Orman Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi

Orman Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi Örneği, Dilekçe Nasıl Yazılmalıdır?


GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

SUNULMAK ÜZERE

……………. KADASTRO MAHKEMESİNE

İSTİNAF KANUN YOLUN

BAŞVURAN (DAVACILAR)       :

VEKİLİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALILAR : 1- Orman Genel Müdürlüğüne İzafeten ………. Orman İşletme                                           Müdürlüğü

                                           2- Maliye Hazinesine izafeten …………….. Defterdarlığı

KONU : ………….. Kadastro Mahkemesinin ……..tarih ve ………. E, ………. K sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak bozulmasına ve davanın kabulüne karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

……. Kadastro Mahkemesi yukarıda anılı dosya numarasıyla usule ve hukuka aykırı bir şekilde davanın kabulüne karar vermesi gerekirken reddine karar vermiş olup tarafımızca istinaf kanun yoluna başvurma zarureti doğmuştur. Şöyle ki;

1- 05.12.2017 tarihinde yapılan 171 nolu Orman Kadastro Komisyonu ilanı sonucunda  ….. İli ……. İlçesi Fatih Mahallesi 326 ada 1 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmazın keşif mahallinde bilirkişilerce gösterilecek kısmının 2/B uygulamalarına uygun sınırlarının belirlenmesi tespitinde, müvekkillerin talebine uygun olarak orman sınırları dışında kalan  yerlerden olduğu şeklinde tespit edilmesi gerekirken Orman Genel Müdürlüğü adına  orman sıfatıyla 2/B uygulaması haricinde tutularak kaydedilmiştir.

2- Müvekkiller yıllardan beri bu taşınmazı kullanmakta kendi tarlalarının yanında bulunan bu   taşınmazı ekip biçmektedirler. Taşınmazın, 2/B uygulamalarına uygun olarak orman olduğu halde orman sınırları dışında kalan yerlerden sayılarak, orman vasfının sona erdiği için Hazine adına bu şekilde tesciline karar verilmesi gerekir.

3- Davamızın haklılığı, komisyon kararının 108., ilanın 66. sayfasında da açıkça belirtilmişitir. Burada ziraatçi üyeler ve mahalle temsilcisi üyesi “arazi yapısı ile zemin üzerindeki çeşitli emarelere ve yeminli bilirkişi beyanına dayanarak bu yerlerin babadan-dededen kalan ve evveliyatından işlenen yerler olduğunu, bazı yerlerin sonradan fıstıklık yapıldığını, dolayısıyla 31.12.1981 tarihinden önce tarım arazileri olduğunu, bu eski tarlaların 5304 sayılı yasaya göre yapılan orman kadastrosundaki yanlış uygulamalar ve terör baskısından dolayı belli süre işlenmemiş olduğunu, ormanda bırakılması vatandaşları mağdur edeceğini” beyan ederek komisyon kararına şerh düşmüşlerdir. Buna rağmen söz konusu taşınmazların orman sınırları dışında bırakılması gerekirken hukuka aykırı bir şekilde orman sınırları içerisine dahil edilmiştir.

4- Bu nedenle, 326 ada 1 parsel numaralı taşınmazın keşif mahallinde tespit edilecek kısmının, 2/B uygulaması ve sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalan ormanlardan sayılması amacıyla dava açmamıza rağmen yerel mahkeme eksik inceleme yaparak, mahallinde keşif işlemi yapmadan hukuka aykırı bir şekilde davanın reddine karar vermiştir. Mahallinde keşif yapıldığında davamızın haklılığı ortaya çıkacaktır.

5- Kaldı ki yerel mahkeme gerekçesinde hukuka aykırı bir şekilde söz konusu işlemin idari işlem olduğunu, bu işlemi yapmaya yetkili birimin orman idaresi olduğunu ve vatandaşın orman idaresini bu şekilde işlem yapmaya zorlayamayacağını belirtmiştir. Ancak hukuken müvekkillere komisyon kararına karşı kadastro mahkmelerinde itiraz etmeleri için 30 günlük süre verilmiştir. Söz konusu davaların yerel mahkeme gerekçesi gibi gerekçelerle  reddedilmeleri durumunda vatandaşın itiraz hakkının hukuki hiçbir yararı ve anlamı olmayacaktır. Karar bu yönüyle de hukuka aykırıdır.

6- Açıkladığımız tüm bu nedenlerle hukuka ve yasaya açıkça aykırı olan yerel mahkeme kararının bozularak davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız ve resen nazara alınacak nedenlerle Siirt Kadastro Mahkemesinin ……………… tarih ve ……………. E, …………….. K sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak bozulmasına ve yeniden yargılama yapılarak davanın kabulüne ve mahkeme masrafları ile vekalet ücretini           karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 18.06.2018

Bir Kısım Davacılar Vekili

Avukat …………….

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.