Nafaka alacağından dolayı borçlunun Bağ-Kur’dan aldığı emekli maaşı üzerine haciz konulamaz- Yargıtay Kararı

Nafaka alacağından dolayı borçlunun Bağ-Kur’dan aldığı emekli maaşı üzerine haciz konulamaz

Borçlunun Bağ-Kur’dan aldığı emekli maaşı üzerine icra dosyasından gönderilen 12.12.2007 tarihli müzekkereye istinaden haciz konulmuş, borçlu icra mahkemesine gelerek Bağ-Kur’dan aldığı emekli maaşının haczedilemeyeceğini ileri sürerek şikayette bulunmuş, mahkemece istemin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Alacaklı vekilinin temyizi üzerine dairemizce hükmün “1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 67/1. maddesi aynen; bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar, nafaka borçlan dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. Hükmünü içermektedir.

Anılan yasal düzenleme kamu düzeniyle ilgili olup İK.nun 16/2. maddesi uyannca süresiz şikayete tabi bulunmaktadır. O halde işin esasının incelenerek istemin kabul edilmesi yerine, yazılı gerekçeyle süre aşımından reddi isabetsizdir” gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozmaya uyulmasına rağmen, bu kez istemin esastan reddine karar verilmiştir.

17.04.2008 tarih ve 5754 Sayılı Yasanın 56.maddesi iledeğişik 5510 Sayılı Yasanın 93.maddesi “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez.

Gelir, aylık ve ödenekler 88.maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez”. Bu hüküm aynı kanunun 108. Maddesine göre 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.10.2008 tarihinden önce konulan hacizler için 1479 sayılı Yasa uygulanır. 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanunu’nun 67/1 maddesi; “Bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar, nafaka borçları dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez” hükmünü içermektedir. İcra müdürlüğünce, takibe konu alacaktan dolayı, borçlunun Bağ-Kur’dan aldığı emekli maaşı üzerine haciz konulmasına karar verilmiş olup, mahkemece şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir. (Y12HD, 21.02.2011, E. 2010/21452, K. 2011/1361.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 21:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.