Ön İnceleme Tensip Tutanağı Örneği

Ara 13, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Ön İnceleme Tensip Tutanağı Örneği

Ön inceleme duruşması usule yönelik bir duruşmadır ve dava şartları incelenir. Ön inceleme duruşması sonrasında mahkeme “ön inceleme tensip zaptı” hazırlar. Ön inceleme tensip zaptının bir örneği aşağıdaki gibidir.


Sulh Hukuk Mahkemesi Ön İnceleme Tensip Tutanağı Örneği


T.C.

SAMSUN

( ). SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014 /112 ESAS

ÖN İNCELEME TENSİP
TUTANAĞI

HAKİM : H. E. 29928

KATİP : D. K. 121226

DAVACI : Orhan T. (TC: ) Adresi

VEKİLİ : Av. Saim İncekaş

DAVALILAR : 1- 

DAVA                        : Ortaklığın Giderilmesi

DAVA TARİHİ         : 24/07/2014

YARGILAMA TÜRÜ : Basit Yargılama Usûlü

Mahkememize tevzi edilen “Ortaklığın Giderilmesi” dava dilekçesinin mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sıra numaramıza kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 1. Yargılamanın, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 316-322. maddeleri arasında düzenlenmiş olan Basit Yargılama Usûlü esas ve kurallarına göre yapılmasına,
 2. Usûlüne uygun vekâletnameye istinaden Av. Saim’in Davacılar vekili olarak dava duruşmalarına kabulüne,
 3. Tensip tutanağından bir örneğin davacı tarafa tebliğine;
 4. Dava dilekçesinden bir suretin açıklamalı davetiye ile davalı tarafa tebliğine, cevap dilekçesi, delil listesi ve tüm delillerini tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde dosyaya sunulması için davalı tarafa açıklamalı davetiye çıkanlmasına (HMK.317/2,318,319.y,)
 5. Davaya konu olan taşınmazın tapu kaydının tapu müdürlüğünden, çaplı krokisinin Kadastro Müdürlüğünden, İmar durumları ile ilgili pay ve paydaşları arasında aynen taksiminin mümkün bulunup bulunmadığının Belediye Başkanlığından istenilmesine;
 6. Dava dilekçesinde istenmesi talep edilen tüm deliller dosyaya sunulduğunda ve yazılan müzekkerelere cevap geldiğinde, davalı tarafa tebligat yapılıp dosyaya cevap dilekçesi ve tüm deliller sunulduğunda veya davalı taraf davaya cevap bildirmediğinde dosyanın ön inceleme için hakimliğimiz tarafından değerlendirilmesine;
 7. Dosyanın ön inceleme için tekemmül edip etmediğinin taraflar ve varsa vekilleri tarafından da takip edilmesine,
 8. Ön inceleme için duruşma açılması ve tahkikat için duruşma açılması ve diğer hususlann yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra ön inceleme aşamasında değerlendirilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tensiben karar verildi. 25/07/2018


Asliye Hukuk Mahkemesi Tensip Tutanağı/Zaptı Örneği

T.C.

ORDU

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2015/….Esas

HAKİM: Ş. A. 38228

KATİP : B. E.825651

DAVACI : M . B. (TC:…………. ), Adres

DAVALI

DAVA: Alacak

YARG. TÜRÜ : Yazılı Yargılama Usûlü
DAVA TARİHİ : 28.02.2015

ÖN İNCELEME
TENSİP TUTANAĞI

Davacı tarafından açılan ve tevzi’en mahkememize tevdi edilen dosya, esas defterine kaydedilmekle dava dilekçesi ve eki belgeler incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 1. Dava dilekçesinin (HMK’nın 119. maddesinde belirtilen unsurları içerdiğinden), kabulü’ne;
 2. HMK’nın 118-186. maddesi gereği davamn yazılı yargılamaya tabi olduğunun tespitine;
 3. HMK’nın 120.maddesi gereği, gider avansımn ödendiğinin tespitine,
 4. Dava dilekçesinin HMK’nm 27. ve 122. maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya çıkan tebligat evrakına dava dilekçesi ve tensip zaptımn eklenmesine, tebligat zarfı üzerine HMK’mn 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK’mn 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını, usûlî itirazlarım ve delillerini HMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usûli itirazlarım bildirmezse HMK’nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ver 131. madde gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazlar bildirilmezse ilk itirazlardan vazgeçilmiş sayılacağının, ayrıca HMK’nm 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve HMK’mn 150. maddesi gereği ön inceleme aşamasında delil ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçilmiş sayılacağına ihtanna;
 5. Cevap dilekçesinde; HMK’nm 130. maddesinde gösterilen eksikliklerin bulunması halinde bu eksikliklerin 1 hafta içinde giderilmesi gerektiği ve aksi halde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalı tarafa tebliğine; masrafın yatırılmış ile delil avansından, yatınlmamış ise gider avansmdan karşılanmasına;
 6. Davalının HMK’nm 129. maddesi formatma uygun 122-127 maddelerdeki iki haftalık kesin sürede ibraz edebileceği, cevap dilekçesinin, delillerinin ve ilk itirazlarının davacıya HMK’nın
  136/1 maddesi gereği tebliğine, Davacıya çıkacak tebligat zarfı üzerine HMK’nın 136/1 maddesi gereği tebligatın kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede davalının cevap, delilleri ve ilk itirazlarına karşı “cevaba cevap” ve delillerini taraf sayısından bir fazla olarak mahkemeye ibrazına, bunun yamnda HMK’nın 121. maddesine göre dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulundurulan ve dava dilekçesi ile birlikte henüz sunulmamış olan belgelerin asıllan ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısmdan bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belgeler ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılmasının; İki haftalık kesin sürede ibraz edilmediğinde; cevaba cevaplarım ibrazdan vazgeçmiş sayılacağının, ibraz edilmeyen delillerini de ancak, HMK’nm 140/5. maddesine göre ön inceleme aşamasında ibraz edilebileceğine, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, tebligat masrafının yatırılmış ise delil avansından; yatınlmamış ise gider avansından karşılanmasına;
 7. Davacı tarafından cevaba cevap dilekçesi verilmesi halinde, HMK’nm 136. maddesi uyarınca; davacının cevaba cevap dilekçesinin ve delillerinin davalıya tebliğine, çıkacak tebligatm zarfı üzerine HMK’nm 136. maddesi ikinci cümlesi gereği davacının cevaba cevabınm ve delillerinin kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde ikinci cevap dilekçesini
  verebileceğine, vermemesi halinde bundan vazgeçmiş sayılacağı hususunun şerh edilmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına;
 8. HMK’nm 114. maddesinde düzenlenmiş dava şartlarında giderilmesi mümkün olan eksiklik bulunması halinde, bu eksikliğin tamamlanması için taraflara iki haftalık kesin süre verilmesine; bu süre içinde dava şartı noksanlıklarının giderilmemesi halinde, davanın “dava şartı yokluğu” sebebiyle usûlden reddedileceği hususunun ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,
 9. Dilekçelerin karşılıklı olarak; verilmesinden sonra HMK’mn 137.maddesi gereği “ön inceleme “yapılmasına;
 10. Ön incelemenin, HMK’nın 114. maddesindeki dava şartlarının ve 116. maddesindeki ilk itirazlar yönünden 138. maddeye göre dosya üzerinden veya gerekmesi halinde 139. madde uyarınca; duruşmalı olarak yapılmasına,
 11. Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi halinde, bu hususun 139. madde uyarınca; taraflara tebliğine; tebligat zarfı üzerine duruşma gün ve saatinde tarafların sulh
  için gerekli hazırlığı yapmalan, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasım genişletebileceği hususunun ihtar edilmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına,
 12. Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra HMK’nın 144. md. gereği “tahkikat duruşması” için, gün verileceğine;

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu tensiben karar verildi. 28/02/2018

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. Muharrem Adiguzel

  2016 yilinda asliye ceza mahkemesine dava actim davalilar rus vatandasi adreslerini verdim on inceleme tensip titanagi tebligat yapilamadi turkiyedeki adteslerine 30 gun geliyorlar mahkemeye dilekce ile muracaat ettim tebligat hala yapilamadi tebligat kanununa gore muhtara tebligat yapula bilirmi saygilar

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.