Ödeme Emrinin İptali Davasına Cevap Dilekçesi

Haz 27, 2020 | İcra Hukuku

Ödeme Emrinin İptali Davasına Cevap

ADANA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE;

İlgili İcra Dosyası  : 

Alacaklı Davalı       :

Adres                        :

Vekili                       : Av. Saim İNCEKAŞ – Ziya Algan İş Merkezi K:5, Seyhan/ADANA

Adres                        :

Davacı                      :

Vekili                      

Konu                        : Dava dilekçesindeki hususlara ilişkin cevaplarımızdan ibarettir.

Açıklama                  :

1)Müvekkilim X aleyhine davacı tarafından  X İcra Müdürlüğü’nde  X E. Sayılı dosya ile takip başlatılmıştır. Bu dosyaya ilişkin borç bizzat  müvekkilime değil yetkilisi olduğu şirkete ait bir borçtur. Davacı taraf borç kapsamında müvekkilimin ofisine hacze gitmiş haciz esnasında taahhüt almıştır. Bu taahhüt alınırken yasa gereğince borçlunun özgür iradesine dayanmalıdır. Ancak davacı vekili haciz baskısı altında müvekkilimin iradesini fesada uğratarak taahhüt almıştır. Keza yine gerekçeli kararda da belirtildiği üzere yasaya uygun olarak alacak kalemleri ve faizler tam olarak yansıtılmamıştır. Kanuni taahhüt koşulları yerine getirilmemiştir. Geçerli bir taahhüt alınamamıştır.

Gerekçeli kararda da belirtildiği üzere yerleşik Yargıtay kararları da şu şekildedir. “2004 sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 11/11/2015 tarihli taahhütnamede işlemiş faiz olarak 0,00 Türk Lirasının gösterildiği, ancak işlemiş ve işleyecek faiz miktarlarının ayrı ayrı hesaplanarak gösterilmediği bu konuda herhangi bir açıklık olmadığı gibi alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı ve bu nedenlerle işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmemesi nedeniyle belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle, itirazın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesine … dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden …” (19. CD, 27.12.2017, E. 2017/3733, K. 2017/11747).

Bunun sonucu olarak yasaya uygun olarak geçerli taahhüttün alınamamasından dolayı suç vasfı oluşmamış müvekkilim  22. İcra Ceza Mahkemesi’nin 13.11.2018 tarihli 2018/448 Esas, 2018/584 Karar Sayılı Kararı  gereğince beraat etmiş ve bunun sonucu olarak müvekkilim lehine vekalet ücretine hükmedilmiştir.

2)Davacı vekilinin dava dilekçesinde ‘ X İcra Müdürlüğü’nde, X Esas Numaralı Dosyası ile ilamlı icra takibine başlatmıştır.’ Şeklide belirtmiş olduğu  hususla ilgili bir malumatımız bulunmamaktadır. Muhtemelen meslektaşım sehven başka dosya bilgileri sunmuştur. İlamlı takibi X İcra Müdürlüğü X ile başlatmış bulunmaktayız.

3)Keza yine dava dilekçesinde söz konusu icra emrinde alacaklının ya da vekilinin adres bilgilerinin bulunmadığını  İİK nın emredici hükümlerine aykırı adres ve yerleşim yeri dolayısıyla iptalinin gerektiği beyan edilmiştir. Söz konusu icra emrinde müvekkilin T.C kimlik numarası bulunmaktadır. Buradan da alacaklının mernis bilgilerine ulaşılması mümkündür. Ayrıca söz konusu icra dosyasına sunulmuş bulunan vekaletnamemizde de gerek alacaklının gerekse vekili olarak benim bizzat açık adresimiz mevcuttur. Bu da İİK MD 58/1  deki koşulu sağlamaya yeterlidir. Adres ve yerleşim yerine ilişkin aykırılık ve takibin iptalini gerektirecek bir durumumuz mevcut değildir. Bu hususun tamamlanması da mümkündür. . ( Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2015/8468 Karar No:2015/8478 K.T 3.4.2015)

İlgili dosyaya tekrar 14.02.2019 tarihinde talep alacaklı ve vekil adres bilgileri de eklenmiştir.

4)5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanun’un 4. Maddesinde de belirtildiği üzere ‘Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz.’ Belirtildiği üzere bu madde verilen mahkumiyet hükümlerini kapsamakta beraat kararlarını kapsamamaktadır. İcra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu aşamada takibin iptali zorunluluğu hasıl olmamıştır. Dava dilekçesinde dayanılan ilgili kanun maddesi, mahkumiyet kararlarına ilişkin kararların kesinleşmesini aramaktadır. Verilen beraat kararları ve buna ilişkin olarak hükmedilen lehe vekalet ücretleri için kesinleşmiş olması gerekmemektedir.

Deliller                       : X İcra Dairesi  Sayılı dosya, X icra ceza mahkemesi gerekçeli kararı ve sair her türlü delil.

Hukuki Sebepler      : İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

Sonuç ve İstem         :

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden ötürü;

  • Davanın reddine ve mevcut takibin devamına,
  • Yargılama harç ve gideri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.