Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği

Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği -1-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                               İhtiyati Tedbir İstemlidir.

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI:

KONU: Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil taleplerimizi içerir dilekçemizdir.

DAVA DEĞERİ: 40.000 TL

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil ile davalının ortak murisleri olan K… , maliki bulunduğu …Ada, .. Pafta, .. Parsel sayılı taşınmazını (Arsalı kargir ev) …. tarihinde …….yevmiye numarası ile ve 40.000.000.-TL. bedelle davalıya satış suretiyle temlik etmiştir.

Muris K.. , müvekkili miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla, davaya konu taşınmazı gerçekte davalıya bağışladığı halde, tapuda satmış gibi muvazaalı işlem yapmak suretiyle temlik etmiştir. Zira davalı, müvekkilin babası K…’nın ikinci eşi olup murisle aralarında … yaş fark bulunmaktadır. Bu durum da muvazaayı ispat eden maddi olgulardandır.

Taşınmazın gerçek değeri ile tapu sicilinde gösterilen bedel arasında açık bir oransızlık vardır. Bu husus, mahkemeniz tarafından mahallen yapılacak keşif sonucunda açıkça ortaya çıkacaktır.

Öte yandan ev hanımı olup hiçbir geliri bulunmayan bir kadın olarak satış karşılığı tapuda gösterilen bedeli dahi ödeyecek maddi güce sahip değildir.

04.1974 tarih ve ½ sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca satış işlemi “muvazaa” nedeniyle, gizli bağış işlemi de “şekle aykırılık” nedeniyle geçersiz olduğundan dava konusu temlikin iptali ile müvekkilin payı oranında tescilini temini için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.   

HUKUKİ NEDENLER: HUMK., MK., BK. Vs. ilgili tüm yasal delil.

DELİLLER: Tapu Kayıtları, Veraset İlamı, tanık beyanları, keşif, bilirkişi incelemesi vs. ilgili tüm yasal delil.

SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yargılama sırasında ortaya çıkacak durumlardan da anlaşılacağı gibi;

 • Öncelikle dava konusu taşınmazın 3. kişilere devir ve temliki ile tapu kaydı üzerine herhangi bir takyidatın konulmasını önlemek için işbu davamız kesinleşene kadar taşınmaz üzerine İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
 • …Ada, .. Pafta, .. …..parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının müvekkilin miras payı oranında iptali ile yine müvekkilin miras payı oranında adına TESCİLİNE,
 • Tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKİ;

1-) Tapu Fotokopisi,

2-) Veraset ilamı, onaylı

3-) Vekaletname örneği

Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE;

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU:  Ölünceye kadar bakma sözleşmesi çerçevesinde yapılan temlikin muvazaalı olması nedeniyle tapu iptal ve tescil istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilimiz davacının babası … ile davalı arasında … tarihinde ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmiştir. (EK-1)

2-) Davalı, mirasbırakanın kardeşinin eşi olup; mirasbırakan … ada …parsel sayılı taşınmazdaki … no’lu bağımsız bölümünü …/…/… tarihinde, ….parsellerini de …/…/…tarihinde davalıya ölünceye kadar bakma akdi ile devredilmiş ve daha sonra anılan taşınmaz …/…/… tarihinde (EK-2)  davalı adına tapuda tescil edilmiştir.

3-) Sözleşmeye dayalı bir temlikin muvazaa ile illetli olduğunun ileri sürülmesi her zaman mümkündür. En sade anlatımla muvazaa, irade ile beyan arasında kasten yaratılan aykırılık olarak tanımlanabilir. Böyle bir iddia karşısında, asıl olan tarafların akitteki gerçek ve müşterek amaçlarının saptanması gerekmektedir.

4-) Miras bırakanın, ölünceye kadar bakıp gözetme karşılığı yaptığı temlikin muvazaa ile illetli olup olmadığının belirlenebilmesi için de, sözleşme tarihinde murisin yaşı, fiziki ve genel sağlık durumu, aile koşulları ve ilişkileri, elinde bulunan mal varlığının miktarı, temlik edilen malın, tüm mamelekine oranı, bunun makul karşılanabilecek bir sınırda kalıp kalmadığı gibi bilgi ve olguların göz önünde tutulması gerekir.

5-) Müvekkilimiz davacı ile mirasbırakanın arasının iyi olmadığının, mirasbırakanın … no’lu bölümün devrine esas …/…/… tarihli akit ile kendisine baktırma imkanı varken malvarlığının kalanını oluşturan diğer iki taşınmazı da …/…/… tarihinde yine ölünceye kadar bakma akdi ile temlik etmiş olması karşısında … ve … parsellerin temliklerinde makul sınırın aşıldığının da göz önünde bulundurulması neticesinde; mirasbırakanın çocuklarından mal kaçırdığı ortadadır. Hatta bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK -3) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahatta bulunacaktır.

6-) Tüm bu nedenlerle …/…/… tarihinde imzalanan ölünceye kadar bakma sözleşmesi çerçevesinde yapılan temlikin muvazaalı olması nedeniyle sözleşmeye binaen tapuda davalı adına tescil edilen taşınmazın tapusunun iptali ile müvekkilimiz adına tescilini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 S. K. m. 19, 611

HUKUKİ DELİLLER:

1-) Taraflar arasından imzalanan ölünceye kadar bakma sözleşmesi,

2-) ….. ada …. Parselde kayıtlı bulunan taşınmaza ait tapu kayıtları,

3-) Tanık,

4-) bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle … tarihinde imzalanan ölünceye kadar bakma sözleşmesi çerçevesinde yapılan temlikin muvazaalı olması nedeniyle sözleşmeye binaen tapuda davalı adına tescil edilen taşınmazın tapusunun iptali müvekkilimiz adına tesciline, (Dava değerine yönelik istem, “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması” veya dava değerinin çekişmeli olup olmaması hususları; dava konusuna dair hazırlanan dilekçeye göre değişiklik arz edebilmekle birlikte, somut olayınız esas alınarak ilgili istemler değerlendirilmelidir.) yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederiz.

EKLER:

1-) Taraflar arasından imzalanan ölünceye kadar bakma sözleşmesinin aslı

2-) ….. ada …. Parselde kayıtlı bulunan taşınmaza ait tapu kayıtları

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği -3-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU:  Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500,00-TL

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilimiz, ekte sunduğumuz veraset ilamında (EK 1) da belirtildiği üzere, 24/12/2016 tarihinde vefat etmiş olan kardeşi Ahmet’in 4 mirasçısındandır.

2- Muris Ahmet, sağlığında “Adana/Seyhan adresinde ikamet etmiştir. İkamet ettiği bu taşınmaz, müvekkil tarafından yaptırılmış olup; öncesinde tapuda müvekkil üzerine kayıtlı bulunmaktadır. Söz konusu daire müvekkil tarafından, 2003 yılında tekrar kendisine teslim etmeleri kaydıyla bir süre oturmaları için davalılar ve muris adına tapuda tescil edilmiştir. Ne var ki, yıllar geçmesine karşın davalılar ve muris gayrimenkulü müvekkilin üzerine tekrar geçirmemişlerdir. Bununla birlikte, murisin vefatıyla birlikte müvekkilin saklı payı gündeme tekrar gelmiştir.

3- Muris Ahmet’in vefat nedeni kanser hastalığı olup; vefat tarihinden 4 gün önce davalılar tarafından apar topar tapu müdürlüğüne götürülmüş, müvekkilin kanundan doğan saklı payını almasını önlemek maksadıyla tapuda satış göstererek söz konusu taşınmazı bağışlama yoluyla devretmiştir.

Taşınmazın tescili, hasta murisin vücudunda hastalığı nedeniyle takılmış olan çeşitli tıbbi malzemeler bulunurken gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Davalılar tarafından, müvekkilin saklı payına el koyma saiki o denli önem taşımaktadır ki, hasta kardeşlerinin bu durumu dahi kendilerini alıkoymamaktadır.

Bununla birlikte, Yargıtay içtihatlarınca, muvazaalı işlemin tespitinde, murisin taşınmazın satışına ihtiyacı olup olmadığı noktasına da bakılması gerektiği ifade edilmektedir. Murisin, ilerlemiş kanser hastalığı dolayısıyla, vefatını beklediği son günlerinde maddiyata ihtiyaç duymayacağı açıktır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2015/1531 Kararı

“Mirasçılardan mal kaçırma amacıyla yapılan taşınmaz temliklerinde iki işlem vardır, bunlardan görünürdeki işlem, yani satış sözleşmesi tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli işlem yani bağış işlemi de resmi şekilde yapılmadığı için geçersizdir. Bu geçersizlik, miras hakkı ihlal edilen tüm mirasçılar tarafından dava yoluyla ileri sürülebilir. Ayrıca, temlik tarihinde miras bırakanın ekonomik durumunun iyi olması, taşınmaz mal satma ihtiyacının olmaması, taşınmaz devrinde o tarihteki değeri ile akitte gösterilen değer arasında fahiş bir fark olması, taşınmazı devralanın böyle bir ekonomik güçte olmaması gibi durumlar miras bırakanın mirasçılardan mal kaçırmaya yönelik hareket ettiğini ve yapılan temlikin muvazaalı olduğunu gösterir”

4- Diğer mirasçı kardeş olan … ve oğlu … da belirtilen tüm durumlara birebir şahit olup, bu bağlamda mahkemenizce dinlenmelerini talep ederiz. Sayın mahkemenizce tanıklarımızın dinlenmesi halinde, belirttiğimiz durumların ispatı sağlanmış olacaktır.

5- Belirtmek gerekir ki davalıların, söz konusu dairenin ücretini ödeyecek gelirleri dahi bulunmamaktadır. Zira, muris vefat ettiğinde davalılardan Ali çalışmamakta olup, Ayhan da bir firmada şoförlük yapmaktadır. Halihazırda İstanbul’da bir fabrikada işçi olarak çalışan davalıların, SGK bilgilerinin celbiyle belirttiğimiz husus kanıtlanmış olacaktır. Dolayısıyla, satış işlemi sırasında çalışmayan, sonrasında da fabrikada taşeron olan davalıların maddi güçleri ortada olup, ev satın alabilecek durumları bulunmadığı ortadadır. Davalıların, gayrimenkulün sözde satışından ileri gelen vergileri dahi aldıkları borç paralarla ödedikleri, ailede herkes tarafından bilinmektedir.

Ayrıca, mahkemenizce murise ait hesap bilgilerinin celbiyle, murisin hesaplarına herhangi bir satış işleminden para geçişinin olmadığının görülmesiyle de belirttiğimiz durum kanıtlanmış olacaktır. Muris Ahmet’in hesap bilgilerine haricen ulaşılamamış olup, mahkemenizden bankalara müzekkere yazılarak satış işleminin yapıldığı Aralık 2016 tarihine ilişkin hesap bilgilerinin celbini talep ederiz.

Tüm bu eylemlerin, mal kaçırma saiki ile işlendiği murisin ve davalıların belirttiğimiz gibi öncesinde müvekkilden mal kaçırma işlemleri de düşünüldüğünde izahtan varestedir.  Söz konusu durum murisin ölümünden sonra müvekkilimiz tarafından öğrenilmiş olup, muvazaalı işlem ile müvekkillerimizin saklı paylarına tecavüz edilmiştir. Murisin mirasçıları ve terekenin durumuna ilişkin yapılacak araştırmada bu durum ortaya çıkacaktır.

Görünürdeki satış sözleşmesi tarafların gerçek iradesine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Tapu Kanunu’nda öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, mezkur taşınmaza ilişkin olarak miras bırakanın yaptığı temliki tasarruflardan, miras payı veya dokunulmaz payı zarar gören mirasçı olarak TBK’ya dayalı muvazaa nedeniyle iptal ve tescil talebinde bulunulması zarureti hasıl olmuştur. Bu minvalde söz konusu taşınmaza ilişkin olarak muris muvazaası nedeniyle tapu kaydının iptali ile müvekkil adına payı oranında tapuya tesciline karar verilmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

Yargıtay 1.HD 2015/12513 karar

“Muris muvazaası, görünürde gerçekleşen işlem ve gizli işlem olmak üzere iki işlemden oluşur, bunlardan görünürdeki işlem tarafların gerçek iradesine uymadığından geçersizdir, gizli işlem ise Medeni Kanun m. 706 vd. Borçlar Kanunu m. 237 ve Tapulama Kanunu m. 26’da belirtilen şekil yoksunluğundan dolayı geçersizdir.”

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 560 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

 • .. yevmiye no.lu, 19.09.2018 tarihli mirasçılık belgesi- müvekkilin murisin mirasçısı sıfatını haiz olduğunu ispatlamaktadır.
 • Muris …. ait tüm banka hesaplarının celbi – taşınmazın satış ücretinin davalılarca murise ödenmediği, dolayısıyla taşınmazın muvazaalı işlemle devredildiğini ispatlamaktadır
 • “…” adresinde mukim taşınmazın tapu kayıtlarının celbi
 • Davalıların dava konusu taşınmazın devri sırasındaki SGK bilgilerinin celbi- Davalıların maddi durumlarının İstanbul’da bir taşınmaz satın almaya yetmeyeceğini, dolayısıyla taşınmazın muvazaalı işlemle devredildiğini ispatlamaktadır.
 • Tanık beyanları (bilahare bildirilecektir)
 • Bilirkişi, yemin, yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile 6100 sayılı Kanun’un 107. Maddesi hükmü gereğince, huzurdaki davada alacağa ilişkin halin vukuu halinde belirsiz alacak davası olarak ikame edilmiş olan işbu davanın gerekli Bilirkişi raporu temini ve hesaplamalar yapılması sonrasında alacağın tespiti halinde harcı ikmal edeceğimizi beyan eder,

 • “Adana/Seyhan” adresinde mukim taşınmaz için muris muvazaası nedeniyle tapu kaydının iptali ile müvekkil adına payı oranında tapuya tesciline,
 • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini

müvekkil adına saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Tapu kayıtları için:

Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği -4-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                              İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI:

VEKİLİ:

KARŞI  TARAF:

DAVA: Muris Muvazaası Nedeniyle TAPU İPTALİ VE TESCİL.

DAVA DEĞERİ: 10.000,00 TL (Bilirkişi tespitinden sonra ıslah edilmek üzere şimdilik)

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkilimizin murisi (babası) Ahmet, 05/11/2017  tarihinde son  ikametgâhı olan Adana’da vefat etmiştir. Geriye mirasçı olarak davacı müvekkil, davalı ve 7 kardeşi  kalmıştır. (EK –veraset ilamı)

2. Muris sağlığında, aşağıda arz olunacak taşınmazları, müvekkilden mal kaçırmak amacıyla, davalı ile iş ve fikir birliği içerisinde, davalıya muvazaalı olarak devretmiştir. Davalı, murise ait bu taşınır ve taşınmaz malları tasarruf ederek, müvekkil aleyhine çok miktarda servet edinmiştir. Bu devir işleminin gerçekte bir satış işlemi değil de, muvazaalı bir işlem olduğu, asıl iradenin murisin oğlu olan davalıya bağış işlemi olduğu, o tarihte tapunun bölünmesi zor olduğu için daha sonra erkek evlatları aralarında ifraz ve devir işlemlerinin yapılması amacı ile satış olarak gözüken devrin yapılması gayesi görülecektir.

3.Davalının murise bu taşınmazın bedeline karşılık her hangi bir semen ödemesi de mevcut değildir. Davalının hangi taşınmazları doğrudan muristen, hangilerini murisin geliri ile üçüncü şahıslardan edindiği, taşınmazların akit tabloları istenip incelendiğinde anlaşılacaktır. Davalının taşınmazları devraldığı tarihler dikkate alındığında, yaşı, ekonomik durumu, taşınmazları edinme biçimleri itibariyle, bu taşınmazları edinebilmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Kendisi taksi şoförü olup İstanbul’da kirada ikamet eden bahse konu tapuların kira geliri ile geçinen orta halli biridir. Muhtemelen taşınmazların muristen intikali sırasında satış bedelleri de çok düşüktür. Taşınmazın satış bedelinin düşük olması da gerçekte olmayan bir satış işleminin yapıldığına işarettir. Taşınmaz satış işleminde taşınmaz bedeli günün şartlarına ve içerisinde bulunan müştemilat ve parselin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda oldukça düşük olarak belirlenmiştir. Keşifte de görüleceği üzere bu denli kıymetli bir parsellerin bu bedelle satışının yapılması mümkün değildir. Arz olunan ve yargılama aşamasında ortaya çıkacak tüm bu nedenlerle, muris ile davalı arasındaki tüm tasarruf işlemleri batıl olup iptali gerekmektedir.

Yöresel örf ve adetler gereğince kız çocuklara mirastan mal bırakmama adına mirastan mal kaçırma suretiyle bu devirler gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlem bağış olduğu halde görünürdeki işlem satış işlemidir. Satış işlemi, bağış olduğu halde görünürdeki işlem satış işlemi asıl olan bağış işlemini gizlemek amacı ile yapıldığından ve gerçek iradeyi yansıtmadığı için muvazaalı bir işlemdir. Gizli bağış işlemi de şekle aykırılık nedeniyle geçersiz bulunmaktadır. Yakın tarihte müvekkilim ile birlikte diğer kız kardeşlerine cüzi bir mal verme teklifinde bulunulmuş olup bu davanın açılması engellenmek istenmiştir. Ancak müvekkilim hakkı olan payı istemektedir. Konuyla ilgili mahkeme esnasında dinletmek üzere tanıklarımız mevcuttur.

Murise ait terekenin tespiti için ayrıca dava açılacak ve tespit edilecek terekeye dâhil olması gereken mallarla ilgili HER TÜRLÜ DAVA AÇMA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA ŞİMDİLİK; arz olunacak taşınmazların davalı adına olan tapu kayıtlarının müvekkilimin payı oranında iptali ile veraset ilamındaki payı oranında adlarına tescili ve yargılama sonunda verilecek kararın yerine getirilebilmesi için davalı payları üzerine taşınmazların üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz. İhtiyati tedbir kararının verilmesinde ivedi bir vaziyet söz konusudur. Davalı yakın bir tarihte İstanbul’dan Adana’ya gelerek yine muvazaalı bir satış ile tapuları devretmek için girişimde bulunmuştur.

İPTALİ  İSTENEN TAŞINMAZLAR:

Davalının vefattan sonra oldukça büyük bir malvarlığının sahibi olan müteveffanın mal varlığı hakkında verdiği bilgilerden kuşkulanan müvekkillerimin haklarının bu yolla ellerinden alınmış olması nedeniyle miras haklarını kazanmak için işbu dava açılmak zorunda kalınmıştır.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 560, 565, 706,  6098 S. K. m. 19, 237.

DELİLLER: Tapu kayıtları, veraset ilamı, davalının sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili yapılacak araştırma, tanık, keşif, bilirkişi incelemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtları, Banka Hesap Dökümleri, Mevduat Hesabı Araştırması vs. tüm yasal deliller.(Karşı tarafın delillerine karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutuyoruz. )

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız ve resen nazara alınacak nedenlerle;

1-Öncelikle dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarına, devir ve temliklerinin önlenmesi için dava sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR

KONULMASINA;

2-Davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı olmak üzere şimdilik tespit edebildiğimiz 4 parça taşınmazdaki DAVALI PAYLARININ İPTALİ İLE MÜVEKKİL  PAYI ORANINDA DAVACI ADINA TAPUYA TESCİLİNE, (Dava değerine yönelik istem, “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması” veya dava değerinin çekişmeli olup olmaması hususları; dava konusuna dair hazırlanan dilekçeye göre değişiklik arz edebilmekle birlikte, somut olayınız esas alınarak ilgili istemler değerlendirilmelidir.)

3-Yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve  talep olunur. (tarih)         

Davacı Vekili

Ekleri: Vekaletname örneği, Veraset ilamı 

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil dava dilekçesi 5

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU: Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescili istemimizden ve bunun mümkün olmaması halinde terditli olarak saklı paya tecavüz eden kısmın tenkisine karar verilmesi talebimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ:

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik – ……-  TL

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz, ekte sunduğumuz veraset ilamında (EK 1) da belirtildiği üzere ../../… tarihinde vefat eden Ahmet’in eşi ve 11 (onbir)  mirasçısından biridir.

2- Muris sağlığında   Cilt No: …. Sayfa No:…Parsel No :…  olan taşınmazı altsoy mirasçısı olan …x…’a  satış işlemiyle devretmiştir. Ardından davaya konu taşınmaz Emre tarafından muris hayattayken murisin diğer altsoy mirasçısı olan Adil’e satış işlemiyle devredilmiştir. Ancak söz konusu işlemler arsanın murisin vefatı durumunda yasal mirasçısı olan kız çocuklarına intikal etmeden erkek çocukları arasında pay edilmesi amacıyla yapılmıştır .

4- Tüm bu eylemlerin, mal kaçırma saiki ile yapıldığı aşikârdır. Söz konusu durum murisin ölümünden sonra müvekkilimiz tarafından öğrenilmiş olup, muvazaalı işlem ile müvekkilimizin saklı paylarına tecavüz edilmiştir. Murisin mirasçıları ve terekenin durumuna ilişkin yapılacak araştırmada bu durum ortaya çıkacaktır.

Görünürdeki satış sözleşmesi tarafların gerçek iradesine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Tapu Kanunu’nda öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, mezkur taşınmaza ilişkin olarak miras bırakanın yaptığı temliki tasarruflardan, miras payı veya dokunulmaz payı zarar gören mirasçı olarak TBK’ya dayalı muvazaa nedeniyle iptal ve tescil talebinde bulunulması zarureti hasıl olmuştur.

.Yargıtay 1.HD 2015/12513 kararı:

“Muris muvazaası, görünürde gerçekleşen işlem ve gizli işlem olmak üzere iki işlemden oluşur, bunlardan görünürdeki işlem tarafların gerçek iradesine uymadığından geçersizdir, gizli işlem ise Medeni Kanun m. 706 vd. Borçlar Kanunu m. 237 ve Tapulama Kanunu m. 26’da belirtilen şekil yoksunluğundan dolayı geçersizdir.”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2015/1531 Kararı

“Mirasçılardan mal kaçırma amacıyla yapılan taşınmaz temliklerinde iki işlem vardır, bunlardan görünürdeki işlem, yani satış sözleşmesi tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli işlem yani bağış işlemi de resmi şekilde yapılmadığı için geçersizdir. Bu geçersizlik, miras hakkı ihlal edilen tüm mirasçılar tarafından dava yoluyla ileri sürülebilir. Ayrıca, temlik tarihinde miras bırakanın ekonomik durumunun iyi olması, taşınmaz mal satma ihtiyacının olmaması, taşınmaz devrinde o tarihteki değeri ile akitte gösterilen değer arasında fahiş bir fark olması, taşınmazı devralanın böyle bir ekonomik güçte olmaması gibi durumlar miras bırakanın mirasçılardan mal kaçırmaya yönelik hareket ettiğini ve yapılan temlikin muvazaalı olduğunu gösterir”

5- Ayrıca, mahkemenizce muris …M… ve adına tapu devir işlemi yapılan .. x..’e  ve davalı …y…’a ait hesap bilgilerinin celbiyle, murisin hesaplarına herhangi bir satış işleminden para geçişinin olmadığının görülmesiyle de belirttiğimiz durum kanıtlanmış olacaktır. Tarafımızca hesap bilgilerine haricen ulaşılamamış olup, mahkemenizden bankalara müzekkere yazılarak satış işleminin yapıldığı … tarihine ilişkin hesap bilgilerinin celbini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 560 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

Nüfus kayıtları, veraset ilamı, tanık beyanları, tapu kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM:

….. Mahallesi  …. İli …. İlçesi Cilt No: …  Sayfa No:…  Parsel No :…  kayılı taşınmaz için terditli olarak

1-Muris muvazaası nedeniyle tapu davasının iptali ile muris adına tapunun tesciline,

Söz konusu talebimizin kabul edilmemesi halinde;

2-Satış sözleşmesinin muris tarafından, saklı pay kuralının çiğnenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olması gerekçesiyle ihlal edilen saklı pay oranında tenkisine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

 EKLER:

1-Veraset İlamı

2-Nufus Kayıt Örnekleri

3-Tapu Senedi Örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil dava dilekçesi 6

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALILAR :

DAVA KONUSU : Muris muvazaası nedeni ile tapu iptali ve tescili.

DAVA DEĞERİ : 10.000,00 TL (Bilirkişi tespitinden sonra ıslah edilmek üzere şimdilik)

AÇIKLAMALAR :

1.) Müvekkil ile davalılar murisi …., vefat etmiş olan babası, tapu kayıtlarında …. İli, … İlçesi, ….Mah. … ada, …parselde kayıtlı bulunan, yaklaşık 1.528,00 m2 büyüklüğünde olan taşınmazı, 2000 yılında davalıya satarak devir işlemini tapu dairesinde gerçekleştirmiştir.

2.) Tapu dairesinde taraflar arasında gerçekleşmiş bu işlem muvazaalı bir işlemdir. Muris hakkındaki tanık beyanları ile murisin banka hesapları incelendiğinde, murisin maddi açıdan böyle bir satışa ihtiyacı olmadığı, kendi ihtiyaçlarını kendisinin görebildiği, bu veya benzeri işlemlerden dolayı elde edilecek nakit tutarlarına ihtiyacı olmadığı, bunların yanında murisin banka hesaplarında tapu devir işleminin gerçekleştiği zaman diliminde herhangi bir nakit giriş hareketine rastlanmamış olması, bu devir işleminin gerçekte bir satış işlemi değil de, muvazaalı bir işlem olduğu, asıl iradenin murisin oğulları olan müvekkil …. ve ….’ a bağış işlemi olduğu, o tarihte tapunun bölünmesi zor olduğu için daha sonra kendi aralarında ifraz ve devir işlemlerinin yapılması amacı ile satış olarak gözüken devrin yapıldığı görülecektir. Bu nedenle muvazaalı olan işlemin iptal edilmesi gerekmektedir.

3.) Muris ….. 1980 yıllarında dava konusu taşınmazın bir kısmını müvekkil …..’ a, bir kısmını da davalıların murisi olan ……’ a bağışlamıştır. 2000 yılına kadar taşınmazın tapusu muris ….. üzerinde kalmıştır. 2000 yılında muris oğulları …. ve …..’ e tapu devrini yapmak istemiş ancak o tarihte tapunun bölünmesi zor olduğu için daha sonra kendi aralarında ifraz ve devir işlemlerinin yapılması amacı ile satış olarak gözüken devir işlemi ile taşınmazın tapusunun tamamını …..’ e vermiştir.

Müvekkilin kardeşi, müvekkile tapuyu bölerek kendi yerini vermeyi, yani tapu devrini yapmayı önceleri vaat etmiş, ancak bir süre sonra komşuluk ilişkileri yüzünden müvekkil ile …..’ ın eşi olan ….. arasında husumet oluşmasından dolayı tapu devri gerçekleşmemiştir. Bir müddet sonra ….. geçirdiği trafik kazasında felç olmuş ve eşi …..’ nin bakımına muhtaç hale gelmiştir. Bu durumu fırsat bilen davalı eşi ….. tarafından tapu devrinin yapılmasına, kendisine bakmayacağı tehdidi ile, engel olmuştur.

4.) Her ne kadar müvekkilin 4 kardeşi daha olsa da 1980 li yıllarda yapılan bu bağıştan hepsinin haberi vardır ve bağışa ses çıkarmamışlardır. Çünkü bu yıllarda önce davalıların murisi ……, 5-10 yıl sonra da müvekkil …… taşınmazın içerisine evlerini yapmışlardır. Devam eden yıllarda da müvekkil ile kardeşinin taşınmazda sınırları duvar ile belirlenmiş olan kısmına müvekkilin iki oğlu daha ev yapmıştır. Yani dava konusu taşınmazda müvekkil ve iki oğlu olmak üzere 3 aile ikamet etmekte ve 3 ayrı evleri bulunmaktadır. Aynı parsel içerisinde davalıların da iki katlı bir evleri bulunmaktadır. Yani müvekkilin babası olan …….’ ın müvekkil ve davalıların murisine bağışlamış olduğu taşınmazı her iki tarafta sınırları belirlenmiş bir şekilde 30 yılı aşkın bir süredir kullanmaktadır.

5.) Davalının murise bu taşınmazın bedeline karşılık her hangi bir semen ödemesi de mevcut değildir. Öyle ki muris yaşlılığında yatalak hale gelmemiş, kişisel bakım ihtiyacı da duymadan ölmüştür. Sadece son 2 yıl zaman zaman hafıza kaybı yaşamış, bu dönemde de davalılar murisinin veya davalıların hiçbir bakımı olmamıştır. Murisin herhangi bir ihtiyacı olduğunda da genellikle murise evi en yakın olan oğlu …… ve müvekkil bakmıştır. Bu durum da bütün komşularca bilinmektedir.

6.) Taşınmazın satış bedelinin düşük olması da gerçekte olmayan bir satış işleminin yapıldığına işarettir. Taşınmaz satış işleminde taşınmaz bedeli günün şartlarına ve içerisinde bulunan müştemilat ve parselin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda oldukça düşük olarak belirlenmiştir. Keşifte de görüleceği üzere bu denli kıymetli bir parselin bu bedelle satışının yapılması mümkün değildir.

7.) Açıklanan nedenlerle, öncelikle diğer mirasçılara da dava ihbar edilerek murisinin davalı ile yaptığı satış işleminin muvazaalı olduğunun tespiti ile dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile eski maliki olan muris ……… adına tescil edilerek taşınmazın terekeye dönmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DAYANAK : İlgili Mevzuat ve Yargıtay İçtihatları.

HUKUKİ DELİLLER :

1-Tapu kayıtları,

-Tapu devrinin satış olarak yapıldığı, bedelin düşük olduğu, satış işleminin gerçek irade olan bağıştan çok sonra yapıldığı hususlarının tespiti için bildiriyoruz.

2-Keşif,

-Taşınmazın gerçek irade olan bağış işlemi doğrultusunda sınırları belirlenmiş bir şekilde 30 yılı aşkın bir süredir kullanıldığının ve taşınmazlarda bulunan müştemilatların tespiti için istiyoruz.

3-Bilirkişi Raporu,

-Taşınmazın gerçek irade olan bağış işlemi doğrultusunda sınırları belirlenmiş şekilde bir şekilde 30 yılı aşkın bir süredir kullanıldığının ve taşınmazlarda bulunan müştemilatların tespiti için istiyoruz.

4-Tanık Beyanları,

-Taşınmazın gerçek irade olan bağış işlemi doğrultusunda sınırları belirlenmiş şekilde bir şekilde 30 yılı aşkın bir süredir kullanıldığının ve taşınmazlarda bulunan müştemilatların tespiti ve murisin taşınmazı gerçekte iki oğluna bağışladığının, ifraz ve devir işlemlerinin kendi aralarında daha sonra yapılması amacı ile satışın gerçekleştirildiği, satış tarihinde satış bedeli olarak gösterilen bedelin gerçekte ödenmediği, ödenmesinin de amaçlanmadığı hususlarının tespiti için istiyoruz.

5-Murisin Sağlık Raporları,

-Muris ……’ ın ölümüne yakın bir vakte kadar sağlıklı olduğu ve bakıma muhtaç olmadığı, kendisine davalılar ve babası tarafından bir semere ödenmediği gibi hususların tespiti için istiyoruz.

6- Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtları,

-Muris ……’ ın ölümüne yakın bir vakte kadar sağlıklı olduğu ve bakıma muhtaç olmadığı, kendisine davalılar ve babası tarafından bir semere ödenmediği gibi hususların tespiti için istiyoruz.

7-Banka Hesap Dökümleri,

-Davalıların babası…..tarafından muris ….’ a muvazaalı olan satış işleminden dolayı her hangi bir ödeme yapılmadığının tespiti için sunuyoruz,

8-Mevduat Hesabı Araştırması,

-Davalıların babası …..tarafından muris …..’ a muvazaalı olan satış işleminden dolayı her hangi bir ödeme yapılmadığının tespiti için sunuyoruz,

9-Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması Ve Diğer Deliller.

-Davalıların babası …..tarafından muris ……. a muvazaalı olan satış işleminden dolayı her hangi bir ödeme yapılmadığının tespiti için sunuyoruz,

10-Veraset İlamları,

-İddialarımızın tamamının ispatı, davalılarla husumetin varlığı ve davaya dahil edilecek mirasçıların belirlenmesi için sunuyoruz.

11-Taşınmazdaki müvekkile ait elektrik- su abonelikleri,

-Kullanıma ilişkin iddialarımızın ispatı için sunuyoruz.

12-Her türlü delil.

(Karşı tarafın delillerine karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutuyoruz. )

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle,

-Öncelikle dava sonuna kadar taşınmazın devrinin önlenmesi için … İli,… İlçesi,… Mahallesi, …Ada, … Parsel’ de kaim taşınmazın tapu kaydına tedbir konmasına,

-Murisinin davalı ile yaptığı satış işleminin muvazaalı olduğunun tespiti ile ….İli, … İlçesi, …Mahallesi, … Ada, …Parsel’ de kaim taşınmazın tapu kaydının iptali ile eski maliki olan satıcı muris …… adına ve terekesine tesciline,

-Davanın muris …… diğer mirasçılarına ihbarına,

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Muris muvazaası tapu iptal tescil dava dilekçesi 7

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİGİ’NE

İhtiyadi Tedbir Taleplidir.

Terditli Talebimiz Mevcuttur.

DAVACILAR:

VEKİLİ :

DAVALILAR:

KONU : Muris Muvazaası ( Mirasçılardan Mal Kaçırma ) sebebine dayalı tapu iptali ve tescil talebi.

DAVA DEĞERİ : 10000 TL ( Harca esas bedel , keşif sonucu tespit edileceğinden eksik harç gerçek değerin tespitinden sonra tamamlanacaktır. )

AÇIKLAMALAR :

Müvekkillerin babası muris ……………, ………. İli , ………… İlçesi, Hacıyusuflar Mahallesi tapuda adına kayıtlı 313 Ada 3 Parsel 13. Nolu bağımsız bölümü 17.06 .2020 tarihinde davalı ………………….ve yine 326 Ada 5 parsel nolu taşınmazı 25.06.2020 tarihinde davalı …………….’ e muvazaalı bir şekilde satış göstererek tapuda devretmiştir.

İş bu tapu devir işlemleri murisin gerçek iradesini yansıtmayıp asıl amaç müvekkil mirasçılardan mal kaçırmaktır.

Şöyle ki ; muris belirttiğimiz devir tarihlerinden daha önceki bir tarihte dava konusu taşınmazları davalılardan ………………………..in annesine Düzenlenme Şeklindeki Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile ait olmasını ve adına kayıt ve tescili için yetki vermiştir. ( Bununla ilgili ………..Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/57 E. Sayılı dosyası ile Düzenlenme Şeklindeki Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali ve Tapu kayıtlarının İptali ve Tescili davası açmış bulunmaktayız. )

Ortada böyle bir sözleşme mevcutken , murisin sözleşmeye konu taşınmazları bu sefer davalılara devretmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Murisin devir tarihlerinde paraya ihtiyacı olmayıp , ekonomik durumu yerindedir. Muris daha önce yapmış olduğu Düzenlenme Şeklindeki Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin ileride iptalini önlemek maksadı ile bu muvazaalı devir işlemlerini gerçekleştirmiştir. Asıl amaç , zaman içinde husumet oluşan müvekkil çocuklarından mal kaçırmaktır.

Muris 313 Ada 3 Parsel 13. Nolu bağımsız bölüm taşınmazı satış gibi göstererek davalı …………………….devretmiş.Bu devir işlemine karşılık ……………………..kardeşi Ferihan Çakaloğlu üzerine bulunan Hacı Yusuflar Mahallesi, Kokurdan caddesi, Yeni Çınar Evleri A C/2 Blok nolu taşınmazın kooperatif hissesi davalı ………………….annesi ……………………üzerine geçirilmiştir. Esasen ortada mirasçılardan mal kaçırmak gayesi ile yapılmış gizli bir takas işlemi mevcuttur.

Yine ; Muris 326 Ada 5 parsel nolu taşınmazı satış gibi göstererek davalı Ayça Onur Şenel’ e devretmiştir. ………………………murisin muvazaalı şekilde Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi akdettiği ………………………in başkasından olma kızıdır. Görülmektedir ki ; davalı………………………..’ e yapılan bu satış hiçbir ihtiyaç sebebine dayanmadığı gibi mirasçılardan mal kaçırmak dışında hiçbir gayede gütmemektedir.

Muris ile davalılar arasındaki banka para transferi olup olmadığı sorgulandığında iş bu devirlerin muvazaalı olduğu ortaya çıkacaktır.

İşbu nedenlerle söz konusu tapu kayıtlarının muvazaa nedeniyle iptali ile müvekkillerin üzerine hisseleri oranında tesciline karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK,BK,HMK, ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus ve tapu kayıtları, Veraset İlamı ,Tanık beyanları, Bilirkişi incelemesi , Keşif, Kıymet takdiri, Yemin vs. Her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz edilen ve re’ sen tespit edilecek nedenlerle , fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile ;

1) Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile, Adana adresinde bulunan bağımsız bölüm numaralı kayıtta bulunan taşınmazların üçüncü kişilere devir ve temlikini önlemek için tapu kayıtları üzerine öncelikle teminatsız olarak İHTİYADİ TEDBİR konulmasını ,Sayın Mahkeme aksi yönde karar verirse teminata karar verilerek İhtiyadi Tedbir konulmasını talep ederiz.

2) Davamızın kabulü ile , muris muvazaası sebebiyle davalılar adına kayıtlı dava konusu taşınmazların tapu kaydının muvazaa nedeniyle iptali ile davacı müvekkillerin hisseleri oranında adlarına kayıt ve tesciline, mümkün değil ise tazminine ,

3) Muvazaa talebimizin reddine karar verilmesi halinde müvekkillerin saklı payının zedelendiği oranda tenkisine karar verilmesini,

4) Usul ekonomisi açısından dosyanın 13 Sayılı dosyası ile birleştirilmesine,

Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACILAR VEKİLİ

Ekler : 1)Veraset İlamı

2) Vekaletname

3) Delil Listesi

4) Tanık Listesi

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Dava Dilekçesi 8

Adana Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne;

TEDBİR İSTEMLİDİR

Davacı:

Vekili:

Davalı:

Konu: Davalı … adına kayıtlı bulunan tapu kaydının iptali ve davacı adına tesciline ve gayrimenkulün 3. kişilere devrenin önlenmesi için de tapu kayıtlarına teminatsız olarak İhtiyati Tedbir konulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

HED: 10.000 TL (On bin Türk Lirası) (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile Harca esas bedel keşif ve bilirkişi raporundan sonra tespit edileceğinden eksik harç tamamlanacaktır.)

AÇIKLAMALAR:

1) Davacı müvekkil … kendine ait işyerinde teneke ambalaj imalatı ile uğraşmaktadır. Gerek işlerini büyütmek gerekse finansal sıkıntılarını azaltmak için krediye ihtiyacı bulunmasına rağmen, (kredi notunun düşük olması nedeniyle) bankaların kredi vb. imkanlarından yararlanmaktaydı.

2) Daha önceden tanıdığı … Şirketi ortağı ve müdürü olan davalı … kısa bir süreliğine üzerine kayıtlı taşınmazı kendisine devretmesi halinde, şirketinin de kefaleti ile kredi çıkartabileceğini, çekilen kredinin taksitlerinin ise, herkesin kullandığı miktarla orantılı olarak ödemesinin yapılacağı ve istenildiği zaman kendisine emanet olarak bırakılan taşınmazı da iade edeceğini söylemesi ve taahhüt etmesi üzerine, sahibi olduğu Adana 13 parselde kain taşınmazı … tarihinde satış gösterilerek devredilmiştir. Bu satış ile ilgili herhangi bir bedel alınmamıştır.

3) Müvekkilce kredi için bir süre beklenilmiş, ancak her seferinde … tarafından oyalanmıştır.

Müvekkil tarafından tapuya gidilmesi üzerine taşınmazın … tarihinde diğer davalı … satış göstermek sureti ile devredildiği öğrenmiştir.

Öte yandan diğer davalı … meseleyi çözeceğini ya tapuyu geri iade edeceğini yada parasını vereceğini söyleyerek müvekkili, bu tarihe kadar oyalamıştır. Müvekkil ne tapusunu geri alabilmiş ne de bununla ilgili zararı giderilmemiştir. Bu konuda yaptığımız hukuki işlem ve girişimler sonuçsuz kalmıştır.

4) Davalılar birlikte hareket ederek tapudaki devir işlemi yapmışlardır. … baştan beri taraflar arasındaki ilişkiyi bilmekte olup, müvekkilimin iradesinin fesada uğratılarak hile ile bu satışın yapılmasına yardımcı ve/veya aracı olmuştur. Davalılar arasında yapılan tapudaki işlemler satış gösterilmek suretiyle yapılmış ise de, bu işlemler gerçek bir satış olmayıp, müvekkilin malını kaçırmaya yönelik bir işlemdir. Taraflar arasında bu işlemler için herhangi bir bedelde ödenmemiştir.

5) Gerçekten de (ı) gerek davalı … baştan beri taraflar arasındaki ilişkiyi bilmesi (ıı) gerek satın almış gibi gösterdiği taşınmazı piyasa rayicinin çok altında almış gibi göstermesi (ııı) gerekse müvekkilce Hasan’a devredilmesinden 1 gün sonra devir alması, (ıv) gerekse taşınmazda 3. kişilerin bulunmasına rağmen taşınmazı hiç araştırmadan devir alması olguları karşısında, yapılan bu satış işlemlerinin muvazaalı olduğu açıkça ortadadır.

6) Davanın seyri esnasında muvazaanın varlığı her türlü delil ile ispat edilecektir. Müvekkilim yapılan 2. satış işleminin tarafı değildir. Kural olarak üçüncü kişiler, muvazaalı işlem nedeniyle hakları zarara uğratıldığı takdirde tek taraflı veya çok taraflı olan bu hukuki işlemlerin geçersizliği ileri sürülebilmelidir. Çünkü; muvazaalı bir hukuki işlem ile üçüncü kişilere zarar verilmesi, onlara karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğindedir. Bu kapsamda 3. şahıs konumundaki davacı muvazaanın varlığını her türlü delil ile ispatı mümkün olup sözleşmenin taraflarını bağlayan senede karşı senet ile ispat zorunluluğu müvekkil yönünden hüküm ifade etmeyecektir.

7) HMK md 389 ve devamındaki koşullar oluşmuş olup; davacı ve davalı arasında iş bu davaya konu teşkil eden taşınmazlar muvazaalı işlemler mülkiyeti davalı Hasan’a nakledilmiştir. Şu aşamada ve davanın ilerleyen aşamalarında davalı dava konusu Adana İli 13 parselde kayıtlı taşınmazı yargılamayı akamete uğratmak ve davanın konusuz kalmasını bırakmak maksadıyla üçüncü kişilere devredilme olasılığı bulunmaktadır. Dosyada mevcut deliller ve olayın oluş şekli göz önüne alınarak teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını talep etmekteyiz.

Açıkladığımız nedenlerle MUVAZAALI satışın iptali ver müvekkilimiz adına tescil talebi ile huzurdaki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ,Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ilgili her türlü mevzuat

DELİLLER:

1) Tapu sicil kayıtları:

2) Taraflar arasında akdedilen . taahhütname : Bu delillimiz ile müvekkil ile davalılar arasındaki ilişki ispat edilecektir.

3) Tanık anlatımları: Dinlenilmesine karar verilmesi halinde isimleri ve adresleri verilecek olan tanıklarım ile olayın safahatı ortaya çıkacaktır.

4) Bilirkişi incelemesi: Bu delilimiz ile taşınmazın konumu ve değeri ilgili hususlar ispat edilecektir.

5) Adalet Şirketi Ticari defter ve kayıtları

6) Adana ticaret sicil kayıtları

7) Yemin ve Karşı tarafın sunduğu delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izahına çalıştığımız ve res’en değerlendirilecek nedenlerle

1. Öncelikle telafisi mümkün olamayacak zararlarımızı önlemek maksadıyla dosya üzerinden yapılacak incelemeyle taşınmazın tapu kaydına ivedilikle TEMİNATSIZ olarak TEDBİR konulmasına,

2. Hali hazırda davalı Kemal adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile söz konusu taşınmazın müvekkil Ahmet adına tescil edilmesine,

3. Yargılama giderleri ve Avukatlık ücretinin karşı yana tahmiline arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Dava Dilekçesi 9

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACILAR :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

KONUSU : Tapu İptal ve Tescili (Muris Muvazaası nedeniyle), aksi halde tazminat talepli HMK 107. Madde gereği belirsiz alacak davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER : 100.000,00-TL

AÇIKLAMALAR :

1- Ekte sunulu veraset ilamı uyarınca, müvekkillerin murisi 1940 doğumlu, yine ekte sunulu veraset ilamında görüleceği üzere 2000 tarihinde vefat etmiştir. Vefatı, nüfus kayıtlarına da işlenmiştir.

2- Muris, mirasçı olarak geriye eşi ve 8 altsoy bırakmıştır. Murisin eşi de 2011 tarihinde vefatı ile, mirasçı olarak geriye yalnızca 8 altsoy mirasçı kalmıştır.

3- Muris, doğum ve ölüm tarihleri dikkate alındığında, yaşlı olduğu ve bir çok hastalığının bulunduğu sabittir. Murisin tüm hastalıklarının ve bu hastalıkların safahatlarının SGK’dan sorulmasını talep ederiz.

Sağlık durumu iyi olmayan ve yüksek ihtimalle de ayırt etme gücünü artık kaybetmiş muris, ya davalılar ile birlikte hareket ederek veyahut davalılar tarafından iradesi sakatlanarak, diğer mirasçıların miras haklarının açıkça ihlaline yol açmışlardır.

Davaya konu taşınmazın, muris tarafından satın alım tarihi 1990 olup; yasal miras hakları ihlal edilen mirasçılar da dahil olmak üzere, yalnızca davalıların değil tüm çocukların davaya konu taşınmazın alımında çokça emekleri vardır.

Haricen edinilen bilgilere göre; muvazaalı devirler sırasında, bir kısım yaş almış akrabaları tarafından çokça uyarılmış olmasına rağmen, muris, (devir işlemlerini) diğer çocuklarının (özellikle kız çocuklarını kastederek) evlenip gittiklerini, gideceklerini gerekçe göstererek, uyarılara kulak asmamıştır.

4- Huzurdaki davamızda, hukukumuzda, muris muvazaası adı verilen yol ile, asıl irade olan bağış işlemi saklanmak suretiyle, görünürde ise satış işlemi ile yasal hakların kullanılması engellenmek ve diğer mirasçıların yasal miras haklarının alınmasının önüne geçilmek istenmiştir.

Ülkemizin çoğu bölgesinde ve özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde, çok çocuklu ailelerde, erkeklere daha çok değer verilmesi sebebiyle, özellikle kızların miras haklarını ihlal etmek için gerçekleştirilen muris muvazaası, huzurdaki davamızda da cereyan etmiştir. (Bu konuya ilişkin, Yargıtay içtihatları ile yerleşmiş açık bir uygulama başlatılmış ve kız çocuklarının ikinci sınıf gibi görülmesi, değerlendirilmesi engellenmeye çalışılmıştır) Davacı müvekkiller, miras payları ihlal edilen mirasçılardan olup, bu ihlalden kazanç sağlayan mirasçılar ise davalılardır.

5- Muris Ayşe 03/05/2003 tarihinde vefat etmiş olup;

Adana İli, Seyhan İlçesi, 71 Parselde kayıtlı taşınmazındaki 1/2 hissesinin yarısını, 08/06/2000 tarihinde muvazaalı şekilde oğluna tapuda satış olarak göstermiştir. Murisin buradaki iradesinin aslen bağışlama olduğu, söz konusu satış işleminin muvazaalı bir işlem olduğu, terekeden mal kaçırmak amaçlı yapıldığı açıktır.

Muvazaalı olarak yapılan son işlemin, murisin ölümünden sadece ve sadece 15 gün önce gerçekleştirildiği, bu işlemden hemen sonra murisin ölmesinin, işlemin muvazaalı olduğuna karine olduğu, Yargıtay içtihatlarıyla da kabul etmektedir.

6- Muris, kız çocuklarını miras paylarından mahrum bırakmak kastı ile erkek çocukları ile anlaşarak, gerçekte bağışlamak istediği malvarlığını kötüniyetli olarak ve satış göstererek, muvazaalı devir işlemlerini gerçekleştirmiştir.

01.04.1974 T. 1/2 s. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (YİBK): “Tapu Memuru önünde açıklanan irade, bir ivaz karşılığı mülkiyetin aktarılması iradesidir ki, sadece bu iradeye resmiyet verilmiştir. Satışa ilişkin resmi işlemin gizli akdi (bağışlama sözleşmesi) de içine alacağı kabul edilemez.

Bir kimsenin; mirasçısını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında Tapu Sicil Memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklanmış olduğunun gerçekleşmiş bulunması halinde, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılarının, görünürdeki satış sözleşmesinin Borçlar Kanununun 18. Maddesine dayanarak muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de şekil koşulundan yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabileceklerine ve bu dava hakkının geçerli sözleşmeler için söz konusu olan Medeni Kanunun 507. ve 603. maddelerinin sağladığı haklara etkili olmayacağına Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 1.4.1974 günlü ikinci toplantısında oyçokluğuyla karar verildi.”

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 01.04.1974 tarih 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 22.05.1987 tarihinde verdiği 4/5 sayılı kararı ve 16.03.1990 tarihli 1/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında da vurgulandığı üzere; mirasbırakanın altsoy ile yapmış olduğu tüm satış işlemleri Yargıtay tarafından, TMK 565/4. Fıkra uyarınca muvazaalı kabul edilmektedir.

5- Davaya konu edilen taşınmazlardan, davalıya devir gerçekleştiğinde, murisin yaşı 68 iken; diğer davalıya devir gerçekleştiğinde ise murisin yaşı 71’dir. Yaşı ve malvarlığı itibariyle maddi durumu oldukça yerinde olan murisin, malvarlığını satmaya ihtiyacı olacak bir maddi sıkışıklığının olduğunu düşünmek hayatın olağan akışına aykırı olacaktır.

Nitekim, muris öldüğünde zaten mirasçıları olan çocuklarına kalacak malvarlığını, iki çocuğuna devretmesi, açıkça terekeden mal kaçırma iradesini ortaya koymaktadır. İşbu sebeple söz konusu devrin, muris tarafından, diğer çocuklarından mal kaçırmak amacıyla yapıldığı açıktır.

Murisin son zamanlarına ilişkin bilgisi olan tanıklarımız da dosyaya bilahare bildirilecektir.

6- Davaya konu taşınmazların tapu kaydına, huzurdaki davamızın niteliği ve ağır bir hak kaybının yaşanmaması ve taşınmazların iyiniyetli üçüncü kişilere devrinin önüne geçebilmek amacıyla, satılamaz veya devredilemez şerhlerinin ACİLEN ve TEDBİREN işlenmesi elzemdir.

7- Muvazaalı olduğu açık olan devirlerin iptali, taşınmaz paylarının terekeye geri dönmesi suretiyle; miras paylarına paylaşım yapılması gerektiği ortadadır. Bu durumda, davalılar adına kayıtlı bulunan taşınmazların tapu kaydının iptali ile müvekkillerimin miras payları oranında adlarına tescilini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : 1-Dava konusu taşınmaza ait tüm tedavüllü tapu kayıtları, 2-Tapuda gösterilen satışa ilişkin evraklar, 3-Veraset ilamı, 4-Tanık, 5-Bilirkişi, 6-Keşif ve sair her türlü delil ve tanık bildirme hakkımız saklı kalmak kaydı ile tüm yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, TBK, TMK ve ilgili yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen gözetilecek nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Adana İli, Seyhan İlçesi, 71 Parselde kayıtlı taşınmazdaki davalı adına kayıtlı 1/4 hisse ve davalı adına kayıtlı 1/4 hisse kayıtlarına ÖNCELİKLE VE İVEDİLİKLE (satılamaz/devredilemez/davalıdır) İHTİYATİ TEDBİR şerhinin konulmasına,

2- Tapuda, davalı adına Adana İli, Seyhan İlçesi, 71 Parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 1/4 hissesinin (08.06.2000 tarih ve 1883 yevmiye numaralı işlem ile kayıtlanan), tapu kaydının iptali ile müvekkiller adına yasal miras payları oranında tesciline,

3- Terdiden, (taşınmazların iyiniyetli üçüncü şahıslara devri halinde) davacıların miras hisseleri oranında; ya iktisap tarihinden itibaren davalılardan yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkillere ödenmesine, Veya günümüz rayiç bedellerinin hesaplanarak, davacı müvekkillerin yasal miras payları oranındaki miktarların, işbu dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

4- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin, davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacılar Vekili

EK: 1-Mirasçılık Belgesi 2-Tapu Kayıtları 3-Vekaletname

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Dava Dilekçesi 9

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

-Tedbir Taleplidir-

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

DAVA DEĞERİ : 1.000,00TL(Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

DAVA NEDENLERİ:

Müvekkilin annesi Ayşe 01.02.2014 tarihinde vefat etmiştir. Geriye mirasçıları olarak müvekkil ve ekte sunulan veraset ilamında adı geçen çocukları kalmıştır.

Mirasçılardan, annelerinin ölümünden yaklaşık 40 gün önce annesinden bir kısım gayrimenkullerin satışı için (yaşlılığını da fırsat bilerek) vekaletname almıştır. Zira, muris davalı Ahmet’e vekaletname verdiğinde sağlığı yerinde olmayıp, verdiği vekaletnamenin içeriğini de bilebilecek durumda değildir. Muris, 1930 doğumlu olup, yaşı itibariyle kandırılmaya çok müsait bir durumda iken, oğlu bu durumdan faydalanarak annesinden vekaletname almıştır.

İş bu vekaletname ile, annesi adına kayıtlı olan 7 no’lu dükkanı önce kızının eşi olan Mehmet isimli damadına satış gibi göstermiştir. Akabinde hak sahiplerinin olası talepleri karşısında iyiniyet koşulları yaratmak için bu kez söz konusu dükkanı amcasının torunu olan davalıya devrini sağlamıştır. Dava dışı Mehmet ve davalılar muvazaalı işlemler neticesinde yasal mirasçılardan mal kaçırmışlardır.

Müvekkil bu durumu annesinin ölümünden sonra fark etmiştir. Zira, murisin ölümünden sonra banka hesaplarında bu dükkanın satışı ile ilgili herhangi bir paraya rastlanmadığı gibi, anneleri adına, ölümünden önceki son 40 gün içerisinde alınan herhangi bir gayrimenkul kaydına da rastlanmamıştır.

Dava dışı Ahmet annesinin zor durumundan faydalanmış ve kardeşlerinden mal kaçırmak için bu yola başvurmuştur. Bu durumun açık göstergesi ise ölümünden önce Annesine bankalardan kredi kullandırmış ve bu kredilere karşılık söz konusu dükkanı ipotek göstermiştir. Ayrıca söz konusu krediye kefil olmuş ve bankadan alınan parayı da kendisi alarak iş bu davaya konu işlemleri gerçekleştirmiştir. Yine bu durumun açık göstergesi davalılar davaya konu dükkan ipotekli olmasına rağmen hiçbir ihtirazi kayıt koymaksızın satın almış gözükmektedirler. Bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu sarihtir.

Davalılar ile dava dışı Ahmet gayrimenkulü elden çıkarmak için girişimlerde bulunmuş ve edindiğimiz bilgilere göre 01.01.2014 tarihinde dava konusu gayrimenkulü üçüncü bir şahsa satmak için anlaşmışlardır. Zira, gayrimenkulün üçüncü bir şahsa devredilmesi durumunda kardeşlerinin de hukuki olarak taleplerinin zorlaşacağını bilmektedir. Bu nedenle dava konusu gayrimenkul üzerine İHTİYATİ TEDBİR şerhi konulmasını talep etmekteyiz.

Anılan nedenlerle, Adana ili Seyhan ilçesi 2 Ada 8 Parsel no.lu dükkanın malik olarak gözüken davalının tapusunun iptali ile müvekkil ve diğer varisler adına miras payları oranında tescilini sağlamak için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

H.NEDENLER : BK,MK,İİK ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık, ölüm belgesi, mirasçılık belgesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Tensiple Birlikte,

Adana ili Seyhan ilçesi 2 Ada 8 Parsel no.lu dükkan üzerine üçüncü şahıslara karşı satışının önlenmesi açısından İHTİYATİ TEDBİR şerhi konulmasına,

Hükümle Birlikte;

Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Adana ili Seyhan ilçesi 2 Ada 8 Parsel no.lu dükkanda davalılar adına yapılan şatış işlemlerinin (tapudaki kaydının) iptali ile müvekkil ve diğer varisler adına miras payları oranında tesciline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Birleştirme Talepli Muris Muvazaası Davası Dilekçe

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE İhtiyati Tedbir Taleplidir DAVACI : VEKİLLERİ : DAVALI : D.DEĞERİ …

Yorum var.

 1. Dedem’den baba’ma kalan tarlayı halamlar dva açıp bozmak isttiyor.
  buna karşılık nasıl itiraz edebilirim.
  babama vermeden öce 2 tarla daha satıp tüm kardeşlere babam hariç paylarını nakit olarak elden verdi. butarlayıda onlardan helallik alarak babama verdi.
  bunu için babam da vefat etti. bu tarla bize intikal etti şimdi bize dava açtılar nasıl itiraz edebilirim..
  teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: