Nafaka İcra Takibi-Derdest Takip-Mükerrer Talebin İptali-Yargıtay Kararı: Esas : 2018/2613 Karar : 2018/7340 Tarih : 04.07.2018

Nafaka İcra Takibi-Derdest Takip-Mükerrer Talebin İptali-Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2018/2613
Karar : 2018/7340
Tarih : 04.07.2018

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; boşanma ilamına göre nafakanın kararın kesinleşmesinden sonra istenmesi gerekirken geriye yönelik olarak 12 aylık istenmesi ve dava tarihinden itibaren işlemiş faiz talebinin hukuka aykırı olduğunu, bu takipten önce açılan … … 4.İcra Müdürlüğü’nün 2014/14841 E. sayılı takip dosyasında aynı mahkeme kararına dayalı olarak açılan takibin derdest olduğunu açıklayarak … 5.İcra Müdürlüğü’nün 2015/8957 Esas sayılı takibin iptalini talep etmiş, mahkemece alacaklı tarafından borçlu aleyhine … 4.Aile Mahkemesinin 2013/293 E. sayılı dosyasından verilen ara karar gereğince birikmiş nafaka alacağının tahsili için … 4.İcra Müdürlüğünün 2014/14841 E. sayılı dosyasında takip yapıldığı, … 5.İcra Müdürlüğünün 2015/8957 Esas sayılı takip dosyasında ise boşanma ilamında hükmedilen birikmiş nafaka ve işleyecek nafaka alacaklarının talep edildiği, aynı mahkeme ilamına dayalı olarak takip açıldığından daha önce açılan … 4.İcra Müdürlüğünün 2014/14841 Esas sayılı dosyası üzerinden takibin devam ettirmesi gerekirken mükerrer olarak … 5.İcra Müdürlüğünün 2015/8957 Esas sayılı dosyasıyla yeni bir takip başlatılmasının usulsüz olduğu gerekçesi ile … 5.İcra Müdürlüğünün 2015/8957 Esas sayılı takibin iptaline karar verilmiştir. Hüküm alacaklı tarafından temyiz edilmiştir.

Alacaklı … tarafından … 4.Aile Mahkemesi’nin 2013/293 E. sayılı boşanma davasındaki yargılama sırasında 10.10.2013 tarihinde verilen dava tarihinden itibaren davacı kadın için aylık 1000 TL, müşterek çocuk için ise aylık 500 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine ilişkin ara karara dayanılarak … 11.İcra Müdürlüğünün 2013/9816 E. sayılı dosyasında dava tarihi olan 04.04.2013 tarihinden itibaren birikmiş 10.500 TL birikmiş nafaka ve faizi ile devam eden aylar nafakasının talep edildiği, borçlunun yetkiye ve borca itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklın yetki itirazının kaldırılması için açtığı davanın … … icra daireleri yetkili olduğundan bahisle reddedilmesi üzerine, dosyanın yetkili icra dairesine gönderildiği, … … 4.İcra Müdürlüğünün 2014/14841 E.’na kaydedildiği, bu yetkili icra dairesinden borçluya ödeme emri tebliği üzerine borçlunun borca itiraz ederek takibi durdurduğu, alacaklının açtığı itirazın iptali davasının derdest olduğu, … 4.Aile Mahkemesi’nin 07.05.2014 tarih ve 2013/293 E.-2014/381 K. sayılı kararı ile karar kesinleştikten sonra müşterek çocuk için aylık 500 TL iştirak nafakasına ve yine karar kesinleştikten sonra aylık 200 TL yoksulluk nafakasına

hükmedildiği, anılan kararının boşanma yönünden 12.05.2015 tarihinde kesinleştiği, 27.05.2015 tarihinde … 5.İcra Müdürlüğünün 2015/8957 E. sayılı takip dosyasında alacaklı Türkan Kurt tarafından borçlu … aleyhine 8400 TL birikmiş nafaka ve 386,11 TL faizin tahsili ile 07.06.2015 tarihinden itibaren işleyecek nafaka için takip başlatıldığı görülmektedir.

… 5.İcra Müdürlüğünün 2015/8957 E. sayılı ilamlı icra takibinin dayanağı olan boşanma ilamında iştirak ve yoksulluk nafakasının karar kesinleştikten sonra talep edilebileceği hüküm altına alınmış olup, kararının 12.05.2015 tarihinde kesinleştiği de dikkate alındığında bu takipte istenilen 8400 TL birikmiş asıl alacağın tedbir nafakasına ilişkin olduğu, bu nafaka alacağı için ise derdest ilamsız icra takip dosyasının bulunduğu anlaşılmakla 8400 TL birikmiş nafaka alacağının … 5.İcra Müdürlüğünün 2015/8957 E. dosyasında talep edilmesi bu alacak yönünden mükerrer takip oluşturmaktadır.

O halde mahkemece … 5.İcra Müdürlüğünün 2015/8957 E. sayılı takip dosyasında talep edilen 8400 TL asıl alacak ve faizi yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken takibin tümden iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Dava Sırasında Ergin Olan Çocuğun Nafakasının Kaldırılması Talebi

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO: BEYANDA BULUNAN DAVACI: VEKİLİ: T. KONUSU: Davaya ilişkin tedbir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: