Ortaklığın Giderilmesi(İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -1-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

ADRESİ:

DAVALILAR:

KONUSU: Ortaklığın giderilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

-Muris ………. , …….. tarihinde vefat etmiştir,

-……….. ili, …. ilçesi, …….. mahallesi, …. ada, …… pafta, …….parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıyım,

-Paydaşlarla pek çok kez bir araya gelip paylaşma için görüşmeler yapılmıştır.Ancak bu görüşmeler sonuç vermemiştir.

-Paydaşlar arasında elbirliği ile mülkiyetin bulunmasının bir faydası bulunmamaktadır bilakis bu durum paydaşlara ve mala zarar vermektedir,

HUKUKİ SEBEPLER:

-HMK, TMK  ve ilgili her türlü sair mevzuat hükümleri

DELİLLER:

-Tapu kaydı, bilirkişi incelemesi, keşif , tanık ve her türlü sair delil

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı yargılama yapılarak;

-Müşterek taşınmazın davalılarla aramızda paylaştırılması,

-Paylaştırmanın mümkün olmadığı durumlarda satılarak paraya çevrilmesine,

-Bedelinin, paylarımız oranında bölüştürülmesine,

-Yargılama giderlerinin de, davalılardan payları oranında alınmasına karar verilmesini

saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                                     TARİH:

                                                                               AD SOYAD:

                                                                                       İMZA:

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi -2-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ ARACILIĞIYLA

MERSİN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                        

DAVACI    

DAVALILAR ;

 

DAVA KONUSU               :  Satış sureti ile ortaklığın giderilmesi

AÇIKLAMALAR                :

Giresun ili, Bulancak ilçesi, ……………… Ada ………… No.lu parsel sayılı 580,94 m²lik taşınmaza davalılar ile birlikte paylı malikiz. Adı geçen taşınmazda ortak sayısının fazla olması nedeniyle herhangi bir faaliyet de bulunamıyoruz bahse konu taşınmazla alakalı aramızda anlaşarak  paylaşamadığımız için izale-i şuyu davası açarak satış sureti ile ortaklığın giderilmesi davası yoluna başvurma zarureti doğmuştur.

DELİLLER                          : Tapu kaydı

HUKUKİ NEDENLER       : TMK. md. 698, 699 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle haklı davanın kabulü ile adı geçen  Giresun ili, Bulancak ilçesi, ……… Mevkii …… pafta ….Ada ………..No.lu parsel sayılı, 580,94 m²lik taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesine, tapu kayıtları ve çap örneğinin tensiple celbine karar verilmesini davacı olarak saygılarımla arz ve talep ederim …./…./2019

Kaşe imza

 

EK 1 -TAPU SENEDİ                                                                                                                               

EK 2 –İMZA SİRKÜSÜ

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -3-

ADANA NÖBETÇİ ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                :

 

VEKİLİ                   :

 

DAVALI                : İsmail oğlu Mehmet

 

KONU                   : Taşınmazdaki paydaşlığın giderilmesi isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR  :

 

1)Müvekkilim .. ili .. ilçesi … Mahallesi X Pafta, X Ada, X Parselde tapuya kayıtlı taşınmaza davalı taraf ile birlikte paydaştır.

2)Ancak tapu kaydına göre taşınmazın diğer yarısının maliki olan davalı taraf “İsmail oğlu Mehmet” olarak gözükmekte, yani davalı tarafın kimlik bilgileri tam olarak bilinememektedir. Bu nedenlerden dolayı davalı tarafa kayyım atanması zorunlu hale gelmiştir.

3)Ortaklığın giderilmesini talep ettiğimiz huzurdaki işbu davada, öncelikle tarafımıza taşınmazın diğer yarısının maliki olan davalı paydaşa kayyım atanması nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmak için yetki verilmesini talep ediyoruz.

4)Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 sayılı kanun ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : Tapu Kayıtları, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi, sair yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmazdaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz. 23.05.2019

 

                                               DAVACI VEKİLİ

EKLER                   :

EK 1: Onanmış Vekaletname

EK 2: Tapu Kaydı

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi -4-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACILAR                      : Adı Soyadı              – (T.C.Kimlik No: )

DAVACILAR VEKİLİ     :

DAVALILAR                      : Adı Soyadı              – (T.C.Kimlik No: )

 

DAVA KONUSU                 : Ortaklığın Giderilmesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Miras bırakan Adı Soyadı 10.09.1990 tarihinde vefat etmiştir. Muris adına kayıtlı taşınmazlar mevcuttur. Muris adına x İli y İlçesi  z Mahallesi w Mevkii 112 ada 58 parselde kayıtlı, x ili y ilçesi a Mahallesi b mevkiinde 275 ada 62 parsel de kayıtlı taşınmazlar mevcuttur.

Muris adına kayıtlı Muris adına x İli y İlçesi  z Mahallesi w Mevkii nde kayıtlı 112 ada 58 parsel üzerinde davalı X’e ait kavak ağaçları bulunmaktadır.

Muris adına kayıtlı  x ili y ilçesi a Mahallesi b mevkiinde 275 ada 62 parsel de 1 katlı ev ortak miras bırakan Murise aittir. Bu evin üzerinde davalıya ait ruhsatsız bir kat daha mevcuttur. Aynı parselde müşterek malik olan diğer davalıya ait 3 katlı  ev bulunmaktadır.

Müvekkillerim ile diğer hissedarların taşınmazların paylaşılması konusunda anlaşamamaktadırlar. Öncelikle söz konusu taşınmazların satış yolu ile ortaklığımın giderilmesi için Sayın Mahkemenize başvurarak izale-i şüyu istemek zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Yasa Hükümleri

 

HUKUKİ DELİLLER        : Tapu kayıtları, Keşif, Veraset  İlamı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Yukarıda parsel numaraları ve özellikleri yazılı taşınmazların yapılacak yargılama neticesinde satış yoluyla ortaklığın giderilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücretinin de davalılardan tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederiz. 14/05/2019

                                                                                                                        Davacılar Vekili

                                                                                                                                   Av.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi

Yorumlar (1)

Merhabalar.Babam ve ölmüş amcamın ortak olan arsasına yıllar önce büyük oğlu babama sormadan 2 katlı ev ve dükkan açmış boş kalm kısıma da meyve ağaçları dikerek kendisine aitmiş gibi kullanmış.Babam izalesi şutu savaşı açmak istiyor ama önce kendisi karşı tarafa ihbarname yazıp göndermek istiyor.Şu durumda avukat tutacak maddiyata sahip değil.Yeğeni bütün iletişim kanallarını yıllardır kapatmış durumda.babam izmirde oturuyor.Taşinmaz mal Tokat Reşadiye de.Ihbarnameyi yazma konusunda yardımcı olursanız bizi çok memnun edersiniz.Saygılar

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.