Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma


Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler. Bu nedenle pek kötü davranışta yeterli ağırlığı yoksa eylemin tekrarlanması koşulu aranırken onur kırıcı davranışlarda duruma göre tek bir olay boşanma kararı verebilmek için yeterlidir. Eylemin tekrarı saldırıyı ağırlaştırır. Ancak bu tek eylemin boşanma sebebi olup olmayacağını belirleyecek olan hakimdir

Hükümde yer alan son boşanma sebeplerinden onur kırıcı davranış ise, eşlerden birisinin diğerinin onuruna söz, yazı veya hareketlerle haksız olarak ve ona hakaret etmek , onu küçük düşürmek amacıyla saldırmasıdır . Ancak belirtmek gerekir ki, her onur kırıcı davranış değil, sadece ağır derecede olanlar boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir . Bu sebeple, bir eşin diğerine karşı işlemiş olduğu onur kırıcı davranışlar, Kanun’un belirttiği gibi ağır derecede değilse, bu durumda TMK md 162 değil de, koşulları mevcutsa TMK md 166 gereğince evlilik birliğinin temelden sarsılması hükmünün uygulanması gerekir .

Kanun’da bu sebeple açılacak boşanma davaları süreyle sınırlandırılmış olup, her zaman açılamaz. Buna göre dava açma hakkı olan eşin bu hakkı, boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle düşer (TMK md 162/f. 2). Ayrıca belirtmek gerekir ki, affeden tarafın dava açma hakkı yoktur (TMK m. 162/f. 3).

Onur Kırıcı Davranış, yüze karşı veya gıyapta eşin namus ve şerefini ihlal edici özel bir ağırlığı olan ister yazı ister sözlü hakaretler, itibar sarsıcı eylem ve davranışlardır.

Hangi davranışların ağır derecede onur kırıcı olduğu ise, yaşanılan toplumun değer yargıları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve olayın özelliklerine göre takdir olunacaktır.

Hangi Davranışlar Onur Kırıcı Davranış Sayılır?

Yüksek Yargıtay uygulamalarında:

 1. Eşini küçümsemek, toplumda küçük düşürmek,
 2. Eşine sen adam mısın, alçak, deyyus şeklinde hakaret etmesi,
 3. Eşine karşı sırık, hayvan, hayvan oğlu hayvan gibi sözlerle hakaret etmek,
 4. Eşin kumar oynayıp, borçlanması, alacaklıların diğer eşi rahatsız etmelerine neden olması,
 5. Kendisi ve ailesi tarafından davacının başkaları ile ilişkisi olduğuna dair dedikodular çıkartmak, müşterek çocuğun kendisinden olmadığını ileri sürmek,
 6. Eşine okumuş cahil, aptal, sersem, aşağılık, eşek oğlu eşek, kayınvalidesine orospu diye hakaret etmesi,
 7. Eşin daha önceki nişanlısı ile görüşmesini sürdürmesi ve eşi ile bir arada yaşamak istemediğini söylemesi,
 8. Seni sevmiyorum, seni ve çocuğunu istemiyorum, köpek, pezevenk şeklinde söz ve hakaretlerde bulunmak,
 9. Kadının evliliğe ısınamadığını, evliliğinin umduğu gibi olmadığını, eşi ile cinsel ilişki kuramadıklarını, eşinin erkekliğinin olmadığını başkalarına söylemek suretiyle kocasını aşağılamak,
 10. Eşin anne ve babasının azarlamalarına maruz kalması, eşin bu davranışlara sesiz kalması,
 11. Başkalarının yanında eşine karşı ağır hakaretlerde bulunmak,
 12. Eşine sen anlamazsın, bilmezsin, kültürsüzsün demesi davranışlar bu kapsamda kabul edilmektedir.

Yargıtay Kararları

Davacının ceza kovuşturması sırasında şikayetinden vazgeçmesi onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası hakkını ortadan kaldırmaz. (Y2HD, 27.02.2018, E. 2018/1054, K. 2018/2622)

Eşlerden biri onur kırıcı davranışta bulunursa diğer eş aynı dava içinde terditli dava açabilir. (Y2HD, 15.02.2018, E. 2016/10328, K. 2018/2053)

Affın varlığının kabul edilebilmesi için kayıtsız şartsız bir irade beyanının mevcut olması ya da en azından affı gösterir fiili bir tutum ve davranışın gerçekleşmiş olması gerekir. (Y2HD, 12.02.2018, E. 2016/11205, K. 2018/1791)

Kocasını bir başka erkekle aldatma varsa onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma kararı verilebilir.

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı-davalı kadının ayrılık süresi içinde kocasını bir başka erkekle aldattığı ve bu ilişkisinin devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda Türk Medeni Kanununun 162. maddesindeki “onur kinci davranış” sebebi gerçekleşmiştir. Öyleyse davalı-davacı kocanın bu sebebe dayalı boşanma davasının da kabulü gerekir. Bu yön dikkate alınmadan birleşen boşanma davasının reddi usul ve yasaya aykındır. ()Y2HD, 19.01.2012, E. 2011/22356, K. 2012/752.

Her hakaret ağır derecede onur kırıcı bir davranış sayılamaz.

Davalı-davacı kadının karşı davasının sadece tazminat ve nafakaya yönelik olduğunun, davalı-davacı kadının mahkemece tepki niteliğinde sayılan hakaret eyleminin de tepki sayılmasa bile Türk Medeni Kanununun 162. maddesindeki ağır derecede onur kırıcı davranış sayılamayacağının anlaşılmış olmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 17.10.2011, E. 2010/15381, K. 2011/15954.)

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için her türlü onur kırıcı davranış değil ağır derecede onur kırıcı bir davranışın gerçekleşmesi gerekir.

Dava, münhasıran onur kırıcı kavramş nedeni ile boşanmaya ilişkindir. Onur kinci davranış nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için (TMK. md.162) her türlü onur kırıcı davranış değil, ağır derecede onur kinci bir davranışın gerçekleşmesi gerekir. Toplanan delillere göre, mahkemece onur kinci davranış olarak kabul edilen maddi vakıalann bu nitelikte bulunmadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında Türk Medeni Kanununun 162.maddesine dayanılarak açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır. (Y2HD, 08.07.2010, E. 2010/10334, K. 2010/13767.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.