Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Adi Nafaka-Yargıtay Kararı

Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Adi Nafaka

Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık …’nın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair İstanbul 18. İcra Ceza Mahkemesinin 28/05/2015 tarihli ve 2015/79 esas, 2015/223 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İstanbul 19. İcra Ceza Mahkemesinin 04/08/2016 tarihli ve 2016/51 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 27/04/2017 gün ve 94660652-105-34-7040-2015-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15/05/2017 gün ve KYB.2017/29859 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, borçlu hakkında İstanbul 7. İcra Müdürlüğünün 2014/17551 sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikâyette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, 19. İcra Ceza Mahkemesinin 04/08/2016 tarihli ve 2016/51 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 20/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2017/3392 Karar : 2017/11372 Tarih : 20.12.2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Haziran 2020 11:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.