Nafaka Artırım Talebi Davası Dilekçe Örneği

Nafaka Artırım Talebi Davası Dilekçe Örneği


ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                     :

VEKİLİ                       : 

 

DAVALI                      :

 

KONU                          : Aylık 100 TL olan iştirak nafakasının 500 TL arttırılarak 600 TL’ye yükseltilmesi talebimizdir.  

AÇIKLAMALAR

  1. Müvekkilim ile davalı x Aile Mahkemesi’nin x E. ve x K. Sayılı ilamı ile x tarihinde boşanmışlardır. Karar x tarihinde kesinleşmiştir.

  1. Boşanma sonucunda tarafların müşterek çocuğu x doğumlu x velayeti müvekkilime bırakılmış ve müşterek çocuk için aylık 100,00 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

  1. Hükmedilen nafaka miktarının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçmiştir. Geçen bu sürede müşterek çocuk büyümüş, ihtiyaçları da haliyle değişmiş ve artmıştır. Müşterek çocuk x şu an ilköğretim 6. sınıfa gitmektedir. Sadece küçük x’in hafta içi okulda öğle yemeğine harcamış olduğu miktar 100 TL’den fazladır. Yine küçük x son sınıf (8. Sınıf)  öğrencisidir ve liselere giriş sınavına hazırlanmaktadır. Sınava hazırlanabilmek için  ücretleri müvekkilim tarafından karşılanan  epey maliyetli birçok ders kitabı, çalışma kitabı, test kitabı vb. kaynaklar kullanmaktadır.

 

  1. Değişen ekonomik koşullar, hayatın pahalılaşması, artan enflasyon nedeniyle paranın alım gücünde ki düşüş ve küçüğün yaşının büyümesi nedeniyle ihtiyaçlarının değişmesi durumları da göz önüne alındığında 10 yıl önce hükmedilen 100,00 TL’nin günümüz koşullarında yeterli olmayacağı aşikardır.

Yargıtay 3. HD   2014/12606 E. 2015/466 K.

‘‘…iştirak nafakasının en son artırıldığı 29.05.2009 tarihinden, eldeki artırım davasının açıldığı tarih arasında da yaklaşık 4,5 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları değişmiş, müşterek çocuğun yaşı büyümüş, ihtiyaçları ve eğitim giderleri doğal olarak artmış, paranın alım gücü de en azından enflasyon oranında değer kaybına uğramıştır.

Hal böyle olunca mahkemece; tarafların gerçekleşen ekonomik ve sosyal durumları, nafakaların niteliği, müşterek çocuğun yaşı ve ihtiyaçları, günün ekonomik koşulları nazara alınarak, TMK’nun 4.maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun şekilde artırıma karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu davanın tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir…’’

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md.182, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Boşanma dava dosyası, tarafların mali durum araştırması, nüfus kayıt örneği küçüğün öğrenci belgesi, tanık, yemin  ve sair tüm yasal ve takdiri deliller.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda kısaca izah ettiğimiz ve resen takdir edeceğiniz nedenler ile küçük x adına x tarihinde 100 TL olarak hükmedilen iştirak nafakasının İLK OLARAK x TL’ye yükseltilmesine, devam edecek yıllar içinde ÜFE’ne dayalı olarak her yılın başından itibaren  arttırılmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz.

EKLER    :  Vekaletname örneği 

                                                                                                                                       Davacı Vekili

Av.

Nafaka Arttırım Davası Her Zaman Açılabilir

Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin gerektirdiği hallerde taraflarca her zaman nafaka artırım davası açılabilir (HGK., 15.07.2009 gün ve 3-352 E/348 K).

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.