Nafaka İcra Takibinde Mükerrerlik – Yargıtay Kararı

Nafaka İcra Takibinde Mükerrerlik

  • Takibe elle müdahale ederek açıklamalar kısmına “… ve devam eden her ay için … tl …. nafaka alacağı” şeklinde bir beyanla devam eden aylara ilişkin nafaka talebi açıkça belirtilmelidir.
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı ve davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR
Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; Adana 1. Aile Mahkemesi’nin 2007/784 Esas, 2007/970 Karar sayılı ilamı ile müşterek çocuklar lehine hükmedilen tedbir nafakasının tahsili için alacaklı tarafından vekiledeni aleyhine İskenderun 3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/3463 Esas sayılı dosyası ile takip yapıldığını ve bu takibin halen derdest olduğunu, Akçakale Aile Mahkemesi’nin 2008/202 Esas, 03/12/2008 tarihli ara kararı ile yine çocuklar için hükmedilen tedbir nafakasının tahsili için alacaklı tarafça ikinci bir takip yapıldığını ve iş bu takibin de derdest olduğunu, Akçakale Aile Mahkemesi’nin 2008/202 Esas ve 2010/323 Karar sayılı nihai ilamı ile de alacaklı tarafından vekiledeni aleyhine üçüncü bir takip daha yapıldığını ve iş bu takibin de derdest olduğunu, her üç takip dosyasında da vekiledeninin maaşına haciz konularak mükerrer tahsilatlar yapıldığını belirterek mükerrer tahsilatlar nedeniyle İskenderun 3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/3463 Esas sayılı takip dosyası ile İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/1361 Esas sayılı takip dosyasının işlemden kaldırılmasını ve her iki dosyada mükerrer olarak ödenen nafaka miktarlarının yasal faizi ile birlikte alacaklıdan alınarak vekiledenine ödenmesini ya da İskenderun 1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2595 Esas sayılı dosyasına yatırılacak olan nafakalara mahsup edilmesini talep etmiştir.
 
Alacaklı vekili mükerrer tahsilat yapılmadığını savunarak şikayetin reddini istemiştir.
 
Mahkemece, hükme esas aldığı bilirkişi raporu doğrultusunda; İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/1361 Esas sayılı icra takibinin iptaline ve iptal edilen İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/1361 Esas sayılı icra takip dosyasına yatan 1.704,50 TL tahsilat toplamı ile dava tarihi 23.10.2012 tarihine kadar işlemiş faiz 458,34 TL ile birlikte toplam alacak 2.162.84 TL’nin İskenderun 1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2595 Esas sayılı dosyasına yatırılacak olan nafakalara mahsup edilmesine karar verilmiştir. Hüküm taraf vekillerince ayrı ayrı temyiz edilmiştir.
 
1- Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
 
Borçlu vekili temyiz dilekçesinde; İskenderun 3. İcra Müdürlüğünün 2008/3463 Esas sayılı dosyasındaki şikayetlerine ilişkin olarak Mahkeme’ce olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmadığını bu nedenle kararın bozulması gerektiğini savunmuştur.
 
Somut olayda; İskenderun 3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/3463 Esas sayılı takip dosyasına dayanak Adana 1 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/784 Esas, 2007/790 Karar ve 01/11/2007 tarihli kararı ile Mahkemelerinin yetkisizliğine karar verilerek, müşterek çocuklar için ayrı ayrı 125,00’er TL tedbir nafakasının dava tarihi olan 17/08/2007 tarihinden itibaren karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, verilen karar 14/04/2008 tarihinde kesinleşmiştir. Bu durumda alacaklı ancak alacağın muaccel olduğu 17/08/2007 tarihinden dayanak ilamın kesinleşme tarihi olan 14/04/2008 tarihine kadar biriken nafaka alacağını isteyebilir. İcra dosyası kapsamından; dayanak ilam kesinleşme tarihinden sonra da borçlunun maaşındaki nafaka kesintilerinin devam ettiği ve icra dosyasında tahsilatların yapıldığı anlaşılmaktadır.
 
Bu halde, Mahkeme’ce dayanak ilam kesinleşme tarihi olan 14/04/2008 tarihinden sonra yapılan tahsilatların bilirkişi marifetiyle faizleriyle birlikte hesaplanarak İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/1361 Esas sayılı takip dosyasındaki nafaka alacağına mahsubu gerekirken yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak bu hususta olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar verilmemesi isabetsizdir.
 
2- Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
 
Alacaklı vekili temyiz dilekçesinde; mükerrer tahsilat yapılmadığı halde Mahkeme’ce İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/1361 Esas sayılı icra takibinin iptal edilerek iş bu dosyadaki Ödemelerin İskenderun 1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2595 Esas sayılı dosyasına yatırılacak olan nafakalara mahsup edilmesine karar verilmesinin doğru olmadığını belirterek kararın bozulmasını istemiştir.
 
İskenderun 3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/3463 Esas sayılı takip dosyasına dayanak Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/784 Esas, 2007/790 Karar ve 01/11/2007 tarihli kararı ile Mahkemeleri’nin yetkisizliğine, müşterek çocuklar için ayrı ayrı 125’er TL tedbir nafakasının dava tarihi olan 17/08/2007 tarihinden itibaren karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmedilmiş, taraflarca süresinde yetkili Mahkemede dava açılmamış ve verilen karar 14/04/2008 tarihinde kesinleşmiştir. Borçlunun iş bu yetkisizlik kararından bağımsız olarak Akçakale Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/202 Esas sayılı dosyasında açtığı boşanma davasında Mahkemece 03/12/2008 tarihli celse 5 nolu ara Karar ile çocukların her biri için aylık 125,00’er TL tedbir nafakasına hükmedilmiş ve alacaklı iş bu ara kararına istinaden İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/1361 Esas sayılı dosyasında ilamsız takip başlatmıştır.
 
O halde, Mahkemenin gerekçesinin aksine az yukarıda ayrıntısı açıklanan her iki takip dosyasının dayanakları farklı olup mükerrer takipten söz edilemez.
 
Ayrıca; İskenderun 1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2595 Esas sayılı takip dosyasına dayanak ilamda, “Duruşmada verilen tedbir nafakası mükerrer tahsil edilmemek kaydıyla velayeti davalı anneye verilen her bir çocuk için ayrı ayrı 150,00’şer TL’nin davalı Selen Çoban içinse 150 TL’nin dava tarihinden karar kesinleşinceye kadar tedbir, kararın kesinleşmesinden sonra çocuklar için iştirak nafakası, davalı eş için yoksulluk nafakası olarak davacıdan alınarak davalıya verilmesine” karar verilmiştir. Dayanak ilamda, müşterek çocuklar için dava tarihinden itibaren aylık 150 TL nafakaya hükmedildiği halde icra emrinde Ağustos 2008-Nisan 2011 ayları için birikmiş 50 TL nafaka farkı alacağı istenmiş, çocuklar lehine hükmedilen 150,00’şer TL nafaka alacağına ilişkin olarak devam eden aylara ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.
 
Bu durumda Mahkeme’ce, İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/1361 Esas sayılı dosyasında çocuklar için ara karar ile hükmedilen 125,00’er TL nafaka alacağının istendiği, İskenderun 1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2595 Esas sayılı dosyasında ise müşterek çocuklar için Ağustos 2008-Nisan 2011 ayları arası nafaka farkının istendiği, bu dosyada çocuklar yönünden devam eden aylara ilişkin bir talep bulunmadığından İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/1361 Esas sayılı dosyası ile başlatılan takibin iptaline karar verilmesi doğru olmamıştır.
 
SONUÇ: Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının yukarıda 1 ve 2 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle kabulü ile mahkeme kararının İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA; taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 24,30 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalıya ayrı ayrı iadesine, 28.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( 8. Hukuk Dairesi 2015/17816 E. , 2015/19384 K. MAHKEMESİ : İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 24/10/2013 NUMARASI : 2012/512-2013/535)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Yargıtay Kararı: İtfa İtirazı Kabul Edilirse İcranın Durdurulmasına Karar Verilir

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/16117 K. 2017/8231 T. 29.5.2017 sayılı kararı şu şekildedir: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: