Önalım (Şufa) Hakkı Dava Dilekçesi Örneği

Şufa-Önalım Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

 💡 Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinin ilk fıkrasında: Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.

Bu hakkın kullanımı için hazırlanması gereken dava dilekçesi şu şekildedir:

Şufa Davası Dilekçe Örneği -1-

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                      : 

VEKİLİ                        : Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                       :

KONU                         : Yasal önalım (şufa) hakkının kullanılması sebebiyle, ihtiyati tedbir talebini  havi,  tapu  iptali  ve  tescil  talebimizin  arzı  hakkındadır.

HARCA ESAS DEĞER  : … TL

– AÇIKLAMALAR –

 1. Müvekkil …,  …  İli  …  İlçesi  …  Mahallesi’nde  kain … Ada … Parsel No.lu tarlada, … oranında pay sahibidir. Söz konusu taşınmaz üzerinde fiili taksim gerçekleştirilmemiş, kimin tarlanın hangi bölümünü kullanacağı durumuyla ilgili taraflar arasında herhangi bir paylaşım yapılmamış, her bir paydaşın belirli bir kısmı kullanması hususunda anlaşılmamıştır.
 2. Dava konusu tarlanın … oranında paylı maliki …, … tarihinde bu hisseyi … TL karşılığında davalı …’e satmış, ancak bahse konu hissenin satışı müvekkilime haber verilmemiştir. Gayrimenkuldeki 1/… payın davalı tarafa müvekkilimin bilgisi ve rızası dışında satılması neticesinde, müvekkilim yasal önalım hakkını kullanarak adı geçen hisseyi devralmak istemektedir. Açıklanan nedenlerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 3. Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinin ilk fıkrasında: Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. ve aynı kanunun 733. maddesinin 4. Fıkrasında: “Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.” denilmiştir. Bahsedilen hükümlerden açıkça anlaşılacağı gibi, yasal önalım hakkımızı kanunda belirtilen süreler içerisinde kullanmış bulunmaktayız. Bu sebeple, taşınmazın davalı adına olan payının tapuda iptali ile, aynı bedelle almaya hazır olan müvekkilim adına tescili gerekmektedir.
 4. Paylı mülkiyete tabi taşınmazdaki payın satış bedeli olan … TL, tapu harç ve masrafları ile birlikte mahkeme veznesine depo edilecektir. Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca, satış tarihi ile dava tarihi arasında uzunca bir süre geçmemesi halinde keşif ve değer tespiti yapılmasına gerek yoktur. Huzurdaki davada da görüleceği üzere, dava konusu payın satış tarihi ile dava tarihi arasında yalnızca iki ay vardır. Geçen sürenin çok kısa olması sebebiyle bu süre içerisinde herhangi bir değer artışı olamayacağından keşif yapılmasına gerek olmadığı kanaatindeyiz.Nitekim Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 11.12.2018 tarih ve E. 2018/4238 K. 2018/8864 sayılı kararında: “… Dava, önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda payın üçüncü kişiye satılması halinde, diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve payın üçüncü kişiye satılması ile kullanılabilir hale gelir. Önalım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Önalım bedeli tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından ibarettir. …” denilmiştir.
 5. Ayrıca müvekkilimin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrimenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından, ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER     : TMK, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER                     : Tapu Kayıtları, Resmi Senet Akit Tablosu, yasal ve takdiri her türlü delil.

NETİCE VE İSTEM       : Yukarıda  izah  edilen  nedenlerle  ve  mahkemenizce  re’sen  gözetilecek sair  sebeplerle,  satış   bedeli   ile   tapu   harç   ve   masraflarını   ödemeye   hazır   olduğumuzdan talebimizin  kabulü  ile;

 1. Öncelikle dava konusu taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesini engellemek amacıyla tapudaki kaydına ihtiyati tedbir konulmasına,
 2. Davalının dava konusu taşınmaz üzerindeki hissesinin iptali ile müvekkil adına tesciline,
 3. Yargılama harç  ve  giderleri  ile  vekalet  ücretinin  karşı  tarafa  tahmiline

Karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim.   ../../….

       Davacı Vekili

Şufa Davası Dilekçe

Şufa Davası Dilekçe Örneği -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İhtiyati Tedbir Taleplidir

Davacı            :

Vekili              :

Davalı             :  

Konu              : Önalım davasıdır

Dava Değeri  : 75.000 TL

Açıklamalar   :

1- Müvekkilimiz, davalı ile müştereken ….İli … İlçesi ….. sayfada kayıtlı gayrimenkulün hissedarıdır. Müvekkilimizin gayrimenkuldeki hissesi, halen tapuda murisi …. adına kayıtlı olup, murisin hissesi …. paya, davalı …..’in hissesi ise ….. paya tekabül etmektedir.

2-Müvekkilimiz davalının payını….. tarihinde 75.000,00 TL karşılığında satın almış olduğunu öğrenmiştir. Satış işlemi sırasında müvekkilin önalım konusunda rızasına başvurulmamış, satış sonrası müvekkil bilgilendirilmemiştir.

3- Gayrimenkulü aynı bedelle almaya hazır olan müvekkilimiz, kanuni önalım hakkını kullanmak istemektedir. Sayın Mahkemece süre verildiği takdirde, müvekkilimiz mahkemenin belirteceği hesaba satış bedelini ve satış masraflarını yatırmaya hazırdır.

4-Müvekkilimizi daha önceden devre dışı bırakan davalı ile payın eski sahibinin bu kez de bu payı bir başkasına devretmesinden endişe etmekteyiz. Bu nedenle mahkemenizin müvekkilimizin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile tapu kaydına davalı şerhi konulması mahiyetinde ihtiyati tedbir kararı vermesini talep etmekteyiz. 

Deliller           : ….İli … İlçesi ….. sayfada kayıtlı sayfada kayıtlı taşınmazın kayıt ve belgelerinin ilgili Tapu Müdürlüğünden istenilmesi, keşif, bilirkişi, gerektiğinde tanık, veraset ilamı, ilgili kurumlardan kimlik ve adres araştırması ve sair her türlü yasal deliller.

Sonuç             : Açıklanan nedenlerle;

-Önalım talebimizin kabulüne, önalım bedeli ve tapu masraflarının tarafımızca ödenmesine,

….İli … İlçesi ….. sayfada kayıtlı taşınmazda davalıya ait payın İPTALİNE,  muris ….. mirasçıları adına (önalım talep eden mirasçılar) TESCİLİNE,

-Dava kesinleşinceye kadar teminat gösterilmeksizin tapu kaydına DAVALI ŞERHİ KONULMASINA

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

Davacı Vekili

Ek.

1) Tapu Kayıtları

2)Veraset İlamı

3)Vekaletname s.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Önalım Dava Dilekçesi 3

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU :Tapu İptal ve Tescil

HARCA ESAS DEĞER :1.500,00 TL

AÇIKLAMALAR :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalması kaydıyla,

1) Dava konusu parsel numaralı taşınmazın 11.000/2240.000 hissesi müvekkilimin adıma, 9/80 hissesi adına tapuda kayıtlı idi. Dava konusu taşınmazın 9/80 hissesine kayıtlı olan bedel karşılığında tarihinde tapuda devretmiştir.

Dava konusu taşınmaz paylı mülkiyet olması sebebiyle TMK md. 732 gereği önalım hakkı bulunmaktadır. Müvekkilime satış işlemi için ihtar çekilmemiştir. Müvekkilim yapılan satış işlemini harici olarak 05.06.2020 tarihinde öğrenmiştir. Eğer tarafından satacağını ihtarında bulunsaydı müvekkilim o tarihte almaya hazırdı. Müvekkilim, dava konusu taşınmazın önceki paydaşı tarafından davalıya satılan payının tapu satış bedeli ve tapu masraflarını Mahkemece belirlenecek yere verilecek süre içerisinde yatırmaya hazırdır. Önalım bedeli bu şekilde ödemek suretiyle dava konusu taşınmazın davalı adına olan kısmının tapusunun iptali ile müvekkil adına tapuya tesciline karar verilmesini arz ve talep ederim.

Yasal mevzuaattan kaynaklanan önalım hakkının dava yolu ile ileri sürülmesi durumunda önalım bedeli olarak tapuda belirtilmiş olan satış bedeli üzerinden yapılacağı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Müvekkilimi daha önceden devre dışı bırakan davalı ile payın eski sahibinin bu kez de bu payı bir başkasına devretmesinden endişe etmekteyiz. Bu nedenle mahkemenizin müvekkilimin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrimenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından tedbir kararı vermesini, tedbir kararı verilip tapuya işlenmesi sürecinde de davalıdır şerhi konulması için karar alınmasını bilvekale arz ve talep ederim.

HUKUKİ SEBEBLER: TMK md. 732, 733, 734 ve ilgili hükümler.

DELİLLER: Tapu kayıtları, akit tablosu, bilirkişi raporu, keşif, tanık, vs. Hertürlü delil.

NETİCE VE TALEP: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalması kaydıyla, davalının Dava konusu parsel numaralı taşınmazda önalım hakkımın kullandırılarak satış bedeli ve tapu masrafları müvekkil tarafından karşılanmak suretiyle davalı adına olan kısmının tapusunun iptali ile müvekkil adına tapuya tesciline, Taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir kararı verilmesine, ihtiyati tedbir kararının tapuya işlenmesi sürecinde tapuya davalıdır şerhinin işlenmesine, yargılama gideri ve ücreti vekaleti karşı tarafa tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 11 Nisan 2021 17:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Hisseli arazideki payını bir hissedara fazla para söyleyerek diğerine sadece en alt limit üzerinden satış yapılması durumunda ne yapabiliriz

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.