Nafaka Borçlusunun Birlikte Yaşama İddiası Araştırılmalıdır – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/31706 Karar : 2018/4482 Tarih : 08.05.2018

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/31706
Karar : 2018/4482
Tarih : 08.05.2018

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının murafaalı olarak yapılmasına HUMK.nun 438. ve İİK.’nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından … Aile Mahkemesi’nin tedbir nafakasına ilişkin ara kararına dayalı olarak genel haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklının, borçlunun itirazının kaldırılması talebi ile icra mahkemesine yaptığı başvuru üzerine, mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen kararın Dairemizin 26/02/2014 tarih ve 2014/2894 E. – 2014/5473 K. sayılı kararı ile bozulmasına karar verildiği, mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulü ile itirazın kaldırılmasına karar verildiği görülmüştür.

Borçlunun cevap dilekçesinde ve yargılamanın tüm aşamalarında, davacı ve müşterek çocukları ile birlikte yaşadığını, davacı ve müşterek çocuğun tüm giderlerinin kendisi tarafından karşılandığını ileri sürdüğü görülmüştür.

Bu durumda, taraflar ve müşterek çocuğun birlikte yaşadığı dönem için borçlunun nafaka yükümlülüğü söz konusu olamayacağından, mahkemece, bu dönemin belirlenmesi yönünden borçlunun göstereceği deliller toplanarak ve varsa birlikte yaşanıldığı iddia edilen dönem için nafaka bedellerinin ödenip ödenmediğinin tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 14:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.