Bir Sayfa Seçin

Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Birikmiş Nafaka

Nafaka borcunu ödememek suçundan sanık Cemal Ülben’in İİK.nun 344/1. maddesi gereğince 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne ilişkin KARŞIYAKA İcra Ceza Mahkemesinin 30.4.2002 gün ve 2002/22 esas 2002/941 karar sayılı dosyası ve ekleri incelendi:

19.1.2001 tarihli takip talebinde 1.3.2000 tarihinden itibaren ödenmeyen toplam nafaka bedeli ile faizinin tahsili istenmiştir. Takip talebinde cari (işleyecek) nafaka için bir talep yer almamaktadır.

16.2.2002 tarihli şikayet dilekçesinde sanığın geçmişte ödemediği birikmiş nafaka alacağından bahisle şikayet edildiğinin, sanığa ödeme emrinin 24.1.2001 tarihinde tebliğ edildiğinin, İİK.nun 347. maddesinde yazılı üç aylık şikayet süresinin geçmesinden sonra şikayetin yapıldığının anlaşılmasına göre İİK.nun 347. maddesi gereğince şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmek gerekir. İhbarnamede yazılı düşünce yerinde görüldüğünden CMUK. 343. maddesi uyarınca KARŞIYAKA İcra Ceza Mahkemesinin 30.4.2002 gün 2002/22 esas 2002/941 karar sayılı hükmünün BOZULMASINA, hükmolunan cezanın çektirilmemesine 6.6.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2003/5781 Karar : 2003/5580 Tarih : 06.06.2003)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi