Nafaka Ödeme Emri Borçlu Eşe Tebliğ Edilmedikçe Nafakayı İhlal Cezası Oluşmaz-Yargıtay Kararı

Nafaka Ödeme Emri Borçlu Eşe Tebliğ Edilmedikçe Nafakayı İhlal Cezası Oluşmaz

  • İcra ve İflas Kanununun cezaya ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için, ceza hukuku açısından ve cezaların şahsiliği prensibinin bir gereği olarak öncelikle icra emrinin borçlu sanığa tebliğinin gerekmesi karşısında, yalnızca borçlu sanık vekiline icra emrinin tebliği ile yetinildiği gözetilmemiştir.

İlgili yargıtay kararı:

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344/1. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Kayseri 4. İcra Ceza Mahkemesinin 28/03/2017 tarihli ve 2017/132 esas, 2017/367 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Kayseri 1. İcra Ceza Mahkemesinin 16/05/2017 tarihli ve 2017/109 değişik iş;

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344/1. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Kayseri 4. İcra Ceza Mahkemesinin 09/02/2016 tarihli ve 2015/131 esas, 2016/147 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Kayseri 1. İcra Ceza Mahkemesinin 18/02/2016 tarihli ve 2016/23 değişik iş;

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Kayseri 2. İcra Ceza Mahkemesinin 22/12/2016 tarihli ve 2016/669 esas, 2016/1404 Karar;

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Kayseri 1. İcra Ceza Mahkemesinin 24/05/2017 tarihli ve 2017/512 esas, 2017/697 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Kayseri 2. İcra Ceza Mahkemesinin 16/06/2017 tarihli ve 2017/126 değişik iş;

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Kayseri 1. İcra Ceza Mahkemesinin 30/12/2016 tarihli ve 2016/1289 esas, 2016/1412 Karar;

Sayılı kararları aleyhine Adalet Bakanlığının 29/01/2018 gün ve 94660652-105-38-8905-2017-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07/02/2018 gün ve KYB.2018/10274 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosyalar kapsamına göre, Kayseri 2. Aile Mahkemesinin 05/02/2015 tarihli ve 2013/774 esas, 2015/105 karar sayılı dosyasında 28/02/2014 tarihli celsenin 5 numaralı ara kararı gereğince (takip talebinde 12/09/2013 tarihli ara karar denilmişse de mahkeme gerekçeli kararından 28/02/2014 tarihli ara karara dayandığı anlaşıldığından) Kayseri 8. İcra Dairesinin 2014/5221 esas sayılı icra takip dosyasında başlatılan icra takibinde, 14/04/2014 tarihli takip talebi tarihi itibariyle gerek birikmiş gerekse cari dönem nafaka alacağının tahsilinin talep edilip, icra emrinin 18/04/2014 tarihinde borçlu sanık vekiline tebliğ olunarak icra takibinin kesinleştirildiği anlaşılmakla birlikte, benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 13/12/2011 tarihli ve 2011/6583 esas, 2011/8833 karar sayılı ilamında “….Yargıtay Yüksek 12. Hukuk Dairesinin 10/12/2002, 24994-26158 sayılı kararında da belirtildiği üzere, vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunlu olup, ancak, ceza hukuku açısından ve cezaların şahsiliği prensibinin bir gereği olarak ve İcra İflas Kanunu’nun cezaya ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için, borçlunun kendisine de, alacaklının talebi üzerine icra emri gönderilmesi yönündeki istek, memurlukça yerine getirilmelidir. Hal böyle olunca, İcra ve İflas Kanununun cezaya ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için, ceza hukuku açısından ve cezaların şahsiliği prensibinin bir gereği olarak öncelikle icra emrinin borçlu sanığa tebliğinin gerekmesi karşısında, Adıyaman/Gölbaşı İcra Müdürlüğünün 2010/1365 sayılı dosyasında yalnızca borçlu sanık vekiline icra emrinin tebliği ile yetinildiği gözetilmeden, sanığın nafaka hükümlerine uymamak suçundan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344/1. maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verilmesinin yasaya aykırı olması nedeniyle itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir… ” şeklinde belirtildiği üzere, İcra ve İflas Kanununun cezaya ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için, ceza hukuku açısından ve cezaların şahsiliği prensibinin bir gereği olarak öncelikle icra emrinin borçlu sanığa tebliğinin gerekmesi karşısında, yalnızca borçlu sanık vekiline icra emrinin tebliği ile yetinildiği gözetilmeden, sanığın nafaka hükümlerine uymamak suçundan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344/1. maddesi uyarınca gerek mahkumiyetlerine karar verilmesi, gerekse merciilerince belirtilen gerekçeyle itirazların kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Kayseri 1. İcra Ceza Mahkemesinin 16/05/2017 tarihli ve 2017/109 değişik iş, Kayseri 1. İcra Ceza Mahkemesinin 18/02/2016 tarihli ve 2016/23 değişik iş, Kayseri 2. İcra Ceza Mahkemesinin 22/12/2016 tarihli ve 2016/669 esas, 2016/1404 karar, Kayseri 2. İcra Ceza Mahkemesinin 16/06/2017 tarihli ve 2017/126 değişik iş ve Kayseri 1. İcra Ceza Mahkemesinin 30/12/2016 tarihli ve 2016/1289 esas, 2016/1412 karar sayılı kararlarının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında nafaka borcunun ihlali eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapislerinin kaldırılmasına, 14/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C.
YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2018/1688 Karar : 2018/2782 Tarih : 14.03.2018)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Nafakayı İhlal Cezasının Ödeme Nedeniyle Kaldırılması Talebi

ADANA 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA No: Yukarıda numarası verilmiş bulunan mahkemeniz dosyasından müvekkil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: