Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

ADRES  :

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ

ADRES :Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU :  DAVACININ ANNESİNİN MÜKERRER NÜFUS KAYITLARINDAN ÖNCEKİ NÜFUS KAYDININ İPTAL EDİLMESİ VE DAVACININ MİRASÇI OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ

AÇIKLAMALAR :

1-) Davacının annesi nüfusa iki ayrı kayıtla kaydedilmiştir. Doğduktan belli bir süre sonra başka bir aile resmi olmayan yollardan evlat edinerek beyanla yeni kayıt açtırmışlardır. Şöyle ki ; müvekkilin annesi … adıyla … cilt no … hane no … tescil tarihi ile … T.C. kimlik numarasıyla baba … ve anne … doğumlu olmak üzere nüfusa kaydedilmiştir. Daha sonra …  çifti resmi olmayan yollardan …’i nüfuslarına … cilt no … hane no ve …  T.C.  kimlik numarasıyla …’i … olarak nüfuslarına kaydettirmişlerdir. ( bu hususlar nüfus kayıt örneklerinden anlaşılacaktır. )

2-) Akabinde … sonraki bu mükerrer nüfus kaydıyla … tarihinde bir evlilik yapıyor ve … soyadına geçiyor. … adında bir kızı oluyor. Daha sonra … tarihinde  boşanıyor ve yeniden evlenmek istiyor. Fakat iddet süresine yakalanıyor ya da hiç bu hukuki prosedürlerle uğraşmak istemediğinden olsa gerek önceki nüfus kaydıyla bir evlilik daha yapıyor. Dikkat edilecek olursa birbirini takip eden tarihlerde evlenme ve boşanmalar gerçekleşiyor. Bu nüfus kaydıyla … tarihinde evleniyor. Bu evlilikle … soyadına geçiyor ve … ve … adlı iki kızı oluyor. Bir dikkat edilecek husus da ilk çocuklarının hep kız olması. Belki de erkek çocuk özlemiyle de bunu yapıyor. Yine akabinde … tarihinde … boşanıyor. Sonraki nüfus kaydıyla bir daha evlilik yapıyor. … soyadına geçiyor. Burada da iddet süreci sıkıntısından dolayı ya da farklı bir amaçla böyle bir evlilik yapıyor. Bu evlilik de takip eden süreçte yani … de gerçekleşiyor. … tarihinde de boşanma gerçekleşiyor. Bu evlilikten de … adlı kızı ve … adlı oğlu doğuyor.

3-) Davayı açmakta ki amacımız ise … SULH HUKUK MAHKEMESİ’NİN … esas ve … karar numarasıyla verdiği VERASET İLAMIDIR. Bu ilama göre mirasçılar … , … olarak gözükmektedir. Halbuki … ve … kardeşler de önceki nüfus kaydıyla mirasçı olarak hak sahibidirler. … ya da …, … ve … kardeşlerin öz annesidir. Nüfus müdürlüğü de önceki kayıtla ilgili olarak ölüm araştırmasına girmiştir. Daha önce müvekkiller aranmış fakat anlam verememişlerdir.

4-) …’a bu soyad ve sonraki nüfus kaydıyla miras kalmasına rağmen mirasçılar … mirasçı olarak gözükmemektedir. Kamu düzeni ve hakkaniyet açısından önceki kaydın kapatılması ve …’in davacı olması sebebiyle mirasçı olduğunun tespit edilmesi gerekir. Yargıtay kararlarına göre de bu durumlarda mükerrer kayıtlardan önceki kaydın silinmesi gerekir. Şöyle ki:  Bir Yargıtay kararında da şöyle demektedir.

 YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2002/7508 K. 2002/8093T. 16.9.2002

ÖZET : Mükerrer kayıtlar söz konusu olduğunda, sonradan tescil edilen kaydın iptali gerekli ise de, kişi sonraki kayıtla haklar ve statüler kazanmış ise, sonraki kaydın iptalinden sarfınazar edip, davacının menfaati de dikkate alınarak, önceki kaydın iptali yoluna gidilmelidir.
DAVA : Dava dilekçesinde mükerrer kaydın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı nüfus idaresi temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Mükerrer kayıtlar sözkonusu olduğunda, sonradan tescil edilen kaydın iptali gerekli ise de; bununla ilgili evlenmiş, askere gitmiş ya da sosyal yaşantısında önemli bazı statüler kazandığında, sonraki kaydın iptalinden sarfı nazar edilerek önceki kaydın iptali zorunluluk haline gelir. Aksi halde kişinin bu kayıtla kazandığı hakları ve statüsü de iptal edilmiş olacağından bunların eski kayda intikal ettirilmesi de güçlük arz eder.

5-) Açıklanan sebeplerden ve Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere esas yaşam, faaliyet ve mirasçılık durumları sonraki mükerrer kayıt üzerine kurulmuş olup önceki kaydın iptali yoluna gidilmesi kamu düzeni ve hakkaniyet açısından çok isabetli olacaktır. Bu sebeplerle davamızın kabulü ve resen gerekli işlemler yapılmalıdır.

HUKUKİ NEDENLER :Nüfus hizmetleri kanunu , medeni kanun ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

1-) Nüfus kayıtları

2-) Yargıtay 18. Hukuk dairesi 2005/1072 esas ve 2005/3094 karar numaralı kararı

3-) Tanık beyanları :

a-) ………..   ( Söz konusu kişinin çift nüfuslu olduğuna ve davacının mirasçı olduğuna dair veraset ilamında mirasçı gözüken kişinin davamızın haklılığına ilişkin şahitlik beyanları )

ADRES :

b-) ……………….. : ( davacının mirasçı olduğuna ve söz konusu kişinin çift nüfus kayıtlı olduğuna ilişkin tanıklık yapacaktır. )

ADRES :

4-) … SULH HUKUK MAHKEMESİ’NİN … esas ve … karar numaralı dosyası ( mahkemenizce celp olunacaktır. )

5-)  Resen araştırılacak ölüm araştırması ve her türlü yasal delil

SONUÇ :  Açıklanan nedenlerle davamızın  kabulüne, mükerrer kayıtlardan önceki kaydın silinmesine, davacının mirasçı olduğunun tespitine karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur.

  Davacı vekili

                                                                                                                         Av.

EKLER:

1.nüfus kayıt örnekleri,

2. Yargıtay kararı ,

3.vekaletname

4. Mirasçılık belgesi istemi tevzi evrakı

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.