İMZA:

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi -2-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ ARACILIĞIYLA

MERSİN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI    

DAVALILAR ;

 

DAVA KONUSU               :  Satış sureti ile ortaklığın giderilmesi

AÇIKLAMALAR                :

Giresun ili, Bulancak ilçesi, ……………… Ada ………… No.lu parsel sayılı 580,94 m²lik taşınmaza davalılar ile birlikte paylı malikiz. Adı geçen taşınmazda ortak sayısının fazla olması nedeniyle herhangi bir faaliyet de bulunamıyoruz bahse konu taşınmazla alakalı aramızda anlaşarak  paylaşamadığımız için izale-i şuyu davası açarak satış sureti ile ortaklığın giderilmesi davası yoluna başvurma zarureti doğmuştur.

DELİLLER                          : Tapu kaydı

HUKUKİ NEDENLER       : TMK. md. 698, 699 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle haklı davanın kabulü ile adı geçen  Giresun ili, Bulancak ilçesi, ……… Mevkii …… pafta ….Ada ………..No.lu parsel sayılı, 580,94 m²lik taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesine, tapu kayıtları ve çap örneğinin tensiple celbine karar verilmesini davacı olarak saygılarımla arz ve talep ederim …./…./2019

Kaşe imza

EK 1 -TAPU SENEDİ                                                                                                                               

EK 2 –İMZA SİRKÜSÜ

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -3-

ADANA NÖBETÇİ ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

DAVALI                : İsmail oğlu Mehmet

KONU                   : Taşınmazdaki paydaşlığın giderilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

1)Müvekkilim .. ili .. ilçesi … Mahallesi X Pafta, X Ada, X Parselde tapuya kayıtlı taşınmaza davalı taraf ile birlikte paydaştır.

2)Ancak tapu kaydına göre taşınmazın diğer yarısının maliki olan davalı taraf “İsmail oğlu Mehmet” olarak gözükmekte, yani davalı tarafın kimlik bilgileri tam olarak bilinememektedir. Bu nedenlerden dolayı davalı tarafa kayyım atanması zorunlu hale gelmiştir.

3)Ortaklığın giderilmesini talep ettiğimiz huzurdaki işbu davada, öncelikle tarafımıza taşınmazın diğer yarısının maliki olan davalı paydaşa kayyım atanması nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmak için yetki verilmesini talep ediyoruz.

4)Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 sayılı kanun ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : Tapu Kayıtları, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi, sair yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmazdaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz. 23.05.2019

                                               DAVACI VEKİLİ

EKLER                   :

EK 1: Onanmış Vekaletname

EK 2: Tapu Kaydı

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -4-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      : Adı Soyadı              – (T.C.Kimlik No: )

DAVACILAR VEKİLİ     :

DAVALILAR                      : Adı Soyadı              – (T.C.Kimlik No: )

 

DAVA KONUSU                 : Ortaklığın Giderilmesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Miras bırakan Adı Soyadı 10.09.1990 tarihinde vefat etmiştir. Muris adına kayıtlı taşınmazlar mevcuttur. Muris adına x İli y İlçesi  z Mahallesi w Mevkii 112 ada 58 parselde kayıtlı, x ili y ilçesi a Mahallesi b mevkiinde 275 ada 62 parsel de kayıtlı taşınmazlar mevcuttur.

Muris adına kayıtlı Muris adına x İli y İlçesi  z Mahallesi w Mevkii nde kayıtlı 112 ada 58 parsel üzerinde davalı X’e ait kavak ağaçları bulunmaktadır.

Muris adına kayıtlı  x ili y ilçesi a Mahallesi b mevkiinde 275 ada 62 parsel de 1 katlı ev ortak miras bırakan Murise aittir. Bu evin üzerinde davalıya ait ruhsatsız bir kat daha mevcuttur. Aynı parselde müşterek malik olan diğer davalıya ait 3 katlı  ev bulunmaktadır.

Müvekkillerim ile diğer hissedarların taşınmazların paylaşılması konusunda anlaşamamaktadırlar. Öncelikle söz konusu taşınmazların satış yolu ile ortaklığımın giderilmesi için Sayın Mahkemenize başvurarak izale-i şüyu istemek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Yasa Hükümleri

HUKUKİ DELİLLER        : Tapu kayıtları, Keşif, Veraset  İlamı ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Yukarıda parsel numaraları ve özellikleri yazılı taşınmazların yapılacak yargılama neticesinde satış yoluyla ortaklığın giderilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücretinin de davalılardan tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederiz. 14/05/2019

                                                                                                                        Davacılar Vekili

                                                                                                                                   Av.

ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -5-

X SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                  :  
VEKİLİ                   : Av.

 

DAVALI                 :

KONU                   : Dava Konusu Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir. (İzale-i Şuyu Davasıdır.)  

             

 

AÇIKLAMALAR

 

 • Müvekkilim, X metrekare zeyin ağaçlı tarla vasfındaki arazinin dörtte bir hissedarıdır. (Ek-1 tapu)
 • Müvekkilim ve davalı taraf dava konusu taşınmaz üzerinde taksim ve taşınmazın kullanımı konusunda anlaşamamışlardır. Müvekkilim bu sebeple taşınmazdan faydalanamamaktadır.
 • Hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.
 • Müvekkilimin hissedarı olduğu tarlanın satışı halinde tarafların elde edeceği menfaat bölünmeden durum ve koşullara göre daha uygundur. Aynı şekilde paylı malın önemli bir değer kaybına uğramaması için de tarlanın satışı tarafların menfaatine daha uygun olacaktır.

HUKUKİ NEDENLER:  MK. HMK. ve diğer yasal nedenler

HUKUKİ DELİLLER  : Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi, Tanık Beyanları ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ;

 • Öncelikle dava konusu edilen taşınmazın usul ekonomisi bakımından tapu kayıtlarının ve krokisinin tensiben istenilmesine
 • X metrekare zeytin ağaçlı tarla vasfındaki arazi üzerindeki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin diğer hissedara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                          Av.

Ek 1- Tapu Kaydı

Ek 2- Yetki Belgesi

Ek 3- Vekâletname Sureti

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -6-

X SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR                                    :

VEKİLİ                                             :

DAVALILAR                                    :

KONU                                               : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                            :

Müvekkillerimiz davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu … İli, Kültür mahallesi  , …  Ada, … Pafta, parsel yazılı bulunan gayrimenkulde kardeşimiz … ve vefat etmiş kardeşimiz olan …’nın mirasçıları olan davalılar birlikte müşterek halinde malik olarak bulunmaktayız.

Taraflar paydaş olup söz konusu taşınmazın kullanımı geçmişten bu güne kadar sürekli olarak taraflar arasında sorun yaratmıştır. Müvekkillerime aile arasında sorun yaratmamak adına bu güne kadar sorun çıkartmak istememesine karşın sorunun artık çekilmez olup paydaşlığın devamı müvekkillerimiz açısından imkansız hale gelmiştir. Taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından satış suretiyle ortaklığın giderilmisini isteme zorunluluğu hasıl olmuştur.

3- Taşınmazın taraflar arasında rıza en paylaşımı mümkün değildir.

4- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 4721 S. K. m. 698, 699, 6100 S. K. m. 4, 12, 316

HUKUKİ DELİLLER                    : Tapu kaydı, veraset ilamı ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde müvekkilin hisse değeri kendisine  bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini, müvekkillerimiz adına saygıyla talep ederiz.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -7-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

DAVACILAR                      :

VEKİLLERİ                         :

DAVALILAR                      :

DAVA KONUSU                 : Tarafların iştirak halinde malik oldukları taşınmazların aynen taksiminin mümkün olmaması nedeniyle satış yoluyla ortaklığın sona erdirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Davacıların murisi olan 26/01/20.. tarihinde vefat etmiştir.

2- Dilekçenin ekinde sunulan …… Noterliği ……. tarih ….. yevmiye numaralı  mirasçılık belgesinden de anlaşılacağı üzere davacı müvekkiller murisin mirasçılarıdır. (EK -1 Mirasçılık Belgesi)

3- Murisin ölümü ile Davacı müvekkiller ile davalılar;

 • ……. İli …… İlçesi ….. Köyü ……. ada ……. parsel noluTarlaya,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü ……..lı Mevkiinde bulunan …. ada ….parsel nolu Tarlaya,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü  ……..lı Mevkiinde bulunan …. ada …. parsel nolu Tarlaya,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü ……..lı Mevkiinde bulunan … ada… parsel nolu Tarlaya,
 • …….. İli …….. İlçesi Şıhlar Köyü Kara Kise Mevkiinde bulunan … ada…. parsel nolu Tarlaya,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü ……..lı Mevkiinde bulunan …. ada …. parsel nolu Bahçeye,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü ……..lı Mevkiinde bulunan…. ada …. parsel nolu Bahçeye,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü’nde bulunan …..ada ….. parsel nolu Arsaya,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü’nde bulunan….. ada …. parsel nolu Arsaya,

İŞTİRAK HALİNDE MALİKTİRLER. (EK -2 Tapu Suretleri)

4- Dava konusu yapılan taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığı için ortaklığın satışı suretiyle giderilmesi, elde edilen paranın paylar oranında taraflar arasında paylaştırılmasına karar verilmesi için mahkemenize başvurmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : MK ve ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                          : Tapu senedi, keşif, bilirkişi ve sair deliller.

TALEP VE SONUÇ            :

1-Yukarıda açıklanan nedenlerle, Davamızın Kabulü ile; davaya konu edilen taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilerek elde edilen paranın ortaklar arasında payları oranında paylaştırılmasına,

2-Yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                                     

EKİ:  

Dilekçe içeriğinde belirtilen ekler

Vekâletname Sureti

                                                                                                           DAVACILAR VEKİLİ

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -8-

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR                        :

VEKİLİ                                  :

DAVALILAR                        :

DAVA KONUSU                   : Ortaklığın Giderilmesi

DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR:

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkiller davaya konu taşınmazlarda malik bulunan  yasal mirasçılarıdır. Davalılar da yine tapu malikinin mirasçıları konumundadır. Ekte sunulan ………. Sulh Hukuk Mahkemesi E, K sayılı veraset ilamı ile bu husus açıkça görülmektedir.

Mirasçılar tarafından bugüne kadar intikal işlemi yapılmamıştır. Bu nedenle taşınmazlar halen kök mirasçı  adına kayıtlıdır.

Mirasçı sayısının çokluğu ve değişen oranlarda hak sahibi olunması nedeniyle taşınmazın rızaen taksimi mümkün değildir. Tüm taraflar elbirliği mülkiyeti kapsamında mirasçı sıfatıyla malik olmakla taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi zaruridir.

Tüm bu nedenlerle eldeki davayı ikame etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : MK, İİK, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                :

Dava konusu taşınmazlara ait tapu kayıtları ile diğer bilgi ve belgeler

Taşınmaz maliki adına alınan Sulh Hukuk Mahkemesi E, K sayılı veraset ilamı

Dava konusu taşınmaza dair imar  ve çap durumu

Tanık anlatımları

Keşif, bilirkişi incelemesi, yemin ve yasal her türlü delil

SONUÇ – İSTEM                   : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve Sayın Mahkemece resen nazara alınacak unsurlarla:

Öncelikle davaya konu taşınmazlar üzerine dava esnasında üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı verilmesini,

Haklı davamızın kabulü ile; Davaya konu: X sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış yoluyla  giderilmesine,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davacılar Vekili

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi

Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Dava Dilekçesi -9-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

Adli Yardım Taleplidir.  

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI                :

VEKİLİ                  :

DAVALILAR         :

KONU          : İştirak halinde mülkiyet olarak hissedar bulundukları aşağıda belirtilen taşınmazların satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

Müvekkilin babasından intikal eden; …

Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazlara müvekkil ile davalılar iştirak halinde maliktirler.

Taşınmazların taraflar arasında paylaşımı bugüne dek mümkün olmamıştır.Dava konusu taşınmazın yüzölçümü,imar durumu dikkate alındığında taşınmazının aynen taksimi mümkün değildir.Bu nedenle,taşınmazın üzerindeki ortaklığın umuma açık arttırma suretiyle satılarak,satış bedelinin paylar oranında paylaştırılması için iş bu davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

Davacı müvekkil çalışmamakta olup; hiçbir geliri yoktur. Bu nedenle sayın mahkemenizin davacının ekonomik ve sosyal durumu gözetilerek HMK ilgili maddeleri uyarınca kendisine adli yardımdan yararlandırılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER :  4721 S. K. m. 698, 699, 6100 S. K. HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :  1-Tapu Kayıtları, 2-Keşif , 3-Bilirkişi İncelemesi , 4-Tanık Beyanları, 5-Veraset İlamı vesair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda  açıkladığımız nedenlerle;

Parselde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın umuma açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine ,

– Adli yardım ve ihtiyati tedbir  talebinin kabulüne,

– Satış bedelinin ve yargılama giderlerinin ortakların hisseleri oranında paylaştırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

EK:-Onanmış Vekaletname Sureti.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İzaleyi şüyu dava dilekçesi -10-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACILAR     :

VEKİLLERİ:

DAVALI        :

KONU          : Ortaklığın giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Muris Ah…. A…. 07.05.2016 tarihinde vefat etmiştir. Geriye yasal mirasçıları davacılar S A…..(KIZI), E A….(OĞLU), 03.12.2003 tarihinde vefat eden oğlu Ü A…..’IN mirasçıları S A… (EŞİ), B A… (KIZI), Ş A…..(KIZI) ve davalı M A….(OĞLU) kalmıştır.  Yasal mirasçılarına intikal eden aşağıda sayılı taşınmazlar üzerinde iştirak halinde mülkiyet söz konusudur.

A-Altındağ Ankara …. Parsel, …. Ada, .. Parsel bağımsız bölümde bulunan taşınmaz.

B-Ankara …. …. Mah. .. Parsel, … Ada, .. Parsel tapu kayıtlarında arsa olarak görünen ancak üzerinde 4 katlı bir binanın olduğu taşınmaz.

C- Söz konusu taşınmazların aynen taksiminin mümkün olması halinde aynen taksimini, mümkün olmaması halinde ise satış sureti ile ortaklığın giderilmesi talebi hâsıl olmuştur.

2-  Müvekkiller, murisin Ziraat Bankası Hesaplarında bir miktar parasının olduğunu tespit etmişlerdir. Bu paranın da aynen taksimini talep etmekteyiz.( Belgelerin Ziraat Bankası’ndan celbini talep etmekteyiz.)

3- Muris A A… …… TURİZM NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDE 50 hissesi bulunmaktadır. Bu hisselerinde aynen taksimini, taksiminin mümkün olamaması halinde hisselerin satışı sureti ile ortaklığın giderilmesini talep etmekteyiz. (Belgelerin ……. Turizm Nakliyat Ve Ticaret A.Ş celbini talep etmekteyiz.)

4- Davalı ile yapılan şifahi görüşmelerde, gayrimenkul, şirket hissesi ve bankalardaki paralar üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi mümkün olmadığı gibi, davalı,  gayrimenkulün satışına da yanaşmamaktadırlar. Altındağ’da bulunan taşınmazda kiracı bulunmaktadır. Ancak davalı bu kirayı sadece kendisi almaktadır. Diğer taşınmazda ise ailesi ile birlikte ikamet etmekte olup bunun karşılığında da müvekkillere herhangi bir ödeme yapmamaktadır. Her iki taşınmazda da bulunan kira alacaklarımız ile ilgili yasal haklarımızı saklı tutmaktayız

HUKUKİ NEDENLER : M.K, HMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

 1. ….. İlçesi … Parsel, … Ada, .. Parsel bağımsız bölüm ve Ankara ili … ilçesi … Mah. .. Parsel, … Ada, … Parsel üzerindeki ortaklığın aynen taksimi ile, taksimin mümkün olmaması halinde satış suretiyle giderilmesini,
 2. Murisin Ziraat Bankası hesaplarında bulunan paranın aynen taksimini,
 3. Murisin ….. Turizm Nakliyat Ve Ticaret A.Ş’de bulunan hisselerinin aynen taksimini, taksimin mümkün olmaması halinde satış sureti ile ortaklığın giderilmesini,
 4. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin, davalı tarafa yükletilmesini vekâleten saygılarımla talep ederim.

Davalılar Vekili

EKLER   : 1- Davalılar vekaletnamesi

2- veraset ilamı

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -11-

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI      :

VEKİLİ          :

ADRES          :

DAVALI       :

DAVA          : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİNDEN İBARETTİR

AÇIKLAMALAR  :  1- Müvekkilim ……‘in Babası … tarihinde vefat etmiş, geriye mirasçı olarak eşi ve çocukları kalmıştır. Ekte sunduğumuz mirasçılık belgesinde açıkça görüldüğü gibi 12 paylı bir miras bırakmıştır.

2- Müvekkilim ………. davalılar hariç diğer mirasçıların hisselerini devralmıştır. Mevcut durumda 12 payın 10’u müvekkilim ……’e ait olduğu ekte sunduğumuz tapu kayıtlarında açıkça görülmektedir. Davalılar ………’in 12 paydan 1 payı, ………….’in de 12 paydan 1 payı bulunmaktadır.

3- Dava konusu taşınmazlar:

TARLALAR:

KARGİR EV ARSA

Kırkgözeler mah. Köyiçi mevkii ada/parsel 148/1 yüzölçümü 308,05 m

4- Davacı müvekkil ile davalıların ortaklaşa paydaş bulunduğu dava konusu taşınmazların taraflar arasında rızaen aynen yada bedel ödenmek sureti ile taksimi mümkün olmadığı gibi tasarruf şeklinde de taraflar anlaşamamaktadır.

5- Müvekkilim ……..çiftçilik belgesi sahibidir. … köyünde kendine ait evi de vardır. Dava konusu tarlaları halen ekip biçmektedir. Babadan kalan tarlaların aile içinde kalması için çaba sarf etmektedir.

6- Fiili durum itibarı ile , ortaklığın giderilmesini talep etme zaruriyeti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER   :  Medeni kanun vs. ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER     : Tapu kayıtları, keşif ,bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, sair her türlü yasal delil

SONUÇ   VE İSTEM    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle

 1. Dava konusu …………ili ………..ilçesinde kain;

Taşınmazların aynen taksim yoluyla ortaklığın giderilmesine,

Mahkemeniz aksi kanaatte ise ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,

Satışın paydaşlar arasında yapılmasına,

2- Yargılama giderlerinin taraflara payları oranında, vekalet ücretinin ise davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekil sıfatıyla arz ve talep ederim.

Saygılarımızla.

EKLER:

1- Onanmış Vekaletname örneği

2- Mirasçılık belgesi

3- Taşınmazlara ait tapu kayıtları

4- ……………’e ait çiftçilik belgesi (2019 ve 2020 yıllarına ait birer adet)

5- ……………’e ait çiftçi kayıt sistemi belgesi

Davacı Vekili

Araç üzerindeki ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 12

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR:

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : 2 plakalı araç üzerindeki ortaklığın; ortaklar arasında yapılacak olan satış suretiyle giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Davacı ve davalı yanların miras bırakanı 24/11/2020 tarihinde vefat etmiştir. Muristen geriye terekesinden mirasçılarına 3 plakalı bir araç kalmıştır.

2) Ekte de sunulan Mirasçılık Belgesinden(EK-1) anlaşılacağı üzere muris Ahmet’in terekesi 4 pay kabul edilerek her bir mirasçı dava konusu araç üzerinde eşit pay oranına sahiptirler.

3) Davalı taraf dava konusu araç üzerinde ki mülkiyet ilişkisini çekilemez hale getirmişlerdir. Şöyle ki; araç şu an davalı tarafın elinde bulunmaktadır. Davalı dava konusu aracı müvekkil davacıların kullanmasına izin vermemekte ve engellemektedir. Davalının, müvekkil davacıların bu aracı kullanmasını engellediğinden ortaklığın devamı daha da işin içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Davalılar taşınır aracın satışına da yanaşmamaktadırlar.

4) Dava konusu aracın aynen taksimi mümkün olmaması nedeniyle araç üzerinde ki mülkiyet ilişkisinin satış suretiyle giderilmesini isteme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK,HMK,İİK, TBK ve ilgili sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Mirasçılık Belgesi, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık beyanları ve her türlü sair yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşma sırasında re’sen nazara alınacak nedenlerle, 3 Plakalı araç üzerinde ortaklığın; ortaklar arasında yapılacak olan satış suretiyle giderilmesi talebidir.

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin, payları oranında taraflara yükletilmesini karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Kadastro Tersimat Hatası Düzeltme Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: T.KONUSU: Kadastro tespiti sırasında yapılan ölçü, …

2 yorumlar

 1. Merhabalar.Babam ve ölmüş amcamın ortak olan arsasına yıllar önce büyük oğlu babama sormadan 2 katlı ev ve dükkan açmış boş kalm kısıma da meyve ağaçları dikerek kendisine aitmiş gibi kullanmış.Babam izalesi şutu savaşı açmak istiyor ama önce kendisi karşı tarafa ihbarname yazıp göndermek istiyor.Şu durumda avukat tutacak maddiyata sahip değil.Yeğeni bütün iletişim kanallarını yıllardır kapatmış durumda.babam izmirde oturuyor.Taşinmaz mal Tokat Reşadiye de.Ihbarnameyi yazma konusunda yardımcı olursanız bizi çok memnun edersiniz.Saygılar

 2. miras yolu ile intikal eden arsalar, tarlalar ve ev bulunmaktadır, bu mülklerin 3/6 sı bir kişiye, kalan 3/6 sı ise 1/6 olarak diğer 3 kişi ye aittir, Hissedarlardan (1/6) birinin borçları yüzünden tüm mülklere haciz işlemi uygulanmıştır. Ortaklığın giderilmesi davası açarak satış işlemi olmadan, icrası olan hissedara hissesi oranında bir yer vermek süreti ile mülklerin paylaşımı yapabilir mi? icralar kaldırabilir mi? Teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: