Muvazzaya Dayalı Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

Nis 8, 2020 | İcra Hukuku

Muvazzaya Dayalı Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ HACİZ TALEPLİDİR.

 

DAVACI               :

VEKİLİ                   :

ADRES                  :

DAVALILAR        :                             

DAVA KONUSU :  Tasarrufun İptali Davası

DAVA DEĞERİ   : X TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davaya konu taşınmazların değerlerinin bilirkişi vasıtasıyla tespitinden sonra arttırılmak üzere)

AÇIKLAMALAR  : Müvekkilim davacı XXXXX ile davalı YYYYY ../../2002 tarihinde evlenmiş, bu evlilikten ….. ve …… doğumlu ….. ve …… isimli müşterek çocukları olmuştur. Ancak Fransa uyruklu müvekkilim, davalının kendisine şiddet uygulamasından, giyimine zorla karışmasından ötürü  …/…/….. tarihinde,  Fransa’da boşanma davası açmıştır.  …/…/…..  tarihinde Fransa Cumhuriyeti XXXXX Aile İşleri Hakimi boşanmalarına karar vermiş, davalı taraf suçlu sayılarak mahkum edilmiştir. Ayrıca davalı …………. aleyhine her bir çocuk için ……. Euro, müvekkilim XXXXXX için ………….. Euro tazminatın ödenmesine karar vermiştir.

XXXXX Aile Mahkemesi …/…. Esas …/….. Karar sayılı ../../…… tarihli kararında Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizine karar vermiştir.

Ancak davalı taraf, karar tarihi olan ../../… tarihinden itibaren herhangi bir ödeme yapmadığından, tarafımızca XXXX. İcra Müdürlüğü ../….  Esas sayılı dosya ile icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu icra takibi ile İİK 80. Maddesi gereğince, ../../…..  tarihinde hacze gidilmiş olup haczi kabil mala rastlanılmamıştır.                      

Davalı X yukarıda bahsi geçen icra takibi devam ederken;      

a-)  …/…/….. tarihinde, …… Yevmiye Numaralı Resmi Senet ile …… Mah. ….. Ada …. Parsel’de …. Kat ….. Nolu mesken olan taşınmaz, …. Mah. ….  Ada … Parselde bulunan …. metre kare taşınmazını ablası  ………………’a,

b-) …… tarihinde, …. Yevmiye Numaralı Resmi Senet ile … Mah. … Ada …. Parsel …. arsa paylı .. Blok Kat …. Nolu mesken adına kayıtlı meskenin tamamını ablasının oğlu …….’a cüzi miktarlarla temlik etmiştir.

Davalı ……’ın müvekkilim davacı XXXXX’na olan borcu nedeniyle hakkında başlattığımız icra takibi sırasında, borcuna yetecek haczi kabil malının bulunmaması ancak alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait taşınmazları ablası olan …….. ve ablasının oğlu ………….’a düşük bedel ve muvazaalı olarak satışın yapıldığı delillerde sunduğumuz belgelerle ortadadır. Ortada hiçbir geçerli bir neden olmaksızın kendisine ait gayrimenkulleri  ablası ……  ve ablasının oğlu ………..’a  devretmiş olması apaçık muvazaanın göstergesidir.

“İptal davasından maksat İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazıldığı gibi alacağın tahsilini temin için borcun doğumundan sonra yapılan tasarrufların iptaline hükmettirmektir. Bu davanın ön koşulu ise, borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 md) bulunmasıdır. Ön koşulun bulunması halinde ise İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Özellikle İİK.nun 278.maddede akdin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği ve yasanın bağışlama hükmünde olarak iptale tâbi tuttuğu tasarrufların iptali gerektiğinden mahkemece ivazlar arasında fark bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Aynı maddede sayılan akrabalık derecesi vs. araştırılmalıdır. Keza İİK.nun 280.maddesinde malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde tasarrufun iptal edileceği hususu düzenlendiğinden yapılan işlemde mal kaçırma kastı irdelenmelidir. Öte yandan İİK.nun 279.maddesinde de iptal nedenleri sayılmış olup bu maddede yazılan iptal nedenlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği de takdir olunmalıdır.”

Dolayısıyla her iki devir sözleşmesinde göstermektedir ki yapılan işlemler borçlunun borcun doğumundan sonra yaptığı mevcudunu azaltma, açıkça mal kaçırma amacına yöneliktir. Bu tür davaların dinlenebilmesi için, davacının borçludaki alacağının gerçek olması, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması, iptali istenen tasarrufun takip konusu borçtan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun 277 madde bulunması gerekir. (dosya içinde ilgili icra takibinin, ……. tarihli haciz tutanağı mevcuttur. İİK madde 105 kapsamında geçici aciz vesikası hükmündedir.) Bu ön koşulların bulunması, İİK.nun 278, 279, 280.maddelerinde yazılı iptal şartlarını taşıması ve davacı müvekkilin alacağını alamama tehlikesi mevcut olmasından dolayı, bu durumda yapılan devirin iptalini isteme lüzumu doğmuş, iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur. Taşınmazların devir işleminin iptalini, müvekkilim XXXXXXX’na alacağını cebri icra yolu elde etme yetkisi tanınmasını talep ederim.

Açmış olduğumuz davada davalıların davaya konu taşınmazları tekrar üçüncü kişilere devretmeleri ve mal kaçırmaları söz konusu olduğundan ileride telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkmasını önlemek için, sayın mahkemece davaya konu taşınmazların üçüncü kişilere devrine yönelik İHTİYATİ HACİZ KARARI VERMESİNİ arz ve talep ederim.

Konuyla ilgili Yargıtay Kararları:

1-)Yüksek Mahkeme, tasarrufun iptali davasında davacı tarafından, ihtiyati tedbir talep edilmiş olsa dahi, bu talebin ihtiyati haciz talebi niteliğinde olduğunu, bu nedenle mahkemece “ihtiyati tedbir” değil “ihtiyati haciz” kararı verilmesi gerekeceğini, belirtmiştir.

(Yargıtay 17. HD T:24.09.2012, E:8174, K:9903 : Tasarrufun iptali davalarında ihtiyati tedbir talebinde bulunulsa dahi bu istemin ihtiyati haciz talebi olarak değerlendirilerek, olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekeceği…

… Tasarrufun iptali davalarında ihtiyati tedbir talebinde bulunulsa dahi bu istemin ihtiyati haciz talebi olarak değerlendirilerek müsbet ya da menfi bir karar verilmesi gerekir. Davacının dava dilekçesindeki talebinin ihtiyati haciz istemi olduğu kabul edilerek bir karar verilmesi yerine, istemin yalnızca ihtiyati tedbir olarak yorumlanıp yazılı şekilde karar verilmesi isabetli değildir. Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile HÜKMÜN BOZULMASINA…)

2-) Yüksek Mahkeme, tasarruf tarihinden önce borçlu ile davalı üçüncü kişiler arasında herhangi bir ‘yakınlık’, ‘iş arkadaşlığı’, ‘ticari ilişki’, ‘komşuluk’, ‘iş ortaklığı’, ‘akrabalık’, ve ‘tanıdıklık’ bulunup bulunmadığı araştırılarak, davalı üçüncü kişinin, borçlunun alacaklılarına zarar verme kastıyla hareket ettiğini bilen veya bilmesi gereken kişilerden olup olmadığı irdelenerek, varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini,  belirtmiştir.

(Yargıtay 17. HD T:17.03.2011, E:5301, K:2394 : … Mahkemece davalılar arasında tasarruf tarihinden önce herhangi bir yakınlık, iş arkadaşlığı, ticari ilişki bulunup bulunmadığı, davalıların borçlu davalının mali durumu ile alacaklıları ızrar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olup olmadığının irdelenmesi, gerektiğinde davalılardan delillerinin sorulması ondan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı olduğu üzere davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Davacı vekilin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA…)

3-) (Yargıtay      17 HD., T:17.09.2019, E:2016/15967, K:2019/8172: … -K A R A R- Davacı vekili, alacaklı olduğu davalı borçlu …’in borcu sebebi ile aleyhine icra takibi yapıldığını, borçlunun adına kayıtlı taşınmaz hisselerini davalılara mal kaçırma gayesi ile devrettiğinin öğrenildiğini beyan ederek muvazaalı olarak yapılan tasarrufların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı … Vekili …….. vekilleri ve davalı … vekili davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davalı …….. tarafından ayrı ayrı açılan tapu iptali ve tescil davalarında dava konusu gayrımenkullerin cebr icraya konu edilmesi sebebi ile talebin tazminata dönüştürüldüğü yönünde hükümlerin kurulduğu, davalı borçlu ile davalı 3. kişiler arasında muvazaa olduğunun ispat edilemediğinin anlaşılmasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA…) 

4-) (Yargıtay 17 HD., T:14.03.2019, E:2016/12363 K:2019/3059: ….Tasarruf konusu gayrımenkulün satış bedelinin tapuda 5.250 TL TL gösterildiği, aldırılan bilirkişi raporuna göre de devir tarihindeki gerçek değerinin 93.075,19 TL olduğunun anlaşıldığı, dava konusu gayrımenkulün gerçek değeri ile satış değeri arasında mislini aşan fahiş farkın bulunduğu açıkça görülmektedir. Açıklanan nedenlerle davanın davalı …ve … yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu gerekçe ile hüküm kurulması doğru değildir. Davacı vekilinin temyiz itirazlarının açıklanan yönlerden kabulü ile hükmün BOZULMASINA…)

5-) (Yargıtay      17 HD., T:21.05.2019, E:2016/20255, K:2019/6456: …Somut olayda davanın reddine karar verilen 1490 nolu parsel davalı … tarafından 24.11.2009 tarihinde davalı …’ye devredilmiştir. Dosya içeriğinden davalı … ile borçlunun, dava konusu taşınmazın bulunduğu İney köyü nüfusuna kayıtlı olup aynı yerde oturmaktadırlar. Davalı … duruşma sırasında verdiği beyanında borçlu ile uzaktan akraba olduğunu da belirtmiştir. Bu durumda davalı dördüncü kişi Nurdane’nin borçlunun mali durumunu bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğu anlaşıldığından bu davalının satın aldığı 1490 nolu parsel yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA..)

6-)  (Yargıtay     17 HD., T:17.09.2019, E:2016/13836, K:2019/8177: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davalı borçlu tarafından davalı …’e devri yapılan dava konusu …,… ada, 1 parsel 1 nolu asma katlı gayrımenkul kaydında dava dışı …’ın ipoteğinin yanında 2. derecede davalı …’nin akrabalık ilişkisi ve ticari ilişkisi olduğu anlaşılan … nin ipoteğinin bulunmasına, dava dışı … ile davalı borçlu arasında borç-alacak ilişkisinin bulunmasına, dosya içerisindeki belgelere göre davalı borçlu ve davalı …’un …,… da ikamet etmelerine, davalı …’nin de davalı borçlunun durumunu bilen kişi olduğunun anlaşılmasına göre davalı … vekili ve … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA…)

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek sebeplerle, Yargıtay Kararları ışığında haklı davamızın kabulü ile gerekenin yapılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

YASAL NEDENLER            : İİK m.277 vd, TMK m.706, TBK m.237, Tapu Kanunu m.26   ve ilgili tüm mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            : Davalılarca sunulan delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla:

 1. XXXX Sayılı İcra Takip Dosyası,
 2. XXXXXX Tarihli Haciz Tutanağı,
 3. XXXX Yevmiye Numaralı Resmi Senet,
 4. YYYYY Yevmiye Numaralı Resmi Senet,
 5. Tanık Beyanları (Bilahare bildirilecektir.),
 6. Tapu Kaydı,
 7. Nüfus Kayıtları
 8. Keşif,
 9. Bilirkişi İncelemesi,
 10. Emsal Yargıtay Kararları, Yemin Delili Ve Her Türlü Yasal Delil.

NETİCE-İ TALEP :  Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle;

 1. Haklı Davamızın KABULÜ ile; davalılar arasında yapılan, AAAAA ve BBBBBB adına tescil edilmiş dava konusu taşınmazların devir işleminin iptaline, müvekkilim XXXXXXX’na alacağını cebri icra yolu elde etme yetkisi tanınmasına,
 2. Dava konusu taşınmazın üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacıyla:
  a-) ……… Mah. …… Ada ….. Parsel’de ….. Kat ….. Nolu mesken olan taşınmaz, ….. Mah. ….. Ada ….. Parselde bulunan …. metre kare
  b-) ….. Mah. …. Ada … Parsel …… arsa paylı … Blok Kat … Nolu mesken,
 3. BAHSİ GEÇEN TAŞINMAZLARA, müvekkilimizin mağduriyeti göz önünde bulundurularak teminatsız İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA,
 4. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline KARAR VERİLMESİNİ Sayın Mahkemeden saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. tarih

Davacı

Vekili 

Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Muvazzaya Dayalı Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.