Nafakanın ÜFE Oranında Artışında Kurulması Gereken Hüküm

Nafakanın ÜFE Oranında Artışında Kurulması Gereken Hüküm

  • Söz konusu nafaka miktarına kararın kesinleştiği tarihi takip eden yıllarda TÜİK’in yayınladığı yıllık ÜFE oranında artış uygulanmasına…” ifadelerinin yazılması sureti ile hükmün düzeltilmesi gerekir.
  • Nafaka hukuku konulu aşağıda Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere mahkeme ÜFE artışına hükmederken hükmün infazı kabil olması amacıyla kararın “kararın kesinleştiği tarihi takip eden aylarda artışın gerçekleşmesi” yönünde açıklayıcı olmalıdır.
  • TÜİK’in sitesine girip sağ en alt köşede yeni TL simgesine tıklayarak yıllık ÜFE hesaplamasını yapabilirsiniz.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

DAVA : Taraflar arasındaki iştirak nafakasının artırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, ortak çocuklar için ödenen 150.00.- şer TL iştirak nafakasının yeterli olmadığını ileri sürerek nafakanın 400.00. -er TL ye yükseltilmesine ve her yıl artış için oran belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, cevap dilekçesi sunmamıştır.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, iştirak nafakasının 300.00.- er TL ye yükseltilmesine, nafakaların her yıl TEFE/TÜFE oranında artırılmasına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2- )Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre, takdir edilen nafaka miktarının gelecek yıllarda artırılması konusunda oran olarak TÜİK’in yayınladığı yıllık ÜFE oranı, artış tarihi olarak da kararın kesinleştiği tarih benimsenmektedir.

Mahkemece, takdir edilen nafaka miktarının her yıl TEFE/TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi isabetli bulunmamıştır. Ancak, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmemektedir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte yeralan sebeplerle sair temyiz itirazlarının reddine , 2. bentte yeralan nedenlerle; hükmün 2. fıkrasında yeralan; “bu miktarın her yıl TEFE-TÜFE oranında belirlenecek olan artış oranları nispetinde artırılmasına” ifadelerinin çıkarılarak, yerine; “söz konusu nafaka miktarına kararın kesinleştiği tarihi takip eden yıllarda TÜİK’in yayınladığı yıllık ÜFE oranında artış uygulanmasına…” ifadelerinin yazılması sureti ile hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 6100 Sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (T.C.YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14315K. 2017/2921T. 13.3.2017 4721/m.174)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 25 Haziran 2020 08:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.