Naklen Atama Nedeniyle Yolluk Talepli Dava Dilekçesi

Naklen Atama Nedeniyle Yolluk Talepli Dava Dilekçesi

ADANA ( ) İDARE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLLERİ            :

DAVALI                    :

KONU                        : Müvekkilin naklen ataması nedeniyle alamadığı yolluğun ödenmesi yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yolluğun idareye başvuru tarihinden itibaren başlatılacak yasal faiziyle birlikte müvekkile ödenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

  1. Davacı müvekkil ………, ……………………. yapmakta iken ……………………….’ne 4/B Sözleşmeli ……….. olarak naklen atanmıştır.

  1. Naklen atama işlemi sebebiyle müvekkil, ……………..tarihinde ödenmeyen görev yolluğunun tarafına ödenmesi talebini ………………….. sunmuştur (EK-1:Başvuru yazısı). Müvekkilin işbu talebi ………………….sayılı yazısıyla reddedilmiş, …………………..tarihli yazısı dayanak gösterilerek müvekkile sürekli görev yolluğunun ödenmeyeceği hususu bildirilmiştir (EK-2:İdare ret yazısı).

  1. İdarenin ret kararına usul ve yasaya aykırı olup yine dayanak olan gösterilen yazıda da herhangi bir hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Zira; ilgili kısımlarını aşağıda belirttiğimiz Danıştay 2. Dairesi’nin 2015/1900 Esas sayılı kararında da sözleşmeli personelin naklen atama halinde yolluğa hak kazanacağı aşikardır.

“…hukuki düzenlemelere göre memurlar gibi kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli olan sözleşmeli personelin, kamu görevlisi statüsünde oldukları, belirli koşullarda naklen atamaya tabi oldukları ve naklen atanmaları halinde de sürekli görev yolluğu almaya hak kazanacakları sonucuna varılmıştır.”

Temel ve asli fonksiyonları kamu hizmetini yürütmek olan kamu görevlileri, kamu hizmetinin iyi işlemesi için, ya kendi isteklerine dayalı olarak, ya da re’sen kanunlarda yer alan kurallar çerçevesinde, yetkili idari makamlarca bulundukları yerden başka bir yere atanabilmekte, bu atamaya bağlı olarak da yeni görev yerlerinde göreve başlayabilmek için bazı giderler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal ödemeyi içeren bir idari işlem olup, atama işlemi sonucunda görev yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle, Kanun koyucu tarafından bu külfetin kamuca karşılanması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmıştır.”

  1. Yine Danıştay 11. Dairesi’nin 2016/7252 Esas sayılı kararında “Buna göre; 657 sayılı Kanun’un 4/B. maddesi uyarınca kamu personeli olarak istihdam edilen ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli olan sözleşmeli personelin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3. maddesi kapsamında memur sayıldıkları, belirli koşullarda naklen atamaya tabi oldukları ve naklen atanmaları halinde de sürekli görev yolluğu almaya hak kazanacakları sonucuna varılmıştır.” denilmiştir. Yargı kararlarıyla da desteklendiği üzere herhangi bir naklen atama durumunda sözleşmeli personel sürekli görev yolluğuna hak kazanmakta olup kendisine yolluğun ödenmesi gerekmektedir. İdarenin hatalı işlemi nedeniyle müvekkilin başvurusu üzerine dahi yolluk ödenmediğinden dolayı müvekkilin hak etmiş olduğu yolluğun hesaplanarak yasal faiziyle birlikte müvekkile ödenmesini talep etmekteyiz.

NETİCE ve TALEP :

Arz ve izah edilenler ile birlikte Sayın Mahkeme’nin re’sen nazara alacağı nedenlerle;

  1. Müvekkilin hak kazanmış olduğu yolluğun ödenmesi yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin İPTALİNE,
  2. Müvekkilin hak etmiş olduğu yolluğun idareye başvuru tarihinden itibaren başlatılacak yasal faiziyle birlikte müvekkile ÖDENMESİNE,
  3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

EK: 1- Başvuru yazısı,

2- İdare ret yazısı,

3- Vekaletname.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.