Nafaka Borcunu Ödememe/Tazyik Hapsi Şikayet Dilekçesi

Nafakayı Ödememe Nedeniyle Şikayet

  • Nafaka ödemesi gereken eş nafakayı 1 aydan fazla bir süre boyunca ödemez ise, diğer işe nafaka ödemeyen eşi şikayet edip cezalandırılmasını isteyebilmektedir. Nafakayı ödemeyen eşi şikayet etmek ve cezalandırmak için “nafaka borcunu ödememe nedeniyle şikayet dilekçesi” hazırlanmalıdır.

  • Şikayet tarihinden geriye doğru en çok 3 aylık nafaka için şikayet olabilir, birikmiş nafaka için olmaz. Birikmiş nafaka adi alacaktır, maaş haczinde de durum aynıdır, birikmiş nafaka sıraya girer, cari ay nafakası hacizde sıraya girmeden borçlunun maaşından ödenir.

  • Şikayet tarihinden geriye doğru 3 aylık nafakayı dava dilekçesinde açıkça belirtmekte fayda vardır.

Nafaka Borcunu Ödememe Şikayet Dilekçesi -1-


ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETÇİ:

VASİSİ:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

SANIK:

SUÇ: Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.

SUÇ TARİHİ: 2018 TEMMUZ,AĞUSTOS ve EYLÜL ayları

OLAYLAR:

1- Diyarbakır  tarihli ara kararı uyarınca borçlunun müvekkilime dava tarihinden itibaren aylık 350,00TL tedbir nafakası, ödenmesine ilişkin karar verilmiştir.

2- Müvekkilime nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu sanık hakkında son hali ile Diyarbakır 9.İcra Müdürlüğü esas sayılı dosyası üzerinden birikmiş nafaka borcu ile birlikte DEVAM EDEN AYLARA İLİŞKİN NAFAKA BORCUNUN tahsiline ilişkin icra takibi başlatılmıştır. İcra emri borçluya 17/09/2018 tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.

3- Borçlu ilamda yazan ödeme koşullarına uymamış , ödeme yapmamıştır”

4- 2018 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı nafakalarının ödenmemesi nedeniyle 3 aylık yasal süresi içinde mahkeme kararının gereği gibi yerine getirilmemesi sebebiyle borçlunun tazyik hapis cezasıyla cezalandırılması için şikayette bulunmaktayız.

DELİLLER :  Diyarbakır tarihli ara kararı , Diyarbakır 9.İcra Müdürlüğü esas sayılı dosyası ve sair deliller…

HUKUKİ SEBEP :İ.İ.K. 344 ve ilgili mevzuat…

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü suçu sabit olan sanık-borçlunun cezalandırılmasını , vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin borçluya yükletilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.18.10.2018

                                                                                                                            ŞİKAYETÇİ VEKİLİ


Nafaka Borcunu Ödememe Şikayet Dilekçesi -2-


 İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI):

VEKİLİ:         

SANIK(BORÇLU):                                            

SUÇ : Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.

SUÇ TARİHİ : 12/09/2018

AÇIKLAMALAR :

1- ……Aile Mahkemesi’ nin 2015/ E. Sayılı 06/09/2016 tarihli 2016/ Karar numaralı kararı uyarınca borçlunun müşterek çocuk için karar tarihinden itibaren aylık 250 TL iştirak nafakası ve müvekkilim için aylık 200 TL yoksulluk nafakası, ödenmesine ilişkin karar verilmiştir ve karar kesinleşmiştir.

2- Müvekkilime nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu sanık hakkında son hali ile İstanbul Anadolu…  İcra Müd. 2018/E. Sayılı dosyası üzerinden birikmiş nafaka borcu ile birlikte DEVAM EDEN AYLARA İLİŞKİN NAFAKA BORCUNUN tahsiline ilişkin 27/08/2018 tarihinde icra takibi başlatılmıştır. İcra emri borçluya 05/09/2018 tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.

3- Borçlu ilamda yazan ödeme koşullarına uymamış, bu zamana kadar herhangi bir ödemede bulunmamıştır.

4- Borçlu sanık tarafından nafakanın kaldırılmasına ya da indirilmesine yönelik açılmış bir dava bulunmamaktadır.

5- 27/08/2018 tarihinde birikmiş nafakalar için icra takibi başlatmış, takip üzerine 06/09/2018 ve 06/10/2018 tarihli iki adet daha nafaka işlemiş ve bu nafakalar da ödenmemiş olup 3 aylık yasal süresi içinde mahkeme kararının gereği gibi yerine getirilmemesi sebebiyle borçlunun tazyik hapis cezasıyla cezalandırılması için şikâyette bulunmaktayız.

DELİLLER: Adana Aile Mahkemesi’ nin 2015/….E. Sayılı 06/09/2016 tarihli 2016/…. Karar numaralı kararı, İstanbul Anadolu . İcra Müd. 2018/… E. Sayılı dosyası ve her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER: İİK m.344,( 346 ila 354) ve ilgili tüm mevzuat.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü suçu sabit olan sanık-borçlunun cezalandırılmasını , vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin borçluya yükletilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.16.10.2018

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

Av.

Nafaka Borcunu Ödememe Şikayet Dilekçesi -3-

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO                 :          

YAKINAN (ALACAKLI)      :

VEKİLİ                                  :

ŞÜPHELİ (BORÇLU)           :

ADRES                                   :

ŞÜPHELİ VASİSİ                  :

ADRES                                   :

SUÇ                                        : Nafaka İlamının Gereklerini Yerine Getirmeme.

SUÇ TARİHİ                         : 2018 Yılı Aralık Ayı nafakası

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkilim ile şüpheli(borçlu), 2001 yılında evlenmiştir. 29/ 11/ 2010 tarihinde ……Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/303 E 2010/344 K. Sayılı ilamıyla anlaşmalı olarak boşanmışlardır.  Bu evlilikten ……doğumlu ……. adında müşterek çocukları olmuştur.

2-)  ……….Asliye Hukuk  Mahkemesi’nin vermiş olduğu ilamda, şüphelinin (borçlunun), çocukları ………….için aylık  200 TL. iştirak nafakası ödemesine karar verilmiştir. Akabinde müvekkilim tarafından X Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/246 E 2018/519 K sayılı dosyasıyla  nafaka artırımı davası açılmıştır. Bu dava  neticesinde müşterek çocuk için hükmedilen aylık 200,00 TL olan iştirak nafakası 300,00 TL’ye çıkartılmıştır şüpheli (borçlu), ilam gereği ödemesi gereken aylık  300,00 TL. olan 2018 yılı Aralık ayı nafakasını ödememiştir.

3-) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile değişik  “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. Maddesinde;

“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Düzenlemesi yer almaktadır.

4-) Nafaka ilamını yerine getirmeyen şüpheli (borçlu), kanunun açık hükmünü ihlal etmektedir. Şüpheli(borçlunun) cezalandırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : 2004 S. K.  m. 344 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             :Asliye Hukuk  Mahkemesi’nin …..tarih ve …… sayılı kararı- Asliye Hukuk Mahkemesi …. E….K.sayılı kararı

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin (borçlunun),  nafaka ilamını yerine getirmemesinden dolayı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca hapisle cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilim adına saygıyla vekaleten  talep ederim.             

Nafaka Borcunu Ödememe Nedeniyle Tazyik Hapsi Mahkeme Kararı -4-

nafaka borcunu ödememe nedeniyle tazyik hapsi

Nafaka Borcunu Ödememe İcra Emri Örneği -5-

nafaka borcunun ödenmemesi nedeniyle icra emri örneği

Nafaka Borcunu Ödememe Şikayet Dilekçesi -6-

X İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYETÇİ               :                                                                    

VEKİLİ                      :

SANIK (BORÇLU)    :

SUÇ                             :Nafaka ilamındaki ödeme şartını yerine getirmeme.

SUÇ TARİHİ             : 2019 Eylül ,Ekim , Kasım ayları

AÇIKLAMALAR        :

1-) Müvekkilimiz ile şüpheli (borçlu), …/ …/ … tarihinde evlenmiş ve …/ …/ … tarihinde … isimli çocukları olmuştur. Ancak, müvekkilimiz ve şüpheli (borçlu) evlilik birliklerinin …/ …/ … tarihinde mahkemeye başvurmuş ve … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile anlaşmalı boşanma kararı ile boşanmışlardır.

2-) … Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu ilamda, şüpheli (borçlunun) çocukları … için aylık 300,00 (Üç Yüz) TL. iştirak nafakası ödemesine karar verilmiş olmasına rağmen şüpheli (borçlu), ilam gereği ödemesi gereken aylık  300,00 TL. nafakayı 6 aydır ödememektedir.

3-)Müvekkilime olan nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu hakkında icra takibi yapılmış ve ödeme emri 10/09/2010 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir . Borçlu (sanık)hakkında …… icra dairesini …. esas numarasını belirttiğimiz takip dosyası ile yapılan icra takibi neticesinde borçlu (sanık)ödeme süresi içerisinde borcunu ödememiştir.Borçlu bugüne kadar ödeme yapmadığı gibi, kızı …. Ödeme yapmayacağını beyan etmiştir.

4-)2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile değişik  “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. Maddesinde;

“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.

5-)Nafaka ilamını yerine getirmeyen şüpheli (borçlu), kanunun açık hükmünü ihlal etmektedir. Şüpheli (borçlunun) 2019 yılı eylül, ekim ve kasım ayları ödenmeyen nafaka borçlarından dolayı 3 aylık yasal süresi içinde cezalandırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER: İ.İ.K.,ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER: Yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle borçlunun (sanığın)İ.İ.K. ilgili maddeleri gereğince HAPİS CEZASI  ile cezalandırılmasına, Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                               ŞİKAYETLİ VEKİLİ

                                                                                               Av.

Nafaka Borcunu Ödememe Şikayet Dilekçesi -7-

ADANA (  ) İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN                   :

VEKİLİ                                  :

ŞİKAYET OLUNAN            :                                                        

SUÇ                                        :

AÇIKLAMALAR

X Aile Mahkemesi’nin 2015/544 E. 2017/841 K. sayılı ilamı ile müşterek çocuklar… ve …’in  velayetlerinin davacı anneye verilmesine, müşterek çocuklar için dava tarihinden itibaren aylık 500.00 er TL olmak üzere toplamda 1.000,00 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı için aylık 1.000,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

…, müvekkil ve çocukları lehine hükmedilen nafakanın, 2019 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül  aylarına ilişkin nafaka bedelini, müşterek çocuklar, ve şikayet eden….için  ödemememiştir.

…’in tedbir nafakası ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi dolayısıyla, X İcra Müdürlüğü’nün X E. Sayılı dosyasından icra takibi başlatılmış, bu takibe ilişkin icra emri sanık/borçluya X tarihinde tebliğ edilmiştir.

Nihai kararın verildiği X tarihinden itibarende mahkemece hükmedilen iştirak ve yoksulluk nafakaları da sürekli olarak geç ödenmiş; ailesinin yanında hiçbir geliri olmayan X ve müşterek çocukları zor durumda bırakılmıştır.

Borçlu …., ilam neticesinde başlatılan icra takibiyle son üç aylık yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasına ilişkin, ne icra dosyası kapsamında ne de haricen herhangi bir ödeme yapmamıştır. İİK’nun 344. maddesinde belirtildiği üzere: “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.” hükmü gereğince müvekkilim ve velayeti altında bulunan müşterek çocuklar …. ve….. ‘in ödenmeyen nafaka borçları nedeniyle 3 aya kadar hapsen tazyikine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER        : İİK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER         :

X  Aile Mahkemesi’nin X K. sayılı ilamı  ( EK-1 )

X 10. İcra Müdürlüğü’nün X E. sayılı dosyası (Celp Edilecek)

Tüm yasal deliller

NETİCE-İ TALEP    : Yukarıda tafsilatlı olarak arz olunduğu üzere; X Aile Mahkemesi’nin X K. sayılı ilamı ile gereğince, X İcra Müdürlüğü’nün X E. sayılı dosyasına atfen İİK madde 344 gereğince müvekkil ve müşterek çocuklar lehine hükmedilen nafakanın ödenmemesi nedeniyle 3 aydan az olmamak üzere şikayet olunanın hapsen tazyikine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                      Şikayet Eden Vekilleri

                                               Av.

Nafakayı İhlal Şikayet Dilekçesi -8-

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYETÇİ                          : 

(ALACAKLI)                 

SANIK                                   :

(BORÇLU)   

SUÇ                                       : Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.

SUÇ TARİHİ                        : Kasım 2019, Aralık 2019, Ocak 2020

İCRA DOSYA NO               :  … ( ) İcra Müdürlüğü

 

OLAYLAR                            :

1-) … (  ) Aile Mahkemesi … sayılı dosyanın … tarihli ara kararı uyarınca borçlunun tarafıma 700-TL tedbir nafakası ödemesine ilişkin ara karar verilmiştir. Bu ara karar yukarıda belirtilen icra dosyası ile işleme konulmuştur. Ödeme emri borçluya ve vekiline ayrı ayrı tebliğ olunmuştur. Bu ara karardan sonra gerekçeli karar ile tedbir nafakası iştirak nafakasına dönüşmüş ve karar kesinleşmiştir. Buna ilişkin icra emri de ine borçlu ve asile tebliğ olunmuştur.

2-) Borçlu ilamda yazan ödeme koşullarına uymamıştır.

3-) 2019 yılı Kasım, Aralık ayı ve 2020 yılı Ocak ayı nafakalarının ödenmemesi nedeniyle borçlunun tazyik hapis cezasıyla cezalandırılması için şikayette bulunmaktayım.

H.SEBEPLER                     : İİK 344 ve ilgili mevzuat

S.DELİLLER                        : … (  ) Aile Mahkemesi’nin … E sayılı … karar sayılı dosyası, … ( ) İcra Müdürlüğü … E sayılı dosyası ve sair deliller

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü, suçu sabit olan sanık-borçlunun cezalandırılmasını, yargılama giderlerinin borçluya yükletilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

DAVACI

Nafakayı ihlal şikayet dilekçesi 9

BÜYÜKÇEKMECE İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’ NE

İCRA DOSYA NO                         : … İcra Müdürlüğü

ŞİKÂYETÇİ                                    :

VEKİLİ                                            :

SANIK                                             :

SUÇ                                                   :Nafakaya Kararının Gereğini Yerine Getirmemek

AÇIKLAMA                                    :

  1. Müşterek çocuk için müvekkile devam eden nafaka borcunu ödemeyen borçlu … hakkında … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı icra dosyası ile icra takibi yapılmıştır.  Söz konusu dosya ile … ’na ödeme emri … tarihinde usulüne uygun olarak    tebliğ edilmiştir. Borçlu bu güne kadar  ne icra dairesine giderek ödeme beyanında bulunmuş ne de  takip konusu nafaka borcunu ödememiştir.
  2. I.I.K 344 maddesine göre “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, 3(üç)aya kadar tazyik hapsine karar verilir.” hükmü gereği borçlunun cezalandırılması için Sayın Mahkemeye başvurma gereği hâsıl olmuştur.

DELİLLER                                      :…  İcra Müdürlüğünün … Esas sayılı dosyası ve sair deliller

HUKUKİ SEBEPLER                :İcra İflas Kanunu 344 Maddesi

SONUÇ VE İSTEM                       :Arz  edilen   nedenlerle   borçlunun  cezalandırılmasını   masraf  ve ücreti vekâletin   borçludan   tahsiline   karar  verilmesini,  saygıyla arz ve talep ederim. tarih

Şikayetçi Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi 10

İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ :

SANIK (BORÇLU) :

SUÇ :

D.KONUSU :

İCRA DOSYA NO : ADANA GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

1) Sanık-borçlu X hakkında nafaka alacağından kaynaklı Adana Genel İcra Müdürlüğü’nün ………………. sayılı icra takip dosyası ile takibe geçilmiştir. Takip kesinleşmiştir.

2) Sanık-borçlu, icra emrinde belirtilen ve her ay müşterek çocuk ………………. için aylık 500,00-TL ödemesi gereken tedbir ve iştirak nafakası yükümlülüğünü 2015 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2016 yılı Ocak ayları nafaka bedeli asıl alacak toplamı olan 3500,00-TL tutar ve 14.02.2016 tarihinden itibaren her ay 500,00-TL aylık iştirak nafakasının ilamda belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yıllık yasal faizi ile birlikte tahsili amacıyla Antalya Genel İcra Müdürlüğünün ……………….. esas sayılı dosyasından 22.01.2016 tarihinde icra takibi yapılmış, birikmiş ve aylık işleyen nafaka miktarları açısından borçlu tarafından yapılan nafaka şikayetleri neticesi verilen mahkumiyet kararlarına istinaden farklı tarihlerde icra dosyasına veya haricen mahkumiyet kararında gösterilen aylara ilişkin nafaka bedelleri ödenmek sureti ile düşme kararı verilmesi sağlanmaktadır. Ancak sanık-borçlu, kendisi hakkında şikayet yapılmadan nafaka ödemesi yapmamaktadır.

3) Bu kere Sanık- borçlu Ağustos 2020- Eylül 2020- Ekim 2020 aylarına ilişkin nafaka miktarlarının ödemelerini yapmamıştır. Sanık İİK.’nun 344. maddesini ihlal etmiş bulunduğundan işbu şikayetin yapılmasına zaruret hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER :İİK 344 v.d. ,v.s. mevzuat ve içtihatlar…

DELİLLER : Adana Genel İcra Müdürlüğü’nün 2020/1…..E. Sayılı dosyası v.s. deliller…

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen nedenlerle; nafaka borcunu ödemeyen sanık-borçlu ……………… CEZALANDIRILMASINA, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

ŞİKAYETÇİ

Nafaka Şikayet Dilekçesi 11

ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) :

VEKİLİ :

SANIK (BORÇLU) :

SUÇ : Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Adana 3. Aile Mahkemesi’ nin 2020/ … E. Sayılı ../../2020 tarihli 2020/… Karar numaralı kararı uyarınca borçlunun müşterek çocuklar için dava tarihinden itibaren her ayın 15.’de 2.000,00 TL iştirak nafakası ödenmesine ilişkin karar verilmiş ve karar ../../2020 tarihinde kesinleşmiştir.

2- Müvekkilime nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu sanık hakkında Adana 1. İcra Müd. 2021/4211 Sayılı dosyası üzerinden birikmiş nafaka borcu ile birlikte DEVAM EDEN AYLARA İLİŞKİN NAFAKA BORCUNUN tahsiline ilişkin 15/04/2021 tarihinde icra takibi başlatılmıştır. İcra emri usulüne uygun olarak borçluya 29/04/2021 tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir

3- Borçlu ilamda yazan ödeme koşullarına uymamış, bu zamana kadar herhangi bir ödemede bulunmamıştır. Müvekkil borçlu sanık tarafından ikna edilmiş 2.000,00 tl nafakanın ödeneceği vaadiyle anlaşmalı boşanmıştır ancak sonrasında borçlu nafaka borcunu ödememiş; müvekkilime ‘üzerimde hiçbir şey yok , üzerime bir şey de almayacağım ; gerekirse 20 yıl hapis yatarım yine de benden hiçbir şey alamazsın’ demek sureti ile bugüne kadar ödemediği nafakayı ,bundan sonra da ödemeyeceğini belirtmiş, müvekkilimi aciz durumuna düşürmüştür. Borçlu taksicilik yapmakta olup aracın sahibi de kendisidir ancak müvekkilime olan nafaka borcunu ödememek için yasal boşluklardan yararlanarak , sahip olduklarını kendi üzerine göstermemektedir. Maddi durumu iyidir , ancak mal varlığını yasalardan saklamaktadır. Nafaka borcunu ödememekte de son derece kötü niyetli ve kasıtlıdır.

4- Borçlu sanık tarafından nafakanın kaldırılmasına ya da indirilmesine yönelik açılmış bir dava bulunmamaktadır.

5- 24/11/2020 tarihinde karar kesinleşmiş olup , takip üzerine 15/03/2021 , 15/04/2021 ve 15/05/2021 tarihli üç adet daha nafaka işlemiş ve bu nafakalar da ödenmemiş olup 3 aylık yasal süresi içinde mahkeme kararının gereği gibi yerine getirilmemesi sebebiyle borçlunun tazyik hapis cezasıyla cezalandırılması için şikâyette bulunmaktayız.

DELİLLER : Adana 3. Aile Mahkemesi’ nin 2020/450E. Sayılı 15/10/2020 tarihli 2020/342 Karar numaralı kararı, Adana 1. İcra Müd. 2021/4211 Sayılı takip dosyası ve her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER : İİK m.344,( 346 ila 354) ve ilgili tüm mevzuat.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle nafaka borcunu ödemeyen borçlunun kötü niyetli olması nedeni ile azami hadden hapisle tazyiki ile cezalandırılmasına, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin borçluya yükletilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.

ŞİKAYET EDEN VEKİLİ

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Yorum var.

  1. Merhaba. Bende ödenmeyen tedbir nafakası için icraya verdim şimdi dilekçe vermem gerekiyormuş dilekçede suç tarihi olarak sadece üç ayı mı yazmam lazım yoksa ödenmeyen toplam 6 aydır biriken tüm ayları mı yazmalıyım bilgi verirseniz sevinirim. Kolay gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: