Ortaklığın Giderilmesi(İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -1-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

ADRESİ:

DAVALILAR:

KONUSU: Ortaklığın giderilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

-Muris ………. , …….. tarihinde vefat etmiştir,

-……….. ili, …. ilçesi, …….. mahallesi, …. ada, …… pafta, …….parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıyım,

-Paydaşlarla pek çok kez bir araya gelip paylaşma için görüşmeler yapılmıştır.Ancak bu görüşmeler sonuç vermemiştir.

-Paydaşlar arasında elbirliği ile mülkiyetin bulunmasının bir faydası bulunmamaktadır bilakis bu durum paydaşlara ve mala zarar vermektedir,

HUKUKİ SEBEPLER:

-HMK, TMK  ve ilgili her türlü sair mevzuat hükümleri

DELİLLER:

-Tapu kaydı, bilirkişi incelemesi, keşif , tanık ve her türlü sair delil

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı yargılama yapılarak;

-Müşterek taşınmazın davalılarla aramızda paylaştırılması,

-Paylaştırmanın mümkün olmadığı durumlarda satılarak paraya çevrilmesine,

-Bedelinin, paylarımız oranında bölüştürülmesine,

-Yargılama giderlerinin de, davalılardan payları oranında alınmasına karar verilmesini

saygılarımla arz ve talep ederim.

TARİH:

    AD SOYAD:

  İMZA:

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi -2-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ ARACILIĞIYLA

MERSİN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI    

DAVALILAR ;

DAVA KONUSU               : Satış sureti ile ortaklığın giderilmesi

AÇIKLAMALAR                :

Giresun ili, Bulancak ilçesi, ……………… Ada ………… No.lu parsel sayılı 580,94 m²lik taşınmaza davalılar ile birlikte paylı malikiz. Adı geçen taşınmazda ortak sayısının fazla olması nedeniyle herhangi bir faaliyet de bulunamıyoruz bahse konu taşınmazla alakalı aramızda anlaşarak  paylaşamadığımız için izale-i şuyu davası açarak satış sureti ile ortaklığın giderilmesi davası yoluna başvurma zarureti doğmuştur.

DELİLLER                          : Tapu kaydı

HUKUKİ NEDENLER       : TMK. md. 698, 699 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle haklı davanın kabulü ile adı geçen  Giresun ili, Bulancak ilçesi, ……… Mevkii …… pafta ….Ada ………..No.lu parsel sayılı, 580,94 m²lik taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesine, tapu kayıtları ve çap örneğinin tensiple celbine karar verilmesini davacı olarak saygılarımla arz ve talep ederim …./…./2019

Kaşe imza

EK 1 -TAPU SENEDİ                                                                                                                             

EK 2 –İMZA SİRKÜSÜ

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -3-

ADANA NÖBETÇİ ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : İsmail oğlu Mehmet

KONU : Taşınmazdaki paydaşlığın giderilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1)Müvekkilim .. ili .. ilçesi … Mahallesi X Pafta, X Ada, X Parselde tapuya kayıtlı taşınmaza davalı taraf ile birlikte paydaştır.

2)Ancak tapu kaydına göre taşınmazın diğer yarısının maliki olan davalı taraf “İsmail oğlu Mehmet” olarak gözükmekte, yani davalı tarafın kimlik bilgileri tam olarak bilinememektedir. Bu nedenlerden dolayı davalı tarafa kayyım atanması zorunlu hale gelmiştir.

3)Ortaklığın giderilmesini talep ettiğimiz huzurdaki işbu davada, öncelikle tarafımıza taşınmazın diğer yarısının maliki olan davalı paydaşa kayyım atanması nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmak için yetki verilmesini talep ediyoruz.

4)Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 sayılı kanun ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Tapu Kayıtları, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi, sair yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmazdaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz. 23.05.2019

DAVACI VEKİLİ

EKLER :

EK 1: Onanmış Vekaletname

EK 2: Tapu Kaydı

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -4-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR : Adı Soyadı              – (T.C.Kimlik No: )

DAVACILAR VEKİLİ   :

DAVALILAR : Adı Soyadı              – (T.C.Kimlik No: )

DAVA KONUSU : Ortaklığın Giderilmesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

Miras bırakan Adı Soyadı 10.09.1990 tarihinde vefat etmiştir. Muris adına kayıtlı taşınmazlar mevcuttur. Muris adına x İli y İlçesi  z Mahallesi w Mevkii 112 ada 58 parselde kayıtlı, x ili y ilçesi a Mahallesi b mevkiinde 275 ada 62 parsel de kayıtlı taşınmazlar mevcuttur.

Muris adına kayıtlı Muris adına x İli y İlçesi  z Mahallesi w Mevkii nde kayıtlı 112 ada 58 parsel üzerinde davalı X’e ait kavak ağaçları bulunmaktadır.

Muris adına kayıtlı  x ili y ilçesi a Mahallesi b mevkiinde 275 ada 62 parsel de 1 katlı ev ortak miras bırakan Murise aittir. Bu evin üzerinde davalıya ait ruhsatsız bir kat daha mevcuttur. Aynı parselde müşterek malik olan diğer davalıya ait 3 katlı  ev bulunmaktadır.

Müvekkillerim ile diğer hissedarların taşınmazların paylaşılması konusunda anlaşamamaktadırlar. Öncelikle söz konusu taşınmazların satış yolu ile ortaklığımın giderilmesi için Sayın Mahkemenize başvurarak izale-i şüyu istemek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Yasa Hükümleri

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, Keşif, Veraset  İlamı ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Yukarıda parsel numaraları ve özellikleri yazılı taşınmazların yapılacak yargılama neticesinde satış yoluyla ortaklığın giderilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücretinin de davalılardan tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederiz. 14/05/2019

                                                                                                            Davacılar Vekili

                                                                                                                              Av.

[/ihc-hide-content]

ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -5-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

X SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                  :
VEKİLİ                   : Av.

DAVALI                 :

KONU                   : Dava Konusu Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir. (İzale-i Şuyu Davasıdır.)

AÇIKLAMALAR

 • Müvekkilim, X metrekare zeyin ağaçlı tarla vasfındaki arazinin dörtte bir hissedarıdır. (Ek-1 tapu)
 • Müvekkilim ve davalı taraf dava konusu taşınmaz üzerinde taksim ve taşınmazın kullanımı konusunda anlaşamamışlardır. Müvekkilim bu sebeple taşınmazdan faydalanamamaktadır.
 • Hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.
 • Müvekkilimin hissedarı olduğu tarlanın satışı halinde tarafların elde edeceği menfaat bölünmeden durum ve koşullara göre daha uygundur. Aynı şekilde paylı malın önemli bir değer kaybına uğramaması için de tarlanın satışı tarafların menfaatine daha uygun olacaktır.

HUKUKİ NEDENLER: MK. HMK. ve diğer yasal nedenler

HUKUKİ DELİLLER  : Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi, Tanık Beyanları ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ;

 • Öncelikle dava konusu edilen taşınmazın usul ekonomisi bakımından tapu kayıtlarının ve krokisinin tensiben istenilmesine
 • X metrekare zeytin ağaçlı tarla vasfındaki arazi üzerindeki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin diğer hissedara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Ek 1- Tapu Kaydı

Ek 2- Yetki Belgesi

Ek 3- Vekâletname Sureti

[/ihc-hide-content]

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -6-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

X SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR                                    :

VEKİLİ                                             :

DAVALILAR                                    :

KONU                                               : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                            :

Müvekkillerimiz davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu … İli, Kültür mahallesi  , …  Ada, … Pafta, parsel yazılı bulunan gayrimenkulde kardeşimiz … ve vefat etmiş kardeşimiz olan …’nın mirasçıları olan davalılar birlikte müşterek halinde malik olarak bulunmaktayız.

Taraflar paydaş olup söz konusu taşınmazın kullanımı geçmişten bu güne kadar sürekli olarak taraflar arasında sorun yaratmıştır. Müvekkillerime aile arasında sorun yaratmamak adına bu güne kadar sorun çıkartmak istememesine karşın sorunun artık çekilmez olup paydaşlığın devamı müvekkillerimiz açısından imkansız hale gelmiştir. Taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından satış suretiyle ortaklığın giderilmisini isteme zorunluluğu hasıl olmuştur.

3- Taşınmazın taraflar arasında rıza en paylaşımı mümkün değildir.

4- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 4721 S. K. m. 698, 699, 6100 S. K. m. 4, 12, 316

HUKUKİ DELİLLER                    : Tapu kaydı, veraset ilamı ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde müvekkilin hisse değeri kendisine  bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini, müvekkillerimiz adına saygıyla talep ederiz.

[/ihc-hide-content]

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -7-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACILAR                      :

VEKİLLERİ                         :

DAVALILAR                      :

DAVA KONUSU                 : Tarafların iştirak halinde malik oldukları taşınmazların aynen taksiminin mümkün olmaması nedeniyle satış yoluyla ortaklığın sona erdirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Davacıların murisi olan 26/01/20.. tarihinde vefat etmiştir.

2- Dilekçenin ekinde sunulan …… Noterliği ……. tarih ….. yevmiye numaralı  mirasçılık belgesinden de anlaşılacağı üzere davacı müvekkiller murisin mirasçılarıdır. (EK -1 Mirasçılık Belgesi)

3- Murisin ölümü ile Davacı müvekkiller ile davalılar;

 • ……. İli …… İlçesi ….. Köyü ……. ada ……. parsel noluTarlaya,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü ……..lı Mevkiinde bulunan …. ada ….parsel nolu Tarlaya,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü ……..lı Mevkiinde bulunan …. ada …. parsel nolu Tarlaya,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü ……..lı Mevkiinde bulunan … ada… parsel nolu Tarlaya,
 • …….. İli …….. İlçesi Şıhlar Köyü Kara Kise Mevkiinde bulunan … ada…. parsel nolu Tarlaya,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü ……..lı Mevkiinde bulunan …. ada …. parsel nolu Bahçeye,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü ……..lı Mevkiinde bulunan…. ada …. parsel nolu Bahçeye,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü’nde bulunan …..ada ….. parsel nolu Arsaya,
 • …….. İli …….. İlçesi …….. Köyü’nde bulunan….. ada …. parsel nolu Arsaya,

İŞTİRAK HALİNDE MALİKTİRLER. (EK -2 Tapu Suretleri)

4- Dava konusu yapılan taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığı için ortaklığın satışı suretiyle giderilmesi, elde edilen paranın paylar oranında taraflar arasında paylaştırılmasına karar verilmesi için mahkemenize başvurmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : MK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                          : Tapu senedi, keşif, bilirkişi ve sair deliller.

TALEP VE SONUÇ            :

1-Yukarıda açıklanan nedenlerle, Davamızın Kabulü ile; davaya konu edilen taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilerek elde edilen paranın ortaklar arasında payları oranında paylaştırılmasına,

2-Yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                      

EKİ:  

Dilekçe içeriğinde belirtilen ekler

Vekâletname Sureti

                        DAVACILAR VEKİLİ

[/ihc-hide-content]

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -8-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR                        :

VEKİLİ                                  :

DAVALILAR                        :

DAVA KONUSU                   : Ortaklığın Giderilmesi

DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR:

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkiller davaya konu taşınmazlarda malik bulunan  yasal mirasçılarıdır. Davalılar da yine tapu malikinin mirasçıları konumundadır. Ekte sunulan ………. Sulh Hukuk Mahkemesi E, K sayılı veraset ilamı ile bu husus açıkça görülmektedir.

Mirasçılar tarafından bugüne kadar intikal işlemi yapılmamıştır. Bu nedenle taşınmazlar halen kök mirasçı  adına kayıtlıdır.

Mirasçı sayısının çokluğu ve değişen oranlarda hak sahibi olunması nedeniyle taşınmazın rızaen taksimi mümkün değildir. Tüm taraflar elbirliği mülkiyeti kapsamında mirasçı sıfatıyla malik olmakla taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi zaruridir.

Tüm bu nedenlerle eldeki davayı ikame etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : MK, İİK, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                :

Dava konusu taşınmazlara ait tapu kayıtları ile diğer bilgi ve belgeler

Taşınmaz maliki adına alınan Sulh Hukuk Mahkemesi E, K sayılı veraset ilamı

Dava konusu taşınmaza dair imar  ve çap durumu

Tanık anlatımları

Keşif, bilirkişi incelemesi, yemin ve yasal her türlü delil

SONUÇ – İSTEM                   : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve Sayın Mahkemece resen nazara alınacak unsurlarla:

Öncelikle davaya konu taşınmazlar üzerine dava esnasında üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı verilmesini,

Haklı davamızın kabulü ile; Davaya konu: X sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış yoluyla  giderilmesine,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davacılar Vekili

[/ihc-hide-content]

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -9-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

X SULH HUKUK MAHKEMESİ ‘NE

DAVACI                   :


VEKİLİ                     :
Av.

DAVALILAR          :

DAVA                                   : İZALE-İ ŞÜYU

KONU                                    : Müteveffa …………………. ‘ dan mirasçılarına intikal eden terekesinin aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesi taleplidir.

DAVA DEĞERİ                  : 100,00TL(Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilimin babası olan X tarihinde vefat etmiştir ve iş bu dilekçe ekinde mahkemenize sunulan X tarihli mirasçılık belgesi edinilmiştir. Bu mirasçılık belgesine göre muris X’ın terekesi 8 pay olarak kabul edilmiştir.

2-Müteveffa dan geriye tespit etmiş olduğumuz X İli Merkez İlçesi X Mahalllesi  ve X İli X Köyü hudutlarında bulunan;

– X İli Merkez İlçesi X Mahalllesi Ada no:… Parsel No: 10 Arsa

– X İli Merkez İlçesi X Köyü Ada no:…. Parsel No:147  Bağ

Parsel sayılı taşınmazlar müvekkilimize miras olarak kalmıştır. Bu taşınmazlar üzerindeki mülkiyet iştirak halindedir.

3- Tapu sayfalarında kayıtlı taşınmazlar bağ ve arsa olarak kayıtlı bulunmaktadır.

4- Davalıların olumsuz davranışları nedeniyle müvekkillerim arasında miras paylaşımı yapılamamıştır. Bu yüzden taşınmazların aynen taksimi mümkün ise aynen taksimini, mümkün değil ise satış yoluyla paylaştırılmasını müvekkillerim adına talep ediyorum.


HUKUKİ NEDENLER: TMK, TBK, HMK ve İlgili Diğer Yasal Mevzuat HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kayıtları, Keşif, Tanık Beyanları Sair Her Türlü Yasal Delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1- Müvekkilimize babasından kalmış olan yukarıda tapu kaydı bilgilerini vermiş olduğumuz taşınmazların aynen taksimine, aynen taksimi mümkün değilse satış yoluyla paylaştırılıp ortaklığın giderilmesine,

2- Dava sonuna kadar taşınmazlar üzerine “ DAVALIDIR; SATILAMAZ” şerhi işlenmesine,

3- Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Av.

EKLER:

 1. Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kayıt Örnekleri
 2. Onaylanmış Vekâletname Suretleri
 3. Mirasçılık Belgesi

[/ihc-hide-content]

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -10-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ELİYLE

X SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI          :

VEKİLİ           :  

DAVALILAR  :

DAVA KONUSU:  Ortaklığın giderilmesi.

AÇIKLAMALAR:

1.Taraflar; X parselde  kayıtlı  ve kat mülkiyeti bulunan taşınmazın (apartmanın); Zemin Kat 3 nolu bağımsız bölüm,1.Kat 5 Nolu Bağımsız bölümün, 1. Kat 6 nolu bağımsız bölümün, 3. kat 9 nolu bağımsız bölümün ve teras katta bulunan dairelerin hisseleri oranında iştirak halinde malikidirler.

Aynı şekilde müvekkil ile davalılar X Parselde kayıtlı bulunan arsa niteliğindeki taşınmazın 75/350 hissesi ile arsa üzerinde bulunan apartmanın; 7 kapı numaralı, 8 kapı numaralı ve 10 kapı numaralı dairelere iştirak halinde maliktirler.

2.Yukarıda tapu bilgileri verilen taşınmazlar ve taşınmazlar üzerinde bulunan mütemmim cüzler müvekkil ve davalıların ortak murisi ……………………….( İsmail Oğlu, 1926 doğumlu)  nin ölümü ile miras olarak kalmıştır. Müteveffa …………………’nin veraseti ……………… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……/……. E.,  ………./……… K. Sayılı ve 31.10.2001 tarihli kararı ile sübuta ermiş olup iş bu karara göre terekede, müvekkil X hissedardırlar. Söz konusu taşınmazların tapu intikalleri henüz yapılmamış olup taşınmazlar halen Müteveffa……………. üzerine kayıtlı olarak görünmektedir.

3.Müvekkilin tüm iyiniyetli yaklaşımlarına rağmen, Davalılarla, taşınmazların ve üzerindeki mütemmim cüzlerin taksimi konusunda anlaşmaya varılamamıştır.

4.Söz konusu taşınmazlar ve üzerlerinde bulunan mütemmim cüzlerin şüyuun, mümkünse aynen taksimi, değilse satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmek için Sayın Mahkemeye başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :İlgili mevzuat

DELİLLER                   : Tapu ve kadastro kayıtları,Belediye kayıtları,  Nüfus kayıtları,Veraset Dosyası, Tanık,Bilirkişi incelemesi, keşif  ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen;

1-Davanın kabulü ile, mezkur taşınmazların ve üzerlerinde bulunan mütemmim cüzlerin mümkünse aynen taksimi, değilse satışının yapılması suretiyle ortaklığın giderilmesine ve satıştan elde edilen paranın ortakların hisseleri oranında paylaştırılmasına,

2-Dava ve satış için yapılacak masrafların yine ortakların hissesi oranında paylaştırılmasına

3-Vekalet ücretinin davalılara tahmiline,

Karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

[/ihc-hide-content]

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Dava Dilekçesi -11-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI / LAR:

VEKİLİ:

DAVALI / LAR:

KONU: …….. İli …….. İlçesi ………. Mevkii ……. parselde bulunan … nolu bağımsız bölüm niteliğindeki bodrum katta bulunan taşınmazın ortaklığının satış suretiyle giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkillerimiz ………. tarihinde vefat eden miras bırakan …………. ’ün yasal mirasçılarıdır. İşbu durum ………….. Noterliğinin düzenlediği ………. tarihli ………. Yevmiye Numaralı Mirasçılık Belgesi ile de sabittir. ( Ekte yer almaktadır )

2- X İli ………. İlçesi ………… Mevkii ……. parselde bulunan …..nolu bağımsız bölüm niteliğindeki bodrum kat yasal mirasçı olan müvekkillerimiz ve davalılara müteveffanın mirası olarak intikal etmiştir.

İşbu taşınmaz üzerinde müvekkil ……… ¼  oranında ve müvekkil ……….. ¼ oranında olmak üzere hissedarıdır. Müvekkillerimiz ve davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur.

3- İşbu taşınmaz ………1 tarihinde müteveffa ………….. ‘ten müvekkillerimiz ve davalılar adına miras olarak kalmış fakat davalılar tapu intikalini yapmaktan haksız ve hiçbir gerekçe olmamasına rağmen kaçınmaktadırlar.

Davalılar gayrimenkul üzerinde iştirak halinde mülkiyete sahip olduklarını bildikleri halde tapu intikaline yanaşmamakla birlikte gayrimenkul üzerindeki haklarını müvekkile satmaya ya da müvekkilin haklarını satın almaya veya  gayrimenkulün 3. kişilere satışına da yanaşmamaktadırlar.

Davalıların bu şekilde davranmasının en önemli nedeni davaya konu taşınmazdan kira almaları ve bu kira bedelini haksız şekilde kendi uhdelerinde tutmalarıdır.

4- Fiili durumu itibarı ile paylaştırma da mümkün olmadığından, ayrıca paylaşım düşünülse dahi daire vasfında olan taşınmazın küçük olması da dikkate alındığında yüksek oranda değerinin düşeceğinden ve ekonomik olarak işlevsiz hale geleceğinden ve davalıların iyi niyetten uzak şekilde işi sürüncemede bırakmak ve davaya konu taşınmazdan daha fazla faydalanmak amacıyla hareket ettikleri ve bu durumun çekilemez hale gelmesinden ötürü gayrimenkul üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : M.K, HMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-X Noterliğinin X tarihli X Yevmiye Numaralı Mirasçılık Belgesi

2- Tapu kayıtları ( Celbini talep ediyoruz )

3- Bilirkişi, keşif, tanık,  yemin ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü;

1- ………. İli ………….. İlçesi ………….. Mevkii ……….. parselde bulunan …..nolu bağımsız bölüm niteliğindeki bodrum kat üzerinde bulunan ortaklığının satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin payları oranında davalılara yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederim.

Davacı

[/ihc-hide-content]

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi -12-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

..…….   NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE                

DAVACI                                     : ……………………………. (Tc :……………..)

                     Adres :

VEKİLİ                                         : Av…..

                                     Adres : Antettedir.

DAVALILAR                          :1-

                              Adres :

                                     2-

Adres :                

KONU                                   : Taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi (satış suretiyle)     isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

1- Ek 2’de …. 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2020/… Esas 2020/…  K. Nolu ../../2020 tarihli mirasçılık belgesinden de anlaşılacağı üzere Müvekkil ………, Muris …..’in  mirasçısıdır.

2-            Tapu kayıtlarında da görüleceği üzere  muris adına …… İli Merkez İlçesi ….. Köyü 160 Ada 29 parseldeki tapuya kayıtlı taşınmazda, yukarıda belirttiğimiz  davalılar ile yasal mirasçıdır.

3- Bugüne kadar taraflar dava konusu gayrimenkul ile ilgili müştereken tasarrufta bulunabilmek için bir anlaşmaya varamamış olup fiili durumu itibari ile paylaştırma da mümkün olmadığından veya paylaştırılmaya gidilmesi halinde gayrimenkulün değer kaybedeceğinin açık olması nedeniyle gayrimenkul üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

4- Ayrıca söz konusu bu taşınmaz üzerine teminatsız olarak İHTİYATİ TEDBİR konulmasını talep ederiz.   

DELİLLER : Nüfus ve Tapu Kayıtları, Mirasçılık Belgesi, Yemin, Keşif, Bilirkişi, Tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

NEDENLER   : İ.İ.K., T.M.K., H.M.K. ve ilgili tüm yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda yapmış olduğumuz ve re’sen gözetilecek nedenlere göre; fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

-Müvekkilin mirasbırakanı olan,   ../../…. doğumlu muris ……  adına kayıtlı, ….. İli Merkez İlçesi ……Köyü 160 Ada 29 Parseldeki tapuya kayıtlı taşınmaz üzerinde fiziken paylaşmanın taşınmazların değerini büyük oranda azaltması nedenleriyle ŞÜYUUN SATIŞ SURETİYLE İZALESİNE,

-Söz konusu bu taşınmaza teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını,

– Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin payları oranında hissedarlara yükletilmesini vekaleten talep ederiz…/../…..     

      Davacı Vekili

e-imzalıdır

EKLER  :

EK 1   : Vekaletname

EK 2  : ……. 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen …./…. Esas …./…. K. Nolu                                 ../../…. tarihli mirasçılık belgesi

EK 3  : Müvekkilin E-devlet üzerinden aldığı alt üst soy bilgini gösterir 3 sayfadan ibaret soy   kütüğü

EK 4  : Müvekkilin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (1 sayfa)

[/ihc-hide-content]

Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -13-

ADANA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALILAR           :

KONU                       :

Ortaklığın Giderilmesini Satış Yoluyla Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ile davalı kardeş olup, müvekkil; …………….. çatı arası müştemilatı olan mesken niteliğindeki taşınmazın 7/20 hissesinin, davalı yan ise aynı taşınmazın X hissesinin paylı malikidir.

Taraflar arasında ailevi sebeplerden kaynaklanan husumet olup, bir çok konuda olduğu gibi ortak mülkiyetin giderilmesi konusunda da anlaşamamışlardır.

271 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda paydaşlardan her birinin malın paylaşılmasını isteme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir.

“ Paylı mülkiyetin sona ermesi, Paylaşma istemi

Madde 698- Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. ”

Somut olayda dava konusu taşınmazın paylı mülkiyetini devam ettirme yükümlülüğünü gerektirecek herhangi bir olgu bulunmadığı gibi ortaklığın devamına gerek de kalmamıştır. Taşınmazın ortaklar arasında fiilen taksimi mümkün olmadığından ve müvekkilin şimdiye kadarki haricen satış tekliflerinden herhangi bir sonuç elde edilememiş olduğundan söz konusu ortaklığın satış yoluyla giderilmesi, satıştan elde edilecek paranın hisse oranında davacı ve davalıya paylaştırılması maksadıyla işbu davanın ikamesi zaruriyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER:

 1. Müvekkilimize ait tapu kaydı (Ek-1),
 2. Gerektiğinde keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili mevzuat

TALEP SONUCU    : Yukarıda belirtilen ve Sayın Hakimliğinizce re’en göz önüne alınacak sebeplerle, Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları ve kanun hükümleri ışığında; fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Davanın kesinleşmesine kadar dava konusu taşınmaz üzerinde, taşınmazın üçüncü kişilere satış ve devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı verilmesini;
 2. Satıştan elde edilecek paranın hisseleri oranında taraflara paylaştırılmasını,
 3. Mahkeme harç ve masraflarıyla vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Ağustos 2020 08:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Merhabalar.Babam ve ölmüş amcamın ortak olan arsasına yıllar önce büyük oğlu babama sormadan 2 katlı ev ve dükkan açmış boş kalm kısıma da meyve ağaçları dikerek kendisine aitmiş gibi kullanmış.Babam izalesi şutu savaşı açmak istiyor ama önce kendisi karşı tarafa ihbarname yazıp göndermek istiyor.Şu durumda avukat tutacak maddiyata sahip değil.Yeğeni bütün iletişim kanallarını yıllardır kapatmış durumda.babam izmirde oturuyor.Taşinmaz mal Tokat Reşadiye de.Ihbarnameyi yazma konusunda yardımcı olursanız bizi çok memnun edersiniz.Saygılar

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.