Nafaka İtirazın Kısmen Kaldırılması Durumunda Karşı Vekalet Ücreti – Yargıtay Kararı: Esas : 2010/26005 Karar : 2011/7225 Tarih : 21.04.2011

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2010/26005
Karar : 2011/7225
Tarih : 21.04.2011

-YARGITAY İLAMI-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından başlatılan, nafaka alacağına ilişkin genel haciz yoluyla takibe karşı, borçlunun itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklı vekilinin itirazın kaldırılması talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, talebin kısmen kabul edilerek 16.745,00 TL kısma yönelik itirazın kaldırılmasına ve bu miktarın % 40’ı üzerinden 6.698,00 TL icra inkar tazminatına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Takip dosyasının incelenmesinde, alacaklının, aylık 4.000,00 TL nafaka bedeli üzerinden altı aylık 24.000,00 TL nafaka talep ettiği, ödeme emrinin tebliğinden sonra süresi içinde borçlunun, birikmiş nafaka alacağının 24.000,00 TL değil 20.670,00 TL olduğu ve talep edilen alacaktan fazlasının ödendiğini belirterek borca itiraz ettiği, alacaklı vekilinin itirazın kaldırılmasına yönelik yapılan yargılama sırasında, takip talebinde bir aylık nafaka bedeli olan 4.000,00 TL fazla talep edildiğini kabul ettiği ve 16/06/2010 tarihli dilekçesinde, ödenen 3.255,00 TL.nin mahsubu ile 16.745,00 TL üzerinden takibin devamına ve takip öncesi ödenen 500,00 TL’nin mahsubu ile de 16.245,00 TL üzerinden % 40 inkar tazminatına karar verilmesini istediği görülmektedir.

Mahkemece, alacaklı vekilinin kabulü de dikkate alınarak, 16.245,00 TL üzerinden itirazın kaldırılmasına ve bu miktar üzerinden %40 icra inkar tazminatına karar verilmesi gerekirken, HUMK.nun 74. maddesine aykırı olarak talebi aşacak şekilde 16.745,00 TL üzerinden tazminata karar verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan, fazla talep edilen 4.000,00 TL nafaka bedeli ve takipten önce ödenen 500,00 TL olmak üzere toplam 4.500,00 TL üzerinden borçlu lehine, İİK.nun 68/son maddesi gereğince tazminata ve alacaklının itirazın kaldırılması istemi kısmen reddedildiğinden kendisini vekil ile temsil ettiren borçlu yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 21.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 14:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.