İşe Davet Yazısı Örneği

Noter Aracılığıyla İşe Davet Yazısı


 ADANA X NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ                      :

VEKİLİ                           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

MUHATAP                     :

KONU                             : X İş Mahkemesi’nin X sayılı ilamı gereğince, çalışan X’ın işe başlamak üzere işine geri çağrılması ile işten ayrılma nedeniyle kendisine verilmiş olan kıdem ve ihbar tazminatının ve izin ücretlerinin iadesi isteminin bildirimidir.

AÇIKLAMALAR               :

1- İş Mahkemesi’nin X sayılı, işyerimiz aleyhine açmış olduğunuz işe iade davasının sonucunu öğrenmiş bulunuyoruz. Mahkeme kararına istinaden tarafınızı şirketimizde çalışmak üzere işinize GERİ ÇAĞIRMAKTAYIZ. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde, sözleşmenizdeki aynı koşullarla şirketimiz X Şantiyesi’nde) işe başlamanızı teklif ettiğimizi beyan ederiz.

2- Belirlenen süre içerisinde, işe geri dönmemeniz halinde, şirketimizin yasal yükümlülüğünü yerine getirmiş olmasına rağmen, hak kazanmış olduğunuz işe iade hakkını kabul etmemiş sayılacağınızı da ayrıca ihtar ederiz.

3- Yukarıda anılan mahkeme ilamı uyarınca, işbu geri dönüşünüz itibariyle daha önceden yapılan fesih geriye dönük olarak ortadan kalkacak ve iş akdi hiç kesintisiz devam ediyor sayılacaktır. Bu nedenle daha önceden tarafınıza fesih nedeni ile ödenmiş bulunan toplam kıdem ve ihbar tazminat bedelini ve aynı zamanda izin ücretlerinizi en geç işe başlama tarihinde müvekkilimiz şirkete tam olarak iade etmeniz gerektiğini, işbu nedenle söz konusu bedelin tarafınıza müvekkil şirketçe ödenmesi gereken 4 ay ile sınırlı alacak haklarınızdan mahsup olunacağını ihtaren bildiririz.

Saygılarımızla,

Vekili

İşe İade Sonrası İşe Davet Yazısı

İHTARNAME

İHTAR EDEN             :

VEKİLİ                       : Adana İncekaş Hukuk Bürosu İş Hukuku Avukatları

MUHATAP                :

İHTARIN KONUSU   : İşe İade Talebi ve Müvekkilin haklarının ödenmesi ihtarı.

İHTAR VE TALEPLER:

1- Müvekkil …………..’ ın şirketinizde işe iadesi ile diğer yasal haklarının tespiti ve ödenmesine ilişkin ………. İş Mahkemesinin 2020/.. E. , 2020/……………. K. Sayılı ilamı, tarafınızca istinaf edilmiş yapılan istinaf incelemesi neticesinde de ……….. Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesi’nin ………….. tarih ve 2020/….. E. 2020/………… K. Sayılı ilamı ile istinaf incelemesi neticesinde karar kesinleşmiştir.

2- Kesinleşmiş yargı kararı ile 4857 sayılı İş yasasının 21. maddesi doğrultusunda müvekkil ……………’ ın İŞE İADESİNİN SAĞLANMASINI,

Mahkeme ilamında boşta geçen 4 aylık ücreti olarak belirlenen ………… TL’nin ödenmesi ile 4 aylık sürenin işyerinizde geçen fiili çalışma süresine eklenmesi ve yasalardan, hizmet akdinden ve var ise tis’den kaynaklanan diğer tüm hak ve alacaklarının ödenmesini, çalışma süresinden olan 4 aylık sürenin, sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi ile sgk primlerinin ödenmesini, bildirimlerinizin ve yapılacak ödemeye ilişkin detay belge örneklerinin ………………………… vekili olarak yukarıda belirtilen adresimize gönderilmesini, yapılacak ödemelerin ahzu kabza yetkili vekil olmamız gereğince ……….bank’ta bulunan TR …………………. iban numaralı hesabımıza havale/eft yapılmasını,

3- Ayrıca işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren müvekkilin yasal süresi içerisinde işe başlatılmaması halinde mahkeme ilamında belirlenmiş olan ……………… TL işe başlatmama tazminatı ile artık kıdem tazminatı, artık ihbar tazminatı ve yemek ücreti gibi diğer tüm hak ve alacaklarının da yine ahzu kabza yetkili vekil sıfatıyla TR ……………….. İBAN numaralı hesabımıza yatırılması hususlarını tarafınıza vekâleten ihtar ederiz. tarih

İhtar Eden Vekili    

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarın bir nüshasının muhataba posta ile tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafımıza verilmesini rica ederiz. tarih

İşe Davet Yazısı Örneği

ADANA … NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

 

MUHATAP

:

 

KONU

:

 

AÇIKLAMALAR

:

 

Sayın …

… tarihinden bu yana müvekkil şirketimiz … A.Ş.’ye ait “Organize Sanayi  Bölgesi” adresinde kurulu işyerinde “KAYNAKÇI” olarak çalışmakta iken, çalışmanızın devamı sırasında … tarihinden iş bu ihtarname tarihine kadar işverenden izin almaksızın ve hatta Müvekkil Şirkete herhangi bir bildirimde dahi bulunmaksızın işyerine gelmediğiniz tespit edilmiştir. İşe gelmeyerek devamsızlık yapmanız nedeniyle buna ilişkin olarak işyerinde tutanaklar tutulmuştur. Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere;

  • Sağlık mazeretinizin olması halinde hastaneden alacağınız bir belgenin,
  • İşe gelmenizi önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek resmi bir evrakın ibrazı ile yazılı savunmanızı vermeniz için en geç ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 3 iş gününe kadar işyerine gelmeniz gerekmektedir.

Aksi takdirde iş akdinizin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-g bendine göre bildirimsiz olarak feshedileceğini; aksi takdirde çalışma süreniz göz önüne alınarak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca öngörülen 4  haftalık ihbar tazminatı tutarınız olan 3.310,71.TL’nin işbu ihtarnamenin tarafınızca tebliğ edilmesinin ardından derhal ödenmesini, aksi takdirde her türlü hukuki yola başvuru hakkımız saklı kalmak kaydı ile, hakkınızda dava ve icra takibi başlatılacağını bu konudaki masrafın da tarafınıza yükletileceğini ihtaren saygılarımızla bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba APS olarak tebliğini, yapılabilirse etebligat ile tebliğini  bir nüshasının dairenizde alıkonulmasını, diğer nüshasının ise tebliğ şerhi ile birlikte tarafımıza verilmesini vekâleten talep ederim.

    İhtar Eden Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Dava Konusunun Devri Dilekçe Örneği

ADANA 7. Asliye Hukuk Mahkemesi  Sayın Hakimliği’ne Dosya no                             : Temellük alan/Davacı     : Vekili                                      : …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: