Önalım (Şufa) Hakkı Dava Dilekçesi Örneği

Önalım (Şufa) Hakkı Dava Dilekçesi Örneğii

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                      : 

VEKİLİ                        : Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                       :

KONU                         : Yasal önalım (şufa) hakkının kullanılması sebebiyle, ihtiyati tedbir talebini  havi,  tapu  iptali  ve  tescil  talebimizin  arzı  hakkındadır.

HARCA ESAS DEĞER  : … TL

– AÇIKLAMALAR –

  1. Müvekkil …,  …  İli  …  İlçesi  …  Mahallesi’nde  kain … Ada … Parsel No.lu tarlada, … oranında pay sahibidir. Söz konusu taşınmaz üzerinde fiili taksim gerçekleştirilmemiş, kimin tarlanın hangi bölümünü kullanacağı durumuyla ilgili taraflar arasında herhangi bir paylaşım yapılmamış, her bir paydaşın belirli bir kısmı kullanması hususunda anlaşılmamıştır.

  1. Dava konusu tarlanın … oranında paylı maliki …, … tarihinde bu hisseyi … TL karşılığında davalı …’e satmış, ancak bahse konu hissenin satışı müvekkilime haber verilmemiştir. Gayrimenkuldeki 1/… payın davalı tarafa müvekkilimin bilgisi ve rızası dışında satılması neticesinde, müvekkilim yasal önalım hakkını kullanarak adı geçen hisseyi devralmak istemektedir. Açıklanan nedenlerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

  1. Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinin ilk fıkrasında: Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. ve aynı kanunun 733. maddesinin 4. Fıkrasında: “Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.” denilmiştir. Bahsedilen hükümlerden açıkça anlaşılacağı gibi, yasal önalım hakkımızı kanunda belirtilen süreler içerisinde kullanmış bulunmaktayız. Bu sebeple, taşınmazın davalı adına olan payının tapuda iptali ile, aynı bedelle almaya hazır olan müvekkilim adına tescili gerekmektedir.
  2. Paylı mülkiyete tabi taşınmazdaki payın satış bedeli olan … TL, tapu harç ve masrafları ile birlikte mahkeme veznesine depo edilecektir. Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca, satış tarihi ile dava tarihi arasında uzunca bir süre geçmemesi halinde keşif ve değer tespiti yapılmasına gerek yoktur. Huzurdaki davada da görüleceği üzere, dava konusu payın satış tarihi ile dava tarihi arasında yalnızca iki ay vardır. Geçen sürenin çok kısa olması sebebiyle bu süre içerisinde herhangi bir değer artışı olamayacağından keşif yapılmasına gerek olmadığı kanaatindeyiz.Nitekim Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 11.12.2018 tarih ve E. 2018/4238 K. 2018/8864 sayılı kararında: “… Dava, önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda payın üçüncü kişiye satılması halinde, diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve payın üçüncü kişiye satılması ile kullanılabilir hale gelir. Önalım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Önalım bedeli tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından ibarettir. …” denilmiştir.

  1. Ayrıca müvekkilimin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrimenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından, ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER     : TMK, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER                     : Tapu Kayıtları, Resmi Senet Akit Tablosu, yasal ve takdiri her türlü delil.

NETİCE VE İSTEM       : Yukarıda  izah  edilen  nedenlerle  ve  mahkemenizce  re’sen  gözetilecek sair  sebeplerle,  satış   bedeli   ile   tapu   harç   ve   masraflarını   ödemeye   hazır   olduğumuzdan talebimizin  kabulü  ile;

  1. Öncelikle dava konusu taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesini engellemek amacıyla tapudaki kaydına ihtiyati tedbir konulmasına,
  2. Davalının dava konusu taşınmaz üzerindeki hissesinin iptali ile müvekkil adına tesciline,
  3. Yargılama harç  ve  giderleri  ile  vekalet  ücretinin  karşı  tarafa  tahmiline

Karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim.   ../../….

       Davacı Vekili

Av. 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.