Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez-Yargıtay Kararı: Esas : 2013/18995 Karar : 2014/3202 Tarih : 03.03.2014

Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez

T.C.
YARGITAY
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2013/18995
Karar : 2014/3202
Tarih : 03.03.2014

Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacılar vekili tarafından duruşma istemli olarak temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Davanın niteliği gereği duruşma isteğinin reddiyle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz isteğinin incelemesinin evrak üzerinde yapılmasına karar verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davada; ayrı yaşamda haklılık iddiasına dayalı olarak davacı N.. için 500 TL tedbir nafakası ile ergin olduğu halde eğitimi devam eden (müşterek çocuk) davacı Ö.. C.. için 500 TL yardım nafakası takdir edilmesi talep edilmiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile davacı N.. lehine 350 TL tedbir nafakası ve davacı Ö.. C.. lehine 250 TL iştirak nafakası takdir edilmiş, hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda; belediyede işçi olup aylık 2.150 TL maaş alan davalının, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu nedenle davacı N..’ün geçimini sağlamak ve müşterek konutun kirasını ödemek için pazarda sebze sattığı, davacı Ö.. C..’ın ise Lüleburgaz’da bulunan yüksekokulda eğitimine devam ettiği gözetildiğinde, mahkemece davacılar N.. ve Ö.. C. lehine takdir olunan nafakalar azdır.

Hal böyle olunca, mahkemece; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacı Nilgün’ün davalı ile birlikte yaşarken alışmış olduğu yaşam seviyesi ile davacı Ö.. C..’ın egitimi nedeniyle doğan ihtiyaçları ve özellikle de davalının tesbit edilen mevcut gelir durumu dikkate alınarak, davacılar N.. ve Ö.. C.. yararına TMK.nun 4.maddesindeki hakkaniyet ilkesine uygun daha üst düzeyde nafaka takdiri gerekirken, yazılı şekilde nafaka takdiri doğru görülmemiştir.

Bundan ayrı, davacı Ö.. C.. davanın açıldığı tarihte e.. olup, eğitiminin devam etmesi nedeniyle nafaka talebinde bulunulmuş olduğuna göre; mahiyeti itibariyle (TMK.nun 328/2, 364/1 maddeleri) istenilen nafaka yardım nafakası niteliğindedir. Mahkemece, yanlış nitelendirme sonucu “iştirak nafakası” olarak hüküm oluşturulması, usul ve yasaya aykırıdır.

Öte yandan, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/son maddesine göre, nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği gözetilmeden, davalı yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi de doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden tarafa iadesine, 03.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.