Ödemelerin Nafaka Borcuna Mahsuben Yapılmadığı Kabul Edilmelidir – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/22840 Karar : 2017/14212 Tarih : 15.11.2017

Oca 30, 2020 | Nafaka Avukatı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/22840
Karar : 2017/14212
Tarih : 15.11.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlunun yasal sürede icra dairesine verdiği dilekçe ile borca itiraz ettiği, alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece bilirkişi raporu aldırılarak istemin kısmen kabul kısmen reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK md 68/1 gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Somut olayda, takibe dayanak yapılan … 7. Aile Mahkemesi’nin 2013/710 E. sayılı dosyasında verilen 07.07.2015 tarihli ara kararı ile; “velayeti tedbiren davalı anneye verilen küçükler için dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrı ayrı 250’şer TL tedbir nafakasının davacı-karşı davalıdan alınıp davalı karşı davacıya verilmesine, davalı kadın için dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 250 TL tedbir nafakasının davacı karşı davalıdan alınıp davalı karşı davacıya verilmesine” karar verildiği, borçlunun icra dosyasındaki itirazında borcun ödendiğini, çocukların dershane masraflarını karşıladığını, kendisine ait evde oturdukları için kira vermediklerini, alacaklının oturduğu evin elektrik, doğalgaz, su faturalarını otomatik ödeme talimatı ile ödediğini, alacaklının, kendisine ait dairenin kirasını aldığını ve borcu fazlasıyla ödediğinden borcun tamamına itiraz ettiğini beyan ettiği, ödemelerin Bursa 7. Aile Mahkemesi’nin nafakaya ilişkin tedbir ara kararından önce olduğu görülmektedir.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; borçlunun mahkemeye sunduğu ödemelerin ahlaki ödemelere ilişkin olduğu bildirilmiş olup, ödeme belgelerinin nafaka borcuna mahsuben yapılan ödemelere ilişkin olmadığı nazara alınmadığı gibi, yapılan bu ödemelerin nafaka borcuna mahsup edileceği yönünde bir belge de ibraz edilmediğinden, ödemelerin nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü mümkün değildir.

O halde mahkemece; itirazın kaldırılması talebinin tümden kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile itirazın kaldırılması talebinin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ödemelerin Nafaka Borcuna Mahsuben Yapılmadığı Kabul Edilmelidir - Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.