Nafakanın Ödendiği İspat Edilirse İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi Gerekir – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/11193 Karar : 2017/2183 Tarih : 20.02.2017

Oca 30, 2020 | Nafaka Avukatı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/11193
Karar : 2017/2183
Tarih : 20.02.2017


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlunun yasal sürede icra dairesine verdiği dilekçe ile borca itiraz ettiği, alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 68/1. maddesi gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Somut olayda takibe dayanak, … Aile Mahkemesi’nin 2015/160 E. sayılı dosyasında verilen 26.02.2015 tarihli ara kararda, dava tarihinden (13.02.2015) geçerli olmak üzere karar kesinleşinceye kadar devam etmek üzere “Davacı kadın için 2.000 TL, müşterek çocuk … için aylık 1.000 TL olmak üzere 3.000 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacı kadına verilmesine” karar verildiği, borçlunun icra dosyasındaki itirazında borcun ödendiğini beyan ettiği, borçlu tarafından sunulan dekontun; 21.08.2015 (3.000 TL) tarihli olduğu, dekontun açıklama bölümünde “ Temmuz ayı” ibaresi olduğu anlaşılmaktadır. Takip tarihi itibari ile takip talebinde birikmiş nafaka talep edilmediği her ne kadar talep edilen nafakanın Temmuz ayına ilişkin olduğu belirtilmemiş ise de takip talebinde muaccel olan temmuz 2015 ayı nafakasının talep edildiğinin kabulü gerekir. Ağustos 2015 ayı nafakasının muaccel olduğu tarihten itibaren istenmesi mümkündür.

O halde takip talebinde talep edilen temmuz 2015 nafakasının takipten önce ödendiğinin ispat edilmesi karşısında itirazın kaldırılması talebinin reddi gerekirken itirazın kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Nafakanın Ödendiği İspat Edilirse İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi Gerekir - Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.