Ortağın Kendi Namına Yapmış Olduğu İşlerin Şirket Namına Yapılmış Sayılması İstemi

Ortağın Kendi Namına Yapmış Olduğu İşlerin Şirket Namına Yapılmış Sayılması İstemi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI:
VEKİLİ:

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI:
DAVA KONUSU:Davalı ortağın kendi namına yapmış olduğu işlerin şirket namına yapılmış sayılmasına karar verilmesi istemidir.
AÇIKLAMALAR:1-Davalı, …  Kollektif Şirketi’nin ortaklarından birisidir. 

(EK-1-Ticaret Sicil belgesi)

2- … Kollektif Şirketi esas sözleşmesine göre şirketin iştigal konusu; …

(EK-2-Sözleşme)

3- Davalı ortak, TTK. md. 172 hükmünde düzenlenmiş olan rekabet yasağına aykırı hareket etmiştir: … .

Açıklanan nedenlerle, davalı ortağın kendi namına yapmış olduğu işlerin şirket namına yapılmış sayılmasına karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:TTK. md. 172, 173 ve ilgili mevzuat
DELİLLER:1- Ticaret sicil belgesi

2- …  tarihli sözleşme

3- Ticaret sicili kayıtları                                                                               

4- Keşif

5- Tanıklar

6- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- davanın kabulü ile davalı ortağın kendi namına yapmış olduğu işlerin şirket namına yapılmış sayılmasına karar verilmesine,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.