Nüfustaki Anne İsminin Değiştirilmesi Davasında DNA Testi Yapılmalıdır – Yargıtay Kararı

Nüfustaki Anne İsminin Değiştirilmesi Davasında DNA Testi Yapılmalıdır

Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın reddine dair kararın, (Kapatılan 18. Hukuk) Dairesinin 17.09.2015 gün ve 2015247 Esas, 2015/13066 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. davacılar vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:
 
KARAR : Davacının karar düzeltme istemi üzerine dosya ve eklerinin yeniden incelenmesi sonucunda; davacı vekili dilekçesinde müvekkilinin … ve …’un evliliklerinden dünyaya geldiğini, … ‘in evlilik dışı … isimli kişiden … ve … isimli çocukları olduğunu, …’in bu çocukları nikahlı eşi … ‘in üzerine kaydettirdiğini, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1986/132 Esas 1986/166 Karar sayılı ilamı ile … ‘ın diğer kardeşleri ile anne adlarının Maya olarak tashihine karar verildiğini, şimdi ise gerçek anne adı olan … olarak düzeltilmesini istediği,
 
mahkemece kesin hüküm sebebiyle davanın reddine karar verildiği, davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine kararın Yargıtay (Kapatılan) 18.Hukuk Dairesi tarafından onandığı anlaşılmakla, davacının karar düzeltme isteminin bu sebeple kabulüne, (Kapatılan) 18 Hukuk Dairesinin 17.09.2015 tarihli ve 2015/247 Esas- 2015/13066 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;
 
Nüfus kayıtlarındaki düzeltme davaları kamu düzeni ile yakından ilgili olup, mahkemeler hiçbir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorundadır.
 
Somut olayda dava; davacının nüfus kayıtlarında annesi görünen kişinin gerçekte annesi olmadığından anne kaydının iptali ile nüfus kaydının gerçeğe uygun olarak Sevim olarak düzeltilmesi istemine ilişkindir. Kaydın düzeltilmesi delillerinin toplanması, varsa tanıkların beyanının alınması, iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp alınacak rapor da gözetilerek tüm delillerin birlikte değerlendirilmesinin yapılıp, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
 
SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, karar düzeltme itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde karar düzeltme isteyen davacıya iadesine, 02.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.( T.C. YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2700 K. 2017/2926 T. 2.3.2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir