Nafakaya İtirazın İptali Davasında Görevli Aile Mahkemesidir-Yargıtay Kararı: Esas : 2015/3455 Karar : 2015/9014 Tarih : 13.10.2015

Nafakaya İtirazın İptali Davasında Görevli Aile Mahkemesidir

T.C.
YARGITAY
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/3455
Karar : 2015/9014
Tarih : 13.10.2015

Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk ve … Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı 19.11.2014 tarihli dilekçeyle; … Aile Mahkemesinin hükmettiği nafakanın tahsili amacıyla davalı hakkında başlattıkları icra takibine davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmıştır.

… Asliye Hukuk Mahkemesi; “…icra takibine konu borcun nafaka yükümlülüğünden doğduğundan 4787 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca aile mahkemesinin görevli olduğu…” gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

… Aile Mahkemesi tarafından ise; “Borç, aile mahkemesince takdir edilen nafakaya ilişkin ise de davalının borca, yetkiye ve faizede itiraz ettiğinden itirazın iptali davalarına bakma görevinin asliye hukuk mahkemesine ait olduğu…” gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Dava, nafaka alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Somut olayda; … tarafından nafaka istemiyle … aleyhine dava açıldığı, … Aile Mahkemesinin 2014/178 E. – 2014/291 K. sayılı ilâmıyla dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 150.-TL tedbir nafakasına hükmedildiği, davacı M.. tarafından davalı hakkında nafaka alacağının tahsili amacıyla icra takibi başlatıldığı, davalının borca, yetkiye ve faize itiraz ettiği, takibin durduğu anlaşılmaktadır.

Aile mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usûllerine Dair Kanunun 4. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun kapsamındaki aile hukukundan (2. kitabı) doğan dava ve işler aile mahkemesinde görülür.

İİK’nın 67. maddesi uyarınca açılan itirazın iptali davası genel hükümlere tabidir. İcra İflas Kanununda göreve ilişkin özel bir hüküm öngörülmemiştir.

Davada; borcun, TMK’nın 182/2, 327 ve devamı maddelerinden kaynaklandığı ve dolayısıyla “Aile Hukukuna” ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Borç, Aile Hukukundan (nafaka yükümlülüğünden) doğduğuna göre, davanın, 4787 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince, Aile Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince; … Aile Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13.10.2015 gününde oy birliği ile karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.