Nafakayı İhlal-Adi Nafaka-Cari Nafaka- Yargıtay Kararı

  • İİK’nın 344. maddesinde düzenlenen suçun oluşması için icra emrinin tebliğinden sonra herhangi bir aya ait nafaka borcunun ödenmemesinin yeterli olduğu, ayrıca şikayet tarihinden geriye doğru ödenmemiş bir aylık nafaka alacağının tahakkuk etmiş olması karşısında, 30/09/2014 tarihinde yapılan şikayet nedeniyle isnat edilen eylemin oluştuğunun kabulü gerekir.

İlgili yargıtay kararı:

Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık C. K., 2004 sayılı icra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair İstanbul Anadolu 12. İcra Ceza Mahkemesinin 25/11/2014 tarihli ve 2014/380 esas, 2014/525 karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İstanbul Anadolu 13. İcra Ceza Mahkemesinin 16/01/2015 tarihli ve 2015/2 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 15/05/2015 gün ve 31700 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04/06/2015 gün ve KYB. 2015-187205 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, borçlu hakkında İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğünün 2014/14902 sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikâyette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip, adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem birikmiş nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı, bu sebeple itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesinin 2014/14902 Esas sayılı dosyası ile yapılan takipte, borçluya 13.08.2014 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrinde birikmiş nafaka alacağının yanında takip tarihinden itibaren devam eden her ay için işleyecek 500,00 TL. nafakanın da ödenmesinin talep edildiği ve İİK’nın 344. maddesinde düzenlenen suçun oluşması için icra emrinin tebliğinden sonra herhangi bir aya ait nafaka borcunun ödenmemesinin yeterli olduğu, ayrıca şikayet tarihinden geriye doğru ödenmemiş bir aylık nafaka alacağının tahakkuk etmiş olması karşısında, 30/09/2014 tarihinde yapılan şikayet nedeniyle isnat edilen eylemin oluştuğunun kabulünün gerekmesi karşısında istemin reddine karar vermek gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle, yerinde görülmeyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 10/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2015/8927 Karar : 2015/4168 Tarih : 10.09.2015)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

blank
Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Nafakayı İhlal Cezasının Ödeme Nedeniyle Kaldırılması Talebi

ADANA 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA No: Yukarıda numarası verilmiş bulunan mahkemeniz dosyasından müvekkil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.