Nafaka Hapis Cezasından Kurtulmak İçin Ödenen 3 Aylık Nafakadan Yapılan Kesinti Sonucu Kısmen Ödeme İddiası-Yargıtay Kararı

Oca 16, 2020 | Nafaka Avukatı

T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Esas : 2016/182
Karar : 2016/16752
Tarih : 28.04.2016
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sonucunda sanığın şikayetten sonra nafaka borcunu ödediğinden bahisle davanın düşürülmesine dair … İcra Ceza Mahkemesinin 05/03/2014 tarihli ve 2014/17-100 sayılı kararma yönelik itirazın reddine ilişkin … Asliye Ceza Mahkemesinin 25/03/2014 tarihli ve 2014/144 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 02/12/2014 gün ve 21581 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/12/2014 gün ve KYB. …..sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, müşteki ile sanık arasında … Aile Mahkemesinde görülen boşanma davası sonucunda, sanık aleyhine dava kaydından geçerli olmak üzere aylık 2.500,00 Türk lirası yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olunması ve müşteki vekilince birikmiş 50.559,94 Türk lirası ve aylık işleyecek 2.500,00 Türk lirası nafakanın tahsili amacıyla … 1. İcra Dairesinin 2009/6046 esas sayılı dosyası üzerinden takipte bulunulması üzerine, borçlu sanığa çıkarılan ödeme enirinin 15/07/2011 tarihinde tebliğ edildiği ve itiraz edilmeksizin kesinleştiği, müşteki vekilinin Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait nafaka borcunun ödenmemesi sebebiyle 07/01/2014 havale tarihli dilekçesi ile şikayetçi olduğu nazara alındığında, şikayetin birikmiş nafaka alacağına ilişkin olmadığı, birikmiş nafaka alacağının adi alacak hükmünde olup suç oluşturmadığı, 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanunu’nun 354. maddenin 1. fıkrasında yer alan “Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer” şeklindeki düzenleme karşısında, sanık tarafından yapılan 04/03/2014 tarihli 7.500,00 Türk Lirası ödemeden 682,50 Türk Lirası tahsil harcı olarak müdürlükçe maliye hâzinesine ödendiği, dolayısıyla şikâyete konu aylara ilişkin nafaka borcunu sanığın kısmen ifa ettiği, bu haliyle borcun itfa edilmediği cihetle, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararının kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanığın, nafaka borcuna dayanak teşkil eden….Aile Mahkemesinin 28.04.2011 tarihli, 2009/394 esas, 2011/310 sayılı kararında şikayetçi lehine aylık 2.500 TL tedbir nafakasına hükmedilmiş olup, şikayetçi vekili tarafından başlatılan birikmiş nafaka alacağı ve 2011 yılı Temmuz ayından itibaren işleyecek aylık nafaka alacakları için icra takibinde, sanığın, şikayet tarihinden önceki üç aylık nafaka taksidini ödememiş olması nedeniyle şikayetçi vekilinin 07.01.2014 tarihli şikayet dilekçesiyle … İcra Ceza Mahkemesine şikayeti üzerine başlatılan yargılama sırasında, sanığın mahkeme kararında belirtilen ve sorumlu olduğu miktarın üç aylık toplamı olan 7.500 TL’yi icra müdürlüğüne ödediği, fakat icra müdürlüğünün ayrıca tahsil harcını da sanıktan tahsil ederek maliye hazinesine yatırması gerekirken, ödeme miktarı üzerinden 682.50 TL’yi tahsil harcı olarak kesip Maliye Hazinesine ödeyerek kalan miktar olan 6.817.50 TL’yi şikayetçiye ödemesi suretiyle sanık hakkındaki davanın İİK’nın 354. maddesi uyarınca itfa nedeniyle şikayetin düşmesine karar verilmesinde sanığın sorumlu olduğu borç miktarını tam olarak ödeme iradesi gösterdiğinin ve atılı suçu işleme kastıyla hareket etmediğinin anlaşılması karşısında,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görülmediğinden, kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 28/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.