Bir Sayfa Seçin

Nafaka Hapis Cezasından Kurtulmak İçin Ödenen 3 Aylık Nafakadan Yapılan Kesinti Sonucu Kısmen Ödeme İddiası-Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Esas : 2016/182
Karar : 2016/16752
Tarih : 28.04.2016
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sonucunda sanığın şikayetten sonra nafaka borcunu ödediğinden bahisle davanın düşürülmesine dair … İcra Ceza Mahkemesinin 05/03/2014 tarihli ve 2014/17-100 sayılı kararma yönelik itirazın reddine ilişkin … Asliye Ceza Mahkemesinin 25/03/2014 tarihli ve 2014/144 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 02/12/2014 gün ve 21581 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/12/2014 gün ve KYB. …..sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, müşteki ile sanık arasında … Aile Mahkemesinde görülen boşanma davası sonucunda, sanık aleyhine dava kaydından geçerli olmak üzere aylık 2.500,00 Türk lirası yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olunması ve müşteki vekilince birikmiş 50.559,94 Türk lirası ve aylık işleyecek 2.500,00 Türk lirası nafakanın tahsili amacıyla … 1. İcra Dairesinin 2009/6046 esas sayılı dosyası üzerinden takipte bulunulması üzerine, borçlu sanığa çıkarılan ödeme enirinin 15/07/2011 tarihinde tebliğ edildiği ve itiraz edilmeksizin kesinleştiği, müşteki vekilinin Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait nafaka borcunun ödenmemesi sebebiyle 07/01/2014 havale tarihli dilekçesi ile şikayetçi olduğu nazara alındığında, şikayetin birikmiş nafaka alacağına ilişkin olmadığı, birikmiş nafaka alacağının adi alacak hükmünde olup suç oluşturmadığı, 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanunu’nun 354. maddenin 1. fıkrasında yer alan “Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer” şeklindeki düzenleme karşısında, sanık tarafından yapılan 04/03/2014 tarihli 7.500,00 Türk Lirası ödemeden 682,50 Türk Lirası tahsil harcı olarak müdürlükçe maliye hâzinesine ödendiği, dolayısıyla şikâyete konu aylara ilişkin nafaka borcunu sanığın kısmen ifa ettiği, bu haliyle borcun itfa edilmediği cihetle, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararının kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanığın, nafaka borcuna dayanak teşkil eden….Aile Mahkemesinin 28.04.2011 tarihli, 2009/394 esas, 2011/310 sayılı kararında şikayetçi lehine aylık 2.500 TL tedbir nafakasına hükmedilmiş olup, şikayetçi vekili tarafından başlatılan birikmiş nafaka alacağı ve 2011 yılı Temmuz ayından itibaren işleyecek aylık nafaka alacakları için icra takibinde, sanığın, şikayet tarihinden önceki üç aylık nafaka taksidini ödememiş olması nedeniyle şikayetçi vekilinin 07.01.2014 tarihli şikayet dilekçesiyle … İcra Ceza Mahkemesine şikayeti üzerine başlatılan yargılama sırasında, sanığın mahkeme kararında belirtilen ve sorumlu olduğu miktarın üç aylık toplamı olan 7.500 TL’yi icra müdürlüğüne ödediği, fakat icra müdürlüğünün ayrıca tahsil harcını da sanıktan tahsil ederek maliye hazinesine yatırması gerekirken, ödeme miktarı üzerinden 682.50 TL’yi tahsil harcı olarak kesip Maliye Hazinesine ödeyerek kalan miktar olan 6.817.50 TL’yi şikayetçiye ödemesi suretiyle sanık hakkındaki davanın İİK’nın 354. maddesi uyarınca itfa nedeniyle şikayetin düşmesine karar verilmesinde sanığın sorumlu olduğu borç miktarını tam olarak ödeme iradesi gösterdiğinin ve atılı suçu işleme kastıyla hareket etmediğinin anlaşılması karşısında,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görülmediğinden, kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 28/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Oca 16, 2020 | Nafaka Avukatı | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız