Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği

Ara 18, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği -1-

T.C. SAMSUN (…). AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014 /143 
CELSE NO : 1
CELSE TARİHİ : 04/07/2014
HAKİM :  
KATİP :  
Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı Vekili Av.  A T., davalı vekili Av.  A. hazır, başka gelen yok, açık yargılamayla “ön inceleme duruşması”na başlandı. Taraflara tebligat yapıldı, müzekkere cevapları geldi. Davalı vekili delil listesi ibraz etti; okundu, dosyasına konuldu; her hangi bir eksikliğin bulunmadığı görüldü. Dava ve cevap dilekçeleri okundu; davalının cevap dilekçesi ile davanm reddini istediği görüldü. Taraflara uzlaşarak evlilik birliğini devam ettirmeleri ayrıca HMK 140/2 maddesi gereğince sulh olmaları teşvik edildi. HMK 188/3 maddesi uyarınca Sulha ait görüşmeler sırasında yapılan ikrarların tarafları bağlamayacağı ve ayrıca sulhun, kurum olarak önemi ve sonuçları hatırlatıldı. Davacı vekilinden soruldu: “-Tarafların sulh olmaları mümkün değildir, tahkikat aşamasına geçilerek delillerimizin toplanmasını talep ediyoruz”dedi. Davalı vekilinden soruldu: “-Biz de dilekçe ve beyanlarımızı tekrar ediyoruz, bu aşamada sulh ve uzlaşma mümkün değildir, tahkikat aşamasına geçilmesini ve delillerimizin toplanmasını istiyoruz” dedi. Taraflara sulh ve uzlaşma teklifi yapıldı, sonuç alınamadı. Tutanak hep birlikte imza altına alındı.

Davacı Vekili Davalı Vekili imza imza

Ön inceleme aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla dosya incelendi.

G.D: 1- Taraflara, dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belge ve delillerini, davacının varsa tanıklarını isim ve adresleri ile birlikte mahkemeye sunmaları ve başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmaları için iki haftalık kesin süre verilmesine, bu süre içinde delil ve belgeleri, varsa tanıklarını isim ve adresleri ile birlikte sunmadıkları ya da delil ve belgelerin toplanması için gereken açıklamaları yapmadıkları takdirde, tarafların o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına ( taraf vekillerine ihtarat yapıldı); 2- Davacı tarafça tanık bildirilmesi halinde, duruşma günü beklenmeksizin, tanıklara meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, talimat yazılmasına, masrafın avanstan karşılanmasına; 3- Davalı tarafça bildirilen tanıklardan il dışında olanlarla ilgili istinabe müzekkeresi yazılmasına, il içindeki tanıklara meşruhatlı tebligat çıkartılmasına, giderin avanstan karşılanmasına; 4- Yargılamada tahkikat aşamasına geçilmesine, tahkikatla ilgili belirlenen duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri (HMK147/2 mâ.)’nin ihtarına, (taraf vekillerine ihtarat yapıldı); Bu nedenlerle duruşmanın 22.07.2018 günü saat 11:00’e bırakılmasına karar verildi. 03.07.2018
Katip 10956 Hakim 3445

Aile Mahkemesi Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği -2-

… AİLE MAHKEMESİ ÖN İNCELEME DURUŞMA TUTANAĞI

ESAS NO                

CELSE NO           : 

CELSE TARİHİ :

HÂKİM                 :

KÂTİP                    :

Belli gün ve saatte celse açıldı.

Taraf asilleri geldi. Açık ön inceleme duruşmasına başlandı.

DAVACI                  : Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No:… -… ve… oğlu…. doğumlu, dilekçede yer alan adreste oturur.

DAVALI                  : Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No:… -… ve… kızı… doğumlu, dilekçede yer alan adreste oturur.

DAVACIDAN SORULDU: Dava dilekçemizi aynen tekrar ederiz, arabuluculuk için süre talebimiz yoktur, davalı ile sulh yapma imkanımız bulunmadığından sulh teklifini de kabul etmiyoruz, delillerimizi bildirmek üzere süre talep ediyoruz, müşterek çocukların velayetleri anneye verilsin, dedi.

DAVALIDAN SORULDU: Arabuluculuk için süre talebimiz yoktur, davacı ile sulh yapma imkânımız bulunmadığından sulh teklifini de kabul etmiyoruz, delillerimizi bildirmek üzere süre talep ediyoruz dedi.

Dava dilekçesi ve dosyaya ibraz edilen dilekçeler, ön inceleme aşamasında ibraz edilen belgeler ile getirtilen tüm bilgi ve evraklar ayrı ayrı okundu.

HMK’nın 137 ve devamı maddelerinde düzenlenen ön incelemeye ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak tutanak düzenlenmesine geçildi.

ÖN İNCELEME TUTANAĞI VE KONTROL FORMU

 1. Ön İncelemenin Duruşmalı Yapılıp Yapılmadığı (Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına)
 2. Ön İncelemede Yapılan İşlemlerDava Şartları Bakımından
 • Türk mahkemelerinin yargı hakkı mevcuttur.
 • Yargı yolu caizdir.
 • Mahkeme görevli olup göreve yönelik bir itiraz bulunmamaktadır.
 • Kanuni temsilci atanması gereken haller mevcut değildir.
 • Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekil davaya vekalet ehliyetine sahip ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekaletnameleri mevcuttur.
 • Teminat gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Davacının, dava açmakta hukuki yararı vardır.
 • Aynı dava, daha önceden açılmış ve halen görülen bir dava bulunmamaktadır (derdestlik itirazı yoktur).
 • Aynı dava hakkında daha önce verilmiş kesin hüküm bulunmamaktadır.
 • Özel dava şartı mahiyetinde başkaca bir dava şartı bulunmamaktadır.İlk İtirazlar Bakımından
 • Yetki itirazı yapılmamıştır.
 • İşbölümü itirazı yapılmamıştır.
 • Tahkim itirazı yapılmamıştır.Tarafların İddia ve Savunmaları ile Uyuşmazlık Noktaları Bakımından
 • Davacı iddiaları ve talepleri özetle; Şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların boşanma talebinden ibarettir,
 • Davalı savunmaları ve talepleri özetle, Davanın reddine karar verilmesinin talep edildiği,
 • Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde uyuşmazlık noktaları somut olarak, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebinden ibarettir. Mutabık kalınan husus bulunmamaktadır.Tarafların Sulh Olup Olmadıkları ve Sonucu Bakımından,
 • Taraflar sulh olmamışlardır.
 • Boşanma çekişmelidir.
 • Türk medeni Kanunu’nun 166/3 şartları oluşmamıştır.Esasa İlişkin Süreler Bakımından

Hak düşürücü süre veya zamanaşımı defi söz konusu olmadığının tespiti ile tutanak hep birlikte imza altın alındı.

Kâtip                      Davacı                     Davalı                                         Hâkim

 

DAVACIDAN SORULDU: Delillerimizi bildirmek üzere süre talep ediyoruz dedi.
DAVALIDAN SORULDU: Delillerimizi bildirmek üzere süre talep ediyoruz dedi.

Dosya incelendi.

Gereği Düşünüldü.

 • Ön inceleme duruşmasının tamamlandığının ve bir sonraki oturumda tahkikat duruşması yapılacağının taraflara tefhimine, (tefhim edildi)
 • Taraflara bu aşamaya kadar ileri sürdükleri ancak dosyaya ibraz etmedikleri delillerini, tanıklarının isim ve adres bilgilerini ibrazı için iki haftalık kesin süre verilmesine, verilen kesin sürede deliller ve tanık deliline başvurulmuş ise adres bilgileri ibraz edilmediği takdirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına (ihtar edildi),
 • Davacı tanıklarından 2 tanesi adına HMK’nın 243 ve 244 maddesi uyarınca meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, tanıklar için ayrı ayrı 20.TL ücret takdirine, davetiye gideri ile tanıklık ücretlerinin yatırılan avanstan karşılanmasına, eksik avans varsa davacı tarafından karşılanmasına, tanıklar adres itibari ile yargı sınırımız dışında ise talimat yazılmasına,
 • Davalı tanıklarından 2 tanesi adına HMK’nın 243 ve 244 maddesi uyarınca meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, tanıklar adres itibari ile yargı sınırımız dışında ise talimat yazılmasına, tanıklar için ayrı ayrı 20.TL ücret takdirine, her tanık için ayrı ayrı
 • TL davetiye gideri ile tanıklık ücretlerinin yatırılan avanstan karşılanmasına, eksik yatırılan avans var ise davalıya yatırmak üzere iki hafta kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içerisinde eksik avans yatırılmaz ise tanık dinletme talebinden vazgeçmiş sayılacağının ihtarına (ihtar edildi),
 • TMK’nın 169. maddesi uyarınca dava tarihinden itibaren tarafların müşterek çocukları … ve … için ayrı ayrı aylık 125,00 er TL’den aylık toplam 250,00 TL tedbir nafakasının davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
 • Bu nedenle duruşmanın günü saat: … bırakılmasına karar verildi.

Katip  Hakim

 

Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.