Nafaka temyiz dilekçesi örneği

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek üzere

… NÖBETÇİ … MAHKEMESİ”NE

DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN DAVACI :

VEKİLİ:

KONU: … Hukuk  Mahkemesi’nin … Sayılı ilamı ile  müvekkilim davacı … Aleyhine vermiş olduğu nafaka ödemesine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istemidir.

AÇIKLAMALAR                :

1) ... Mahkemesinin … tarihinde vermiş olduğu karar yasa ve usul hükümlerine aykırı olup yüce Mahkemenizce bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

2-) Müvekkilim … boşanma davasında hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Davalı taraf müvekkilime iftira atmış ve tanıklarını bu konuda yönlendirmiştir.

3-) Evlilik süresince davalının sürekli tartışmalara sebebiyet verdiği bağrışlarının ve küfürlerinin komşularca duyulması sürekli müvekkilimi küçük düşürmeye çalıştığı aşikardır.

4-) Sosyal ekonomik araştırmalar göz önüne alındığında müvekkilimin sadece emekli aylığının olduğu sabittir. Davalının ise evi ve bankada parası bulunmakla beraber diğer eşiyle birlikte yaşamaktadır.

Ayrıca medeni kanunumuza göre boşanma davasında kusuru olan taraf nafaka öder burada kusuru olan ve diğer eşiyle birlikte olacağı için tatsızlıklar çıkartıp boşanmaya kadar getiren davalı taraftır.

5-) Kabul etmek anlamına gelmemek kaydıyla ;

Müvekkilim geçimini sadece emekli aylığıyla sürdürmektedir. Başka hiçbir yerden geliri bulunmamaktadır.Evi bile olmayan müvekkilimin davalı tarafa aylık … TL ödemesi kendi hayatını sürdürememesi anlamına gelmektedir.Mahkemece verilen bu karar tamamen menfaat dengesini alt üst etmektedir.

Nafakaya ilişkin itirazlarımız kabul edilmez ise nafaka miktarına ilişkin taleplerimizin kabulü gerekir çünkü Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti, insan haklarına dayanan, kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı arasında adil bir denge kurabilen, çalışma hayatını geliştirerek ve ekonomik önlemler alarak çalışanlarını koruyan, onların insan onuruna uygun hayat sürdürmelerini sağlayan, milli gelirin adalete uygun biçimde dağıtılması için gereken önlemleri alan, sosyal güvenlik hakkını yaşama geçirebilen, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve toplumsal dengeleri gözeten devlettir.

Anayasa’nın 10. maddesinde yer verilen “yasa önünde eşitlik ilkesi” hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’ sen nazara alınacak sebeplerle; … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … kararının temyizen incelenerek öncelikle yoksulluk nafakası kararının reddine  karar verilip bozulmasını

Talebimiz gibi karar verilmez ise Kabul etmek anlamına gelmemekle birlikte davalıya yoksulluk nafaka bağlanılacaksa Nafakanın Müvekkilimizin sosyal ekonomik durumu ve müşterek çocuklarının olmaması  göz önünde bulundurularak asgari bir rakamın ödenmesine karar verilmesi için temyiz istemimizin kabulüne karar verilmesini vekaleten saygıyla  arz ve talep ederim.

Temyiz Eden Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 19 Kasım 2020 23:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.