Önalım (Şufa) Hakkı Dava Dilekçesi Örneği

Şufa-Önalım Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

 💡 Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinin ilk fıkrasında: Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.

Bu hakkın kullanımı için hazırlanması gereken dava dilekçesi şu şekildedir:

Şufa Davası Dilekçe Örneği -1-

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ: Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI:

KONU: Yasal önalım (şufa) hakkının kullanılması sebebiyle, ihtiyati tedbir talebini  havi,  tapu  iptali  ve  tescil  talebimizin arzı  hakkındadır.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR

Müvekkil Adana İli  Seyhan İlçesi Haksever Mahallesinde kain 14 Ada 13 Parsel No’lu tarlada, 1/2 oranında pay sahibidir. Söz konusu taşınmaz üzerinde fiili taksim gerçekleştirilmemiş, kimin tarlanın hangi bölümünü kullanacağı durumuyla ilgili taraflar arasında herhangi bir paylaşım yapılmamış, her bir paydaşın belirli bir kısmı kullanması hususunda anlaşılmamıştır.

Dava konusu tarlanın 1/2 oranında paylı maliki Ahmet, 15 tarihinde bu hisseyi 50.000 TL karşılığında davalı Mehmet’e satmış, ancak bahse konu hissenin satışı müvekkilime haber verilmemiştir. Gayrimenkuldeki 1/2 payın davalı tarafa müvekkilimin bilgisi ve rızası dışında satılması neticesinde, müvekkilim yasal önalım hakkını kullanarak adı geçen hisseyi devralmak istemektedir. Açıklanan nedenlerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinin ilk fıkrasında: Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. ve aynı kanunun 733. maddesinin 4. Fıkrasında: “Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.” denilmiştir. Bahsedilen hükümlerden açıkça anlaşılacağı gibi, yasal önalım hakkımızı kanunda belirtilen süreler içerisinde kullanmış bulunmaktayız. Bu sebeple, taşınmazın davalı adına olan payının tapuda iptali ile, aynı bedelle almaya hazır olan müvekkilim adına tescili gerekmektedir.

Paylı mülkiyete tabi taşınmazdaki payın satış bedeli olan 50.000 TL, tapu harç ve masrafları ile birlikte mahkeme veznesine depo edilecektir. Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca, satış tarihi ile dava tarihi arasında uzunca bir süre geçmemesi halinde keşif ve değer tespiti yapılmasına gerek yoktur. Huzurdaki davada da görüleceği üzere, dava konusu payın satış tarihi ile dava tarihi arasında yalnızca iki ay vardır. Geçen sürenin çok kısa olması sebebiyle bu süre içerisinde herhangi bir değer artışı olamayacağından keşif yapılmasına gerek olmadığı kanaatindeyiz.

Nitekim Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 11.12.2018 tarih ve E. 2018/4238 K. 2018/8864 sayılı kararında: “Dava, önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda payın üçüncü kişiye satılması halinde, diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve payın üçüncü kişiye satılması ile kullanılabilir hale gelir. Önalım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Önalım bedeli tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından ibarettir. denilmiştir.

Ayrıca müvekkilimin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrimenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından, ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER: Tapu Kayıtları, Resmi Senet Akit Tablosu, yasal ve takdiri her türlü delil.

NETİCE VE İSTEM: Yukarıda izah edilen  nedenlerle ve mahkemenizce  re’sen  gözetilecek sair  sebeplerle, satış   bedeli ile tapu harç ve masraflarını   ödemeye hazır olduğumuzdan talebimizin kabulü ile;

  1. Öncelikle dava konusu taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesini engellemek amacıyla tapudaki kaydına ihtiyati tedbir konulmasına,
  2. Davalının dava konusu taşınmaz üzerindeki hissesinin iptali ile müvekkil adına tesciline,
  3. Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline,

Karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Şufa Davası Dilekçe

Şufa Davası Dilekçe Örneği -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İhtiyati Tedbir Taleplidir

Davacı:

Vekili:

Davalı:

Konu: Önalım davasıdır

Dava Değeri: 75.000 TL

Açıklamalar:

1- Müvekkilimiz, davalı ile müştereken Adana İli  Seyhan İlçesi Haksever Mahallesinde kain 14 Ada 13 Parselde kayıtlı gayrimenkulün hissedarıdır. Müvekkilimizin gayrimenkuldeki hissesi, halen tapuda murisi Ahnet adına kayıtlı olup, murisin hissesi 1/2 paya, davalı Mehmet’in hissesi ise 1/2 paya tekabül etmektedir.

2- Müvekkilimiz davalının payını 14 tarihinde 75.000,00 TL karşılığında satın almış olduğunu öğrenmiştir. Satış işlemi sırasında müvekkilin önalım konusunda rızasına başvurulmamış, satış sonrası müvekkil bilgilendirilmemiştir.

3- Gayrimenkulü aynı bedelle almaya hazır olan müvekkilimiz, kanuni önalım hakkını kullanmak istemektedir. Sayın Mahkemece süre verildiği takdirde, müvekkilimiz mahkemenin belirteceği hesaba satış bedelini ve satış masraflarını yatırmaya hazırdır.

4- Müvekkilimizi daha önceden devre dışı bırakan davalı ile payın eski sahibinin bu kez de bu payı bir başkasına devretmesinden endişe etmekteyiz. Bu nedenle mahkemenizin müvekkilimizin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile tapu kaydına davalı şerhi konulması mahiyetinde ihtiyati tedbir kararı vermesini talep etmekteyiz.

Deliller: Adana İli  Seyhan İlçesi Haksever Mahallesinde kain 14 Ada 13 Parselde kayıtlı sayfada kayıtlı taşınmazın kayıt ve belgelerinin ilgili Tapu Müdürlüğünden istenilmesi, keşif, bilirkişi, gerektiğinde tanık, veraset ilamı, ilgili kurumlardan kimlik ve adres araştırması ve sair her türlü yasal deliller.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle;

– Önalım talebimizin kabulüne, önalım bedeli ve tapu masraflarının tarafımızca ödenmesine,

Adana İli  Seyhan İlçesi Haksever Mahallesinde kain 14 Ada 13 Parselde kayıtlı taşınmazda davalıya ait payın İPTALİNE,  muris mirasçıları adına (önalım talep eden mirasçılar) TESCİLİNE,

– Dava kesinleşinceye kadar teminat gösterilmeksizin tapu kaydına DAVALI ŞERHİ KONULMASINA,

– Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

Davacı Vekili

Ek:

1) Tapu Kayıtları

2)Veraset İlamı

3)Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Önalım Dava Dilekçesi 3

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tapu İptal ve Tescil

HARCA ESAS DEĞER : 1.500 TL

AÇIKLAMALAR : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalması kaydıyla,

1) Dava konusu parsel numaralı taşınmazın 11.000/2240.000 hissesi müvekkilimin adına, 9/80 hissesi davalı adına tapuda kayıtlı idi. Dava konusu taşınmazın 9/80 hissesine kayıtlı olan kısım 50.000 TL bedel karşılığında 14 tarihinde tapuda devredilmiştir.

Dava konusu taşınmaz paylı mülkiyet olması sebebiyle TMK Md. 732 gereği önalım hakkı bulunmaktadır. Müvekkilime satış işlemi için ihtar çekilmemiştir. Müvekkilim yapılan satış işlemini harici olarak 15 tarihinde öğrenmiştir. Eğer tarafından satacağını ihtarında bulunsaydı müvekkilim o tarihte almaya hazırdı. Müvekkilim, dava konusu taşınmazın önceki paydaşı tarafından davalıya satılan payının tapu satış bedeli ve tapu masraflarını Mahkemece belirlenecek yere verilecek süre içerisinde yatırmaya hazırdır. Önalım bedeli bu şekilde ödemek suretiyle dava konusu taşınmazın davalı adına olan kısmının tapusunun iptali ile müvekkil adına tapuya tesciline karar verilmesini arz ve talep ederim.

Yasal mevzuattan kaynaklanan önalım hakkının dava yolu ile ileri sürülmesi durumunda önalım bedeli olarak tapuda belirtilmiş olan satış bedeli üzerinden yapılacağı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Müvekkilimi daha önceden devre dışı bırakan davalı ile payın eski sahibinin bu kez de bu payı bir başkasına devretmesinden endişe etmekteyiz. Bu nedenle mahkemenizin müvekkilimin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrimenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından tedbir kararı vermesini, tedbir kararı verilip tapuya işlenmesi sürecinde de davalıdır şerhi konulması için karar alınmasını bilvekale arz ve talep ederim.

HUKUKİ SEBEBLER: TMK md. 732, 733, 734 ve ilgili hükümler.

DELİLLER: Tapu kayıtları, akit tablosu, bilirkişi raporu, keşif, tanık, vs. Hertürlü delil.

NETİCE VE TALEP: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalması kaydıyla, davalının dava konusu parsel numaralı taşınmazda önalım hakkının kullandırılarak satış bedeli ve tapu masrafları müvekkil tarafından karşılanmak suretiyle davalı adına olan kısmının tapusunun iptali ile müvekkil adına tapuya tesciline, Taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir kararı verilmesine, ihtiyati tedbir kararının tapuya işlenmesi sürecinde tapuya davalıdır şerhinin işlenmesine, yargılama gideri ve ücreti vekaleti karşı tarafa tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Önalım (Şufa) Hakkı Dava Dilekçesi 4

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

(İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.)

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : İhtiyati tedbir talebine havi bedelde muvazaa iddialı şufa davası

DAVA DEĞERİ : 25.000,00 TL

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil davacı Adana İli  Seyhan İlçesi Haksever Mahallesinde kain 14 Ada 13 Parselde kayıtlı taşınmazın 69/160 hissesinin malikidir. Davalı, ise söz konusu taşınmazın 7/40 hissesini 15 tarihinde Ahmet’ten gerçekte 25.000,00 TL olmasına rağmen, davacı müvekkilin ön alım hakkını engellemek maksadı ile tapuda satış bedelini 50.000,00 TL göstererek devralmıştır. Davalı şu an taşınmazın 7/40’ının malikidir.

2) Taşınmazın bu hisselerinin satışı (devri) işleminden davacı müvekkilin bilgisi olmamıştır. Müvekkilimin bu satıştan haberi 11 tarihinde, davalının oğlu olan Mehmet’in davacı müvekkilin abisi Hüseyin’i araması sonucu olmuştur. Mehmet müvekkilin abisine dava konusu hisseyi satın aldıklarını ve amaçlarının tüm hisseleri almak olduğunu ve müvekkilime ait olan hisseyi de satın almak istediklerini iletmiştir. Hüseyin de Mehmet’i hissenin sahibi davacı müvekkile yönlendirmiştir. Sonrasında Mehmet ile davacı müvekkil arasındaki WhatsApp görüşmelerinde, Mehmet gerçek satışın 50.000,00 TL olmadığını satma taraftarı olmadığı için tapuda satış bedelini yüksek gösterdiklerini, normalde satış bedelinin daha düşük olduğunu açıkça ikrar etmektedir. Ayrıca söz konusu mesajlaşmalarda Mehmet’in müvekkilimin hissesi (dava konusu hissenin yaklaşık 2,5 katı) için 45.000,00 TL teklif etmesi de dava konusu hissenin 50.000,00 TL ye satılmadığını gösterir.

3) Ayrıca davacı müvekkilin abisi Hüseyin bir arkadaşı aracılığı ile satıcılardan Ahmet’e ulaşmaya çalışmıştır. Ve Hüseyin 13 numaralı hattından Ahmet’e ait olan 16 numaralı hattı 11 tarihinde saat 14:00’da arayıp satıcılardan Ahmet ile görüşmüştür. Görüşmede Ahmet taşınmazı 25.000,00 TL’ye sattıklarını ve parayı elden teslim aldıklarını beyan etmiştir.

4) Dava konusu hisse ile ilgili Seyhan Belediyesi’nden alınan hissenin rayiç değerini belirten belgede, dava konusu hissenin 2017 yılı rayiç değerinin 9.000 TL olduğu belirtilmektedir.

5) Sayın Mahkemenize sunduğumuz tüm bu vakıalar ve delillerin değerlendirilmesi neticesinde gerçek satış bedelinin tapuda gösterilen 50.000,00 TL olmayıp, davalının müvekkil davacının şufa hakkını kullanmasını engellemek gayesi ile bu yola başvurduğu açıkça ortaya çıkacaktır.

6) Dava konusu hisseyi almaya hazır olan müvekkilimiz, kanuni şufa hakkını kullanmak istemektedir. Eğer mahkeme uygun görürse, müvekkilimiz mahkemenin belirteceği hesaba satış bedelini yatırmaya hazırdır.

7) Ancak müvekkilimizi daha önceden devre dışı bırakan davalı ile payın eski sahibinin bu kez de bu payı bir başkasına devretmesinden endişe etmekteyiz. Bu nedenle mahkemenizin müvekkilimizin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrimenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından tedbir kararı vermesini istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK ve ilgili her türlü yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

-Tapu kayıtları

-Keşif ve bilirkişi incelemesi

-Davacı ile davalının oğlu Mehmet ile yapılan WhatsApp mesajlaşma görüntüleri

-Seyhan belediyesinden alınan hissenin rayiç değerini gösteren belge

-Satıcı Ahmet ile davacı müvekkilin abisinin 14 tarihinde görüştüklerine dair söz konusu telefon numaraları için operatörden istenecek Hts kayıtları

-Tanık delili

-Sair yasal her türlü delil

İSTEM VE SONUÇ : Açıklanan nedenlerle davalı ile satıcıların müvekkilin şufa hakkını kullanmasını engellemek amacıyla yaptıkları muvazaalı satış işleminin belirlenip davaya konu davalıya ait payın tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tescil edilmesine, dava süresince dava konusu payın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi hususunda İhtiyati Tedbir kararı verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

Önalım (Şufa) Hakkı Dava Dilekçesi 5

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Tedbir taleplidir.

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Şufa davasıdır. (5403 s. Kanundan kaynaklanan)

DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil davacı Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 35 parsel no’lu tarla niteliğindeki tarımsal arazinin sahibidir.

Müvekkilin tarlasına sınırdaş olan Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 36 parsel no’lu tarla niteliğindeki tarımsal arazi ise 11 tarihinde Ahmet’e ait iken davalı Ayşe’ye 15.000 TL’ye satış yapmıştır. Ancak 5403 s. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu m.8/i-2 gereğince önalım hakkı olan sınırdaş tarım arazi sahibi müvekkile Noter aracılığıyla önalım hakkını kullanması için haber ve süre verilmemiştir. Müvekkil köyde ağızdan ağıza yayılan bu haberi köy halkından öğrenmiş ve önalım hakkını kullanması için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Davaya konu Müvekkilin tarlasına sınırdaş olan İzmir ili torbalı ilçesi güllü mahallesi 132 ada 36 parsel no’lu taşınmazın hukuki niteliği yasal önalım hakkını kullanmaya elverişlidir. Yani 5403 s. Kanunda belirtildiği gibi hem tarımsal arazi hem müvekkile sınırdaştır, taşınmazda hissedar bulunmamaktadır. Ayşe taşınmazı davalıya satarak müvekkilin tarımsal bütünlük sağlamasını engellemiştir. Müvekkil taşınmaz değeri ve tapu masraflarını ödeyip taşınmazı almaya hazırdır. Ayrıca davalı kötü niyetli davranarak taşınmazı başkasına devretmemesi için müvekkilin maddi durumu dikkate alınarak TEMİNATSIZ ŞEKİLDE İHTİYATİ TEDBİR KARARI verilmesini, aksi takdirde tapu kaydına davalıdır şerhi işlenmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu ve ilgili diğer yasalar.

DELİLLER : Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 35 parsel no’lu tarla ile Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 36 parsel no’lu tarlanın Tapu kayıtları ve sınırdaş parsellerini gösteren kadastro kayıtları, Seyhan İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtları, son satışa esas resmi senetleri, tanık, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerden;

1- Davamızın kabulü ile Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 35 parsel no’lu tarla vasıflı taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının 5403 s. Kanun gereği iptali ile davacı Ahmet adına tesciline,

2- Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 36 parsel no’lu taşınmaza yargılama sürecinde devri önlemek için TEMİNATSIZ şekilde İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, aksi takdirde tapuya davalıdır şerhi işlenmesine,

3- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yüklenmesine, karar verilmesi saygıyla talep olunur.

DAVACI VEKİLİ

EK: Tapu Senedi

Önalım (Şufa) Hakkı Dava Dilekçesi 6

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Tedbir Taleplidir

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Yasadan doğan şufa hakkına dayanarak davalı adına belirtilen taşınmaz payının, müvekkil adına yazılmasına karar verilmesi dileğidir.

DAVA DEĞERİ : 80.000 TL

İZAHI : Davalı Mehmet, davacı müvekkil Hasan’ın hissedar olduğu Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 35 parsel numarasında kayıtlı 80.600,00 m2 yüzölçümünde, tarla vasfındaki taşınmazda, Ayşe’nin hissesini 12 tarihinde 11 yevmiye no’lu evrak ile 150.000,00 TL bedelle tapuda resmi şekilde satın almıştır. Dava konusu hissenin 150.000,00 TL etmesi mümkün değildir. Payını satan pay sahibi ile davalı taraf hissenin değerini tapuda, sırf müvekkilimizin şufa hakkına engel olmak için, gerçek değerinin çok üstünde göstermişlerdir.

Ayrıca davalı taraf, kanunun diğer hissedarlara tanıdığı şufa davası süresi olan 2 yıllık süre dolmadan, taşınmazda aldığı hisse üzerine 11 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifi lehine haksız ve hukuka aykırı olarak ipotek tesis ettirmiştir.

Davalı ve hissesini satan hissedar MK’nun 733.maddesinin “Yapılan satış alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Önalım hakkı satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.” şeklindeki açık hükmüne rağmen kanunun aradığı şekilde bir bildirimde bulunmamışlardır. Bu türden bir bildiri yapılmış olsa idi, müvekkil davacı bu hisseyi satın alacaktı. Müvekkilin bu satış işleminden haricen haberi olmuştur. Müvekkil davacı, bilirkişilerce objektif olarak belirlenecek olan hissenin gerçek bedelini ve davalının tapu masraflarını sayın mahkemenizce gösterilecek yere yatırmaya hazırdır.

Ancak müvekkilimizi daha önceden devre dışı bırakan davalı ile payın eski sahibinin bu kez de bu payı bir başkasına devretmesinden endişe etmekteyiz. Bu nedenle mahkemenizin müvekkilimizin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrimenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir kararı vermesini istemekteyiz.

Açıkladığımız nedenlerle, davalı adına kayıtlı söz konusu payın iptal edilerek müvekkilimiz adına tescilini sağlamak ve payın üçüncü kişilere devrini engellemek üzere kaydına ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

H.NEDENLER : İlgili yasal mevzuat

KANITLAR : Tapu kayıtları, tanık (tanık isim ve adresleri daha sonra bildirilecektir.), keşif, bilirkişi incelemesi, yargısal ve ilmi içtihatlar yasal ve takdiri her türlü delil.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimize yasal önalım hakkının tanınarak davalı üzerindeki taşınmaz hissesinin, üzerindeki ipoteğin fekki ile hiçbir kısıtlama olmaksızın, müvekkilimiz adına tapuya kaydedilmesine karar verilmesini, dava konusu arsa payının davalı tarafından üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Önalım (Şufa) Hakkı Dava Dilekçesi 7

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Tedbir Taleplidir.

DAVACILAR :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Önalım hakkının kullandırılması istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : 50.153,00 TL

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkillerimiz aşağıda belirtmiş olduğumuz taşınmazlarda paydaş olup, taşınmazlar da ¼ oranında paydaştırlar. İşbu taşınmazlardaki diğer paydaşlar …. ve …. ¼ oranında toplam da ½ hisselerini 22.09.2017 tarihinde 24749 yevmiye numarası ile davalı …. ‘ya satmışlardır. (EK 1). Müvekkillerimiz halen söz konusu taşınmazda ¼ oranında toplam da ½ oranında pay sahibidir.

2-) Davalı, devir sonrası noter aracılığıyla bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Müvekkillerimiz babalarından kalan taşınmazda aile dışından kişilerin paydaş olmalarını istememekte olup bu nedenle önalım hakkını kullanmak istemektedir. Medeni Kanun Md. 733/3 gereği alıcı, tüm paydaşlara taşınmazı satın aldığını noter aracılığıyla bildirmek zorundadır. Bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen alıcı paydaşların açacağı şufa davası ile muhatap olur. Alıcı, paylı taşınmazdan pay aldığını bildirim yükümlülüğünü noterden değil, ama yazılı bir şekilde yerine getirse bile bu bildirim geçersizdir. Noter marifetiyle bildirim alıcı için mutlak bir yükümlülüktür.

3-) Paylı mülkiyet şeklinde tapuya kayıtlı bir taşınmazın paydaşlarından birinin payının tamamını ya da bir kısmını üçüncü bir şahsa satması halinde satıcı dışında kalan diğer paydaşların ayrı ayrı dava açmalarında kanuni bir engel yoktur. BÜTÜN PAYDAŞLARIN BİRLİKTE DAVA AÇMASI DA MÜMKÜNDÜR. Ayrı açılan davaların birleştirilmesinde yarar vardır. Paydaşların birlikte açtıkları davanın yargılaması sonunda dava kabul edilirse pay iptal edilerek pay nispetleri ne olursa olsun eşit olarak davacılar adına tescile karar verilir. Eşit oranda tescil 11.06.1946 gün ve 5/18 sayılı İçtihadı Birleştirme kararı gereğidir. Paydaşlardan birisinin davasından vazgeçmesi halinde ona isabet eden miktar davalı üzerinde bırakılmaz. Bu miktarın dahi davayı yürüten paydaşlar adına tescile karar verilir (YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ – KARAR : 2016/3313)

Tapuda satış bedelleri toplam 197.000 TL olarak gösterilmiş ise de paylar gerçekte daha düşük bedelle satılmıştır. Satış tarihindeki rayiç değeri tespit edildiğinde tapuda gösterilen satış bedellerinin gerçek satış değeri olmadığı, müvekkilimizin önalım hakkının engellenmesi amacı taşıdığı dolayısıyla muvazaalı olduğu açıktır.

4-) Açıkladığımız nedenlerle, davalı adına kayıtlı söz konusu payın iptal edilerek müvekkillerimiz adına tescilini sağlamak ve payın üçüncü kişiye devrini engellemek için ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 732-734.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu Kayıtları,tanık, bilirkişi, isticvap ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimize yasal önalım hakkının tanınarak davalı üzerindeki taşınmaz hissesinin müvekkillerimiz adına tapuya tescil edilmesine karar verilmesini, dava konusu tarlaların paylarının davalı tarafından üçüncü bir kişiye devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına ve yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacılar Vekili

EKLER: 1-) Tapu Kaydı

2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Önalım (Şufa) Hakkı Dava Dilekçesi 8

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Tedbir Taleplidir.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Önalım hakkının kullandırılması istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : 100.000,00 TL (yüz bin)

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 35 parselde yer alan taşınmazda paydaştır. Taşınmazın 1/4 payı taşınmazın diğer paydaşlarından olan Ahmet tarafından 02.09.2016 tarihinde 100.000 TL bedelle davalı Mehmet’e satılmıştır. Müvekkilimiz halen söz konusu taşınmazda 1/8 oranında pay sahibidir.

2-) Müvekkilimiz yaklaşık 20-25 gün kadar önce haricen bu satıştan haberdar olmuştur. Daha sonra bu durumu tapu müdürlüğüne de sorarak teyit etmiştir. Müvekkil daha öncesinde bu taşınmazın satılık hisselerine talip olduğunu toplum içerisinde defalarca dillendirmiştir. Ayrıca davalı devir sonrası noter aracılığıyla bildirme yükümlülüğünü de yerine getirmemiştir.

3-) Müvekkilimiz birlikte inşaat yaparak hissedarlarla birlikte ev sahibi olmak istedikleri bu taşınmazda aile içerisinden yada samimi ilişkiler içerisinde olmadıkları kişilerin paydaş olmalarını istememektedir. Bu nedenle önalım hakkını kullanmak istemektedir. Müvekkilimiz, payın satış bedeli olan 100.000 TL’yi ve davalının yapmış olduğu tapu alım harç ve masraflarını ödemeye hazırdır.

4-) Açıkladığımız nedenlerle, davalı adına kayıtlı söz konusu payın iptal edilerek müvekkilimiz adına tescilini sağlamak ve payın üçüncü kişiye devrini engellemek için ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 732-733-734.

HUKUKİ DELİLLER :

1-) Seyhan Tapu Sicil Müdürlüğü Kayıtları.

-Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 35 parselde yer alan taşınmazın 1/4 payının ….. tarafından 02.09.2016 tarihinde 100.000,00 TL bedelle satışı için oluşturulan resmi senet sureti, harç ve masraflara ilişkin kayıtların onaylı suretlerinin Tapu Sicil Müdürlüğünden celbi.

2-) Keşif,

-Değer tespiti yönünden mahkeme taktir ettiği taktirde, taşınmazın bulunduğu yerde yapılması için.

3-) Bilirkişi İncelemesi,

-Değer tespiti yönünden mahkeme taktir ettiği taktirde, keşif neticesinde bilirkişilerce değerlendirilmek üzere.

4-) Tanık,

Davada bildirdiğimiz hususların tamamının tespiti için.

5-) Sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimize yasal önalım hakkının tanınarak davalı üzerindeki taşınmaz hissesinin müvekkilimiz adına tapuya kaydedilmesine karar verilmesini, dava konusu arsa payının davalı tarafından üçüncü bir kişiye devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına ve yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

EKLER:

1-) Tapu Kaydı.

2-) Bir adet onaylı vekaletname örneğ

Önalım (Şufa) Hakkı Dava Dilekçesi 9

ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI:

ADRESİ : Mernis adresinin tespit edilerek tebligat çıkarılmasını talep ediyoruz.

KONU : Önalım hakkının kullandırılması istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : 150.000 TL

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkil Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 35 parselde taşınmazının 2 hissesini 3 tarihinde kızı Ayşe’ye satış yoluyla devretmiştir. Geri kalan 5 hisseli yer de müvekkilde kalarak ipka kaydı olarak tapuya işlenmiştir. ( Ek 1)

İpka, hisseli devirlerde, devredilen hisse haricinde mülk sahibinin üzerinde kalan mülkiyet payı anlamına gelmektedir. İpka ve satış ile taşınmaz hisseli hale geldiğinden paylı mülkiyet meydana gelmektedir. Hukukumuzda paylı mülkiyet ilişkisi hukuki bir işlemden, kanundan, mahkeme veya yetkili bir makamın kararından doğmaktadır. Doktrinde de hukuki bir işlemden doğan paylı mülkiyet, bir kişinin tek başına maliki bulunduğu malın bir kısmının mülkiyetini diğer bir kişiye devretmesi halinde de bu kişiler arasında paylı mülkiyet ilişkisi doğar, denilerek açıklanmıştır. Somut olayda da müvekkil Ahmet maliki bulunduğu taşınmazın 5 hissesini satış yoluyla kızı Ayşe’ye devretmiş, kalan 2 hisse de kendi adına ipka olarak tapuya kaydedilmiş bulunduğundan taşınmaz hisseli hale gelmiştir ve böylece hukuki bir işlemden doğan paylı mülkiyet ilişkisi kurulmuştur.

2-) Taşınmazın üzerinde paylı mülkiyet bulunması ve paydaşın payını üçüncü kişilere satması durumunda, diğer paydaşların yasal ön alım hakkı devreye girecektir. Ön alım hakkı, paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. Müvekkilin kızı Ayşe babası ile birlikte paylı mülkiyet sahibi olduğu hisseli taşınmazını 13/06/2018 tarihinde davalı yana 150.000 TL karşılığında satmıştır. ( Ek 2 ) Müvekkil taşınmazının bir kısmını kızı Ayşe’ye vererek onun taşınmazda hisse sahibi olmasını istemiş ve bu nedenle hisseli olarak satışını gerçekleştirmiştir. Fakat Ayşe babası ile tartıştığı için kızgınlıkla hisseli yeri davalı yan Mehmet’e satmıştır. Müvekkil taşınmazda aile dışından kişilerin paydaş olmalarını istememekte olup bu nedenle önalım hakkını kullanmak istemektedir. Paylı mülkiyette paydaşın payının tamamını veya bir kısmını üçüncü kişilere satması durumunda diğer paydaşın yasal ön alım hakkı kullanılabilir hale gelmektedir. Türk Medeni Kanunu madde 732’de ” Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar yasal ön alım hakkını kullanabilir.” denmektedir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 21.03.2005 tarihli 2005/955 Esas ve 2005/2510 Karar sayılı ilamında ” Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve payın üçüncü kişiye satılması ile kullanılabilir hale gelir.” denmektedir. Somut olayda da paylı taşınmazın Ayşe tarafından 7 tarihinde üçüncü kişi olan Mehmet’e satılması ile müvekkilin yasal ön alım hakkını kullanma şartları oluşmuştur.

3-) Üçüncü kişiye satışın yapılması durumunda satıcı veya alıcının bu durumu diğer paydaşlara noter aracılığı ile bildirmesi gerekmektedir. Bu durum Türk Medeni Kanunu madde 733/3’de ”Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir.” hükmü ile düzenlenmiştir. Gerek payın satıcısı Ayşe gerek alıcı Mehmet tarafından müvekkile noter aracılığı ile bir bildirimde bulunulmamıştır. Paylı mülkiyete tabi bir taşınmazda bir pay satın alan kimse, hak sahibi bir paydaşın ön alım hakkını kullanarak bu payı kendisinden alma hak ve ihtimalinin bulunduğunu daima göz önünde tutmak, bunu bilmek zorundadır. (Fikret Eren, Mülkiyet Hukuku 3. Baskı, syf 410) Bu nedenle alıcının ve satıcının bu satışı hak sahibi diğer paydaşa bildirmemiş olması kusur oluşturur.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 02.04.2019 tarihli 2016/16641 Esas ve 2019/2994 Karar sayılı ilamında ”Somut olayda; davalı, dava konusu taşınmazı edinmesinden sonra taşınmazın diğer paydaşlarını payı satın almasına ilişkin olarak TMK’nin 733/3 maddesi uyarınca noter bildirimiyle bilgilendirmemiştir. Davacıların davalıların edinimini noter bildirimi dışında bir yolla öğrenmesinin hak düşürücü sürenin işlemesine bir etkisi bulunmamaktadır. Davalının 13.09.2013 günü edindiği paya ilişkin noter aracılığıyla bir bildirim yapılmamış, davacı davasını 11.11.2014 tarihinde iki yıllık hak düşücü süre dolmadan açmıştır. Bu nedenle davacıya çekişme konusu payın tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından oluşan ön alım bedelini TMK’nin 734/2. Maddesi uyarınca depo etmek üzere uygun bir süre verilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

4-) Dava konusu taşınmazın 13 hissesi Ahmet’in mülkiyetinde bulunmakta ve üçüncü kişilere satışının gerçekleşebilme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle taşınmazın üçüncü kişilere satışının engellenmesi için taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasını mahkemeden talep ediyoruz. Açıkladığımız nedenlerle, davalı adına kayıtlı söz konusu payın iptal edilerek müvekkil adına tescilini sağlamak ve payın üçüncü kişiye devrini engellemek için ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 Sayılı TMK

HUKUKİ DELİLLER :

1-)Tapu Kayıtları ( Tapu müdürlüğünden celbini talep ederiz.)

2-) Keşif

3-) Tanık

4-) Bilirkişi

5-) Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 21.03.2005 tarihli 2005/955 Esas ve 2005/2510 Karar sayılı ilamı

6-)Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 02.04.2019 tarihli 2016/16641 Esas ve 2019/2994 Karar sayılı ilamı

5-) Ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkile yasal önalım hakkının tanınarak davalı üzerindeki Adana ili Seyhan ilçesi Haksever mahallesi 132 ada 35 parseldeki taşınmaz hissesinin müvekkilimiz adına tapuya kaydedilmesine karar verilmesini,

– Dava konusu taşınmaz payının davalı tarafından üçüncü bir kişiye devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına,

– Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

EKLER:

1-) Tapu Senedi

2-) Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 21.03.2005 tarihli 2005/955 Esas ve 2005/2510 Karar sayılı ilamı

3-) Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 02.04.2019 tarihli 2016/16641 Esas ve 2019/2994 Karar sayılı ilamı

Davacı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Kadastro Tersimat Hatası Düzeltme Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: T.KONUSU: Kadastro tespiti sırasında yapılan ölçü, …

Yorum var.

  1. Hisseli arazideki payını bir hissedara fazla para söyleyerek diğerine sadece en alt limit üzerinden satış yapılması durumunda ne yapabiliriz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: