Nafaka Kararından Önce Yapılan Ödemeler Nafakadan Mahsup Edilemez – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/25619 Karar : 2017/15979 Tarih : 21.12.2017

Oca 30, 2020 | Nafaka Avukatı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/25619
Karar : 2017/15979
Tarih : 21.12.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Alacaklı tarafından nafaka ara kararına dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlunun yasal sürede icra dairesine verdiği dilekçede, talep edilen nafaka bedellerini ödediğini ileri sürerek borca ve fer’ilerine itiraz ettiği, alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece bilirkişi raporu aldırılarak istemin kısmen kabul kısmen reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK’nun 68/1. maddesi gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Somut olayda, takibe dayanak yapılan İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi’nin 2014/416 E. sayılı dosyasında 05.06.2015 tarihli ara kararı ile; tedbiren, dava tarihi olan 23.05.2014 tarihinden itibaren 800 TL nafakanın davalı-karşı davacıdan alınarak davacı-karşı davalıya verilmesine karar verilmiştir. Borçlu ise cevap dilekçesinde, tüm nafaka borcunun, boşanma davasından sonra alacaklı eşe ödendiğini, bütün ödemelerin nafakaya mahsuben yapıldığını ve bu hususun ödemelere ilişkin belgelerde yazılı olduğunu beyan etmiştir.

Borçlu tarafından mahkemeye ibraz edilen ödemeye ilişkin belgelerin incelenmesinde, tamamının boşanma davasından sonra, ancak nafaka ara karar tarihi olan 05.06.2015 gününden önce olduğu görülmektedir. Alacaklının, ödemelerin nafakaya mahsuben alındığı yönünde bir kabulü de bulunmadığına göre, asıl alacak yönünden itirazın kaldırılması talebinin tümden kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

Ancak borçlunun icra müdürlüğüne vermiş olduğu dilekçede faize de itiraz etmiş olduğu görülmektedir.

O halde, mahkemece; borçlunun faize yönelik itirazı da incelenerek, asıl alacak yönünden itirazın kaldırılmasına, faize yönelik itirazın kaldırılması talebi yönünden ise oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre, alacaklının tazminat ve yargılama giderine yönelik sair temyiz itirazları ile borçlunun temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Nafaka Kararından Önce Yapılan Ödemeler Nafakadan Mahsup Edilemez - Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.