Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği

Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği -1-


ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                               İhtiyati Tedbir İstemlidir.

 

DAVACI………………..:

VEKİLİ…………………..:

DAVALI………………….:

KONU…………………….: Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil taleplerimizi içerir dilekçemizdir.

DAVA DEĞERİ………..: 40.000.000. TL.

AÇIKLAMALAR………..:

 • Müvekkil ile davalının ortak murisleri olan K… , maliki bulunduğu …Ada, .. Pafta, .. Parsel sayılı taşınmazını (Arsalı kargir ev) …. tarihinde …….yevmiye numarası ile ve 40.000.000.-TL. bedelle davalıya satış suretiyle temlik etmiştir.
 • Muris K.. , müvekkili miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla, davaya konu taşınmazı gerçekte davalıya bağışladığı halde, tapuda satmış gibi muvaazaalı işlem yapmak suretiyle temlik etmiştir. Zira davalı, müvekkilin babası K…’nın ikinci eşi olup murisle aralarında … yaş fark bulunmaktadır. Bu durum da muvazaayı ispat eden maddi olgulardandır.
 1. Taşınmazın gerçek değeri ile tapu sicilinde gösterilen bedel arasında açık bir oransızlık vardır. Bu husus, mahkmeniz tarafından mahallen yapılacak keşif sonucunda açıkça ortaya çıkacaktır.
 2. Öte yandan ev hanımı olup hiçbir geliri bulunmayan bir kadın olarak satış karşılığı tapuda gösterilen bedeli dahi ödeyecek maddi güce sahip değildir.
 • 04.1974 tarih ve ½ sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca satış işlemi “ muvazaa” nedeniyle , gizli bağış işlemi de “şekle aykırılık” nedeniyle geçersiz olduğundan dava konusu temlikin iptali ile müvekkilin payı oranında tescilini temini için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.   

HUKUKİ NEDENLER…..: HUMK., MK., BK. Vs. ilgili tüm yasal delil.

DELİLLER…………………..: Tapu Kayıtları, Veraset İlamı, tanık beyanları, keşif, bilirkişi incelemesi vs. ilgili tüm yasal delil.

SONUÇ VE İSTEK……….: Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yargılama sırasında ortaya çıkacak durumlardan da anlaşılacağı gibi;

 • Öncelikle dava konusu taşınmazın 3. kişilere devir ve temliki ile tapu kaydı üzerine herhangi bir takyidatın konulmasını önlemek için işbu davamız kesinleşene kadar taşınmaz üzerine İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
 • …Ada, .. Pafta, .. …..parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının müvekkilin miras payı oranında iptali ile yine müvekkilin miras payı oranında adına TESCİLİNE,
 • Tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 04.01.2018

                                                                                                          Davacı Vekili

 

EKİ;

1-) Tapu Fotokopisi,

2-) Veraset ilamı,onaylı                                        

3-) Vekaletname örneği.                             

Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE;

 

DAVACI                                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI              :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               :  Ölünceye kadar bakma sözleşmesi çerçevesinde yapılan temlikin muvazaalı olması nedeniyle tapu iptal ve tescil istemimizden ibarettir.

            

DAVA DEĞERİ                              :

(Malvarlığına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimiz davacının babası ….. ….. ile davalı arasında  …/…/… tarihinde ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmiştir. (EK-1)

2-) Davalı, mirasbırakanın kardeşinin eşi olup; mirasbırakan … ada …parsel sayılı taşınmazdaki … nolu bağımsız bölümünü …/…/… tarihinde, ….parsellerini de …/…/…tarihinde davalıya ölünceye kadar bakma akdi ile devredilmiş ve daha sonra anılan taşınmaz …/…/… tarihinde (EK-2)  davalı adına tapuda tescil edilmiştir.

3-) Sözleşmeye dayalı bir temlikin muvazaa ile illetli olduğunun ileri sürülmesi her zaman mümkündür. En sade anlatımla muvazaa, irade ile beyan arasında kasten yaratılan aykırılık olarak tanımlanabilir. Böyle bir iddia karşısında, asıl olan tarafların akitteki gerçek ve müşterek amaçlarının saptanması gerekmektedir.

4-) Miras bırakanın, ölünceye kadar bakıp gözetme karşılığı yaptığı temlikin muvazaa ile illetli olup olmadığının belirlenebilmesi için de, sözleşme tarihinde murisin yaşı, fiziki ve genel sağlık durumu, aile koşulları ve ilişkileri, elinde bulunan mal varlığının miktarı, temlik edilen malın, tüm mamelekine oranı, bunun makul karşılanabilecek bir sınırda kalıp kalmadığı gibi bilgi ve olguların göz önünde tutulması gerekir.

 

 

4-) Müvekkilimiz davacı ile mirasbırakanın arasının iyi olmadığının, mirasbırakanın … nolu bölümün devrine esas …/…/… tarihli akit ile kendisine baktırma imkanı varken malvarlığının kalanını oluşturan diğer iki taşınmazı da …/…/… tarihinde yine ölünceye kadar bakma akdi ile temlik etmiş olması karşısında … ve … parsellerin temliklerinde makul sınırın aşıldığının da göz önünde bulundurulması neticesinde; mirasbırakanın çocuklarından mal kaçırdığı ortadadır. Hatta bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK -3) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahatta bulunacaktır.

5-) Tüm bu nedenlerle …/…/… tarihinde imzalanan ölünceye kadar bakma sözleşmesi çerçevesinde yapılan temlikin muvazaalı olması nedeniyle sözleşmeye binaen tapuda davalı adına tescil edilen taşınmazın tapusunun iptali ile müvekkilimiz adına tescilini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6098 S. K. m. 19, 611

 

HUKUKİ DELİLLER        :

 

1-) Taraflar arasından imzalanan ölünceye kadar bakma sözleşmesi,

2-) ….. ada …. Parselde kayıtlı bulunan taşınmaza ait tapu kayıtları,

3-) Tanık,

4-) bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle …/…/… tarihinde imzalanan ölünceye kadar bakma sözleşmesi çerçevesinde yapılan temlikin muvazaalı olması nedeniyle sözleşmeye binaen tapuda davalı adına tescil edilen taşınmazın tapusunun iptali müvekkilimiz adına tesciline, (Dava değerine yönelik istem, “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması” veya dava değerinin çekişmeli olup olmaması hususları; dava konusuna dair hazırlanan dilekçeye göre değişiklik arz edebilmekle birlikte, somut olayınız esas alınarak ilgili istemler değerlendirilmelidir.) yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederiz. …/…/…

EKLER:

 

1-) Taraflar arasından imzalanan ölünceye kadar bakma sözleşmesinin aslı

2-) ….. ada …. Parselde kayıtlı bulunan taşınmaza ait tapu kayıtları

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekili

Av. 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir. Yazım hataları ve kötü bir Türkçe ile yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

 1. Anonim dedi ki:

  Dedem’den baba’ma kalan tarlayı halamlar dva açıp bozmak isttiyor.
  buna karşılık nasıl itiraz edebilirim.
  babama vermeden öce 2 tarla daha satıp tüm kardeşlere babam hariç paylarını nakit olarak elden verdi. butarlayıda onlardan helallik alarak babama verdi.
  bunu için babam da vefat etti. bu tarla bize intikal etti şimdi bize dava açtılar nasıl itiraz edebilirim..
  teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.