Nafakayı İhlal-Cari Alacağın Talep Edilmemesi Beraati Gerektirir-Yargıtay Kararı: Esas : 2017/4302 Karar : 2017/11324 Tarih : 19.12.2017

T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Esas : 2017/4302
Karar : 2017/11324
Tarih : 19.12.2017
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair Denizli 2. İcra Ceza Mahkemesinin 30/06/2016 tarihli ve 2016/91 esas, 2016/972 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Denizli 3. İcra Ceza Mahkemesinin 31/10/2016 tarihli ve 2016/192 değişik sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 25/08/2017 gün ve 2888 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20/09/2017 gün ve KYB.2017-50738 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, borçlu sanık hakkında Denizli İcra Müdürlüğünün 2014/6783 sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikayette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı dolayısıyla sanığın mahkumiyetine karar verilemeyeceği anlaşılmakla, itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Denizli 3. İcra Ceza Mahkemesinin 31/10/2016 tarihli ve 2016/192 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 19/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

bir yorum bırakın