Ölüm durumunda işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır- Yargıtay Kararı

Ölüm durumunda işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır

Dava, aile konutu olması sebebiyle ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olup Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayanmaktadır.

Toplanan delillerden ipotek veren davalı Tenzile Eroğlu’nun 15.08.2009 tarihinde, yargılama devam ederken öldüğü anlaşılmaktadır. Evlilik birliği ölümle sona erdiğinden, Türk Medeni Kanununun 194. maddesinin uygulanma olanağı kalmamıştır. Davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. (Y2HD, 11.04.2011, E. 2010/17326, K. 2011/6399.)

Ölüm durumunda işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır

Davacı kadının eşi Selim Ulaş’ın 10.6.2007 tarihinde ölümüyle evlilik sona ermiş, bu dava ise 10.3.2008 tarihinde açılmıştır. Türk Medeni Kanununun 194. Maddesi evliliğin genel hükümleri kapsamında yer almakta olup, evlilik devam ettiği sürece uygulanabilecek bir hükümdür.

Evliliğin sona ermesiyle birlikte konut da aile konutu olma özelliğini kaybettiğinden; bu hükmün uygulanma imkanı kalmaz. Evliliğin devamı sırasında, hak sahibi eş tarafından aile konutunun devri veya bu konut üzerindeki hakların sınırlanması işlemleri diğer eşin açık rızasına bağlanmıştır.

Rızası gereken eş, yapılan devir işleminin geçersizliğini de ancak evlilik birliği devam ettiği takdirde ileri sürebilir. Evlilik birliğinin sona ermesinden itibaren sağ kalan eş bu sebebe dayanarak iptal davası açma hakkını kaybeder. Açıklanan nedenlerle, mahkemenin ret kararı sonucu itibariyle doğru bulunduğundan; davacının temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir. (Y2HD, 11.10.2011, E. 2010/19502, K. 2011/15436.)

Ölüm durumunda işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır

Aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz ile ilgili davacı Ziya Çakıcı tarafından açılan tapu iptal ve tescil davası neticesi verilen hüküm Yargıtay inceleme safhasında iken, davacı Ziya Çakıcı’nın 23.08.2011 tarihinde vefat ettiği, dosyaya sunulan X tarihli nüfus kayıt örneğinden anlaşılmıştır.

Bu durumda Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince aile konutu olan taşınmazın devri diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkmıştır. Davanın konusu kalmadığından, bu konuda bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine
yer olmadığına (Y2HD, 17.10.2011, E. 2011/4448, K. 2011/16042.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 18:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.