Nafaka Miktarının Katları Şeklinde Yapılan Ödeme Kabul Edilir – Yargıtay Kararı: Esas : 2014/17753 Karar : 2014/22707 Tarih : 29.09.2014

Oca 30, 2020 | Nafaka Avukatı

Nafaka Miktarının Katları Şeklinde Yapılan Ödeme Kabul Edilir – Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2014/17753
Karar : 2014/22707
Tarih : 29.09.2014

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafça, borçlu aleyhine Kadıköy 3. Aile Mahkemesi’nin 24.01.2013 tarih ve 2011/1019 E. sayılı dosyasında hükmedilen dava tarihinden itibaren aylık 1.500 TL nafaka alacağının tahsili amacıyla ilamsız icra takibine girişildiği, borçlunun, süresinde yaptığı, borca kısmen itirazla, (itiraz edilen kısım yönünden) takibin durdurulduğu, alacaklının, borçlunun yaptığı itirazın yersiz olduğundan bahisle itirazın kaldırılmasını talep ettiği, Mahkemece istemin reddine karar verildiği görülmüştür.

Dosyaya konulan banka kayıtlarının incelenmesinde; alacaklı hesabına, Mahkemece, nafakaya ilişkin ara karar kurulmadan önce ve sonra her ay yapılan ödemeler olduğu görülmektedir. Ödemelerin belirli kıstaslar dahilinde yapılması halinde, nafaka borcundan mahsubu söz konusu olabilecektir. Bu bağlamda, nafaka alacağının tahsilini teminen borçlu hakkında takibin kesinleşmesinden sonra yapılan ödemelerin nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerektiği gibi hakkaniyet kuralları gereği takip öncesine ait, yapılan ödemelerde hükmolunan aylık nafaka miktarı ve bu miktarın katları şeklinde ödemeler görünüyor ise, nafaka borcuna ilişkin olarak yapıldığının da kabulü gerekir. Aksi halin kabulü, aşırı şekilcilik olup, hak zayiine ve mükerrer ödemelere neden olur.

Bu açıklamaların ışığında somut olaya bakıldığında, Mahkemece, nafakaya ilişkin ara karar kurulduktan sonra sadece 01.02.2013 tarihli 1.500 TL.lik ödemenin belirtilen kıstaslara uygun düştüğü görülmekle, dolayısıyla itirazın kısmen kabulü edilerek takibin 9.000 TL.si için devamına, kalan kısım yönünden itirazın reddine karar vermek gerekirken istemin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Nafaka Miktarının Katları Şeklinde Yapılan Ödeme Kabul Edilir - Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.