Nafakanın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Nafakanın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

 

KONU                                   : Bursa  … Aile Mahkemesi’nin … tarih … … E. sayılı ilamıyla hükmedilen nafakaların kaldırılması, mümkün olmadığı takdirde indirilmesi talebimizdir.

 

AÇIKLAMALARIMIZ                 

1– Müvekkilim  ……………. Bursa … Asliye Ceza Mahkemesi’nin … E. … K. sayılı ilamı ile 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezası ile cezalandırılmış olup, halen ………….. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunduğundan, Ankara … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin … E.  … K. sayılı … tarihli kararıyla … kendisine vasi olarak atanmıştır. (Ek-1 Vesayet Kararı)

Ekte vesayet makamı olan Ankara .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin, eldeki davayı açmamız için vermiş olduğu izin ve yetki belgesini tarafınıza sunuyoruz. (Ek-2 Dava açma izin belgesi )

2- Vesayet altında bulunan müvekkilim …. ile davalı ….. ….. Aile Mahkemesi’nin … E. …. K. ve …. tarihli kararı ile boşanmalarına, …. doğumlu müşterek çocuk …’nun velayetinin eldeki davada davalı olan anneye verilmesine karar verilmiştir.

 …. Aile Mahkemesi boşanma dava tarihi itibariyle tarafların mali ve sosyal durum araştırmalarına göre, kararın kesinleşmesiyle geçerli olacak şekilde, müvekkilim aleyhine 300 TL iştirak, 400 TL yoksulluk nafakasına hükmetmiştir.

3- Her ne kadar….. Aile Mahkemesi’nin kararı, karar tarihi itibariyle müvekkilimin bir bankada yetkili olarak çalışmasından ve yüksek gelire sahip olmasından kaynaklı ise de (Ek-3 Müvekkile ait SGK Hizmet Dökümü), müvekkilim  07.11.2016 tarihinden bu yana cezaevinde olup, 2018 yılı sonuna kadar da cezaevinde kalacaktır. ( Ek-4 Müddetname ) 07.11.2016 tarihinden beri hiçbir geliri bulunmamakta ve ailesinin desteğiyle geçinmektedir.

Nitekim hiçbir geliri olmayan müvekkil toplamda 700 TL olan nafaka bedellerini de ödeyememektedir. Ayrıca müvekkillimizin bir gelire sahip olmayışının sebebi keyfiyet değil, hükümlü olması dolayısıyla tamamen mecburiyetten kaynaklanmaktadır. 

Müvekkil bankacılık alanında deneyimli bir kimse olsa da, almış olduğu cezadan ve hükümlü olmasından dolayı, cezaevinden çıktığı takdirde de nafakalara hükmedildiği tarihteki gibi yüksek gelirli bir işte çalışamayacağı da göz önünde bulundurulması gereken bir diğer noktadır.

4-Yoksulluk nafakalarına hükmedilmesinin amacı, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek tarafın yoksulluğa düşmesinin önüne geçilmesi iken, hiçbir gelire sahip olamayan ve kendisine bakamayacak duruma gelen müvekkilin davalı için 400 TL yoksulluk  ve müşterek çocuk için 300 TL iştirak nafakası ödemek zorunda olması kanımızca hakkaniyete aykırı bir duruma sebep olmaktadır.

Çocuğun bakın ve eğitim giderlerini düzenleyen TMK md. 327 “Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.”  Hükmüyle yasa koyucu çocuğun giderlerinin anne ve babanın ortak şekilde karşılanmasını düzenlemiştir. Oysaki hükmedilmiş 300 TL iştirak nafakası 9 yaşındaki bir çocuğun tüm giderlerinin karşılanmasına tek başına yetebilecek bir meblağdır. Bu durumda çocuğun giderlerinin tek tarafa yükletilmiş olması yasaya ve hakkaniyete aykırıdır.

5- Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2016/6064 E. 2016/10176 K. sayılı 27.06.2016 tarihli kararında “TMK 176/4. Maddesine göre nafakanın arttırılma ve azaltılması için tarafları mali durumlarının değişmesi ve ya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir” şeklindeki hükmünde belirtildiği gibi, eldeki davamızda da müvekkil tarafımızın mali durumunun giderek kötüleştiği sunmuş  olduğumuz belgelerden de anlaşılmaktadır.

6- …… yerelinde bulunan Aile Mahkemeleri arasında yapmış olduğumuz araştırmalarda, bireylerin modern yaşam gerekliliklerine uygun şekilde bir hayat sürebilmeleri için gerekli azami nafaka miktarlarının 150 TL’den hükmedildiği sonucuna da haricen ulaşmış bulunmaktayız.

7- Belirtilen tüm sebeplerle ve Yargıtay’ın muhtelif kararlarında da gösterildiği şekilde, nafaka yükümlüsü  müvekkilin ekonomik durumunda olağan üstü değişiklik olması, durumun hal ve şartlarının gerektirmesi sebebiyle,  öncelikle boşanma kararıyla hükmedilen iştirak ve yoksulluk nafakalarının kaldırılmasına, kaldırılması mümkün olmadığı takdir de 300 TL olan iştirak nafakasının 150 TL’ye, 400 TL olan yoksulluk nafakasının 150 TL’ye indirilmesine karar verilmesini, TMK md. 176/4, 331 ve devamı hükümlerine dayanarak talep etmekteyiz. 

 

HUKUKİ NEDENLER                   :  TMK Md. 176/4, 331 ve sair mevzuat hükümleri

 

DELİLLER                                      : ….. Aile Mahkemesi …. E. …..K.  sayılı dosyası

                                                                 – Davacı müvekkile ait SGK Hizmet Dökümü

                                                                 Tarafların mali ve sosyal durum araştırmaları

                                                                 – Tanık

                                                                 – Her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE İSTEM                         :Yukarıda açıkladığımız ve resen gözetilecek sebeplerle, öncelikle…. . Aile Mahkemesi’nin …E. …..K. ve …. tarihli kararıyla hükmedilen, 300 TL iştirak ve 400 TL yoksulluk nafakalarının öncelikle dava tarihinden itibaren geçerli olarak kaldırılmasına, mümkün olmadığı takdirde yine dava tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 300 TL iştirak nafakasının 150 TL’ye, 400 TL yoksulluk nafakasının 150 TL’ye indirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. 21.04.2017             

                                                                                                                                                                                                                                     Davacı

Vekili Av. 

 

 

 

Eki :    1– Ankara … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …..E. …….K. ….. tarihli vesayet kararı örneği ( Kesinleşme şerhli örneği daha sonra mahkemenize sunulacaktır.)

            2- Ankara ….Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ….E. dosyasından, eldeki davayı açmamız için vermiş olduğu aslı gibidir onaylı, izin ve yetki belgesi

            3– Müvekkil …. ait 06.04.2017 düzenleme tarihli SGK Hizmet Dökümü

            4– Müvekkile ait Müddetname

            5-Yargıtay 3. H.D’nin 2016/6064 E. 2016/10176 K. ve 27.06.2016 tarihli kararı

            6– Vekaletname

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.