Noter Aracılığıyla İşe Davet Yazısı

Noter Aracılığıyla İşe Davet Yazısı


ADANA X NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ                      :

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

MUHATAP                     :

KONU                     : X İş Mahkemesi’nin X sayılı ilamı gereğince, çalışan X’ın işe başlamak üzere işine geri çağrılması ile işten ayrılma nedeniyle kendisine verilmiş olan kıdem ve ihbar tazminatının ve izin ücretlerinin iadesi isteminin bildirimidir.

AÇIKLAMALAR               :

1- İş Mahkemesi’nin X sayılı, işyerimiz aleyhine açmış olduğunuz işe iade davasının sonucunu öğrenmiş bulunuyoruz. Mahkeme kararına istinaden tarafınızı şirketimizde çalışmak üzere işinize GERİ ÇAĞIRMAKTAYIZ. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde, sözleşmenizdeki aynı koşullarla şirketimiz X Şantiyesi’nde) işe başlamanızı teklif ettiğimizi beyan ederiz.

2- Belirlenen süre içerisinde, işe geri dönmemeniz halinde, şirketimizin yasal yükümlülüğünü yerine getirmiş olmasına rağmen, hak kazanmış olduğunuz işe iade hakkını kabul etmemiş sayılacağınızı da ayrıca ihtar ederiz.

3- Yukarıda anılan mahkeme ilamı uyarınca, işbu geri dönüşünüz itibariyle daha önceden yapılan fesih geriye dönük olarak ortadan kalkacak ve iş akdi hiç kesintisiz devam ediyor sayılacaktır. Bu nedenle daha önceden tarafınıza fesih nedeni ile ödenmiş bulunan toplam kıdem ve ihbar tazminat bedelini ve aynı zamanda izin ücretlerinizi en geç işe başlama tarihinde müvekkilimiz şirkete tam olarak iade etmeniz gerektiğini, işbu nedenle söz konusu bedelin tarafınıza müvekkil şirketçe ödenmesi gereken 4 ay ile sınırlı alacak haklarınızdan mahsup olunacağını ihtaren bildiririz.

Saygılarımızla,

Vekili

İşe İade Sonrası İşe Davet Yazısı

İHTARNAME

İHTAR EDEN             :

VEKİLİ                       : Adana İncekaş Hukuk Bürosu İş Hukuku Avukatları

MUHATAP                :

İHTARIN KONUSU   : İşe İade Talebi ve Müvekkilin haklarının ödenmesi ihtarı.

İHTAR VE TALEPLER:

1- Müvekkil …………..’ ın şirketinizde işe iadesi ile diğer yasal haklarının tespiti ve ödenmesine ilişkin ………. İş Mahkemesinin 2020/.. E. , 2020/……………. K. Sayılı ilamı, tarafınızca istinaf edilmiş yapılan istinaf incelemesi neticesinde de ……….. Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesi’nin ………….. tarih ve 2020/….. E. 2020/………… K. Sayılı ilamı ile istinaf incelemesi neticesinde karar kesinleşmiştir.

2- Kesinleşmiş yargı kararı ile 4857 sayılı İş yasasının 21. maddesi doğrultusunda müvekkil ……………’ ın İŞE İADESİNİN SAĞLANMASINI,

Mahkeme ilamında boşta geçen 4 aylık ücreti olarak belirlenen ………… TL’nin ödenmesi ile 4 aylık sürenin işyerinizde geçen fiili çalışma süresine eklenmesi ve yasalardan, hizmet akdinden ve var ise tis’den kaynaklanan diğer tüm hak ve alacaklarının ödenmesini, çalışma süresinden olan 4 aylık sürenin, sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi ile sgk primlerinin ödenmesini, bildirimlerinizin ve yapılacak ödemeye ilişkin detay belge örneklerinin ………………………… vekili olarak yukarıda belirtilen adresimize gönderilmesini, yapılacak ödemelerin ahzu kabza yetkili vekil olmamız gereğince ……….bank’ta bulunan TR …………………. iban numaralı hesabımıza havale/eft yapılmasını,

3- Ayrıca işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren müvekkilin yasal süresi içerisinde işe başlatılmaması halinde mahkeme ilamında belirlenmiş olan ……………… TL işe başlatmama tazminatı ile artık kıdem tazminatı, artık ihbar tazminatı ve yemek ücreti gibi diğer tüm hak ve alacaklarının da yine ahzu kabza yetkili vekil sıfatıyla TR ……………….. İBAN numaralı hesabımıza yatırılması hususlarını tarafınıza vekâleten ihtar ederiz. tarih

İhtar Eden Vekili

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarın bir nüshasının muhataba posta ile tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafımıza verilmesini rica ederiz. tarih

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 5 Eylül 2020 22:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.