Nafakada Faize İlişkin Hüküm Yoksa Faiz Nasıl İstenir?

Eki 12, 2020 | Nafaka Avukatı

Bu yazımızda Yargıtay kararı çerçevesinde biriken nafakada faiz hesabının nasıl yapılacağını ve boşanma kararının daha önce kesinleşmesi durumunda yan nitelikteki talepler olan tazminat, nafaka, vekalet ücretinin icraya koyulup koyulamayacağını Av. Saim İNCEKAŞ katkılarıyla anlattık.

  • Boşanma ilamı daha önce kesinleşmiş ise iştirak, yoksulluk nafakası, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderinin takibe konulabilmesi için nitelikleri gözetildiğinde kesinleşmelerinin gerekli olmadığı,

  • Kural olarak boşanma ilamı ile birlikte hükmedilen manevi tazminatın boşanma kararının eklentisi olması nedeniyle boşanma ilamı kesinleşmeden takip yapılması mümkün değildir. Ancak; somut olayın özelliğine göre takibe konu ilamın boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hüküm altına alınması karşısında kesinleşmesi gerekmediğinden usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerektiği gibi sonuçları sizinle paylaştık (HGK 2001/12-206 E., 2001/217 K.)

Nafakada Faize İlişkin Hüküm Yoksa Faiz Nasıl İstenir

Yargıtay Kararı

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
 
1-Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
 
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının (REDDİNE);
 
2- Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
 
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ve boşanma ilamında hükmedilen birikmiş nafaka alacağına dayalı ilamlı takipte, bu kez nafaka artırımına ilişkin ilama dayalı olarak düzenlenen ikinci icra emrinin borçluya tebliği üzerine, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, alacaklı evlendiği nedenle nafaka alacağının kalmadığını ileri sürerek borca ve faize itiraz ettiği, mahkemece; yargılama esnasında aldırılan bilirkişi raporuna itibar edilerek nafaka alacağının 6.775,59 TL olarak belirlenmesine, işlemiş faize ilişkin şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 100. maddesinde kısmi ödemelerin öncelikle faizden ve masraftan mahsup edileceği hükmüne yer verilmiştir. Başka bir anlatımla kısmi ödemelerin öncelikle fer’i alacaklardan mahsup edileceği kuralı bulunmaktadır.
 
Boşanma Kararı Daha Önce Kesinleşmişse
 
6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla yürürlükte bulunan HUMK’nun 443/4. maddesine (6100 s. HMK. m. 367/2) göre aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmedikçe infaz edilemez. Ayrıca boşanma ilamının eklentisi olan yoksulluk nafakası, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama gideri de aynı kurala tabidir. Ancak boşanma ilamı daha önce kesinleşmiş ise iştirak, yoksulluk nafakası, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderinin takibe konulabilmesi için nitelikleri gözetildiğinde kesinleşmeleri gerekli değildir. (HGK. 28.2.2001 tarih 2001/12-206 E. – 2001/217 K.) Anılan Yasa maddesinde tedbir nafakasının infazı ilamın kesinleşmesine bağlı tutulmamıştır.
 
İlamda Faize İlişkin Hüküm Yoksa
 
Öte yandan, HGK’nun 05.04.2000 tarih ve 2000/12-739 E. – 746 K. sayılı kararında belirtildiği üzere, ilamda faize ilişkin hüküm bulunmaması halinde, icrası kesinleşmesine bağlı olmayan ilamlarda karar tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunun 1. maddesi koşullarında değişen oranlarda yasal faiz istenebilir. Bundan ayrı; nafaka alacağı muaccel hale gelmedikçe faiz işlemez.
 
Somut olayda, takip konusu … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.12.2008 tarih ve 2008/180 E. – 2008/450 K. sayılı ilamında, dava tarihi olan 28.05.2008 tarihinden kararın kesinleşmesine kadar geçerli olmak üzere alacaklı için aylık 90 TL, müşterek çocuk … için aylık 60 TL tedbir nafakasının borçludan tahsiline karar verildiği, faize ilişkin bir hükmün bulunmadığı, aynı ilamın kesinleşmesinden sonra alacaklı için aylık 200 TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocuk için aylık 125 TL iştirak nafakasına hükmedildiği, bahsi geçen ilamın 12.02.2009 tarihinde kesinleştiği, daha sonra açılan … (…) 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.04.2014 tarih ve 2013/364 E. – 2014/204 K. sayılı kararında müşterek çocuk yönünden iştirak nafakasının 200 TL’ye arttırılmasına karar verildiği, artırımın ne zaman başlatıldığına ilişkin bir hükmün bulunmadığı, dava konusu icra emrinin 16.07.2014 tarihinde düzenlendiği anlaşılmaktadır.
 
Biriken Tedbir Nafakasında Faiz Hesabı
 
Bu durumda, boşanma davasının açıldığı tarih olan 28.05.2008 ile karar tarihi olan 23.12.2008 tarihleri arasında biriken tedbir nafakası toplam miktarı yönünden 23.12.2008 tarihinden itibaren faiz istenebilecektir. Yine; karar tarihi olan 23.12.2008 ile kesinleşme tarihi olan 12.02.2009 tarihleri arasında biriken tedbir nafakasına icra emrinin düzenlendiği tarih olan 16.07.2014 tarihine kadar ve kesinleşme tarihi ile icra emrinin düzenlendiği tarihler arasında biriken yoksulluk ve iştirak nafakasına, nafaka alacağı muaccel hale gelmedikçe faiz istenemeyeceği kuralı gözetilerek -her ay için ve doğduğu ay nazara alınarak- nafaka miktarı bakımından faiz hesabı yapılması gerektiği, ayrıca, nafaka artırım kararında artırımın ne zaman başladığına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, karar tarihi ile iştirak nafakasının arttırılmış şekilde istenebileceği anlaşılmaktadır. Öte yandan, faiz hesabında yıl 365 gün olarak kabul edilmelidir.
 
Nafakanın Kısmi Şekilde Ödenmesi Durumu
 
Yine, gerek 818 sayılı gerekse 6098 sayılı Yasalar kapsamında ödemede temerrüte düşüldüğü durumlarda, kısmi ödemeleri öncelikle ödeme tarihlerine göre biriken faizden mahsup edileceği tartışmasızdır.
 
Yukarıda değinilen ilkelere aykırı olarak düzenlenen bilirkişi raporu ile sonuca gidilmesi isabetsiz olmuştur.
 
O halde, mahkemece, Yargıtay denetimine elverişli, oluşa uygun ve gerekçeli, yukarıda değinilen ilkeler doğrultusunda hazırlanmış alanında uzman bir bilirkişiden rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
 
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.(12. Hukuk Dairesi 2019/2740 E. , 2019/6702 K. MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi)
 
Sonuç olarak; mahkemenin nafakaya yönelik kararında herhangi bir faiz başlangıç tarihi belirlenmemiş ise karar tarihinden icra takibi tarihine kadarki biriken nafakaya yönelik faiz talebinde bulunabilirsiniz. Yeni doğacak aylardaki nafakalar için ise yasal faiz icra dairesince otomatik olarak işletilmelidir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.