Nafaka Alacağında İcranın Geri Bırakılması İstenemez – Yargıtay Kararı: Esas : 2017/10449 Karar : 2017/15408 Tarih : 16.11.2017

T.C.
YARGITAY
SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2017/10449
Karar : 2017/15408
Tarih : 16.11.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda … 4.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 29.07.2016 tarih 2016/950E-2016/843 …. Sayılı kararıyla şikayetin reddine karar verilmiş olup, Mahkeme hükmüne karşı borçlu vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, bu kez borçlu vekili tarafından Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyizi üzerine Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü;

KARAR

Tedbir nafakasına ilişkin ara kararına dayanılarak başlatılan ilamsız takipte, borçlunun itirazı üzerine, alacaklının itirazın kaldırılması talebinin kabul edildiği alacaklı tarafından karar icra dosyasına sunularak takibe devam edilmesinin istendiği, borçlunun itirazın kaldırılması kararını tehir-i icra talebiyle temyiz ettiğinden tarafına mehil vesikası verilmesi talebi üzerine alacaklı vekili mehil vesikası verilmesi işleminin iptalini talep etmiştir. Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi üzerine şikayet eden alacaklı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, Bölge Adliye Mahkemesi’nce İİK’nun 36/4 maddesi uyarınca nafaka alacaklarında icranın geri bırakılması için süre verilmeyeceği, takibe konu edilen nafaka alacağı her ne kadar ilamsız takibe konu edilen tedbir nafakası alacağı ile ilgili itirazın kaldırılması kararına ilişkin olmasına rağmen nafaka alacaklarının ilamlı veya ilamsız icra takibi ayrımı yapılmaksızın zorunlu yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak hükmedildiklerinden dolayı, diğer alacaklardan farklı olarak icranın geri bırakılması prosedüründen ayrı tutulduğu, bu nedenlerle nafaka kararının hiçbir şekilde tehiri icra talepli olarak temyiz edilemeyeceği gerekçesiyle, istinaf isteminin reddi yönündeki mahkeme kararı doğru olduğundan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Hüküm şikayet eden alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi’nce ilk derece mahkemesinin istinaf isteminin reddi yönündeki kararı gerekçeye esas alınmış ise de; dosyada yapılan incelemede böyle bir karara rastlanılmamıştır. Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi’nin delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe başlıklı bölümünde isabetli bir şekilde nafaka ilamlarının temyizinde İİK’nun 36/4 maddesi uyarınca nafaka alacaklarında icranın geri bırakılması için süre verilmeyeceği yönündeki kabulüne rağmen, hüküm kısmında bu kabule aykırı sonuca varılmıştır. Bölge Adliye Mahkemesi’nce yukarıda belirtilen nedenlerle öncelikle bu aykırılığın giderilmesi için kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Bölge Adliyesi Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 371/1-ç. maddesi uyarınca BOZULMASINA, istek halinde peşin harcın temiz edene iadesine, 16/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 14:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.