Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği

Eyl 3, 2019 | Nafaka Avukatı

Nafaka Artırım Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Nafaka arttırım konusu boşanan ve müşterek çocuğu olan çiftlerin en çok gündeme getirdiği dava türüdür. Ülkedeki ekonomik dalgalanmalar, paranın alım gücü ve anne-babanın değişen durumları nafakanın arttırılması veya azaltılması hakkını ortaya çıkarmaktadır.

Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından sizler için nafaka artırım davası dilekçesinin örneğini ve nasıl hazırlanması gerektiğine dair anekdotları paylaşıldı.

İştirak nafakası; çocuğun yaşı, eğitim durumu, günün ekonomik koşulları ile genel ihtiyaçlar ile ana ve babanın mali durumlarına göre takdir edilir. Buna göre, nafaka takdirinde; çocuğun yaşça büyümesi nedeniyle artan ihtiyaçları ile ana ve babanın mali durumlarındaki değişiklik araştırılıp, önceki nafaka takdirinde taraflar arasında sağlanan dengeyi koruyacak bir karar verilmelidir. Gelin bu denge çatışmalarına bir göz atalım!

Nafaka Artırım Talebi Davası Dilekçe Örneği -1-


ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                     :

VEKİLİ                       : 

DAVALI                      :

KONU                          : Aylık 100 TL olan iştirak nafakasının 500 TL arttırılarak 600 TL’ye yükseltilmesi talebimizdir.  

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkilim ile davalı x Aile Mahkemesi’nin x E. ve x K. Sayılı ilamı ile x tarihinde boşanmışlardır. Karar x tarihinde kesinleşmiştir.
 2. Boşanma sonucunda tarafların müşterek çocuğu x doğumlu x velayeti müvekkilime bırakılmış ve müşterek çocuk için aylık 100,00 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.
 1. Hükmedilen nafaka miktarının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçmiştir. Geçen bu sürede müşterek çocuk büyümüş, ihtiyaçları da haliyle değişmiş ve artmıştır. Müşterek çocuk x şu an ilköğretim 6. sınıfa gitmektedir. Sadece küçük x’in hafta içi okulda öğle yemeğine harcamış olduğu miktar 100 TL’den fazladır. Yine küçük x son sınıf (8. Sınıf)  öğrencisidir ve liselere giriş sınavına hazırlanmaktadır. Sınava hazırlanabilmek için  ücretleri müvekkilim tarafından karşılanan  epey maliyetli birçok ders kitabı, çalışma kitabı, test kitabı vb. kaynaklar kullanmaktadır.
 2. Değişen ekonomik koşullar, hayatın pahalılaşması, artan enflasyon nedeniyle paranın alım gücünde ki düşüş ve küçüğün yaşının büyümesi nedeniyle ihtiyaçlarının değişmesi durumları da göz önüne alındığında 10 yıl önce hükmedilen 100,00 TL’nin günümüz koşullarında yeterli olmayacağı aşikardır.

Yargıtay 3. HD   2014/12606 E. 2015/466 K.:‘…iştirak nafakasının en son artırıldığı 29.05.2009 tarihinden, eldeki artırım davasının açıldığı tarih arasında da yaklaşık 4,5 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları değişmiş, müşterek çocuğun yaşı büyümüş, ihtiyaçları ve eğitim giderleri doğal olarak artmış, paranın alım gücü de en azından enflasyon oranında değer kaybına uğramıştır.

Hal böyle olunca mahkemece; tarafların gerçekleşen ekonomik ve sosyal durumları, nafakaların niteliği, müşterek çocuğun yaşı ve ihtiyaçları, günün ekonomik koşulları nazara alınarak, TMK’nun 4.maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun şekilde artırıma karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu davanın tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir…’’

HUKUKİ SEBEPLER: TMK md.182, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Boşanma dava dosyası, tarafların mali durum araştırması, nüfus kayıt örneği küçüğün öğrenci belgesi, tanık, yemin ve sair tüm yasal ve takdiri deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca izah ettiğimiz ve resen takdir edeceğiniz nedenler ile küçük x adına x tarihinde 100 TL olarak hükmedilen iştirak nafakasının İLK OLARAK X TL’ye yükseltilmesine, devam edecek yıllar içinde ÜFE’ne dayalı olarak her yılın başından itibaren  arttırılmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz.

EKLER:  Vekaletname örneği

                                                                                                                                Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş – Boşanma Avukatı – Adana

Nafaka Artırım Talebi Davası Dilekçe Örneği

Nafaka Artırım Talebi Davası Dilekçe Örneği -2


KOZAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI       :

VEKİLİ         :

DAVALI       :

KONU            : Aylık ….tl olan yoksulluk nafakasının, …-TL olmak üzere artırılması talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ile davalının kurmuş oldukları evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle ikame edilen dava sonucu, … Mahkemesi …. Esas, …. Karar sayılı dosyası ile boşanma gerçekleşmiştir.

…… Mahkemesi …. Esas, ….. Karar sayılı dosyası ile davalı tarafından davacı müvekkile aylık …..-TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verilmiştir. Ancak …. yılında belirlenen söz konusu nafaka ücretiyle müvekkilin geçinebilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle müvekkil, komşu ve tanıdıklarının yardımı ile geçinmeye çalışmaktadır.

Davalı, halihazırda yüksek miktarda emekli maaşı almakla birlikte tarafımızca başkaca ek gelirleri olduğu bilinmektedir. Ayrıca tüm çocukları reşit olup, Müvekkil dışında herhangi bir nafaka ödemesi de gerçekleştirmemektedir.

Bu sebeplerle ve açıklanacağı üzere işbu davanın açılması zorunluluk halini almıştır. Şöyle ki;

 • Müvekkilin Aylık Geliri;

Müvekkil ev hanımı olup halihazırdaki tek geliri davalıdan aldığı nafakadır. Bu nedenle müvekkilin, aylık geliri yalnızca ………-TL olmaktadır.

 • Aylık Giderleri;

Müvekkil tek başına yaşamakta olup aylık 450,00-TL kira ödemesi yapmaktadır. Yakıt, elektrik, su giderleri ortalama 300,00-TL, insan onuruna uygun bir şekilde yaşam ve asgari geçim için gerekli olan sair giderleriyle birlikte müvekkilin ayda minimum 1.000,00-TL gideri bulunmaktadır.

Tüm masraflar toplandığında müvekkilin aylık yaptığı net masraflar ortalama 1.000,00-TL’dir. Ayrıca müvekkilin, yukarıda sayılanlar dışında zaruri ihtiyaçları olabileceğinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

TMK. 175. maddesine göre nafaka, boşanma sonucu yoksulluğa düşecek olan ve boşanmada kusuru bulunmayan eşe, ekonomik durumu daha iyi olan eş tarafından ekonomik gücü oranında süresi olarak yardım edilmesini öngörür. Ayrıca evlilik süresi boyunca yaşanılan ekonomik seviyenin altına düşülmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde davalının ekonomik durumu gayet iyi iken; müvekkilin zor koşullarda yaşıyor olması hakkaniyet ilkelerine ve kanuna aykırıdır.

Boşanma sonunda belirlenen nafaka miktarında tarafların o dönemdeki ekonomik durumları esas alınmaktadır. Ancak sosyal ve ekonomik durumun değişmesi yanında, enflasyonun artması, ihtiyaçlarının farklılaşarak artması sonucunda da nafakanın belirli süre sonra artırılması gerekmektedir. Üç buçuk senedir ödenen nafaka miktarı müvekkilin geçimini sağlamaya yetmemektedir. Bu sebeple işbu davanın açılması zorunluluk arz etmektedir.

 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2009/3-352 E., 2009/348 K. Sayılı kararına göre;

“Somut olayda, önceki nafaka artırım davasının dava tarihi ile bu davanın açıldığı tarih arasında bir yıldan fazla bir süre geçmiştir. Bu süre içerisinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları gibi doğal olarak davacının ihtiyaçlarının arttığı,… sabittir. Paranın da alım gücünde en azından enflasyon oranında değer kaybına uğramış olduğu bilinen bir gerçektir. Açıklanan nedenlerle nafakaların hakkaniyete uygun bir miktarda artırılmasına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde davanın reddedilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.”

 • 3.HD 27.09.2004 Tarih, 2004/8002 E,. 2004/9836 K. sayılı kararına göre;

“Somut olayda, yaklaşık bir yıl önceki tarih itibariyle kararlaştırılan yoksulluk nafakasının; paranın yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünü yitirmesi ve davacının ihtiyaçlarının doğal olarak artması sonucunda; en azından değerinin düştüğü bir gerçektir. Hakim, nafaka takdirinde; nafaka alacaklısı kadının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumu arasında bir oranlama, yaparak önceki nafaka takdirinde taraflar arasında sağlanan dengeyi koruyacak (en azından enflasyon oranında artırımı öngören) bir karar vermelidir.”

HUKUKİ SEBEPLER        : Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Davalı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Fakirlik Belgesi
 2. Nüfus Kayıt Tabloları,
 3. Sosyal Ekonomik Durum Araştırmaları,
 4. SGK Kayıtları,
 5. …….. Mahkemesi …….. Esas, ……….. Karar sayılı dosyası,
 6. Müvekkil tarafından ödenen aidat, yakıt, elektrik, su fatura örnekleri,
 7. Tanık Beyanları,
 8. Bilirkişi İncelemesi,
 9. Sunulması mümkün her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek nedenlerle;

 • Haklı davamızın KABULÜ ile, yoksulluk nafakasının ……-TL’ye yükseltilmesine, her yıl nafaka bedelinin ÜFE oranında arttırılmasına karar verilmesine,
 • Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş – Boşanma Avukatı – Adana

Nafaka Artırım Davası Her Zaman Açılabilir

Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin gerektirdiği hallerde taraflarca her zaman nafaka artırım davası açılabilir (HGK., 15.07.2009 gün ve 3-352 E/348 K).

Sonuç olarak; bu yazımızın sonuna gelirken nafaka artırım davasıyla ilgili yeni ufuklara yelken açmak isterseniz size şu önerilerde bulunabiliriz;

 • Nafaka artırım davasında davalı eşin ekonomik durumu nasıl araştırılmalıdır? Yeterli bir ekonomik durum araştırması yapılmaz ise ne olur? Bu soruların cevabı için şu yazımızı okuyabilirsiniz.

Nafaka Artırım Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

ADANA 4. AİLE MAHKEMESİNE

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI

ADI SOYADI                                   :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                           :

TALEBİN KONUSU                      : Adana 4. Aile Mahkemesi’nin 19/02/2020 Gün ve 2019/362 E sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ        :

AÇIKLAMALAR                            :

Müvekkilimiz; davalı ile … Aile Mahkemesinin 2012/327 E, 2013/741 karar sayılı ve 11.07.2013 tarihli dosyası ile boşanmışlardır.

Söz konusu karar gereği müvekkil … lehine karar kesinleşinceye kadar tedbir, karar kesinleştikten sonra ise yoksulluk nafakası olacak şekilde aylık 150,00 TL nafakaya hükmedilmiştir. Söz konusu karar … tarihinde kesinleşmiştir.

Müvekkilimiz, çalışan bir kadın olmamakla beraber yerel mahkemenin hükmetmiş olduğu 150,00 TL nafaka ile hiçbir ihtiyacını karşılayamadığından ailesiyle yaşamaya da mecbur kalmaktadır ve ihtiyaçları ailesi tarafından karşılanmaktadır. Kaldı ki yerel mahkemece yapılan yargılamada dinletilen tanıklarında ifade ettiği gibi müvekkilin babası tarım işçisi olup artık çalışamamaktadır ve üstelik iki kardeşi de okul okuduğu için yapılması gereken giderlere ek olarak müvekkilin gideri de eklenmiştir.

Müvekkilimiz …, nafaka talebimizin kabul edildiği tarihten bu yana aynı nafaka miktarını(150,00 TL) davalıdan tahsil etmeye çalışmaktadır. Hükmedilen 150,00 TL lik nafaka miktarı o dönem için dahi çok cüzi bir rakam olmasına karşın 750,00 TL olarak arttırılması için açtığımız dava sonucunda nafaka artırım talebimiz 300,00 TL olarak düzenlenmiştir.

Yerel mahkemece verilen karar gereği 300,00 TL olarak belirlenen nafaka miktarı; araya giren uzun yıllar, hükmedilen nafaka miktarı, günümüz ekonomik koşulları ve yaşam pahalılığı göz önünde bulundurulmadan verilmiş bir karardır. Bu etmenler göz önünde bulundurulduğunda dahi 750,00 TL cüzi bir miktar olduğu sabittir ve bu hakkaniyete aykırı bir miktar değildir.

Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda müvekkil … hayatını en azından yaşanılabilir bir şekilde idame ettirebilmesi ve başkalarına yük olmadan  ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabilmesi için nafaka miktarı 750,0 TL olarak arttırılmadır ve bu sebeple yerel mahkemenin vermiş olduğu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurma mecburiyeti hasıl olmuştur.

TALEP SONUCU: Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenler ile  … Aile Mahkemesinin 19/02/2020 Gün ve 2019/362 E sayılı ilamın bozulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

DAVACI VEKİLİ

Nafakanın Artırılması Dilekçesi

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Nafakanın arttırılması talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilin, … Aile Mahkemesinin 2016/ E. Ve 2016/ K. Sayılı dosyasından açmış olduğu nafaka davası neticesinde, müvekkil lehine eğitimi devam ettiği sürece aylık 400,00 TL nafakaya hükmedilmiştir.

Söz konusu ilam ile hükmedilen nafaka, … İcra Müdürlüğünün 2011/ E. Sayılı dosyasından her ay davalının maaşından kesilmek sureti ile tahsil edilmektedir.

Müvekkilin; Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ücretli İngilizce Ekonomi Bölümünde üniversite eğitimi halen başaralı bir şekilde devam temekte olup, her yıl ihtiyaçları ve masrafları katlanarak artmaktadır. Müvekkilin, büyük oranda burs hakkı olmasına rağmen, 2018 yılı güz dönemi için okula TL peşin ödeme yapmıştır. Yine yaz dönemi için de tekrar ödeme yapacaktır ki yıllık ödeme miktarı sadece üniversite ücreti için TL’dir. Bu rakamın içerisinde; okula gidiş-geliş, okul sosyal faaliyetleri, giyim, kitap, kırtasiye masrafları ve yeme-içme ihtiyaçları için yaptığı masraflar bulunmamaktadır. Müvekkilim, okumakta olduğu bölüm gereği, eğitim ve yabancı dil lisanını geliştirme amaçlı olarak … yılı yaz döneminde … ay boyunca Avrupa’ya gitmiştir. Aynı amaçla  yılı yaz döneminde de gitme zorunluluğu doğmuştur. Yol, giyim, beslenme ve barınma giderleri için de davalının önemli ölçüde desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Müvekkilim, halen annesi ile birlikte yaşamakta olup, büyük oranda annesinin katkıları ve cüz-i de olsa davalı-babasından almakta olduğu nafaka ile ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ancak; davalı-babadan almakta olduğu nafaka, müvekkilin zorunlu masrafları karşısında çok çok düşük kalmakta olup, müvekkilim artık zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmiştir. Mahkeme kararı ile hükmedilen nafaka aradan geçen yıllar ve artan ihtiyaçları karşısında çok düşük kalmaktadır.

İş bu sebepler muvacehesinde,  yılında … Aile Mahkemesinin  E. Ve  K. Sayılı ilamı ile hükmedilen aylık 400,00 TL nafakanın 1.500,00 TL’ye arttırılmasını talep zımnında işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: Medeni Kanun ve diğer mevzuat,

HUKUKİ DELİLLER:

 1. Nüfus kaydı

2. Aile Mahkemesinin E. Ve K. Sayılı ilamı

3. Öğrenci belgesi

4. Gider makbuz ve faturaları

5. Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmaları

6. Tanık beyanları ve yasal diğer deliller.

NETİCE-İ TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;

Dava tarihinden itibaren aylık 1.500,00 TL nafakanın davalıdan alınarak, davacı müvekkile ödenmesine ve hükmedilecek nafakaya her yıl ÜFE-TÜFE ortalamasında artış yapılmasına karar verilmesine,

Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. Nevin

  Ufe nasıl hesaplanir

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.