Nafaka Ödeme Emrine İtiraz

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Nafaka Ödeme Emrine İtiraz

  • X İcra Müdürlüğü 2018/ sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine başlatılan icra takibine itirazlarımızın sunulması  ile ilama aykırı olarak düzenlenen icra emri ile başlatılan takibin iptaline karar verilmesi istemini içerir şikayet dilekçemizden ibarettir.

Nafaka Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İCRA DOSYA NO                 :

DAVACI                                :  

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                :

VEKİLİ                                  :

KONUSU                               : … 2.İcra Müdürlüğü 2018/ sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine başlatılan icra takibine itirazlarımızın sunulması  ile ilama aykırı olarak düzenlenen icra emri ile başlatılan takibin iptaline karar verilmesi istemini içerir şikayet dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

Ekli vekaletname uyarınca davacı vekili bulunmaktayız.(Ek:1)

Davalı taraf, 2.İcra Müdürlüğü’nün 2018/ E. Sayılı dosyası ile … 1.Aile Mahkemesi’nin … tarihli 2016/ E.ve 2017/ K. Sayılı ilamını icra takibine konu etmişse de gönderilen icra emri içeriği incelendiğinde müvekkilin yapmış olduğu ödemelerin hiç düşürülmeden tekrar talep edildiği görülmüş, yine icra emrinde mahkeme ilamına aykırı alacak kalemlerinin talep edildiği ve mahkeme ilamı içeriğinin dışına çıkıldığı tespit edilmiştir.

Takibin dayanağı … 1.Aile Mahkemesi’nin … tarihli 2016/ E.ve 2017/ K.  Sayılı ilamının hüküm bölümünde açıkça ‘‘Dava tarihi olan 21/06/2016 tarihinden itibaren davacı için aylık 200,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın kararın kesinleşmesine kadar devamına’’ şeklinde karar verilmiş ve bu karar 06/12/2017 tarihinde kesinleşmişse de  müvekkile gönderilen icra emri içeriği açıkça ilama  aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim icra emrinde Yoksulluk Nafakası talep edilmişse de ilamda Tedbir Nafakasına hükmedilmiştir. Bu husus dahi takibin iptali sebebidir.(Ek:2)

Her ne kadar icra emrinde Yoksulluk nafakası talep edilmişse de ilamda davalı tarafın talep edebileceği tedbir nafakası miktarı belirtilmiş ve talep edilebilecek tedbir nafakası da dava tarihi olan 21/06/2016 ile kararın kesinleştiği tarih olan 06/12/2017 tarihleri arasında doğmuş 17 ay 15 günlük  tedbir nafakası miktarı ile sabittir. Hal böyleyken gönderilen icra emrinde ilam dışında 4 ay 15 günlük tedbir (yoksulluk) nafakası daha talep edilmiştir ki bu miktarın iptal edilmesi gerekir.

Yüksek Mahkeme’nin  (Yargıtay 12. Hukuku Dairesi ve Yargıtay 8. Hukuk  Dairesi) bu konuyla ilgili olarak;

-“İlama aykırılık halinde süresiz şikayet yoluna gidilebileceğini yani şikayetin  her zaman ileri sürülebileceğini, ilamların infaz edilecek kısmının hüküm bölümü olduğunu” (:8. HD. 24.01.2013 T. 133/761)

-“İstemin ilama aykırılığı içermesi halinde, ilama aykırılık şikayetinin kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle İİK.’nun 16/II. maddesi kapsamında değerlendirilip, TAKİBİN İPTALİNE karar verilmesi gerekeceğini” (8. HD. 17.04.2012 T. 2661/2958)

-“İlamın infazının ilama uygun olması gerekeceğini” (12. HD.  19.01.2012 T. 13475/751; 16.02.2012 T. 14254/3819; 16.01.2012 T 14212/328; 12.04.2012 T. 28377/12196)

-“İcra emrinin ilama aykırı düzenlenemeyeceğini” (12. HD. 24.05.2010 T. 328/12497, 12. HD. 27.04.2010 T. 6279/10309; 03.06.2010 T. 1448/13646)

Yukarıda belirtilen yerleşik içtihatları gereği ilama aykırı icra emrinin ve  takibin iptali gerekmektedir.

Yine müvekkilimiz yerel mahkeme kararından sonra çeşitli tarihlerde davalı tarafa PTT aracılığı ile tedbir nafakası borcuna yönelik olarak paralar göndermesine rağmen takip talebinde ve gönderilen icra emrinde bu ödemeler düşülmemiş, tahsil edilmiş kısmın tekrar talep edilmemesi gerekirken davalı taraf kötüniyetli bir şekilde tekrar talep etmiştir. Müvekkilimiz, davalı hesabına ekte sunulan … tarihli PTT ödeme dekontu ile 500.00 TL ve yine 29/12/2017 tarihinde de 200.00 TL göndererek birikmiş tedbir nafakası borcuna mahsuben toplamda 700.00 TL ödeme yapmıştır. Bu miktarın dosya borcuna mahsup edilmesi gerekmektedir.(Ek:3)

HUKUKİ SEBEBPLER         : İ.İ.K.,TBK, Yargıtay Kararları ile her türlü yasal Mevzuat hükümleri.

DELİLLER                            : … 1.Aile Mahkemesi’nin … tarihli 2016/ E.ve 2017/ K., , Banka Ödeme Dekontları, Yerleşik Yargıtay Kararları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz hususlar nazara alınarak, … 2.İcra Müdürlüğü 2018/   sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinin Tamamen   İptaline, bu talep kabul edilmediği takdirde ilama aykırı kısmın Kısmen İptaline ve ödenen nafaka borçlarının dosya borcundan Mahsubuna, telafisi imkansız zararlar doğmaması açısından takibin Tedbiren Durdurulmasını  davalı tarafın  işbu dava/şikayete sebebiyet vermiş olması sebebi ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep ederim.

       DAVACI VEKİLİ

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Yargıtay Kararı: İtfa İtirazı Kabul Edilirse İcranın Durdurulmasına Karar Verilir

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/16117 K. 2017/8231 T. 29.5.2017 sayılı kararı şu şekildedir: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: