Orman Alanlarının İşgali Suçu İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ). CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA       

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO              :

KARAR NO                :

 

İSTİNAF

EDEN SANIK            :

DAVACI             : K.H.

KATILAN          : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ               :

SUÇ                     : Orman Alanlarının İşgali Ormandan Faydalanma Orman İçinde Yerleşilmesi

TEBLİĞ TARİHİ: 28.05.2019

KONUSU                  : ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ….sayılı ve 19.03.2019 tarihli hakkımda verilen 6.000 TL adli para cezasına; bir adet ev, inşaat durumundaki yapı, ahır, wc ve meyve ağaçlarının müsaderesine; 2.725,00 TL vekalet ücretinin benden alınarak orman idaresine verilmesine; toplam 1.550,03 TL yargılama giderinin tahsili ile hazineye irat olarak kaydına dair kaldırılmasına yönelik istinaf talebimin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR       :

 

…. Asliye Ceza Mahkemesince orman alanlarının işgali ormandan faydalanma orman içinde yerleşilmesi suçu yönünden eksik inceleme ve araştırma yapılarak 6.000,00 TL adli para cezasına; bir adet ev, inşaat durumundaki yapı, ahır, wc ve meyve ağaçlarının müsaderesine; 2.725,00 TL vekalet ücretinin benden alınarak orman idaresine verilmesine; toplam 1.550,03 TL yargılama giderinin tahsili ile hazineye irat olarak kaydına karar verilmiştir. Gerekçeli karar ve dosya içeriğini incelemem sonucunda, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle izah ettiğim hususlar ve Bölge Adliye Mahkemesince saptanacak sebeplerle zikredilen kararı, lehime hüküm ifade etmek üzere istinaf ediyorum.

“Bu durumda sanıkların, atılı orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçunu işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle, önceki hükümde olduğu gibi sanıkların beraatlerine karar vermiştir.” ( Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/194 E.-2017/442 K10.2017 tarih)

“Mahkemece, davalının ormandan işgal ve faydalanma eylemi nedeniyle cezalandırılmasına karar verildiği, davaya konu zararın oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya kapsamından; davalı hakkında ormandan işgal ve faydalanma suçundan kamu davası açılmış, ceza dosyasında alınan bilirkişi raporuna göre, işgal edilen yerde ağaç ve ağaçcık tahribatı olmadığı anlaşılmıştır. Şu durumda, dava konusu yerde davalı tarafından ağaç kesilmediği ve orman örtüsünün tahrip edilmediği anlaşıldığından, ağaçlandırma gideri istemine ilişkin olan davanın reddi yerine kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” ( Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2015/15056 E.-2017/5908 K16/10/2017 tarih)

Bahsetmiş olduğum Yargıtay’ın emsal kararlarından da anlaşılacağı üzere neticesinde beraat kararı verilebilecek dava neticesinde, 6.000 TL adli para cezasına; bir adet ev, inşaat durumundaki yapı, ahır, wc ve meyve ağaçlarının müsaderesine; 2.725,00 TL vekalet ücretinin benden alınarak orman idaresine verilmesine; toplam 1.550,03 TL yargılama giderinin tahsili ile hazineye irat olarak kaydına karar verilmesi hakka ve hukuka aykırıdır. Bu nedenle dahi kararın kaldırılarak beraatime karar verilmesini talep etme gereği hasıl olmaktadır.

“Mahkemece, bağlayıcı olan bu kabule göre dava konusu alanın yeni açma olmadığı, davalı tarafından herhangi bir ağaç kesilmediği ve ormanörtüsünün tahrip edilmediği gerekçesiyle ağaçlandırma gideri talebinin reddine karar verilmesi gerekirken davalının tazminatla sorumlu tutulmuş olması usul ve yasaya uygun bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.” (Yargıtay Hukuk Dairesi 2013/14258 E-2014/10230 K.-19/06/2014 tarihli) Ağaçlandırma gideri talebinin reddine karar verilmesi gerekirken tazminatla sorumlu tutulmuş olmam kanuna aykırıdır. Bu nedenle de söz konusu ağaçlandırma gideri talebinin reddine karar verilmesini talep ediyorum.

Ayrıca ağaçlandırma giderinin belirlenmesinde görevli mahkemeler ceza mahkemeleri değil, hukuk mahkemeleridir. Bu nedenle istinaf talebimizin kabulü ile ağaçlandırma giderine ilişkin talep açısından esasa girmeden usule ilişkin hususların dikkate alınarak talebin reddedilmesini talep ederim. Bu konuya ilişkin araştırmış olduğum emsal kararlar şu şekildedir.

“6831 sayılı Kanun’un 112, 113 ve 114. maddelerinde düzenlenen zararın tazmini davalarının hukuk mahkemelerinde görülebileceği ve ceza mahkemelerinin şahsi hakların tazmini yönünde karar verme yetki ve görevinin bulunmaması karşısında, mahkemesince ağaçlandırma bedeli hususunda hukuk mahkemelerinde dava açma hakkının saklı tutulmasına karar verilmesi gerekirken, sanığın aleyhine olacak şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;..”(Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/3211 E- 2018/8132 K04/07/2018 tarih)

“6831 sayılı Kanun’un 112, 113. ve 114. maddelerinde düzenlenen zararın tazmini davalarının hukuk mahkemelerinde görülebileceği ve ceza mahkemelerinin şahsi hakların tazmini yönünde karar verme yetki ve görevinin bulunmaması karşısında, suça konu saha üzerinde yeni tarihli herhangi bir orman bitki örtüsü tahribatı yapılmadığından bahisle 6831 sayılı Kanun’un 112-113 ve 114 maddeleri gereği tazminat ve ağaçlandırma gideri takdir edilmesine yer olmadığı şeklinde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;6831 sayılı Kanun’un 112, 113. ve 114. maddelerinde düzenlenen zararın tazmini davalarının hukuk mahkemelerinde görülebileceği ve ceza mahkemelerinin şahsi hakların tazmini yönünde karar verme yetki ve görevinin bulunmaması” (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2017/4059 E-  2018/7743 K-27/06/2018 tarih)

İlk derece mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmeye bağlı olarak verilen ceza hakka ve hukuka aykırıdır. Yukarıda açıkça bahsettiğim ve Sayın Mahkemenizce resen nazara alınacak diğer nedenlerle istinaf talebimin kabulü ile yerel mahkeme kararın yüksek mahkemenizce kaldırılmasına ve bahse konu yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ediyorum.

SONUÇ VE TALEP    : Yukarıda belirttiğim ve bölge adliye mahkemenizce saptanacak sebeplerle:

  1. İstinaf talebimin KABULÜNE,
  2. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararın yüksek mahkemece KALDIRILMASINA,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 31.05.2019

 

Sanık

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.