Nafaka Borcu Muaccel Olmadan Yapılan ödemeler Geçersizdir – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/2014 Karar : 2016/15613 Tarih : 02.06.2016

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/2014
Karar : 2016/15613
Tarih : 02.06.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlunun yasal sürede icra dairesine verdiği dilekçe ile borca itiraz ettiği, alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 68/1. maddesi gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Somut olayda takibe dayanak,… 5. Aile Mahkemesi’nin 2014/168 E. sayılı dosyasında verilen 20.10.2014 ara kararda, “Davalı-karşı davacı … , boşanma davası açılmakla ayrı yaşamaya hak kazandığından ve taraf vekillerinin yazılı beyanlarından herhangi bir gelirinin bulunmadığı anlaşılmakla TMK 169. maddesi gereğince karşı dava tarihi olan 02/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere daha sonra artırılıp eksiltilmek kaydıyla aylık 1.000,00-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” karar verildiği, borçlunun icra dosyasındaki itirazında borcun ödendiğini beyan ettiği, borçlu tarafından sunulan dekontların; 6.5.2014 (1.000 TL), 15.5.2014 (500 TL), 10.6.2014 (1.500 TL), 8.7.2014 (1.500 TL), 11.8.2014 (1.500 TL) tarihli olup, ödemelerin …. 5. Aile Mahkemesi’nin nafakaya ilişkin tedbir ara kararından önce olduğu görülmektedir.

O halde mahkemece; itirazın kaldırılması talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, nafaka borcu muaccel olmadan yapılan ödemelerin, boşanma davası tarihinden sonra olduğu kabul edilerek itirazın kaldırılması talebinin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 14:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.