Müzik Yapım-Eser Sözleşmesi

Haz 20, 2020 | Fikri ve Sinai Hukuk Avukatlığı

Müzik Yapım-Eser Sözleşmesi Örneği

PROTOKOL

 MADDE 1: PROTOKOLÜN TARAFLARI

Bir taraftan X adresinde ikamet eden X T.C. Kimlik numaralı X , diğer taraftan X adresinde ikamet eden X T.C Kimlik numaralı X aşağıdaki şartlar muvacehesinde iş bu protokolü tanzim ve imza etmişlerdir.

MADDE 2: PROTOKOLÜN AKDEDİLMESİ

İşbu protokol, eser sahibi X ve icracı sanatçı X arasında karşılıklı imzaların atılması ve noter onayıyla akdedilmiş olacaktır.

MADDE 3: PROTOKOLÜN KONUSU

İş bu protokolde, Fikri ve Sına-i Haklar Kanunu’nun ‘‘Eser Sahibi’’ başlığı altında düzenlenen 8. Ve 9. Maddeleri ile 80. Maddesinde  ‘‘Eser Sahibinin Hakları İle Bağlantılı Haklar ve Tecavüzün Önlenmesi’’ başlığı altında düzenlenen ‘‘İcracı Sanatçılara Ait Hükümler’’ doğrultusunda; eser sahibi X ile icracı sanatçı X‘nin bu eserler üzerindeki hakları ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

MADDE 4: PROTOKOLÜN İÇERİĞİ

Fikri ve Sına-i Haklar Kanunu eser sahipliğini 8. maddenin ilk bendinde ‘‘Bir eserin sahibi onu meydana getirendir.’’ şeklinde tanımlamıştır. İş bu protokolde de musiki eserlerin sözlerini yazan ve bestesini yapan kişi X olup eser sahibi sıfatına haizdir.

Özgür ŞAHİN ise aynı kanunun 80. Maddesinin ilk bendinde yer alan ‘‘Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçılar’’ şeklinde tanımlanan icrai sanatçı vasfındadır.

İş bu protokole konu  ‘‘X ‘’ isimli musiki eserlerdir. Ayrıca iş bu protokol söz konusu eserlerin ve ileride oluşturulacak eserlerin dijital ortamda yayınlanması amacıyla protokole konu taraflarca açılmış ‘‘X’’ isimli Youtube kanalıyla ilgili hak ve hükümleri de kapsamaktadır.

MADDE 5: HAKLAR VE KORUMA HÜKÜMLERİ

  • Yukarıda bahsi geçen musiki eserlerinin, kamuya sunulması ve yayım hakkı yetkisi münhasıran eser sahibi X’a aittir. Ancak icracı sanatçı X’in bu hakları eser sahibinin şeref ve itibarını zedelemeyecek şekilde kullanabileceği hususunda taraflar anlaşmıştır.
  • Yukarıda bahsi geçen musiki eserlerin, sözlerini yazan ve bestesini yapan kişi X olması sebebiyle eserlerin kendi adı veya takma adı ile yahut adsız olarak kamuya sunulması ve yayımlanma yetkisi bahsi geçen eser sahibine aittir. Ancak taraflarca ileride ortak eser yaratılması halinde bu hakkın kullanımına ilişkin tarafların ortak yetkiye sahip olacağı eser sahibi ve icracı sanatçı tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca X, taraflarca açılmış ‘‘X’’ isimli Youtube kanalında, söz konusu musiki eserleri icra ederken görüntülerinin kayıt altına alınmasına ve bu görüntülerin söz konusu Youtube kanalı aracılığıyla umuma arz edilmesine 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık bir şekilde rıza göstermiş olup, söz konusu görüntüler bahsi geçen kanal da yahut farklı bir dijital ortamda yayımlanırken icracı sanatçı olarak kendi adının veya takma adının kullanılacağı hususu eser sahibi X tarafından kabul edilmiştir.
  • Yukarıda bahsi geçen musiki eserlerde, eser sahibi sıfatıyla ‘‘Eserde değişiklik yapılmasını yasaklama’’ hakkı münhasıran eser sahibi X’a aittir. Eser sahibinin izni olmadıkça hiç kimse eserde kısaltma, ekleme ve başkaca değiştirmeler yapamayacağı gibi şeref ve itibarını yahut eserin nitelik ve özelliğini bozan değiştirmeler de yapılamaz. Ancak taraflar söz konusu musiki eserler üzerinde, zorunlu bir değişiklik yapılması gerektiği kanaatinde iseler, bu konuda yapılacak olan değişikliklerde eser sahibinin izni esas alınacaktır.
  • Yukarıda sayılan musiki eserlerle ilgili işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim hakkı eser sahibi X’a aittir. Ancak 4630 Sayılı Kanun’un 80. Maddesinin ‘‘Eser Sahibinin Hakları İle Bağlantılı Haklar ve Tecavüzün Önlenmesi’’  madde başlığı gereği, bu hakların kullanılmasına ilişkin icracı sanatçı X’e, eser sahibi X’ın onur ve saygınlığına zarar vermemek koşuluyla izninin bulunduğu ve böylece söz konusu eserlerin icrasının tespit edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verilmesine veya yasaklanmasına ,yurt içinde satışına veya diğer yollarla tedavüle konulmasına, elektronik ticaret yoluyla satışa sunulmasında icracı sanatçı X’in de hak sahibi olduğu hususunda mutabık olmuşlardır.
  • İcracı sanatçı X “yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespit edilmiş icralarının, aslı veya çoğaltılmış nüshalarının, söz konusu musiki eserleri icra ederken kayıt altına alınan görüntülerinin’’ X’a ait olan ‘‘X’’ isimli Youtube kanalında kullanılması hususunda izin vermekte ve mali ya da manevi hiçbir hak talep etmemektedir. Aynı şekilde musiki eser sahibi X‘da yarattığı musiki eserlerin X tarafından icra edilmesine olur vermiş olup elde edeceği mali gelirlere ve icrai hareketi gerçekleştireceği ortamlarla ilgili ‘‘onur ve saygınlığının zedelendiği durumlar saklı kalmak kaydı ile’’ hiçbir kısıtlamada ve hak iddiasında bulunmayacağı gibi mali ya da manevi hiçbir hak da talep etmeyeceğini beyan etmiştir.
  • 4630 sayılı Kanun’un değişik 80. Maddesi gereğince icracı sanatçı X, tespit edilmiş icraları ile ileride tarafların ortak bir eser meydana getirmesi durumunda tespit edilebilecek icralarının sahibi olarak tanıtılmasını ve icralarının kendi itibarlarını zedeleyebilecek şekilde tahrif edilmesi ve bozulmasının önlenmesini 3. Kişilere karşı talep etme hakkına sahiptir. Bu hususta musiki eserlerin, üçüncü kişilere karşı korunmasında ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda eser sahibi X ve icrai sanatçı X müteselsil sorumluluğu kabul etmişlerdir.

MADDE 6: DEVİR VE MİRAS

Taraflar yukarıda sayılan ve ileride yaratılabilecekleri musiki eserlere yönelik mali hakların devri ve kullanma yetkisinin (ruhsat-lisans) üçüncü bir kişiye verilmesi hususunda tek başına tasarruf hakkına sahip olmayıp ancak bu hususa ilişkin yetkilendirmelerin tarafların ortak alacakları karar ile uygulanabileceği hususunda anlaşmışlardır.

X’ın haiz olduğu eser sahipliği ve söz konusu musiki eserlere ilişkin manevi haklar hukuki işlemlere konu olamayacağı gibi mirasla başkasına da geçemez. Eser sahibi X’ın ölümünden sonra 4630 sayılı Kanun’un 19. Maddesi kapsamında ‘‘Hakları kullanabilecek kimseler’’ hükmü gereğince söz konusu manevi hakların kullanımı sırasıyla sağ kalan eşi ile çocuğuna ve mahsup mirasçılarına, anne – babasına, kardeşlerine aittir. Kanunun amir hükmü gereği musiki eserlere ilişkin mali haklar, eser sahibinin ölümüyle mirasçılara intikal edeceğinden yukarıda belirtilen musiki eserlerde ve tarafların ileride üretebileceği musiki eserlerde, X karşılıklı irade beyanlarıyla mirasçılarının da iş bu protokol hükümleriyle bağlı olması hususunu kabul etmişlerdir. Söz konusu mirasçıların tarafların iş bu protokolde belirtilen hakları dışında, birbirlerine karşı hiçbir maddi ve manevi hak iddiasında bulunmayacakları yalnızca eseri meydana getirenin miras bırakabileceği pay üzerinde tasarruf yetkisine haiz olacakları hususunda mutabakata varmışlardır.

MADDE 7: SORUMLULUK

kİş bu madde gereğince protokolde sözü geçen musiki eserlerin, üçüncü kişilere karşı korunmasında ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda eser sahibi X ve icracı sanatçı X müteselsil sorumluluğu kabul ve beyan etmişlerdir.

Taraflar, bu protokol hükümlerine riayet edilmesi şartıyla birbirlerini her hususta gayrikabili rücu ibra ettiklerini beyan ve kabul ederler.

MADDE 8: DEĞİŞİKLİK

Taraflar, iş bu protokolde değişiklik yapmayı uygun gördükleri takdirde karşılıklı ve yazılı olurları alınmak kaydıyla protokolde değişikliğe gidilebilir.

MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME

İş bu protokolden doğan ihtilaflarda, Bodrum mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10 maddeden ibaret işbu protokol 3 nüsha olarak tanzim edilmiş olup …./…/2018 tarihinde imzalanarak noter onayıyla yürürlüğe girecektir. 

Eser Sahibi                                                                                                                                                                                                             İcracı Sanatçı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.