Bir Sayfa Seçin

Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği

Nafaka Artırım Talebi Davası Dilekçe Örneği -1-


ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                     :

VEKİLİ                       : 

 

DAVALI                      :

 

KONU                          : Aylık 100 TL olan iştirak nafakasının 500 TL arttırılarak 600 TL’ye yükseltilmesi talebimizdir.  

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkilim ile davalı x Aile Mahkemesi’nin x E. ve x K. Sayılı ilamı ile x tarihinde boşanmışlardır. Karar x tarihinde kesinleşmiştir.
 1. Boşanma sonucunda tarafların müşterek çocuğu x doğumlu x velayeti müvekkilime bırakılmış ve müşterek çocuk için aylık 100,00 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.
 1. Hükmedilen nafaka miktarının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçmiştir. Geçen bu sürede müşterek çocuk büyümüş, ihtiyaçları da haliyle değişmiş ve artmıştır. Müşterek çocuk x şu an ilköğretim 6. sınıfa gitmektedir. Sadece küçük x’in hafta içi okulda öğle yemeğine harcamış olduğu miktar 100 TL’den fazladır. Yine küçük x son sınıf (8. Sınıf)  öğrencisidir ve liselere giriş sınavına hazırlanmaktadır. Sınava hazırlanabilmek için  ücretleri müvekkilim tarafından karşılanan  epey maliyetli birçok ders kitabı, çalışma kitabı, test kitabı vb. kaynaklar kullanmaktadır.

 1. Değişen ekonomik koşullar, hayatın pahalılaşması, artan enflasyon nedeniyle paranın alım gücünde ki düşüş ve küçüğün yaşının büyümesi nedeniyle ihtiyaçlarının değişmesi durumları da göz önüne alındığında 10 yıl önce hükmedilen 100,00 TL’nin günümüz koşullarında yeterli olmayacağı aşikardır.

Yargıtay 3. HD   2014/12606 E. 2015/466 K.

‘‘…iştirak nafakasının en son artırıldığı 29.05.2009 tarihinden, eldeki artırım davasının açıldığı tarih arasında da yaklaşık 4,5 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları değişmiş, müşterek çocuğun yaşı büyümüş, ihtiyaçları ve eğitim giderleri doğal olarak artmış, paranın alım gücü de en azından enflasyon oranında değer kaybına uğramıştır.

Hal böyle olunca mahkemece; tarafların gerçekleşen ekonomik ve sosyal durumları, nafakaların niteliği, müşterek çocuğun yaşı ve ihtiyaçları, günün ekonomik koşulları nazara alınarak, TMK’nun 4.maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun şekilde artırıma karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu davanın tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir…’’

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md.182, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Boşanma dava dosyası, tarafların mali durum araştırması, nüfus kayıt örneği küçüğün öğrenci belgesi, tanık, yemin ve sair tüm yasal ve takdiri deliller.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda kısaca izah ettiğimiz ve resen takdir edeceğiniz nedenler ile küçük x adına x tarihinde 100 TL olarak hükmedilen iştirak nafakasının İLK OLARAK x TL’ye yükseltilmesine, devam edecek yıllar içinde ÜFE’ne dayalı olarak her yılın başından itibaren  arttırılmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz.

EKLER    :  Vekaletname örneği 

                                                                                                                                Davacı Vekili       

Avukat Saim İncekaş – Boşanma Avukatı – Adana

Nafaka Artırım Talebi Davası Dilekçe Örneği -2


KOZAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

 

DAVACI       :

 

VEKİLİ         :

 

DAVALI       :

 

KONU            : Aylık ….tl olan yoksulluk nafakasının, …-TL olmak üzere artırılması talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ile davalının kurmuş oldukları evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle ikame edilen dava sonucu, … Mahkemesi …. Esas, …. Karar sayılı dosyası ile boşanma gerçekleşmiştir.

…… Mahkemesi …. Esas, ….. Karar sayılı dosyası ile davalı tarafından davacı müvekkile aylık …..-TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verilmiştir. Ancak …. yılında belirlenen söz konusu nafaka ücretiyle müvekkilin geçinebilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle müvekkil, komşu ve tanıdıklarının yardımı ile geçinmeye çalışmaktadır.

Davalı, halihazırda yüksek miktarda emekli maaşı almakla birlikte tarafımızca başkaca ek gelirleri olduğu bilinmektedir. Ayrıca tüm çocukları reşit olup, Müvekkil dışında herhangi bir nafaka ödemesi de gerçekleştirmemektedir.

Bu sebeplerle ve açıklanacağı üzere işbu davanın açılması zorunluluk halini almıştır. Şöyle ki;

 • Müvekkilin Aylık Geliri;

Müvekkil ev hanımı olup halihazırdaki tek geliri davalıdan aldığı nafakadır. Bu nedenle müvekkilin, aylık geliri yalnızca ………-TL olmaktadır.

 • Aylık Giderleri;

Müvekkil tek başına yaşamakta olup aylık 450,00-TL kira ödemesi yapmaktadır. Yakıt, elektrik, su giderleri ortalama 300,00-TL, insan onuruna uygun bir şekilde yaşam ve asgari geçim için gerekli olan sair giderleriyle birlikte müvekkilin ayda minimum 1.000,00-TL gideri bulunmaktadır.

Tüm masraflar toplandığında müvekkilin aylık yaptığı net masraflar ortalama 1.000,00-TL’dir. Ayrıca müvekkilin, yukarıda sayılanlar dışında zaruri ihtiyaçları olabileceğinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

TMK. 175. maddesine göre nafaka, boşanma sonucu yoksulluğa düşecek olan ve boşanmada kusuru bulunmayan eşe, ekonomik durumu daha iyi olan eş tarafından ekonomik gücü oranında süresi olarak yardım edilmesini öngörür. Ayrıca evlilik süresi boyunca yaşanılan ekonomik seviyenin altına düşülmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde davalının ekonomik durumu gayet iyi iken; müvekkilin zor koşullarda yaşıyor olması hakkaniyet ilkelerine ve kanuna aykırıdır.

Boşanma sonunda belirlenen nafaka miktarında tarafların o dönemdeki ekonomik durumları esas alınmaktadır. Ancak sosyal ve ekonomik durumun değişmesi yanında, enflasyonun artması, ihtiyaçlarının farklılaşarak artması sonucunda da nafakanın belirli süre sonra artırılması gerekmektedir. Üç buçuk senedir ödenen nafaka miktarı müvekkilin geçimini sağlamaya yetmemektedir. Bu sebeple işbu davanın açılması zorunluluk arz etmektedir.

 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2009/3-352 E., 2009/348 K. Sayılı kararına göre;

“Somut olayda, önceki nafaka artırım davasının dava tarihi ile bu davanın açıldığı tarih arasında bir yıldan fazla bir süre geçmiştir. Bu süre içerisinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları gibi doğal olarak davacının ihtiyaçlarının arttığı,… sabittir. Paranın da alım gücünde en azından enflasyon oranında değer kaybına uğramış olduğu bilinen bir gerçektir. Açıklanan nedenlerle nafakaların hakkaniyete uygun bir miktarda artırılmasına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde davanın reddedilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.”

 • 3.HD 27.09.2004 Tarih, 2004/8002 E,. 2004/9836 K. sayılı kararına göre;

“Somut olayda, yaklaşık bir yıl önceki tarih itibariyle kararlaştırılan yoksulluk nafakasının; paranın yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünü yitirmesi ve davacının ihtiyaçlarının doğal olarak artması sonucunda; en azından değerinin düştüğü bir gerçektir. Hakim, nafaka takdirinde; nafaka alacaklısı kadının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumu arasında bir oranlama, yaparak önceki nafaka takdirinde taraflar arasında sağlanan dengeyi koruyacak (en azından enflasyon oranında artırımı öngören) bir karar vermelidir.”

HUKUKİ SEBEPLER        : Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Davalı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Fakirlik Belgesi
 2. Nüfus Kayıt Tabloları,
 3. Sosyal Ekonomik Durum Araştırmaları,
 4. SGK Kayıtları,
 5. …….. Mahkemesi …….. Esas, ……….. Karar sayılı dosyası,
 6. Müvekkil tarafından ödenen aidat, yakıt, elektrik, su fatura örnekleri,
 7. Tanık Beyanları,
 8. Bilirkişi İncelemesi,
 9. Sunulması mümkün her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek nedenlerle;

 • Haklı davamızın KABULÜ ile, yoksulluk nafakasının ……-TL’ye yükseltilmesine, her yıl nafaka bedelinin ÜFE oranında arttırılmasına karar verilmesine,
 • Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş – Boşanma Avukatı – Adana

Nafaka Arttırım Davası Her Zaman Açılabilir

Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin gerektirdiği hallerde taraflarca her zaman nafaka artırım davası açılabilir (HGK., 15.07.2009 gün ve 3-352 E/348 K).

Eyl 3, 2019 | Nafaka Avukatı | 1 Yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

1 Yorum

 1. Nevin

  Ufe nasıl hesaplanir

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız